Goudsche Courant, woensdag 17 december 1884

1884 Woensdag 17 December N 31T1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave s Tot buitengewoon veel verminderde prijzen OpnüiÉigyiiDHANTEIS en alle verdere WmTER ARTIKELEIV G HOUTMAN Gouda ifarkt hoek Kerksteegp TGOEDEWAAGEN en ZONËIV GOVDA namtde fVaag nemen gelden a Deposito bedrag en van f 50 tot ƒ 500 terstond Öpvraagbaar è 47o s jaars f500 ƒ 1000 met 2 Jagen opzegging boven 1000 8 3Vi tegen onderpand in Russi sche fondsen tot veel VERIHINDEHDE PRIJZEN de nog voorhaiHleD zUode Dames en Kindermantels BA HLMANNjèn Cö MAGAZIJN in TAPIJTEN GOmJUSTOFFEN en BEHAUGEESAtlTIZELElT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 BOBKIUQXTIDBI T PractiBch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN teTens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL hiraiia 2 d 3 f 43 PHvaaflea f 60 in ternHjnen Gouwe O 13 C J FAURE Geexam i M O ONHOORDBISGBAAR VOOM VOCHX ZIJN 13 I c k S I SCHOENEN en LAARZEN met Gutta Percha zolen 302 Hoogstraat BOTTBBDAM 302 HEEREN LAGE SCHOENEN van af ƒ 3 90 BOTTINES 3 90 Daar het ons geblekfcn is dat door de veelvuldige navraag verschillende namaaksels zgn ontstaan van onze sedert jaren met het beste gevolg tegen JïcAt iJfteitwtat tiefr Verkoudheid enz gebruikt wordende Pain Bxpeller waarschuwen wg iedereen om by het koo n steeds opmerkzaam te zijn datelke doos waarin onze Pain Expeller metgebrniksaanwijzing wordt verkoéht boven en beneden met het fabrieksmerk rood Anker is dichtgeplakt Prgs 1 2S f 0 75 en f O 50 per flesch Voorhanden in de meeste plaatsen van Nederland OebruHsaanvijiing alsmede het boekje de Vriendder Zieken wordt op verlangen gratis en franco toegezonden F AD RICHTER Co Rotterdam Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnement Voorttelling Donderdag 18 December 1884 Kon Nederinndeoh Tooneel Afd Rotterdam Tooneelspel in 5 bedrijven van Em Acgibb Aanvang 7Vs uur 0 Gewone bepalingen en prgzen DIEECTE AANVOEE Steeds voorhanden Prima ENGBL8CHE FomMB mm van de beste merken billyke prijzen J MULDER Gouda in Bouwmaterialen ÏT HLLim LIMÊN voor Hemden en Lakens U A V ƒ 0 37 0 40 ƒ 0 75 1 10 ƒ 1 25 D HOOGEi BOOlll De ondei geteekende beveelt zich beleefd aan voor Schoen en Leestklaarwerk blauw en zwart Lakensche Bottines alsmede Knooplaarsjes worden op maat gesneden en fijn afgewerkt en verder alles w t tot net vak behoort belovende een flinke bediening J van TELLINGEN Mr Schoenmaker en Machinestikker van Leestklaarwerk Peperstraat No la Openbare Verkooping te STOLiVUK op WOENSDAG 17 DECEMBER 1884 voorm ten tien ure in het koffiehuis van Pauws Stoffklenbubo in het dorp aldaar van een gemakkelgk ingericht goed geboawd WOONHUIS met KOE en PAAHDENSTAL SCHUUR verdere GETIMMERTEN TUINTJE en ERF gelegen in het Hofland aan den Goudscben Weg onder de gemeente Stolwijh gemerkt wjjk O no 10 kad bekend in Sectie A nommer 1938 groot 9 Ares Alles ook ingericht voor BOERDERIJ Verhuurd bfl de week ad 1 50 tot uit April e k aan JAN VAN WIJNGAARDEN Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda Heintje van der Stee BLEBK8TBB Lange Dwarstraat H No 148 Q O TJ X Beveelt zich beleefdelgk als zoodanig aan belovende een prompte en nette bediening vaa G elir SIT£L Aa teidaffi verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bjj H MOL Probeer s p de SOTJCIIOl THEE No 3 1 5 per kilo Snelpersdruk van A Beinkhah te Gouda e uitgave aezer Courant gAihiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 16 December 1884 De Se iDit A Tromp ia ingedeeld bg de Ie Comp Se bal van het 4e reg luf te Gouda Behalve hei reedt aannekondij de slok SérarBiNE van Augier tal de Rotterdumache Afd an lel Nederlandtch Tooneel Donderdagaiond a st noi opvoeren na het zooeven genoemde tuk bet bigipel in 1 bedrgf De Kiephte ao A Dreyfui vertaald door Marie Daarin treden op Mevr Barlage Verivoert Mej Tiok en de bh Poolman Hutten eu Keerwolf Het Beituur der Openbare Boekery alhier bekend onder den naam van 8tad Librije