Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1884

Tentoonstelling ia hier niet zonder leedwesen vernomen Het schijni dal men daar te lande vooral heeftwillen doen uitkomen dat deze weigering slechtseen maatregel ran bezuiniging was door de slechtetgden geboden Wg badden het in België den afgeloopen zomer ook niet voor het grgpeo toen wg nit zucht naar reraoening de kasten hebben gemaakt voor een verrukkende ontvangst van Koning Willem Men schrgft aan de Middeli Cl nit Botterdam Terwgl men Zaterdag ter beurze en daarna ran allen die het welen konden kon rernemeu dat er hier althans zeer weinig lust was getoond om op de leeoing van 2 t millioen der mtemationate crediet en iandelmereenigag in te schrgven vernam men Zaterdagavond de fficieele tgding dat de leening vol geleekeud is neeu geheel ia geplaatst Tasseben het een en het ander is eenig verschil Geplaatst was de leening reeds voor de inschrgving voor het publiek geopend werd namelgk bg een consortium en wet volgeos gerucht tegen 90 pet terwgl zg voor het publiek zou worden uitgegeven i pari Hoeveel hel juiste bedrag der insohrgvingen is is nog niet hekend maar volgens alleszins vertrouwbare intormatien zal het gering zgn Dit is weder een van die weinig opwekkende rerschgnselen Waarover men iio i in onze dagen te bedroeven heeft Wanneer eei bandelsliokaam dal geeu slechte zaken maakt dal een solideu naam heeft en ouder bekwame leiding staat bg de kapitalisten 2Ó0 weinig vertrouwen vindt dat het geen zes peccentileening a pari geplaatst kan krggen dan is het al heel treurig getteld En diezelfde kapitalisten wagen wel hun geld in allerlei twijfelachtige bnilenlandsche effecten Hel oousortinm zal in elk geval geen kwade zaak maken Maar als het waar is ilal de haudelsonderuemtog voor fjil zes perceotS fonds aflosbaar in 10 jaren maar 90 t ontvangt dan is dit waarlgk wel duur gekocht geld en dan wordt het op die wgze onzen handel niet gemakkelgk gemaakt zich staande te houden De MiddtUurgtehe Crt die hel plan van Bur gerplieht tol het stichten eener Liberale Unie met vreugde begroet waarsohuwl de fioancieele zgde ran bel rraagstuk niet te lioht te tellen Het blad wgst er rerder op dal de Unie rooral hel oprichten ran kiezetsverecnigingen in alle dis tricten moet bevorderen Aan zoogenaamde loiloopende leden van talk eene unie heeft men toch op den dunr niets Zg slenneq alleen door huo oontribulie maar oefenen verder geen invloed Alleen de afgevaardigden ran rereenigingen kunnen na te zijn roorgelicht door hunne medeleden met vrucht deelnemen aan de beraadslagingen der Liberale Unie en op goede gronden aanwgzen at hier en wat daar moet gedaan worden Bg belangrgke vraagalnkken van den dag kan van de commissie ran uitvoering der Unit eene opwekking uitgaan om die quaestiën in de versehillende kiesvereeuigingen Ier sprake te brengen Zoodoende blijft de belaogslelling gaande leeren de deeleo onderling elkanr s meeningen kennen en kan er osk door de Unie invloed worden geoefend op onze vertegenwoordiging omdat zij dan ook kan geacht worden de nitspraak Ie zijn ran het iiderale element in ons land Ten slotte wgst het blad er op dal men vooral tegenover de flinke organisatie onzer tegeuparig niet met een ziekelgk plaatje moet voor den dag komen Wanneer bigken moohl dat Burgerplicht niet nit het gaosohe land van liberale zyde steun vindt beproeve men niet door knuttmiddelen eene vereeoiging zooals men er eene op het oog heeft tot stand te brengen Er moeien leekenen wezen die een gezond leven doen verwachten want anders wordt aan dp liberale zaak meer kwaad dan goed gedaan