Goudsche Courant, zondag 21 december 1884

N 3174 Woensdag 24 December 18 S4 vestigen de aandacht op hnnne gerenommeerde merkeu GOUD MEDOC f 30 per anker St ESTEPHE f 33 Ook verkrigbaar bö half kwartanker en enkele FLESSCBEN GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZUIVERK FIIANSCHE WIJiXEN JOe bekende BORDEAUX k fil veT 48 Flessohen met accijns franco hais geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MBHKEN Friiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar inlichtingen hieromtrent kunnen rerschaffen warden rertocht tich bg de politie aan te melden ui liju jjiuaiuesBcoen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter Het het oog op de menigvuldige branden die gedurende de laatste jaren te Kapelle a d IJael plaats hadden heeft de Raad dier gemeente het wensohelgk geoordeeld eene verordening vaat te stellen ter voorkoming van de hooge rertekering tegen brandschade aan gebouwen en losse goederen Ieder eigenaar is nu rerplicht op aanvrage van B en W opgave te doen van de vertekerde goederen met aanduiding van het bedrag waarvoor en de Maatschappg waarbij het contract is aangegaan Nalatigheid in het doen van aangifte wordt gealnfl met eene geldboete ran 1 lol ƒ 25 en weigering of het rerstrekken ran valache opgaven borendien met eene gerangeniasiraf ran 3 dagen Woensdagaronrt vermiste men Zwijndrecht een 12jarig meisje E v d Graaf genaamd waarup de ouders later bijgestaan door de politie aldaar natuurIgk alles in t werk stelden om haar terug te vinden Hét toeken gedurende dien avond en den daarop I volgenden nacht bleef echter tonder gevolg tot men haar den volgenden ochtend bjj haar grooimoeder te Charlois aantrof Zij disohte een ganschen roman op van een ontvoering waarvan tg Woensdagavond het slachtoffer was geweest met opgave van een volledig signalement van den persoon terwijl tij ook opgaf hoe de wagen er uiting waarop tij onder Rijsoord in een schuur overnacht had De Zwqndrechtsche politie die n haar allerwege ingesteld ondenoek aan verdichting geloofde en terecht nam het meisje in een langdurig verhoor waarbg tg ten laatste door de mand viel en erkende dal baar verbaal vcTTomien was en vreet veor een verdiende bestraffing haar Woensdagsvond het huis barer ouders had doen ontwijken loodat zij na rondtwerving gedurende den arond en den nacht onder Rijsoord tn een schuur te hebben doorgebracht eindelqk gisterenmorgen bij haar grootmoeder te Charlois was aangekomen fl M ÏOiï T ONV jaNOa PSQÖOVf SoiSooqjSA japnoz m ss ifn qseaam nsa nBA8uipjooqi no9p n8 pis Bs ooA pnaAsi pjoM poop 9Q 3ms 9nëB a9 euqi inbg BBqo4oy ni opnBBieaq srajg aqaspnog ep Bq ib 8J99j rennnfj q p9 sp 9j uba preoo qeq ni KVKHnflfJ De Notaris C A van BLABICÜM te Oudewater lis voornemens om op ÜINGSDAU 30 DECEM I g 1884 des namiddags ten 3 ure in het KofiSbuis de Boos te Oudewater in het openbaar te verkoopeil Eene HOFSTEDE bestaande in voor weinige jaren nieuw en sterk gebouwde BOÜWMANSWONING met ACHTERHUIS SCHUUR en HOOIBEBG BBF en TUIN benevens aanhoorige u i tmuntende Wei en Hooiianden ie zameu groot ruim 7 Hectaren staande en gelegen onder Hoenkoop op Dijkveld in de onmiddelijke nabpeid der Stad Oudewater Te aanvaarden de LANDERIJEN met 1 JANÜARIJ en de GEBOUWEN met l MEI 1885 Betaaldag der kooppenningen 1 APRIL 1885 Breeder bjj billetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris juu 8 BpnoAB fi9p aaawaoao i3 ovonoz jmmouiopt Gouderak s Zangvereeniging