Goudsche Courant, zondag 21 december 1884

Zondag 21 December 1884 JM 3173 rm êEW GOUDSCHE COURANT NieuwH en Adnertcnliehlad voor Gouda en Omatreken Iv£ar srt e © heeft ontvangen voor het a s KERSTFEEST een uitgebreide sorteering Kerstboomversieringen en Kaarsjes benevens een ruime keus in GalanteriSn Lederwerk Parfameriën en Speelgoed Voorheen Wed A C SCHOUTEN Lange Tiendeweg JD 60 GO DA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOJBKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billflke pryzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Eene £ izLke Dienstl ode van goede getuigen voorzien en kunnende Koken kan terstond geplaatst worden Franco brieven oi der letter C bg de Boekbandelaren A KOK CoMP te Gouda De Firma C NEDMRVEEN BoekhandelarenBoekbinders te t Botch beveelt hare gunstig bekende beleefdelgk aan Agenten voor Oouda en Omitreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen EEN OUD GEVESTIGD HUIS te Bordeaux vraagt degelijke AGENTËX voor den verkoop van hare WIJNEN en CO ON AC 8 Men schrgve in hetFranschofEngelsch aan Mr JULES GOUDIN Bordeaux Dr Chantomelanus OOGEKWATER versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaaowgzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman fionda We l N Sanders Leiden A Prin Zevenhuizen Vf Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bi Berkel Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda u W Netf Hendrik Jieobni Wgntod ouden I Stolk ei H C Ungerur 17 Willen Jobinon Adriinni daden 1 Zuidariik en £ WniiU Aede ouden A Peca en N Bnieman OVERLEDEN It Dee H de Grnil 7 m 17 K M m Egk 1 j 7 m W nn der ll en Wed A Printa GEHUWD 17 Dec J Tin Ei en G Kwinkelenberg t Signer en C nn der Hoogt H Lintbout en C C M GnMtmdont Oouderak GEBOEEN in ondera J Burger en L Stoppelenburg OVERIJiDEN F Scbonten 3 m Stolwijfc GEBOREN Mirgaretba Klaiini ondera J Molenan en 6 tan üan S gje ondera J de Jong en M K de Bruün Neeltje K Anker en C fan Dam OVERLEDEN G Steekelenburg ood 74 j GEHUWD W au der Linde met F tan Dam W Stout met 1 an Klugten Reeawljk GEBOREN Gerrigje ondera C ran Vliet en G GralOaod Dirkje ouders J tan der Woenael en D de Joug advertenti£n Voorspoedig bevallen van een Zoon W A WELTEE HCIGEN Gouda 17 Dec 1884 Voorspoedig bevallen van een Zoon A F JÜEGENS Wbck Gouda 17 December 1884 Voorspoedig bevallen van een Dochter G C GOSSELAAR geliefde Echtgenoote van P G ROOSENDAAL Gouda 17 Dec 1884 Heden overleed onze dienstbode ANNA ELISABETH van WIJNGAARDEN Zij diende ons geruimen tgd trouw en eerljjk G C FORTÜIJN DROOGLEEVER L FORTÜIJN DROOGLEEVER18 December 1884 de Jong Voor de talrijke bewijzen van hartelijke belangstelling welke ons op den 10 December ter gelegenheid van ons GOUDEN HUWELIJKSFEEST op verschillende wjjzen ten deel vielen betuigen wij onzen weigemeenden dank A SMITS W W M SMITS Gouda 16 Dec 1884 Büchnek ♦ De Heer en Mevrouw ROMEUN betuigen hunnen dank aan allen van wie zg bg het overlijden van hunnen Broeder en Behuwdbroeder bewgzen van deelneming hebben ontvangen Br biedt zich aan een JUFFROUW van den P Q tot adsistentie of als ZINDEBJÜPFEOÜW de beste iaformatiën staan haar ten dienste Adr s franco brieven onder No 1062 aan het Bureau dezer Courant BEEHEN WMELIEES Sla dit vooral niet over Ieder wordt in zgn belang ten zeersten aangeraden om Mpnsters GEBREIDE ONDERGOEDEREN te laten ontbieden daar bij ontvangst zal blgken dat ik minstens 10 a beneden iedere Grossier ben Wed S J DE GROOT Fabriekant Steenwijk STADS MUZIEZSCHOOL Opezil3aar Ezamen op DINSDAG 23 DEC e k des avonds te 6 ure in het Lokaal KtiN8THiN der Sociëteit ONS GENOEGEN De COMMISSIE deelt mede