De Reme de droil International no 6 ran 1884 bevat een opstel ran prof Orelli te Zurich over de internationale bgeenkointt die te Bern is gehouden lol het ontwerpen ran een traktaat omtrent hel autenrtrecht Omtrent de artikelen betreffende het ferlalingtreeU deell prof O mede dat Frankrgk bad aangedrongen op een bepaling rolgens welke dat recht eren lang aan den schryrer zon toekomen als ign rechl op het oorspronkelgk werk Dnilschland wenschie echter beperking tot tien jaar gelgk in het Fransch Duitseh traotaat ran 1883 is bepaald Eeuerzgds zegt proL O werd te recht asogeroerd dal roor menig land rerlalingeu van buitenlaudsohe werken een ware behoefte zgn De Zweedsobe afgevaardigde merkte op dat men ook letten moei op de mogelijkheid dat de vek laling waartoe de schrijver zijn toestemming heeft gegeven slecht is In dat geval heeft bet pnblifk er aauspraak op dat het niet voor aliqd rersloken blgfl ran elk middel om ran hel oorspronkelgk werk kennis te nemen in een vorm die t best des schrgvert gedachten teruggeeft en ook de roem des sch igrers kan slechts winnen als na zeker tgdsverloop het vertalen rrg wordt toegelaten Van de andere zijde is hel niet wel a n te nemen dat eenig schrgver zal weigeren tal het vertalen ran zgn werk verlof te geven maar hij heeft outegeuzegigk er belang bg dat de vertaling goed is en dat is niet te rerwezeulgken als men hem niet beschermt De slotsom was dal slechts Zwitserland en Haitti met Frankrgk medegingen maar de groote meerderheid voor het Duftsobe voorstel stemde Evenwel heeft de conferentie die 10 jaar slechts als een minimum beschouwd daar voor het oogenblik wegens hel verschil iu de wetgevingen niet meer Ie verkrggen was en lu een aanhangsel rau haar ontwerp als haar gevoelen uitgesproken dal lo hel auteursrecht op het oorspronkelgk werk gedurende hel leven en ten minste 80 jaar u den dood wordt erkend en na 2o het vertalingsreoht zooreel mogelgk moet worden gelg k gestebl met hel recht van reproductie iu bel algemeen Een merkwaardigen lerensloop heeft mr D J barQ n Maokay Na in Nederland kamer jonkei te zgn geweest aan hel Hot lentoonstellingscommis sies te hebbeu gepresideerd ea een deel van Gelderland Ie hebbeu vertegenwoordigd in de Tweede Kamer erfde hg een Sehotschen titel als hoofd van den clan der Mmtkay s hg bewees den beer Gladstone diensten toen deze zijn reldtocht iu Midlothian deed en werd door hem ran Schotsch edelman tol Britsch pair verheren en nam dus plaats in het Hoogerhuis Nu is lord Beay gouverneur van Bombay geworden als opvolger ran sir James Fergusson en vertrekt hg daarheen half Maart De beer Mackay is een man van groote kunde ter bespraakt dan verreweg de meeste Engelsohe staatslieden en door zijn helder verstand door studie en opleiding ziet hg de zaken met e n oubevaugen blik Doch de Time acht de wgsheid van Beay s benoeming zeer f queitionable hTa weegt daardoor op tegen lord Dufferin B benoeming tot gouverneurgeneraal welke uitstekend is zegt het blad Lord Reay wordt langzamerhand bekend in dit land als een overtuigde hervormer op onderivijsgebied i hg heeft bewijs gegeven ran reel kennis van Euro i persche staatkunde opgedaan tgdeus zgn leren in Holland en hg heeft den wensch getoond een rol te speleu in de Ëngelsche s taalkunde Tot nu toe heeft bg echter niet anders geloond dan aanleg Op zgn miust genomen is het epn stoutmoedige proefoemiog om hem rechtstreeks te verheffen uit zgn sfeer als onderwgs man lot beheersoher van de Preiidtncy of Bombay Het is moeielijk te gelooven dal eenonpartgdig zoekfu te midden vao mannen grondig bekend met Indië