Goudsche Courant, zondag 21 december 1884

1 Men legt dat dit lyatje Banohyulljk door boiecgenoemde maslscbapp sai worden overgenomen Naar men yerneenit orden er door de Hol laodiobe Maatachappg rau Liuübouw pa ingen aanl ewend om één dt r boerderijen Tan mevrouw LeFèfre de Houtigny te Uaaatrechi tot modelboerderijToor zaïrelbereidiuj in le richten Sei Cl De heer G Boer Uiiist pre likant te Ouderkerk a d IJsfl Ihana te Velsen wounaohlijf heeft een beroep ontrangen naar bet eiland Urk Naar men tegt is er eriisti sprake ran om b j de regimenten infanterie de beirekkini van bnt adjudaiit te doen waarnemen door een kapitein in plaats van door e a luttenaut was doch waarom herhaaldelijk hartelijk werd gelachen zoodal het aan het doel beaiitwooritde Mevr Burlage en Mej Vink benevens de hh Mutters en Fuolinan tratien daarin op en speelden hel tol genoegen der toeschouwers Üuiteolaiidscti Overzietii De Fransohe Senaat heeft bet ontwerp van wel op de onvereenigbaurheid van sommige ambten eu bedieningen met bet litlniaaischap van hel Parlement aangenomen met 159 tegen 69 stemmen nadat inet l76 tegen 38 stemmen was beslist dat de et met van toepassing zal zgn op tie tegenwoordige leden van de Kamer of van den Senaat De Kamer hoopt heden Je begrooting afgehandeld te bebben Het is echter de vraag of de Senaat in andrrhalven dag de benrootnig zal goidkeuren van onderzoeken kan natuurlijk geen sprake zgn tenzij voor den vorm Indien het tloel van Bismarck is hel Parlement io minachting te brengen zooals men dikwijls beneert dan hebben de l uilsch vrijzinnigeii eu ültromoulanen hem rekergeeu beter dienst kunnen bewgzen dan door de afslemniiiig van de tweede direcleursplaats Uii alle oorden van Duiiachland ook uu de districten waar de Duitseh vrijzinniiien verkozen zgn ontvangt de Bgkskanselier brieven en lelegrammen waarin in meer of minder heftige bewoordingen de beslissing van deu Byksdag wordt afkeurd ook de Duitiohrrs in bel buitenland doen daaraan mee Ër ordt zelfs een plan geopperd om door vrijwillige intchrijviugen de 2000U M bgeen te brengen voor den tweeden directeur en dit vol te houden toi de met rtli rheid van tien Bijksdag zich heeft bekeertl Sommige inzenders voegen er hun giften bij en verzoekeu tie redacties van goedgezinde bladen om het geld aan Biainarck over te maken De Koliiiache merkt op dat Bismarck het geld voor dat doel moeilijk kan aannemen en hg zichzelf wel zal weten te helpen het blad geeft echter iu overweging om hei geld aan Bismarck te zenden opdat hg daarvan een Kerstgave aan de armen kan maken Op die wgze zou de treurige beslissing ran den Rgksdag nog eenig nnt kunnen hebben De meerderheid vau den Duitiohen Rijksdag bigft overigens zich zelf gelijk om Bismarck te dwuraboomen Diusilag waren aan de orde de posteu vour het aanstellen van consola generaal in Kaapatad Korea en de stille Zuidzee De begrootings commisaie waarvan tie meerderbeiit eveneens anti BIsmarcksch is stelde voar die posten te vermindereu en in plaats van consuls generaal aan le stellen gewone consuls De meerderheid iu den Rgkidsg was ditmaal echter geringer dan bg de aleiuiamg over dr tweede direcieurplaata aan het Departtoieut van Buiteubiudscbe Zaken De post roor een ounsul generasi aan de Kaap werd verworpen met 133 tegen 121 stemmen De Duitsohvrijzinnigen stemden weer als éen man tegen maar eu dit is merkwaardig enkele sooiaal democralen slemden voor Bismarck bad vroeger reeda betoogd dat bj aan gewone consus niets had eu wilde men tie Duiiscbe koloniale belangen werkelgk bevorderen behoorlijk bezoldigde consuls generaal moesten worden aangesteld De meerderheid waarmede deze post verworpen werd was niet alleen kleiner