oatving in den loop van dit jaar wederom vele bigkea van belaogttelliog ia d u üutalliBg Owluiobeideiie iofE utenen boden belangrijke boekwerken aan de Liorge ten geschenke aan Zoo kwam ook in een seer fraai exemplaar der Werkec van den niittekendeu Fraoschen natuur en scheikundige Antoine Laurent Lavoisier onder het Fransehe KeJEerrijk uitgegeveu onder toelicht van den Minister van openbaar onderwys Met erkentelijkheid hebben Librgemeesters dit geschenk afkomstig van iemand die igu naam niet wil bekend maken aanvaard Dr H Oort hoogleeraar te Leiden lal Vrgdag 19 December e k eene voordracht handen in eeiie buitengewone Vergadering der Afd Gouda en Omstreken vao den Nederl Protestantenbond Tot onderwerp werd door hem aangekondigd Oe Synagoge De heer D Coltbof onderwijter aan de openbare school te Oudewater is benoemd tol onderwijier aan eene der scholen te Aotlerdam en heeft dientengevolge ontslag aangevraagd uit igne tegenwoordige betrekking Uit Oudewater schrijfl men ons Vrijdagavond hadden wg het genoegen eeae buitengewone vergadering der redergkerakamer Borger in het lokaal der vroegere openbare school alhier bijtewonen Achtereenvolgens werden opgevoerd Barbier Brugwachter kluchtspel in één bedrgf door W Metn Pi en Wie it t bljjspel in drie bedrijven naar t Duilsch door den vertaler van de Vrek eni Ben en ander liep uitmuntend van stapel ten aanhoore van een vrü talrijk publiek Een zeer geanimeerd geïmproviseerd bal besloot dezen in allen deele geslaagden avond De te Zevenhuizen gevestigde ijsclub telt thans 53 leden en heeft in kas ƒ 2S0 zoodat wanneer de ijsvorst ons land mocht bezoeken hg te Zevenhuizen harlelgk zal ontvangen worden Omtrent de verandering van de Eotlerdamsche afdeeling van de vereen Het Ned Tooneel wordt nog het volgende medegedeeld De nieuwe vennootschap ontvangt de helft van de koninklijke subsidie ƒ 12 B00 Om de veertien da en des Zondags zullen de vereenigde Kotlerdara che tooneellsten te a Hage optreden j verder zal het Ned tooneel op geen plaats mogen optreden waar de vereeuiide toouerlisten voornemens tgu te apelen Burg en Weih van s Hage hebben hun praeadvies op de verschillende adressen over de afachafSug der kermis vaatgeateld Het l aderland kan daaromtrent verzekeren dal het vooratel van het dageIgkacfa bestuur is dal de Baad besluite tot een geleidelgke afschalGiig der Hsagsche kermis De wgze echter waarop die geleidelijke afschaffing zal plaats hebben wordt nog in het midden gelaten Door het Bestuur van het waterschap Den Hoogen Boetem te Haastrecht zijn van de geldleening groot f 67 000 uitgeloot de aaudeelni 56 62 84 18 28 80 en 47 De eerste 3 aandeelen ziin aflosbaar I Mei 1886 de overige vier op 1 November 1885 De Haagsche correspondent der Prov Gron Cl ireet roede deeleu d l iu de afdeelingen der Twwaie Kamer ntelr ern i de oplMOag wn het Departement van Waterstaat ter sprake ia gebracht Zelfs schijnt de meerderheid antirevolnti ouaireu en Katholieken een voorstel daartoe te willen doen Het Departement zou dan weer bg Binueulandsche Zaken gevoegd norden De VerzekertHgtbode verneemt dat de Ned pensioenvereeoiging voor werklieden thans zooverre gevorderd is dat zg binnenkort de gelegenheid tot pensioensverzekrring lal openstellen Krachtigen steun ondervond de pensioenvereeniging van het Nut van t Algemeen welks hoofdbestuur aau de departementen eene missive richtte om hen op te wekken de vereeniging naar vermogen ook zedelgk te steunen door hunne lokalen beschikbaar te stellen voor de agenten wanneer zij op gezette tijden zitting houden door op plaatsen waar nog geeiie afdeeliug der vereenigiog is gevestigd het initiatiej uor de oprichting te nemen en de taak van eedr afdeeliug waar tegen de oprichting daarvan bezwaar zou zijn zelf over te nemen De Amsterdamsche Commiasie tot werkverschaffing beiight dat het getal werkgevers tot 2422 dat der giften tot f 70 000 geklommen is Dat bedrag is derhalve slechts voor enkele weken toereikende Vele formulieren