niet een candidaal voAr deze betrekking zoU hebben aan het licht gebracht die meer vertrouirrn zou hebbeu gewekt dan lord £ e j De toestand van BritschIndie is op hel oogenblik van dien aard dat dergelijke proefnemingen ons bijzonder verkeerd schijnen De Timei moge zich troosten met de overweging dat tot nu toe de eersie minisier die onafhankelgk denkt en oorspronkelgk dnrf te handelen steeds buitengewoon gelukkig is geweest met zgn aansiellingeu Il a Ie flair om een veelbelovend generaal of staatsman te onldckken Hel is mcenen de liberale dagbladfo juist wedereen bewgs an de scherpzion gheid en staatsmanswgsbeid vaa den heer Gladstone dat hg zoo spoedigde verdiensten van onzen vuorraaligeu landgenootheeft opgemerkt De Holtandsche vrienden vanden heer Mackay weaschen van harte dat het hemgoed ga in Indie waar hg een post aanvaardt die veel takt een vasten wil en een krachtige gezondheid eischt Hand De heereu P N ran Kampen en Zoon uitgevers van De Gids deelen mede dat sinds hrt jaar 1866 het getal aboanemenlen op genoemil tgdschrifi geregeld elk jaar is toegenomen toodat de oplage van 460 in 1866 in 1884 tot 1600 is geklommen Eenige maanden geledec werd door de firma Pefry Co te Landen eeue internationale prijsvraag uitgeschrerea voor schoonschrijvers met stalen pennen na bepaald model Dezer dagen werd de uilslag bekend gemaakt De prgs is verdeeld lusschen 2 Eagelsche inzenders voor schoonsohrift De heer J H Emok te Gonnchera die ook versohilleiide proeven van diou aard had ingezonden heeft van de flrma Peny k Co eën schrgven ontvangen waarin zij hem mededeelt dat de beoordeelaars met zeer veel lof van zgn werk haddöl gewaand doch dat iig niet voor beloouing in aanraetking kon komen wegens afwgkingen vau het programma De heer Emck hnd behalve het gevraagde nog ingezonden de geheele Ode aan Perry door Hood wtbuohtppcn en knntt en hare lanmoedigisg na f 86 000 sp ƒ 28 000 gtbrmht en een nieuw artikel 161 bis bygeroegd UitgaTen en subsidie ter lake ran de tentoonstelling Tan sohoone kunstes te Antwerpen in 1886 8000 Ter toeliohting egt de minister Heemskerk Alhoewel de aanvrage Tin een krediet tot nrhooging ran hoofdstuk IX der begrooting rooi 1884 tot dekking der uitgaven roortriaeiende uit eeue deelneming aan de Internationale Nürerhcidstentoonstelliog welke in 1885 te Antwerpen gehouden lal worden bedenking ontmoet heeft vleit de Minister tioh dat er geen beswaar in lal getien warden iets te doen om de ederlandsehe knntt in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de tentoonstelling ichoone kuuiten welke onder bescherming der Belgiscge Begeering naast de Ngterheidstentoonstelling te Antwerpen geopend zal worden De Belgische regeering heeft de Nedeilandsolle tot deelneming aan deie tentoonstelling tfitgenoodigd het komt den Minister roof da te Antoerpen hetwelk j eenmaal he brandpunt der Nederlandsohe kunstonlwikkeling geweest is de Noordnederlaudsphe kunstenaars niet mogen ontbreken en dat wensohelyk is den ondeo roem van ons volk op kunsigebled tegenover de nit alle Inuden der wereld saraenstroomende artisWn hoog te houden Het voornemen ts aan Zijne Majesteit de benoeming eener einig lalrgke Nederlaudsche commissie TOOI te dragen om de installatie der in te leudeo kunstwerken te surveilleeren en 0 q de belangen der Nederlaudsche inienders voor te staan Uieeft dit plaats dan zal men pogen eene geiameulyke inzending van Nederlaudsche werken vaq beeldende kunst tot stand te brengen Ot Minister vertrouwt dat tegen deze voordracht te minder bezwaar zal zgn wyl de gevraagde som gering is en de begrootiug te dezrr