Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1884

IN 31Ta Vrijdag 19 December 1884 lera DIpUma FraBklort a MJBSO Geudenjlledain malerdani 1883 KaiserBrunnen ïTaiil ond totii t tu htt Sttdehjk Beitnor Aïessch Thennaalvater met SoolBuaimUins verfrlaahena amakelijk en eanesskrachtlg Talelwater Aacbeser BaderernallyDg Abliieilung fur Wasservertrieb Generaal GoDiagtiEdpii oor Nedm land en Kol men De HeeriMi J Rose Co Amsterdam Dep t tg Gontia by ds K er A Nortlar GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnement Voorglelling Donderdag 18 December 1884 Kon Nederlnndsch Tooiietl Afd Rotterdam P KRIJGSMAN 18 VËBHIJISD naar de CRABETHSTliAAT Q 242a en hondt zich minzaam aanbevolen voor de levering van HolL en Eng BIEREN A2IJNEN Gazeuse Dranken enz ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naat plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Alzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Tooneelspel in 5 bedryven van Eu AuGiEa GEVOLGD DOOE I Mejuffrouw SPIT Crabethstraat vraagt met FEBRUARI eene fatsoenlgke Bljjspel in 1 Bedryf uit het Fransch van ABRAHAM DREYFf S door M bhs Aanvang 7Vs uur ilHr Gewone bepalingen en prjjzen P G en van in persoon goede getuigen voorzien Adres Er wordt gevraagd om dadelgk iu dienst te treden eeu kutdehmeisje Adres Turfmarkt H 171 DIEECTE AANVOEE Steeds voorhanden Prima ENGELSCHE muil mm van de beste merkeu billijke prflzen J MULDER Gouda in Bouwmaterialen Mejuffrouw vxm deh BURG VVIJDSTRAAT verlangt met FEBRUARI een flinke DIEi STBOUE DE FÖNDSENMAEZT onder Redactie van Prga per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderiijke nommers 0 25 Inhoud van No 3 van 13 December 1884 D Turkiche fonduD Beura overzicht Binnen rn BiH tfalBodacht bericbteo Intemattonaie Credxet en Handelsvereemging te otterdam Kotomale Bank Dorrepealsche Bank der Fofêteulanden Italtaamche Ftnanetm Oottgnr kaehe Ftnaneten Ruisttche Financien Ruttiiehe Spoorwegen Baltimore Ohio Spoorwegmtj ChicagoBurlington utnry Spootwegmaatschappij St louu C atro Spoorwegmaatackapp Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij Lou êvtlle Nashville Spoorwegmaattchapptj Heiile en Dirideiidbeialiafcen OntvBDftaten van Spoorwegen Nüteeringeii te Ne York Nietofficieel terhanclelde fondten Laatfte bt richten CorreipoDdeutie Uitlolingen AdrerUntieD GelithograpHeerde Visitekaartjes zijn by den ondergKteekende tot half Januari 1885 te bekomen a flO Cent per 100 stuks A M W eing arlner Lange Tiendeweg over de Groeneweg boven DB JEU Borstlijders vinden baat bg den voortreffeljjken Rijnlandschen DRUIVE BORST UOMG Hypotheek verkrijgbaar op Huizen en Landerijen met aflossingen in eens in termynen of nuïteit n alsmede voor 10 jaren vast tegen billy ke rente by den ondergeteekende G OVEREIJNDER Sr te Óouda nnniirnw BADIKALE QENBZIN8 dM erti ieiid wordt DAuLKuil l fereengekbmen voor een bepaalde prlji tw aaibaar na geaeziDK Daartoe zijo 20 kamera ter béachik kiDK der patiënten feiteld W ABKSKOERS Heelmeeiter lan breuken Gbokhplaats 35 te Antwespsic i DONGEN 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hy door het gebruik van de zoo gunstig bekenden DRUIVENBORST HÜNIG van den Heer W H Zickenheimer te Mainz genezen is van eene borstkwaal waaraan hij twee aren geleden heeft Hy beveelt dus den borstlouig allen borstlyders ten zeerste aan A Eemmen Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zjjn dat de flacon van fl 2 van eene gee Ie die van fl 1 vaneene rood e en die van fl 0 65 van capsule met nevensstaand fa i voorzien is Palmitine Zeep A van OS Az Kleiweg E 73 RIJKSZEGELS alsmede lyn te bekomen in den Boekhandel van A BBIIMKillAl eene witte briekstempel Alleen echt verkrijgbaar te Te Gouda bg F ff