de oppositie schijnt ook op deu weg des beruuws te zijii Zoowel Windthortt als Richter erkentlen dat de Begeering nieuwe argnmeuleu bad bijgebracht en daarom iu overweging kou worden genomen de aangevraagde geltleu bg de derde lezing toe le slaan Maar waarom dit dan niet terstond gedaan Ouk is tie overweging van de oppositie leer gemaakt en men krijgt den indruk dui zg bang wordt teicenorer de afkeurende stemmen welke allerwegen 0 gaan Immers de koloniale plannen van Biamarck vinden tteeda meer aympathie naarmate er mter van bekend wortlt De aeheepvaartakten voor den Congo en tien Niger zijn gereed alechta een paar ondergeaohikte punten moeteu nog geregeld worden Voor bet geval dat het vooralel van Amerika in de Congo oonfereotie wordt verworpen heeft Italië voorgesteld dal de contraoleerende mogendheden elke ratlilaire acne in bet bekken de mondingen eu bgrivitren vau den Conga verboilen verklaren Voor het geval dat ook dit wordt verworpen is hierby gevoegd een voorstel om te bepalen dat voor ieder conflict tie twmiddeliug eener bevriende mogendheid zal worilen ingeroepen De officieele openbaarmaking door de Duitsohe regeering van de tjocumenten betreffende de Duitsohe kolonisatie te Anjfrn Ptquena en in andere oortlen vau ZuidAfrika heeft in Ëngelantt een onaangename stemming verwekt Aan tie Brittche regeering wordt nl verweten dat zij zich heeft laten foppen door de Duitsche tliplomatie De miuisler van buitenlandsche zaken had zoo wordt beweerd zich met kracht en nailruk tegen deu inval van Duitsohlnnd iu die gewesten moeten verzetten iu plaats v tn gelgk thans is geschied d gebeurtenissen igdelijk le aanschouwen alléén uu vrees met het kabi Donderdag avond kon door den feilen wind de iloombool Ouderktrk ajd IJtet aau het hoofd van bet Kralingfohe Veer niet aankomen bet bootje werd door den wind heen eu weer geslingerd tot het eindelgk op ten dum vast raakte waardoor een gedeelte van de kiel stuk sloeg oodat tie passagiers te IJselmoiide moesten tvorden afgezet Met bet sloombootje IJstlmonde werden passagiers en goederen naar Ouderkerk n d IJsel overgebracht Statdn Oeaeraal Tweede Kahhb zittingen Tan Uoniierttag 13 en Vrijdag 19 I ec In tie sitting van Donderdag ia bij de ouder deeten der liitlistjhe begrooting vooral gesproken over de overbrenging der algeroeene secretarie ran Batavia naar Buitentoi g Ook verzekertle de Minister dat bytyds eene uitbesteding ou plaats hebben der concessie voor tie pakketvaart in Iiidie Wat het lulanilsch onderwijs betreft verklaarde de Minister dat geenatins alle kweekscholeu opgeheven worden De Indische regeeriug ia a iigeaohreten om de Toorwaurdeii vaat te stellen voor de publieke aanbesteding der exploitatie vau de Ombilieusteenkolen velfleu De afdoening der Billitonzaak kan in de eerste helft van het volgeud jaar wortten verwacht In de litliiig van gisteren bjj het voortgezet debat over de Indische begrooting werd uitvoerig gediscussieerd over de reorganisatie van bet personeel der burgerlgke openbare werken welke door den Minister krachtig werd veriledigd tegenover de heereu Kielstra Van der Kaay eu Van Geuaep De bedoeling is alleen de ingenieurs niet te gebruiken Toor onbeduidende werkeu Op een klacht an den beer Van Oei nep over der ongezonde geTaiigenisseu verzekerde de Minister dat waar de behoefte bestaat voorzieningen worden gelroHen Al tie artikelen der afdeelingen zijn aangenomen In de gisterenavond gehouden zitting ig het Hoofdstuk fOitgave i Nederlani i aangenomen HooMstuk I Middelen in Nederland werd mede aangenomen Bg Huofdatuk II Middelen in Indië werd door de bh Keuobeiiius en Lobinan de volgende moiie voorgesteld De Kamer vooralsnog niet overtnigd