zake niet verhoogd behoeft te worden Indien men een der Pargsche correspondenten ran de I dépe da co beige kan gelooveo dau heeft lioh in Europa een syndicaat van uitgevers gevormd dat zich ten doel stelt beschrgringen van alle landen en hunne toestanden het licht te doen zien De reeks zou geopend worden met eene besèhrgving ran Zwitserland en deze arbeid zou Alphonse Dandet aangeboden zgn tegen eene fabelachtige som roor niet minder dan lUO OOO fr Naar annleiding van een anoniem schrgven in t Leidscie Dagblad waarin gewezen wordt op de te Leiden beslaande werkeloosheid hadden zich eenige ingesetenen rereenigd om eeu ondejizoek dienaangaande in te stellen en zoo noodig eene oommissie Ie Tormen ten einde door gepaste middelen de werkeloozeu te hulp te komen Uit de door ben bekomen inlichtingen ia echter gebleken dal in dezen winter de aanvragen om onderstand bg de daar gevestigde iiislellingen van liefdadigheid of tot opneming in bet Stedelgk Werkhuis niet grooler zgn dan in vorige jaren terwgl op eene Dinsdagavond gebonden vergadering door de aanwezige werkbazen getuigd werd dal de toeatand ran den werkman hier niet slechter is dan andere winters Er zullen om die redeuen rooralsnog geene giften roor dit doel gerraagd worden Door Herman Groenendijk schipper ran de sloep PMux is dezer dagen aan de Maatschappg Neptunu Ie Nieuwediep ten behoeve van het Aquarium der Amaterdamsche diergaarde een hoogst zeldzame visch aangebracht Deze viscb van welke ons geen Nederlaudsche naam bekend is draagt den wetensohappelgken naam Brotmiut brotme behoort tol de dorsolivisscheu heeft in het algemeen overeenkomst met de aan ouze kusten vooikomende leng en word bg de Uoggersbnnk door boveugenoemden schipper bnit gemaakt en dadelgk voor het Aquarium bewaard waar bg thans in het groo e bassin roor het publiek is tentoongesteld Gemeenigk woidt deze vischsoori in bel uoonleIgk gedeelte van den Atlantischen Oceaan aangetroff n rooral bg Spitsbergen ronilom IJslaud bg de Faroereilanden en langs de Noorweegsche kusten zuideIgker dan 60 N B tohgnt zij echter niierti zeldzaam roor te kome i Vooral door Nooraohe Deensche en Engelsohe visschers wordt in de ma anden Dtoembèr en Januari langs de Noorwecgsche kasten bg de Shetland en Orkney eilanden op deze vischsoort yverig jacht gemaakt Het eierapl ar thans in het Aquarium te zien heeft eene lengte van ongeveer 60 cM De hoofdkleur is grijs aan de rugzgde bronsachlig de vinnen verloouen een lichtgekleurde zoom de schubben zgn zeer kleiu Men leest iu La Gazelle van Brussel De hier omvangen depêche uil s Gravenhagp raeldeude dat de Tweede Kamer de credietaaavrage had verworpen roor Neêrlands deelneming aan de Autwerpsohe geschreven in een sirkel tet grootte na tea rgkidaalder Dit vers bevatte 1811 letters Bovendien zoud lig het Engelsohe volkslied in goud en zilver op twart karton Ruiteolandsch Overzicht j In den boezem der Belgische liberale partij is een scheuring ontstaan die aan de liberale zaak daar te lande rooral onder de tegenwoordige omstandigheden niet dan groet nadeel kan doen Sinds eenigen Igd was tot president der auoeiation liberale Ie Brussel de heer Hnmbeeck oud ministar vaa onderwys gekozen en deze benoeming had beteekenis want het wat de triomf der liberalen orer hel radicale element in de vereeoiging aan elke laatste fractie roornamelgk de schuld wordt geweten dat de clericalen bg de vorige rerkiezingen de zege behaalden Bij de aanvaarding van dit voorzitlersohap bad van Hnmbeeck eenige wgtigingen iu het reglement der vereeniging voorgesteld waarvan deze bepaling de belangrgkste