A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater bi F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot Stolwijk bij C G V d Berg BT 1485 Kroot 100 m teu baulcbiljet BL 3773 groot ƒ 60 Die baakbiljelten igo Termoedelyk Tan Leeuwarden naar tldera eraonden Gerenden 10 Kwitantie Zegels En neg niet afgehaald een wit Orerhemd eu een witte Kindermortjurk met Franje tiurgerlijlie Stand GEBOREN 12 Dec Engtliu ouden P de Knegt en M Tan de Watcriug IS Joanuet FraociKas ouders F TH der Pol eo A C DiilmiDS Mem ouders H S WeldeiBB ea H Seton H JacobQl FraDciscDs ouden P J fierct en J C Prios Liua Joeioa ouden J H Doouai en A VI Radder IS Neellje ouden W de Oruul en C van SchraTezand August onden J van der Zant en A P Meyer Adriauus Johannes Mattheus ouders P J van As eo J van Triet Maria Margarctha Johanna ouders A C C Verzyl en E J Jaspers OVERI EDÏN IS Dec A T de Veen ed N Boere 87 J J A Bloot 2 w J P Sneren 1 m 12 N B W Seblosser 7 m 16 S üe Jong 4 m J B Goedewaagen 1 j 1 m Zevenhuizen GEBOREN Adrians ouders H lan der Brn en J Zwauenbeck Johsnna ouders W Krandhorst ea J A Kleppert Jan ouders K Buitenhuis en A Karreman OVERLEDEN F Hasler 34 j A san der Hoe en 46j ADVERTE NTIÈN Bevallen vau een Zoon C J PRINS geliefde Echtgenoot van P J REVET Gouda U Dec 1884 Hedennacht overleed onze jongste Lieveling A GOEDEWAAGEN A J H GOEDEWAAGENGouda 16 Dec 1884 v Maabseveeu Voor de talrijke bewijzen van hartelijke belangstelling welke ons op den lOn December ter gelegenheid van ons GOUDEN HUWELIJKSFEEST op verschillende wijzen ten deel vielen betuigen wij onzen weigemeenden dank A SMITS W W M SMITS Gouda 16 Deo 1884 Büchner abonnementen op de Zeeaïnriëhting van Binnen en Buitenlandsche Ttjdachriften en van Romans worden aangenomen door den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven KersttoomversierseleD ontvangen eene groote Sorteenng KERSTBOOMVERSIERSELEN in het Magazyn van Gaianterien Messen en Scharen Porcelein en Aardewerk 1 Hoogstraat 122 123 J H C HÜINCK F Hz firma L SCHENK GOUDA UTRECHT Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit iOns Gbnobgek brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 18 DECEMBER 1884 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUB af zal GESLOTEN zijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN SecetarU Gouda 10 December 1884 Snelpersdmk van A Bsjnkhan te Gouda De uitgave oezer Courant gerehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van ad7erteatlën I BINNENLAND GOUDA 18 December 1884 De heer K A KartltDdl Keweien leerling no ODie Huogerc Burger en Latynsobe cholen heeft el gunitig gevolg te Leiden het eumen voor ertt il De uitToering der Ooniiche Zangttreemging h d DJDsdagarond met aucoes plaati Deelden wy in em laatite Zondaginr een en ander mede oter de ten gehoore gebrachte irerkeo thans ii het om itagenaam te kunnen mededeelen dat de nitvoeriDg mbt veel genoegen eohonk Hel ia een gunitig venehgniel dat de leden der vereenigiug Hukken nn tulk een gehalte ala het programma tbani Mnkoodigde aandurven Eeu oord tan dank aan de toliiten en erenieer aan dn Directeur der vereeniging den heer 3 van Uilligen mag foomker met achterwege bigreii SCHAAK CX BEE8P0NDENTIE du Haag lüda Kt F S neemt E 6 Goada 1 D 5 Dinadag had alhier de algemeene vergadering iriaata van de Nederlandsche Vereeniging oor locaal poor pooreu tramiregen De Voorzitter de heer Hamelink opende deie elfde vergadering met een inleidend oord waarin hü weet op hetgeen de Verceuiging gedurende haar korlitondig beataan reedt had tot iland gebracht De tedejqke invloed dien de Vereeniging heeft moet nog meer worden veraterkt Aanleiding tot opwekking van meer kraohttontwikkeling vindt ipr o a in bet koninklijk beilnil