dat tie door de regeering voor Ned Indie beoogde belastingher Torming voor zooveel daar van blgkl uit de door haar overgelegtle ontwerpen eu metlegedeelde plannen doeltreffend zijn zoude gaat over tot de orde van den dagi Deze motie werd na discussie terwerpen met 63 tegen 22 stemmen Hel Hoofdstuk der if tó werd daarop aangenomen Heden at o a de begrooliog van Sfiriname aan de onle Maandag zijn te Amsterdam aangehouden een beer en eeue jeugdige Duitsohe dame die Zondagmiddag te Brussel een diefstal hebben gepleegil van ongeveer 150 000 fr aan juweelen IH beatolene waa hen ton apoedig mogelgk nagereisil en op aanwijzing van hem werilen i iu het bezit van al bet gestoleuF gearresteerd Uit den Haag wordt aan de Znlfk C t o a bel volgende geschreven Oudmusscheu wordt de toestand onzer ftaanciën van jaar tot jaar zorgwekkender Vroeger kon men ziek tmminaie nog troosten met de gedachte dat tegen de verineerderisg van uitgaven toeti ook een Trg aaniienigke vernwerdering van inkomaten over alond maar daarvan is o ook geene sprake meer De opbrengst van tie middelen in de maand November ziet er nog crbaroxrlgker uit dan de staat Tan October Alles ia nagenoeg lager De snikeraccyiia brengt na de invoering van de nieuwe wet minder op dan ooit Bcgiatralie saeeessie invoerrechten alles gaat aehlerait Zelfs de jeoeverdrinkers i ja niet in staat bet evenwicht le bewaren Reeilt nu iahet ge vaagd te Toonpellen dat de opbrengat voor 1884 wel ern millioen lairer zal zijn dan de opbrengat van 1883 En tie Minisier van Financien optimistisch als i altjjd ia by de raming der middelen roor 8gS nog weder nilgegaao ran de illaaie die iu hel volgende jaar een regelmatige stijging van inkomsten te wachten is Waar moet zulk optimisme op uit le loopenP Bij de Kamer verkiezingen is door de olerioale bladen Inide verkondigd tiat men slechts aan de reohterzgde de meerdei heid behoefde te bezorgen om zeker te zgii dat het met de tekorten uit zou zijn dat de orde lu fiuauciën zou zijn hersteld Welnu de rechterzijde beeft thans de meerderheid eu ik ben zeer benieuwd te vernemen welke eisoben zg op financieel gebied zal stellen en op elke wijze zg zoovele inillioenen zal kunnen en willei bezuinigen als aan de kiezers is voorgespiegeld Volgens het program door dr Sobaepnian in zijn laatste brochure ontwikkeld moeten binnen enkele jaren alle uitgaven voor ouderwgg van de begrooting veriiweneii zgn Op ttie wijze komt er zeker voor de financiën nogal iets te doen maar ten laste van welke andere belangen Keeds boor ik mompelen dat men zal beginnen door het weigeren van geld de opheffing van verscheidene inrichtingen van ontlerwijs te provuoeereu Wel zeker waaiom uiei Indien de meerilerheid van de kiezers vour gf ed ontlerwijs geen geld meer over beeft tlan is hel Ook rntioi efl dut de gekozen en daarvoor bet geld schrappen TOON EEL Toen in het begin dezer week dt voorstellinïen der Botterdarasohe Afdeeling van Aet Nederlandtci Tooneel lu Delft en Kotlerdera plotseling moesten worden gewgzigtl wegens ziekte van den beer Haspels rees onwillekeurig de vrees dat ook tie dmle aboonementsvoorstelling het Goudsche publiek eene teleurstelling zou bezirgen doch die vrees is gelukkig niet vervuld en ongestoord erd Era Augier s SÉEAPHINE opgevoerd Dank zij zeker Botterdainsoh predikant die zijne medeburgers meeoide te mueieii waiirschu en tegen dit stuk wegens de onzedelijke strekking was alom in den lande de aandacht daarop gevestigil Tegen hel afkeurend oordeel van bedoelden heer stond dat van andere letterkuiitligen over die de onzedelijkheid bestreden eu dit verschil vau opinie verhoogde de belangstelling en deeil het stuk meer opvoeringen beleven dan