was dat in het vervolg alleen kiezers de vergaderingen der auoeiation konden bgwonen en aan de disoustiën deelnemen Zaterdag jl werd de rereeniging bgeengeroepen om deze rourstellen te bespreken Hel nieuwe bestuur stelde roor om deze wgzigingen in handen te stellen ran een afzonderlgke commissie die een nauwgezet en onpartgdig rapport hieromtrent zou nilbrengen Ooblet d Alriella en zgn vrienden die een middenpartg vormen tusschen liberalen en radicalen ondersteunden dit denkbeeld matr de radicalen wilden revanche hebben van dg nederlaag van hunnen caudidaal bg de presidentsbeuoeming den heer Huysman zwager ran hel bekende Brutselsche gemeenteraadslid Paul Janson En dit gelukte maar al te wel Van de 6U00 leden die de auoeiatum teil wareii tieehts een tweeduizendtal opg koraen en zoo werd hel roorstel ran hel bestuur inbandenttetling ran een commissie met een meerderheid van 100 stemmen verworpen Het wetsartikel werd alsloeu io stemming gebracht en onderging een zelfde lot Pe positie van den voorzitter werd daardoor onhoudbaar en hg wat dan ook verplicht ign onttlag te nemen Een tohenring in de vereeniging it dut onrermgdelgk en het behoeft zeker geen betoog dat zooals wg hierboven reeds melddeu een dergelgke rerwarring niet anders dan der clericale pang moet ten goede komen Dubbel Ie betreuren ie een dtrgelgka stand van zaken nu de liberalen meer dan ooit te roren aansluiting en eenheid van handelen behoeven om met eenige kans op goeden uitslag de heillooze schoolwet Ie bestrgden De meerderheid van den Duilsebeu Bgksdag heeft een zonderlinge beslissing genomen Aan de orde waren de begrootingsposteu roor Iwee nieuwe ambtenaren aan de Bgktksnselarg en roor een tweeden directeur aan hel Departemeat ran Buitenlandsche Zaken De eerste post ging er grif door ook bel centrum stemde roor De tweede poet werd door Bismarck zelf met nadruk rerdedigd hg kon niet buiten een tweeden directeur wegens hel toenemen der werkzaamheden en daarbg deed de Bgkskanselier als gewoonlijk eeu beroep op zgn persoonlgke rerdiensten en op zgn door orermatigen arbeid geschokte gezondheid Het hielp niet reel de oppositie heeft nu eenmaal het weg met Bismarck op haar raandel getcheven en professor H nel kwam namens de Fort schritlsparig of Duilsoh rrgzinoigeo tegen den potl op Een der sociaal democraten mengde zich in het debat en slak den draak met Bismark t ambtseed wat aan de rechterzgde een storm van verontwaardiging verwekte Bismarck merkte op dat men gewoon was in het Parlement te verkeeren zoo als dal onder fatsoenigke lieden gebrnikelgk was Ëindelgk werd er gestemd en de post met 141 tegen 119 stemmen vorworpen Uit deze cgfera bigkt allereerst dal een aantal leden afwezig waren zoodat men aan een verrassing moet denken Immers de Bgksdag telt 397 leden Voor stemden de conservatieven en uationaal liberalen benevens twee Duilsch vrgzinnigen dr Harwiiz en Bertram Centrum Duitscb rrgtinnigen en socinal democralen tegen Was het nu zulk eeu beUngrgke post dat de rerwerping noodzakelijkheid kon worden geacht tegeu over een man die de schepper is van de Duilsche eenheid Och neen de post bedraagt slechts 10 000 M Zulke beslissingen hebben oor het parlementaire stelsel een bedenkelgke zgde Hoe Bismarck de zaak opvat zal later blijken Een verzoek om ontslag de logische concequentie van Bismarck s rede wordt door den Keizer nooit aanareuomen Weder beeft de Fransohe Kepubliek inzonderheid de democratische partg een barer warmste voorstanders verloren Eugene Eelletan is overleden in den ouderdom van 72 janr Als staats maa en pablioiit vervierf hjj een beroemden