worden echter na accoord bevonden te tgn niet terugbezorgd waaruit bigkt dal niet allen met het toegelegde daggeld genoegen nemen Hout en zand worden tot zeer lagen prgs gereedschappen worden nagenoeg gratis afgestaan in geval van vriezend weer heeft de directie van den Holland aohen Spoorweg beloofd dagelijks twee zandtreinen van 35 wagena te zullen aanvoeren Het Oerechtabof te Amaterdam heeft D Tobias schuldig verklaard aan bedriegelgke bankbreuk en vervalsohing van geschriften n het desbewust gebruik makeu daarvan en hem onder aanneming van verzochtende omstandigheden tot 2 jaren celstraf veroordeeld Een Amsterdamsch industrieel heeft in cén jaar van 1 Dec 1883 tot 1 Deo 1884 onderhalf milHoen visilekaarljes afgeleverd een oppervlakte van 8100 ïierk meter karton naast elkaar gelegd eenlengte van 135 000 roeier en op elkander geplaatsteen stapel van 460 meter het gewicht bedraagt 3000 kg ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen udere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Staten Generaal Tweede Kahes Zitting van IB Dec In deze zitting werd bg de voortzetting der interpellatie over het besluit dtr garnizoensverandering ingetrokken de motie van den Seret na de verklaring van den Minister van Oorlog dat hij de rechtmatigheid van het jongste besluit handhavende voorstellen zou in zijn zin het besluit van 1881 te verduidelgken Na discussie werd met 41 legen S3 stemmen aange nomen eene motie von den heer van der Sobrieok het vertrouwen uitsprekende dat de Begeering von bet besinil von 1881 niei verder zol ofwijken dan tol de uilvoering von dat besluit volstrekt noodzakelgk is Voorts werden verschillende andere ontwerpen oangenomen Heden was de Indische begrooting oott de orde Te Rotterdom zijn ongeveer 30 stuks vee voor Amerika ingescheept nagenoeg alle behoorende tot de bekroonde dieren op de intern londbouwtentoouslsUing te Anuterdsm gehouden De dierea ig u voor hooge prg zen verkocht De hh Fred Stieltjes en Co Ie Amsterdam stellen verkrijgbaar de Amerikaonache Schrijfmachine Remington Type Writer en hebben deze ten hunnen konlore ter bezichtiging gesteld Het schrijven geschiedt door op letterblokjes te drukken gelijk aan de toetsen van eene piano Zij tiju gemokkelg k geplaatst en kunnen door eiken vinger van elke hand behandeld worden Op elke torts staat een letter door een toets aon te drukken wordt de correspondeerende letter afgedrukt op het papier dat men over eene beweegbare rol heeft gelegen die bg elkeu ofdruk von een letter zich van rechts naar links beweegt De Machine omvat de letters van het Alphabet nummers en alle noodige teekens Deze schrijfmachine schnjft met gemak alle hoofdtalen der wereld Zij is geschikt voor verschillende afmetingen van papier ook voor enveloppen postkaarten in t kort voor alle soorten schrgfwerk uitgenomen in boeken Meerdere copien kunnen tegelijkertijd verkregen worden door gebruik te maken von Carbon papier en uitstekende kopien in bet kopieboek even goed ala mei de peu Door middel van de hektograaf verkrggt men een groot aantal afdrukken De mochine is zoo eenvoudig dot elkeen er op kon schrgven en hore behandeling is zoo gemakkelijk te begrijpen dot slechts weinig vaardigheid noodig is om iemand in staat te stellen de machine inet gemak te gebruiken De beantwoording der vraag hoe lang het duurt ora er meester op Ie worden hangt eenigzins af van de geschiktheid von den persoon en den tg d aan het aanleeren besteed maar door 2 tot 4 uur per dag er aan te wijden zal men 1 week sneller er mee schrgven dan met de pen In 4 tot e weken cal men zeker 2 maal zoo snel schrijven De gemiddelde spoed met de pen is van 16 tot 25 woorden per minuut De gemiddelde spoed met de acbrijfmachine ia van 40 tot SO woorden per minnut Elk uur besteed aan het schrgven met de pen is minstens 40 minuten verloren Inlichtingen prijsopgaven en zoo noodig onderricht geren genoemde hh Fred Slielljes en Co Amsterdam Gisteren werd door den Hoogen Raad het beroep u