anders waarscbg nlijk het geval zon zijn geweest Wat nu te zeggen van bet aangevoerde zedelgkbeidsbezwaar Aan tie beantwoording dezer vraag moge die van een andere voorafgaio en el deze Welke stukken moeten met den naam van onzedeljjk orden bestempeld Naar ons oordeel de zoodanige waarin een onzeilelgk leven op vergeeflgke wijze wordt vorgealeld waarin de ondeugd aanlokkeiyk worilt geteeken I waarin zekere toestanden ziSó worden geschetst dat de toeschouwer in het verrolg daarover meer verachoonend oordeelt Vraagt men zich af of een stuk een slechten invloed zal uitoefenen dan stelt men zich natuurlijk uiet flat deel van de toeschouwers voor den geest wier zedelijkheidsbeginseleii den toets van een flink onilerzoek niet kunne doorstaan maar bg voorkeur jongelieden xeen kinderen ant die bezoeken den sdhuuwburg slechts by uitzontlering met een onbedorven hart eticle principes en krachtige voornemens ten goede Wordt nu een stuk gegeven waarin tie ondeugd verleiilelgk in plaats ran afachawwekkend wo dt voorgesteld waarin de brave heden behiobeIgk oiden gemaakt en op de slechte personen bet achoone licht valt dnn kan zulk een a uk op bedoelde jongelui rerderfelgk werken Tot deze stukken nu behoort SiEkafrime o i niet Welken indruk geeft het ons Diepe verachting voor de hartelooze vrunw tlie op de meest cynische wijze haar man bedriegt innig metlelgtlen met den bedrogen echtgenoot die inderdaad voor al zijn opofferingen een beter lot verdiende warme sympathie Toor die andere vrouw welke hoe ook zelf gegriefil ons een schooii roorbeeld van ten edel hart loonde Hoewel wij voor ons uiet gaarne eoklbreuk drama a zien vertoonen en evenmin allerleisoort van ongeoorloofde liefde op de planken zien I gebracht zoo geloovto wj toch dat Sébaphine moeilgk onder de werkelyk onzedelgke stukken kanworden gerangschikt j Het moet echter Terwondering wekken bij een stuk van Augier dat het over t algemeen uiet beter is afgewerkt Het ia toch niet tegen te apreken dal de rollen vau Leon en Frederic te loa gescbeisl wertieo eo ilat lot en volledige verklaring hunner karaktL rs meer noodig was itan ons gegeven werd De beate kraohlen van hel gezelschap werkten mede Mevr Beersranns als Tkérite Mej de Oroot als Séraphine de bh Haspels als PotnmeaH en Léon en Jan C de Vos als Frédérie gaven prachtige meesieialukjea van looneelapeelkuust te zien terwijl Mevr Faassen ditmaal in een rol optrad die voor baar geknipt was Tol Naatukje werti gegeven ie Klepkle een ijspel van A Dreyfus dat niet bijzonder aardig net van Berlijn in onmin te geraken Aan de zaak zelve wordt over het algemeen niet veel gewicht gehecht daar Engeland de koloniale concurrentie van welke mogendheid ook niet behoefi te vreezen maar uit het oogpunt van Grool Britannie s prestige beschouwt men het optreden Dnitschland als een ware ramp Geheel iii overeenstemming mei de Times verklaren al de Loudenscbe bladen benevens de provinciale pers dal voor ileze mogendheid de zaak een diploin itiek Sétlan is De organen tier meest liberale riohtiug zooals tie Birmingham Pont de Manche ter Examiner de Manchester Guardian de Scotsman de Leeds Mercury eischen met oatlruk dat lortl Granville hel gebeurtle Vüorslelle volgens zijne beschouwing ten einde deu kwaden intlruk weg te nemen doorliet lezen van de Duiische ducuinenlen vertiorzaakt DinsdagmitldaK werd le New Qrleans tie katOlen teuloonstelliug geopend Presidtjot Artb hoewel verhiiiitertl zelf te komen heeft toch de machines iii de lento mstellingsznieii in beweging gebracht tiour mitidel van een net van electrische draden dat aangebracht was tusschen de mnchinegalerg en het Witte Huis te Washington Hij verrichtte deze merkwaardige