num en de diensten door hem aan zgn land bewezen roomamelijk tijden den oorlog van 1870 1871 zullen niet licht vergeten worden Hg waa na het departement Bouchet dn BhSne in den Senaat rertegenwoordigd te hebben sedert 24 Juni jl onafzetbaar senator en werd tot die betrekking gekozen te gelgk met admiraal Peyron minister rau marine die dus daar de oalegorie der inamovibleê is afgeschaft de laatsten waren aan welke de Senaat zelf roor hun leren lang sen zetel gaf Jules Parte Jules Simon en Ernest Picard waren de rriendeu raa Engèue Pelletan en zgne medeleden ran hel Bewind ren tlaoda verdediging in 1870 Als schrgver wat hg mede arbeider van Lamarliue De kroonprins en de kroonprinset van Denemarken hebben aan den hertog ran Cumberland buunen zwager te Gmfiuden een bezoek gebracht waaraan in de politieke kringen van Weenen zeker gewicht wordt gehecht Men gelooft nl dal pogingen worden gedaan om hem Ie bewegen lol een vormelgken afstand zijoer rechten op de kroon ran Hannover in welk geval de hinderpalen zouden verdngnen die thans zijne troonsbestgging in hel hertogdom Brunswgk beletten Er wordt bijgevoegd dat de Deensche kroonprins dezen stap gedaan beeft op verzoek van het Duilsche hof B E Tl a jTe Het Jiünckener drhliehe Intelligeniblatl orgaan roor openbare en practiseercude geueeeheeren deelt in zgn 28sten jaargang No 14 bet volgende mede De zoogenaamde ZwiUeneke Pillen ran Apotheker B BBANDT Ie Zurich zgn geen geheim geneesmiddel want hunne samenstelling ligt in al hare bijzonderheden vóór ons Huo beslanddeelen zgn bier volgt de opgave der besland eelen Ieder leerboek der Artsengbereidiug geeft genoegzame gegevens omtrent de samen siellende telfslandigheden en de wijze van berei ding IS eene rationeele Ook liggen óór ons ver schillende getuigenissen ran Collegiên die allen eenstemmig rerllaren dal de Pilulae Helretiae eeu zeer bruikïMiar laxeermiddel zgn dat zonder maangename bijgevolgen zeker erkt Verkrggbaar te Gouda by J C Zeldenrgk Drogist INSCHBIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISOEVING BUBGEMEE8TBB en WELH0UDEB8 der gemeente Gouda Gezien de wel ran den 19den Augustus 1861 SlaatUlad no 72 betrekkelijk de Nationale MilUie Herinneren bg deze alle belanghebbenden aan hcnne rerplichting tot het doen ran aangifte ter inschrijring voor Nationale Militie in de maaud Januari 1886 en brengen ter kennis de volgende bepalingen der genoemde Wet Art 16 Jaarlijks worden voor de Militie inge schreven alle maunelgke ingezetenen die op den Isien Janaari van het jaar bon lïde jaar waren ingetreden Voor Ingezetene virordt gehouden lo Hg wiens vader of it deze overleden wieni moeder of zgn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wel vau 28sien Juli 1860 Staatiblad uo 44 2o Hg die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tgdttip voorafgaande achttien maanden in Nederland verbigf hield 8o Hg van wiens ouders de langstlevende iogezeteu was al is zgn voogd geen ingezeteu mits hg binnen het rgk zgn verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vrpemdeliug behoorende lol eeneu staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krggsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dieelplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomeu Art 16 De inschrijvinK geschied lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2ö Van een gehuwde en van eeu weduwnaar In de Gemeente waar hij woonl 3o Van hem die geen rader moeder óf voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiene voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hg woont 4o Van den builen