dat tengevolge der weinige beschikbare ruimte geen TOEGANGSBEWIJZEN aan belangstellenden zullen worden uitgereikt Glacé en Garen HANDSCHOENEN Gouda A vim Oa A Kleiweg E 73 RURS ZEGELS alsmede zgu te bekomen in den Boekhandel van A 1IRI1 KMA ABONNEMENTEN op de Leealnrtehting van Binnen en BuUenlandsehe Tfjdschriften en van Bonvana worden aangenomen door den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westhaven Cliem fabriek van H von Gimbom te Bmmerik aid Bhijn Tweerondlgr bekroond Amgterdam 1883 BORSTPASTILLEN In jakjes a IB ols eu in dousje a 30 eu 60 oenU SLWM MAAGPILLEN In dousje met 50 pillen 25 cents TEERCAPSOLES In flacons met 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Gouda L SCHENK Oouda Wed WOLPP Zoon Schoonkomn 1 I i DE LIBEHALE ÏÏIHE Spoediger dan men verwachten kon is aan bft denkbeeld van den heer Karsten om de liberale partg te organiseeren gevolg gegeven Naar het schgnt waren van andere zgde reeds de eerste stappen gedaan om tot eene Liberale unie te geraken toen de heer Karsten te Arnhem de rede hield waarop wg in ons vorig hoofdartikel de aandacht vestigden Gaarne zal men zich dunkt ons thans aansluiten bj het plan dat op initiatief van het bestuur der Amsterdarosche kiesvereeniging Bnr erplicht ontworpen is en waarvan wij onzen lezers de hoofdbe uselen hebben medegedeeld Woensdagavond is te Amsterdam het schema der grondbepalingen voor de nieuwe Unie het eerst behandeld in Burgerplicht Algemeen was men met het denkbeeld zelf zeer ingenoiiien en juichte men de handelingen van het bestuur in deze zeer toe Tooh werden er eenige bedenkingen geopperd en toelichtingen gegeven die niet van belang ontbloot zijn Vooreerst iadoidelijk gebleken dat de bedoeling niaLis het stichten eener centrale vereeniging dj et bestaan van bijzondere kiesvereenigingen diverbodig maken of die beheerschen zon De bestaande vereeoigingen behondeu ongeschonden haar plaatselgk karakter zoo zg zich bg de Unie aansluiten de bedoeling is de over het land verspreide geestverwanten met elkander in aanraking te brengen overleg met elkander te bevorderen en aldus samenwerking op een gegeven oogenblik door stoffelgke en zedelijke middelen mogelijk te maken Het zal zijn eene Unie van kiesvereenigingen niet van bgzondere personen Een uitgewerkt programma van beginselen zal niet ten grondslag strekken Wat de liberale partg in het algemeen verlangt is bekend genoeg terwgl het met de vrijzinnige denkbeelden strgdt zich bg voorbaat in elk onderdeel te binden aau een uitgewerkt plan de toepassing der beginselen toch in de practische politiek is eene qnaestie van opportuniteit De voornaamste bedenking die gemaakt werd gold de formnieering van het doel der Unie Art 1 van het schema luidt Er wordt opgericht een liberale Unie die zich ten doel stelt door alle j eoorloofde middelen van voorlichting en samenwerking den staatkundigen invloed der kerkelgke partijen te bestrgden en de toepassing der liberale beginselen te bevorderen Tegen dat op den voorgrond stellen van den strijd tegen de kerkelijke partijen werd bezwaar gemaakt Verscheiden sprekers meenden dat dit te uitdagend luidde en misschien tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding geven zou Mr Willenmier wees er op dat de katholiek de israëliet de atheïst de protestant van elke richting liberaal kunnen zgn zonder dezelfde individneele levensbeschouwing of levensopvatting te hebben en dat strgd tegen alwat niet liberaal is bedoeld wordt zoodat b v ook bestrijding der socialisten of conservatieven mogelijk zou kunnen zgn Het gewicht dier bedenkingen was niet te ontkennen zoodat de vergadering besloot aan de