handeling in tegenwoortligheifl van congresletlen het corps diplomatique en tie hoogste Btautsambtenar n De president tier Unie drukte iu zijne kamer le Washington op den electriechen knop en onmiddelijk waren te NewOrleans ulle werktuigen in beweging Védrdai hij het sein gaf hield bg een toespraak waarin bij de lenioonstelliiig geopend verklaarde P OLITIEX Door de politie Zijn in benaring genomen 2 zakken Msi s een zak Tarwe en een zak Heunepzaail die op vcrschilleude dagen zgn big ven liggen op de Turfmarkt Aan het bureau van politie gedeponeerd 10 Plakzegels Ontvreemde of vermiste voorwerpen op 8 December van een openbare bewaarplaats le Leeuwarden Een bankbiljet B ï 1465 groot 10 B K 2066 60 B L 2773 60 Die bankbiljetten z n vermoedelijk van Leeuwarden naar elders verzonden Ds waarde van ieder dier bankbiljetten zal tegen overnifto daarvan aan den heer officier van Justitie te Leeuwarden worden vergoed Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 December 1884 Kautonrechter Mr J U van MIËROP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEBOOBDEELO M V S koopvrouw te Uoiterdam tot gniden of 1 dag wegene in haar manufactanrkraam op de Markt te Gouda Toorhanden hebbeo vau één meter niet voorzien van het Tereischle stempelmerk Toor 1884 J T D winkelier te Becuwijk tot 1 gulden of 1 dag wegena in zgn winkel le Reeuwgk voorhanden hebben van ééu gewicht voorzien van bet afkeuringa merk L de I landbouwer te Reeawgk tot 1 gulden of 1 dag wegens op zgn erf le Recuwijk uitscheldeuvan een buurman voor jbaggerdief L V jongen te Zwammerdam tot 10 gulden f 2 tlagen wegene doen stilhoudeo van de stoomtrambg Keenwijk door eene graszode uit baldadigheidop de raila van den tramweg te leggen G V arbeider te Zwammerdam lot ï boeten van 10 gulden of 4 dagen wegena ouder Beeuwijk in den Utgeveenden Polder jagen op waterwildop Zondag Tneer dau een half nar vtSor lonaopgang zonder jaefatacte een op eens anders jachtwater zonder schriftelijke eergunning van deu eigenaar of rechthebbende van het jachtwater P B arbeider te Wadilinxveen lot 2 boeten ran l guklen of 2 dogen wegens io den polder Broekveltl oi der Gouda sebicten van eïu watersnip zonder jaohiaote en tonder sohriftelgk vergnniuug van den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld C J vissoher te Reeuwgk tot S gulden of 1 dag wegena in den polder Bloemendaal onder Waddinxveen vissohen met fleuren iu eena anders vischwaler wniler scbriftelgke vergunning van den eige aar of rechthebbende i V D koopman te Moordrech t tot 3 gulilen of 1 tlag wegena op deu grindweg in den Zuidplaapolder onder Muercnpelle los en zonder loeliCii laten staan zgn kar bespannen met een hit E de G bleekerskneoht te Gouda lot Vi den of 1 d ii weg ns maken van naohtgeruohl op ds Nieuwe Haven te Gomla L K sjouwerman le Gouda lot 1 gaWeo of 1 dag wegena veronireiuigen van de Spieringstraat ts Gouda tlour alilaar eeue hoeveelheid aard ippelenschillen te werpen L V d H koopman te Gouila tot 1 gnldtn of 1 dag wegens rgdeu over de klinkeratraat op de Gouwe te Gouda met zijn handkar beladen met zakken met uien VRIJGESPROKEN W V d H arbeider te Waddinxveen van de oanklacht mei een zegen te hebben gevischt in eens anders vischwaler in den Zuidplaspoliler oud r Waddiniveen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar nf rechthebbende van het vischwater Uurgerlijice Stand GEBOREN 17 nee Johanoe Frsnciicoi onder l P Welter eu W A Hui ten Johsnss Man ooilera P G Roosendaal eo G C Gosaelaar Gerardas Mans oaders J n Juriieoa en A F Weck 18 Wilhelmtna Hendriks Maria Paulina ouders K J van Inften en D Peek 19 Gijabertus Nicolaas ouders D I Bronwer en N Dekker Ane ouders P