s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s londs dienst in eeu vreemd land woont in de Geraeeute waar zijn voder of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie irordt niet ingeschreven lo De in een vreemd Bgk achtergebleven zoon rtns een ingelaten die geen Nederlander is io De i een rreemd Bgk rerblgfhoudende ouderlooZe zoon ran een rreemdeling al is zgn roogd ingezeten 8o De zoon ran den Nederlander die ter zake ran s lands dienst In s Bgks orerzeesohe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die rolgens art 15 behoort te worden ingesohreren is rerplioht zich daartoe b j Burgemeester en Wethouders aan Ie geren tuttcben den lilen en Sltlen Januari Bij ongesteldheid afwezigheid of oustentenis ia zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden ziju voogd tol het doen ran die aangifte verplicht De wgze waarop ran bet doen ran de aangifte bigken moet wordt door Ons beproefd Art 2U Hg die eerst na het intreden ran sgn I9e jaar doch roor hel rolbrengen ran zgn 20ale ingezeten wordt is rerplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijring aan te geren bg Burgemeester en Wethouders der Gemeeule waar de inschrgving rolgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede ran art 18 Zijne inschrgving geschiedt iu hel register ran bet jaar waartoe hg volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeeiter en Wethouder voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereUtt dat zijn zij die in het jaar 1866 zijn geboren en overeenkomstig hel vorenstaande in deze Gemeente tul aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inschrijven te weten die bnu gelachlsnaam begint met de Letter A B C D £ F G H 1 J K L en M tnsschen den 2 en 16 Januari 1886 en die bun geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q E S T U V W X Y en Z tnsschen deu 15 en 81 Januari 1885 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat het register vau inschrijving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wel vervallen in eene boete van ƒ 26 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract nit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvrage op het Bureau ran den Burgelgken Siand gratie zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgn zich ter GemeenteSecretarie kunuen aanmelden teneinde genoemd extract van het Gemeentetesluur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hü by de insohriiving Wijk en Nommer zyner woning juist kan opgeven Gouda 12 December 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWEE HIARKTBERICHTEN QOUda 18 December 1884 Met uiterst flsuwen handel is de beste Zeeuwsche tarwe Ie noteren van ƒ 7 80 tot 8 30 gewoone en goede polder f 7 a ƒ 7 6U en afwgkende lager naar kwaliteit Rogge f 6 26 a ƒ 6 76 Gerst ƒ 6 25 ü ƒ 6 25 chevalier J 1 50 honger Haver flauwer ƒ 3 60 ƒ 4 20 uaar kleur en gewicht Maïs f 5 80 i f 6 25 Paarde boonen ƒ 6 20 a ƒ 6 40 duireboonen ƒ 7 25 a f 7 60 Heuuepzasd opgeruimd De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alles iels vlugger vette varkens 22 a 24 et rarkens voor Londen 19 a 21 et per half kilog magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 è ƒ 1 20 schapen irsag verkocht Aangevoerd 68 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 25 i ƒ 27 tweede kwaliteit ƒ 22 a 24 Noordhollandsche ƒ 30 a 33 hondel traag Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 46 Weibüter ƒ 1 a ƒ 1 10 iJurgerlijke Stand GGBOKËN 16 nee Pieternella Oerarda naders F G iJsselBtijn en A de Werk 16 Jaa Abraham onders J C de Brain en E Schmlgè Berlus ouders P Kelder