betrokken besturen die tot het formuleeren van dat stuk hebben medegewerkt in overweging te geven de orde der beide zaken om te keeren en das te spreken in de eerste plaats van de toepassing der libarale beginselen en daarna van bestrgding der clericaleu Het komt ons voor dat deze wgziging niet kwaad zal zgn ten einde duidelgk te doen uitkomen dat de liberalen niet verlangen dat godsdienstige geloofsovertuigingen den grondslag uitmaken van de staatkundige partjjen In de rsctijk gelooven wg evenwel niet dat het veel verschil maken zal Prof Sprugt wees terecht in de vergadering op het onderscheid tusschen het Fransch Belgisch liberalisme en het Engelsche In België en Frankrgk is de liberaal antikatholiek en dns ongodsdienstig hij heeft eene andere individneele en maatschappelijke levensbeschouwing dan zgn tegenstander in Engeland daarentegen is het liberalisme vereenigbaar met eene volkomen godsdienstige levensbeschouwing zedelgk eu maatschappelgk Vandaar dat ten onzent het Engelsche liberalisme de voorkeur verdient Met die beschouwing zgn wg het geheel eens Het kan niet genoeg worden herhaald dat wg vrgbeid voorstaan op staatkundig gebied en dat de godsdienst daarmede niet te maken heeft Maar deze verzekering van onze zgde zal niet veel aan den bestaanden toestand veranderen Zoolang de anti revolntionairen bun godsdienstig beginsel hun godsbegrip en hunne wereldbeschouwing maken tot net uitgangspunt van hun staatkundig stelsel zal protest van onze zgde niet veel baten en znllen van zelf alleen diegenen zich liberaal noemen die zich niet met hunne godsdienstige richting en hun theologische staatsleer kunnen vereenigen en zal feitelijk de strgd by de stembus blgven een verzet tegen den staatkundigen invloed der kerkelgke partjjen Wij zgn tegen wil en dank wel genoodzaakt onze tegenstanders te volgen op het terrein waar zg den strijd overgebracht hebben het ontkennen vanden feitelgken stand van zaken leidt tot nieta De vergelijking met Engeland gaat in één wzioht geheel mank ÜHin loopt de politieke strfdtiisscbendehooMpartgen de liberalen en de conservatieven de Whigs en de Tories over verschillen die den staat en de maatschappg betreffen maar geen barer heeft een kerkelgk dogma een geloofsleer aangenomen als basis barer staatsleer en barer staatkunde zoodat ieders individueele opvatting van godsdienstige en kerkelgke zaken buiten aanmerking blgven kan en elk zich kan voegen bg die partg die het meest strookt met zijn temperament zjjn afkomst zjjn opvoeding zgne sympathiën zgne handelsbelangen enz Zoodra daar één der partgen onder genoegzamen bgval een politiek program aannam in den geest van dat van Dr Knyper dan zon onmiddellijk een gew zigde partijgroepeering daarvan het gevolg zgn evenals bij ons Laten wg hopen dat Engeland daarvoor bewaard moge worden de toeleg zou wellicht afstuiten op den practisclien zin der Engelschen die zeer goed inzien dat men de dingen dezer wereld niet met die van den godsdienst moet dooreenbospelen Ten onzent zal de toestand niet weder gezond worden tenzg de aatirevolutionairen zich ontworstelen aan het juk van het bekende program Er zgn in hun kamp duidelgk twee stroomingen die der vrgheidsmannen waartoe de meeste burgerlieden en boeren behooren die der behoad8lieden we lke meer jonkerachtige en aristocratische neigingen hebben beide worden thans bijeengehouden door hun gemeenschappelijk godsdienstig geloof hun kerkleer hun wereldbeschouwing Was die niet te kwader uur gekozen als sghibboleth voor eene staatkundige partij dan zouden de eersten mede kunnen gaan met de liberalen met wie zg homogeen zgn op handelsgebied in koloniale zaken