Koppendraier en A IJsseUlyn Lubertus Andrles ouders M Neuts en M Vtos OVKttl lsüEN 18 Uec A E van Wijnitaardeo 21 J Schouten 12 w I van Bobemeu 27 j J Bmk wed P J de Keijier B9 j 19 M M Tieuwen 1 j Om A Hooftensteger 12 w P Vermeulen 49 i ONDERTBOLWD 19 Dec P Cordi te Delfshaven 28 j en C M W Spaandermao 1 tafeber 26 j en A C van der Kleij 43 j J H van Ut 2 j en 1 Heeswijil B9 j W Verboom 21 J en M J Nieuw eld 18 j A Kort le WaddioivHo 26 j eu G vanden Broek 36j ADVERTENTIËN Ondertrouwd PIEl ER JORDIA van Delfshaven ENCORNELIA MARTINA VVILLEMINA SPAANDERMAN Gouda 18 Dec 1884 Getrouwd DIRK JACOBUS RÜIJTER EN JOHANNA GERRITDIXA SACHSE die ook namens hunne iamtlie dank betuigen voor lie hun betoonde belangstelling Enscliedé 18 December 1884 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde HEINTJE in den ouderdom van U i jaar A SMIT P SMIT DE Hoog Gouda 19 Deo 1884 Heden overleed tot onze diepe droefheid ons lief jongste Zoontje FRANS iit den ooderdoni van 8 jaren V W D SCHENK en Echtgenoot e gout g 20 Pee 1884 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen na het overlijden van ons geliefd Kindje betuigen vrg onzen hartelijken dank J 8PARNAAIJ H C A SPARNAAIJ Gouda 20 Dee 1884 M olenaae Voor de vele bew ïen van deeliieming en liefde betoond by het overlijden van mgne Beminde kan ik niet nalaten ook namens de VSTed D VAN WIJNGAARDEN onzen openIjjken dank te betuigen aan den WelEdelen Heer G C FüRÏUIJN DROOGLEEVER en Echtgenoot voor de liefdergke verzorging tydens bare ziekte A A HOOQENDOORN Gouda 19 Dec 1884 Faillissement Do Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bjj voonis van 17 December 1884 sedert dienzelfilen dag in staat van tailllsitement verklaard WILLEM BOER Kleermaker en Winkelier te Gouda en benoemd tot Rechtercommissaris den EA Heer Mr Ph A J BOUVIN Hechter en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De Bchnldeischers in genoemd faillissement de bevoorrechten de pand of hypotheekhebbonden er onder begrepen worden opgeroepen voor de eerste vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op VRIJDAG 16 JANUARI 1885 des voormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator voornoemd J FORTUIJN DROOGLEEVER Homologatie De Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam heeft bij Tonnis van 17 December 1884 gehomologeeril en alzoo verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet het accoord door PIETER GALENÜS TBBKENS Graanhandelaar te Reemoijk aan zflue schnldeiachers aangeboden en door dezen aangenomen De Curator J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat RAAIJMAKERB Van af Maandag £ ruim gesorteerd in Banketbakker KRANSEN van AOS BANKKET ClÈfO Haven Afcs COLAAD MARSE J PAIN enz Van af OT DINSDAG AVOND V V voortdurend gevulde met AMANDEL SAUöIJZEN CONFITUUR enz Bestellingen worden van nn af aangenomen Mevrouw SCHMIDT Van Galenstraat No 9 Den Haag agt tegen 1 FEBRUARI een er Elüilllilllll Loon ƒ 90 EEN OUD GEVESTIGD HUIS te Bordeaux vraagt üegelljke AGENTEX voor den verkoop van hare WIJ HES en COGNACS vè de foles LOUIS HENRY en HAPNER verkrijgbaar bjj Raaijhaakers Haven Men schrijve in bot Fransch of Engelsch aan Mr JULES GOUOIN Bordeaux KEUKENMEID van goede getuigen voorzien gevraagd tegen 1 FEBRUARI e k Hoog loon ruim verval klein gezin Adres letter D bureau van dit blad Katoen ogje voor luiers ƒ 0 16 Half linnen 0 22 j Heel linnen 0 30 Afgepaste luiers heel linnen 5 40 D h io e iboom de la Fabrique l AIGLE la Haye hes Kuijiaasllers Us en @ @ @ van QibT SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bü Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bg H MOL Probeer s p de sOTJOnonsr TüEiE No 3 1 25 per l kilo