mmii mmim op VRIJDAG 26 DECEMBER des avonds ten 7 ure in het Kerkgebouw Ten voordeele der armen Bewijzen van Toegang zjjn a 25 Cents te verkrijgen bj den Heer C OOMS Kastelein Stads Muziekschool mimi SEFETITIE n Muziek van R HOL op MAANDAG 22 DECEMBER a s Lokaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen s avonds fin 6 8 uur Toegang voor belangstellenden 40 Ct Leden van de Sociëteit Ons Genoegen 25 ct Toegangsbew zen verkrijgbaar bg van BENTÜM ZOON en aan bet Lokaal BEOOÖPEUZEIT BRUIN GEBLOEMD TARWE KRENTK ROGGE KRENTE ROGGE VOERROGGE KADETTEN 2 Cent BESCHUIT 12 a 10 Cent Dagelyks voorhanden VERSCHE Zoute Bollen 60 cent per 5 Ons Gedurende de KERSTDAGEN best Kreutebrood 50 cent per kilo Verzoeke vooraf te bestellen A a OOSTIltM Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat Best WITTE BBÓod i7 Cent per kilo RRTTIM14 12 11 19 12 15 9 Gedurende de Winteraronden Stroopwafelen en Oliehoeken te bejcomen bij L VEERMAN Achter de Vijchmarkt Bestellingen wqrden ingewacht 1 134 FOURS x in blik Toordeeüge prflzen verkrjjtsbaar bg RwMjmaakers Ha OftStCABAlf uitmantend tegen hoest en verkoudheid b KAAIJ MAAKBKS H ni Mevrouw van ZEULEN verlangt tegen FEBRUARI of eerder een TWEEDE MEID Mevrouw JAEGER WACHTELSTRAAT vraagt tegen FEBRUARI een bekwame en nette DIEIV STBODE Ter overname aanijfebodeii Adres M rkt A 54 Een FATSOENLIJKE BÏÏEGEEDOCÏÏTEE twee jaar in bovengenoemde betrekking werkzaam gefeest beste getuigen staan ten dienste Adres onder No 1063 aan het Bureau dezer Conrani T dfoedewaagezL en Zonen Ca OUID A MARKT naast DS WAAG rerstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder 1000 a i j jaars daarboven tot den prolopgatiekoers volgenk Amsterdamscbe benr TOorvraarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in ross fondsen a 3 s jaars belasten zich met het koopen en rerkoopen van effecten tegen een provisie oök voor loten van V voor fondsen boven de 30 V o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamscbe beursnoteeriug zonder bjjberekening van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr russ roebel 0 01 frs 100 0 20 am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Botterdam STADS MUZIEKSCHOOL Openbaar Examen op DINSDAG 23 DEC e k des avonds te 6 ure in het Lokaal cKi iistmin der Sociëteit ONS GENOEGEN De COMMISSIE deelt mede dat tengevolge der weinige beschikbare ruimte geen TOEGANGSBEWIJZEN aan belangsLellenden zullen worden uitgereikt immmmm INSCHRIJVING voorde Kinderen die aan het Onderwijs wenschen deel te nemen en van leerlingen voor de M d z i e k der dienstdoende Schutters alhier op ZATERDAG den 27 DECEMBER e k des namiddags van 1 3 ure in het gebouw Arti Legi OUDERS of VOOGDEN worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving g ne Kinderen op de Stads Muziekschool zullen worden toegelaten voor de volgende irischrgving welke in de Maand DECEMBER 1885 zal worden gehpnden Namens de Commissie van Toezicht voorde Stads Mnziekschool De Secretarü F HARTÏNG Goudsche Waterleiding Maatsdappij Zii die over 1884 nog gelden van ons te vorderen hebben worden verzocht omgaand hnnne rekeningen in te zenden Tevens maken wg bekend dat ons Kantoor op 1 Januari a a VERPLAATST wordt naar de GOUDSCHE 8IR00PFABBIEK Gouwe 225 De DiHteCTiE aiacé en Garen HANDSCHOENEN Gouda A van OS Kleiweg E 73 Mejuffrouw KOOIJMAN WESTHAVEN v aagt met FEBRUARI eene geschikte DIEITSTBODE van de Frotestantsche Godsdienst Geiithograplieerde Visitekaartjes