in sympathie voor burgerlijke vrgbeid en gelijkheid voor de wet de anderen konden met de gelijkgezinden nit de katholieken en de tegenwoordige conservatieven één groote Tory partg vormen als tegenwicht Mettertijd zal dat wellicht komen als de anti revolutionaire partij ophoudt oppositie te zgn en aan practische politiek moet gaan doen eene regeering uit haar midden zou spoedig één der beide richtingen van zich vervreemden want te geIgk vrghandelaars en protectionisten te vriend te houden te gelgk liberaal en conservatief te zgn in Indie en dergelgke halsbrekende toeren meer zgn wat moeilgk zelfs voor lieden opgevoed in de school met den bgbel en toch al die uiteenloopende inzichten omtrent de dingen dezer aarde vindt men bg de anti revolutionairen voorloopig kunstmatig bgeengehondeu door den band van éénerlei inzicht op godsdienstig gebied Deze band is zeer doeltreffend zoolang de aanval op de liberale veste duurt maar na de overwinning zal men meer oog krggen voor de eiscben van het practische leven waarover toch eigenlgk de strijd in de staatkundige wereld loopt Voorloopig dns zgn fg liberaal omdat wg het program van Dr Knyper niet kunnen aanvaarden en zal strgd tegen den staatkundigen invloed der kerkelgke partjjen zooals art 1 zegt hoofdzaak blgven t zij die nummer één of nummer twee is in het reglement Onze lezers begrgpen dns dat de al of niet wgziging van het in Burgerplicht behandelde schema ons tamelgk koel laat Hoofdzaak is aanéénsluiting der onzen tegenover den gedisciplineerden vgand en deze heeft al onze sympathie Van harte volgen wg dan ook het jonge plantje met onze beste wenscheji en sporen al onze geestverwanten voor zoafeel noodig tot medewerking en toetreding aan BINNENLAND GOUDA 20 December 1881 VEKGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 23 December 1884 des oamiddagi ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot het brengen van eenige wqzigingen in de Oemeente benroating dienst 1884 De benoeming van eeneo Sladsgeneesheer Aftreding van Dr J H Bakker Niemeijer De benoeming van Leden in fcrsohillende Besturen en Gollegiên ter loorzieDing in vacaturen door periodieke aftreding ontstaan Aanstaanden Dinsdag httft het jaarlgksch openbaar examen der Stads Mntieksohool plaats en op het programma komt ook voor bet Ouderhuis woorden van Reiger muiiek van B Hol Jammer dat de zaal Kunstmin niet groot genoeg is om allen die belangstellen in dat sohoone werk te bevatten Kon de Commissie van Toezicht over die seliaol vroeger beaehikkeo of er eenige ruimte tegenwoordig worden alle plaatsen beiet door ouders en genoodigden Het tocMmende aantal leerlingen is daarran oorzaak Wij Tinden bet daarom zooals uit eene adrertentie in deie courant voorkomende bigkl eene gelukkige gedachte van de Commissie de algemeene rrpetitie die Maandag de uitioering voorafgaat toegankelijk te stellen voor belangstellenJeu tegen eene kleine entree tot dekking an kosten Wij iw felen dan ook niet of Telen tullen deze gelegenheid niet laten voorbygaan om kennis te maken met dit waarlgk sohoone werk Dr H OorI Hoogleernar te Leiden hield gisterenin de Afd Gouda en Orasireken van den Ned Protestantenbond de aangekondigde voordracht Hgsprak over nie Synagoge deelde allereerst degeschiedenis ran baar ontstaan mede om Terrolgenshaar inrichting Ie doen kennen en de dienst opeen sabbatdag te bescbrgveo terwgl hg len slottede beteekenis van de Synagoge aantoonde foor de jodenen Je erhouding Tan laatstgenoemden lot de Christenen achelste Dinsdag fïe ben eenige gecommitteerden inn de Egnspoorweg maalKAappij de Ign da Oudewaier van de ÜselsloomtTam uIaa0 hit geïnspecteerd