van 16 November II waarbij de tramwegen op eene lijn worden getleld met de apoorwegen ao op eenigenoemde het eevervoer onmogelyk it gemaakt Spr betreurt het dat de departementen van bettnar voortgaan wetten te maken en da bealniteu te nemen tonder de mannen van het vak te raadplegen Al iqn de deiinfecliekotten van 0 60 per wagen niet drukkend voor d spoorwegen die orer lange trajecten vervoeren ly trekken er integendeel voordeel uit daar tij het detinfeoleeren itbetteden tegen minderen prge dan tg aan de venenden iii rekening brengen voor de kleine trajecten der tramwegen tijn die kosten teer beoarend te meer daar die dikwglt aleohtt ééoe koe of één varken te vervoeren ao dan toch detelfde kotten hebben Bovendien wanneer nit den ttal van eene herberg é ne koe gebracht wordt op de tram dan moet gedesinfeoleerd warden terwijl wanneer eene ttoomboot die in de onmiddellijke nabijbeid van de tram ligt er 26 uit denielfden ttal opneemt geen deainfeotic noodig ichijnt Dit noemt p onbillgk en hg acht de bepalingen die thana voor de tramwegen gelden veel dringender noodig voor booten en schepen die bgna het geheele veevervoer betilten De vergadering hechtte blgkbaar hare adhaetie aan eprekera woorden Evenioo wat het met het vooritel om tich te wendpn tot de Commistaritaen de Koningt in die provincién waar men noodig geoordeeld had dat twee pertonen op de tramlocomotieven moeten ttaan Met algtmeene atemmen werd aangenomen dat aan deze autoriteiten alt het get oelfeu Jer vergadering tal worden medegedeeld dat één man voldoende ia Ook op vermindering van tolgeld op de Bijktwegen lal worden aangedrongen EcBe commiaaie ia benoemd die de noodige grgeveot zal verzamelen en lich daarna met de Begeering zal In betrekking tiellen Da Commiaaarit dea Koning in de provineie ZuidHolland brengt ter kennia van belanghebbenden dat de jacht op klem wild in deze provincie wordt gealoten op Woenatlag 31 Dec a t met zouiondergang met uittondering van b t tangen van houttnippen mat laat war of valflotawen dat bigft toegelaten tol en met den 25u Maart 1886 De Prov Stalen van Zuid Holland hebben gif teren gekoten tot lid van de Eerate Kamer der Staten Generaal ie plaata van gUsn jhr F G E Market van Gendt mr S A Vening Meineai burgemeetter van Botlerdam e lid der Provinciale Staten van Zuid Holland met M van de 74 atemmen De heer W 0 M Begnu lid der Provinciale Staten van Z Holland eu 0 Cook bekwamen reap 17 en iO atemmen Naar men veraeemt zullen de tweedaagtohe letoorkaartan op den Bhgnapoorweg in lokaal verkeer afgegeven op 24 en 25 December a a loor de lemgrria lot en met 27 December en die welke op 31 December worden nitgegeven tot en met 2 Januari d a v geldig ign Naar wg vernemen heeft de boofdeammiatie voor de behartiging der Nederlandtohe belangen op de Internationale Tentoonttelling te Antwerpen in 1886 baar mandaat gesteld in handen van Z M den Koning Vod In Engeland ia het tegenwoordig niet celdtaam dat wanneer de boeren hunnen oogtt hebben binneng aald de eigenaar van eene verpUatabare stoommachine met bgbehoorende dorachwerktnigen van hoeve lot hoeve rgdt en voor den pachter de gewaaten legen zekere belooning nitdoraoht Op deze wgte verdient de fabrikant een arbeidaloon met tgne werktuigen en de boer behoeft er zelf geen machine op na te honden In een artikel getiteld In een vaat apoor erkent De Standaard dat er voor de door haar gewentchte Grondwettheriiening miti door een andere Kamer geen anti liberale meerderheid beataat Van de oonaervatieven en Boomaohen hoe dr Sohaepman ook zijn beat doet gaan er zeker 12 niet mee Het doel kan dut volgent De Stand alleen bereikt worden met hulp der liberalisten De anti rerolationairen behooren den liberalisten het vertrouwen in te boetemen dat het bun niet te doen is hun ayateem ind Orondwet te schrijven maar alleen hun rechten gewaarborgd te zien De liberaliaten dienen te zeegen dat zg door toegeven in zake art 194 bereid tgn aan alle Nederlandert gelgke rechten te geven En de Koomichen moeten niet halaatarrig op hun conservatialiach standpunt bigren tiaan Staten Oeneraal Tweedï Kameb zittingen van Dinadag 16 en Woenadag 17 Dec Op verzoek lan den miniater is de verdere behandeling van bet wetsontwerp tot heffing van bruggeld over de rivier de Mark aangebonden tengevolge van eene mededeeling van den heer Van der Borch dat hij een telegram van den burgemeetter van Zevenbergen ontving meldende dat aan de gemeenlen ZeTenbergen Etten en Leur waa toegezegd dat geen bruggeld zal worden geheven De Miniater leide dat hg den burgemeetter van Zevenbergen zal vragen wie zgn chef ia de miniater of de afgevaardigde De verdere behandeling van het weteoutwerp kan plaalt hebben bg door den miniater toegezegde voordracht tot verlaging der tarieven voer bruggeld over de Steenbergtohe en Boosendaalacbe vlieten Vervolgena it de diacniaie over de Indiaohe begrooting begonnen De beeren De Brn n Kopt en Van Gennep critiaerrden bet financieele atelael van den miniater iu zoover dit vooral strekt om de Indiaohe belaatingen te verhoogen ten behoeve van den apoorwegaanleg die volgent ben nit buitengewone middelen moet gcicbiedeo EeratgenoemJe kondigde een amendement in dien geest aan De heer Kenchenine na een critiek geleverd Ie bd ben op de telfverheffinir en ajootaptaak waarvan d proclamatie dea beeren Van Beea aan de hoofden van A eh getuigde bestreed ook de finanoieele politiek van den miniater vooral wat de nienwc belaatingen betreft De heer Gleicbman verklaarde zgn oordeel over de homogeciteit tutichen den heer Van Beea en den miniater op te aohorten tot na het antwoord van den heer Sprenger van Eyk op hetgeen de vorige aprekera hebben In de ziiting van giatervn zgn de beraadalagiugen over de Inditche Begroooting voortgezet Blijkene de door het Departementen van waterstaat haudel en ngverbeid uitgegeven alatiatiek van bet vervoer op de apoorwegen en tramwegen over het jaar 18s3 bedroeg de getamelgke lengte der apoorwegen zgtporen inbegrepen 4 521 997 meter wat de lengta der telegraafgeleidiugen 7 676 616 kilometer bedroeg het getal vervoerde reizigert met inbegrip der op retonrbiljelten vervoerde Ie klasse 1 609 528 2eklasse 4 696 576 3e klaaae 14 418 374 te zamen met inbegrip der tegen erlaagde vrachtprijzen vervoerde militairen enz 22 479 067 was de opbrengst van reiiigera ƒ 15 617 317 361 of 9t cent per peraoon De totale lengte der tramwegen was 587 207 70 meier het getal der vervoerde reitigera 24 269 068 en de opbrengst van het peraonenvervoer 2 982 616 02 Beeda een vluchtig inzien der ingediende credietwetlen doat de de vraag rgten waartoe zulke ontwerpen dienen Zg bepalen zich niet tol bet hoognoodige maar zgn inderdaad volalagen begrootingtwetten waarin tal van belwitlbare punten en crediet aanvragen zgn opgenomen Zg tullen bgna evenveel diacussie vorderen ala de begrootingawetten telf en dnt wel verre van tgdbeaparing tijdverspilling ten gevolge hebben Ze voor Kentmia af te handelen is bijna ondoenlgk t Is dua de vraag of de Kamer maar niet beter doet ze ter igde te leggen en met de behandeling der begrooling voort Ie gaan Fad De Begeering ia door hel ongunstig omhaal nan haar voorstel bij de Tweede Kamer len deel gevallen niet afgeschrikt om althans in één opzicht de Kamer tot een and r gevoelen over te halen nl wat de kunt betreft In een nota van wgtiging op de kfedielwet voor hoofdatuk V Binnenl Aaken wordt namelijk art 161 uitgaven en subsidien voor onderuemingen van