zijn bjj den oódergeteekende tot half Januari 1885 te bekomen a 80 Cent per 100 stuks A m Weingfartner Lange Tiendeweg over de Groeneweg boven de JEU Sneljiergdrnk van A Bsinkman te Gouda uithoofde van bet KERSTFEEST wordt de volgende COORA NT een dag vroeger uitgegeven Advertentiën worden tijdig ingewacht BINNENLAND GOUDA iS December 1881 In de hedeomiddiK K l o teD fergsdering van den gemmnteraiid die door Ifi leden werd byge Dond ifwetig irai de heer Prinse werd door deo Vooriiller iiie legedeeld dat Gedepuleerde Stalen de Gemeentebegrooting dienit 1885 hadden goedgekeurd i dal Z M de Koning had goedgekeurd de heffing ran veergeld op de Totfungelgracht tot 1 Januari 1890 es eveneens eoooeuie had verleend lot keffing van door aartrechten aan het Eeea qkiche ferlaat dat Z M de Koning had goedgekeurd hel besluit an Gedeputeerde Staten tot rsststelling vsc de jaarwedde ran den Qemeenle Secretaris alhier op 26U0 en dat ittN Gedeputeerde Slaten was afgewezen het beroep van Mrj Koppenol in take haar aanslag in de pi dir Mastingen op de inkomsten Deze meilwieeliiigen werden aangenomen oor kejpnisgering De volgende tukkso kwamen bij den Baad in 1 Ëene missin ran den Schuttersraad indienende ene suppletoirebegroolinj voor 1886 De Schuttersraad stelt daarbg oor de jaarwedde van den kwar tiermeester bg de 4d sohulterg t rerhoogen met 50 en te brengen op 150 om reden dal de tegenwoordige titularis de heer D J rac Vreumingen wegens getondheids redenen tijn ontslag heeft invediend en n met het oog op de rele werktaamhMen en de nuMilykhnd een aUMnna geaobikt persoon io tijne plaats Ie kunnen krijgen eene rerhooging van ƒ 50 noodsakelyk roorkoml Deta mintre word gesteld in handen der Commissie die belast was met het natiën der begrootitfg telre bestaande uit de hh ran Straateu ran Itersoo en Prinoe 2 Eene missive ran den heer D J vanVrenmingeb keaiu avende wegens den sleohtea toestand igner gel on£eid tgo ontslag te nemen als Lid der Commissieorer het Uuseuin ran Oudheden en iaiK missive ran den heer F C van Zrglen kennis gerende om dietelfde reden tgn onlalag te nemen als Lid ran hetBurgerlijk Armbestuur Aangenomen roor kennisgering De VoortiUer legl dat het de rergaclering ongetwijfeld leed tal doeu dat dete heeren die too lang de gemeente hnnne diensten rerleenden tioh om gelond eidsredenea genoodtaakt tien hunne betrekking seder te leggen en hg uit den wensch dat tg spoedig wederom tioh in betergohap tullen mogen rerheugen 3 Een missire ran den heer K Yerlaan kennisgerende wegens reèlrek uit dete gemeente t n ontslag te nemen als lid derOpenbare Oetondheids Commissie Aangenomen roor kennisgering 4 Versohillende aanberelingen ter voortiening in vioatnres ontstaan door periodieke aftreding Aangenomen voor kennisgering 5 Een missire van de Commistie ran Toetichtorer de Mutieksohool de raadsleden nilnoodigendetol bgwoning ran het examen der leerlingen opfaedenarond De rooriitter tegt dat leker die raadsleden welke niet verhinderd lijn gaarne aan de uilnoodiging inllen roldoeu 6 Een adres ran den heer M 9 Cuts renoekrnde weder te mogen huren een pand van de ge meenip Achter de Visohmarkt In handen van B en W om bericht en raad 7 Een missire ran den heer C C Knaap mededeelende niet in aanmerking Ie willen komen bg de benoeming tot Lid ran het Burgerlek Armbestuur Aangenomen roor Kennisgering De Baad nam bet rroeger ingekomen voorstel van B en W tot het brengen van eeuige wijiigingrn in de Gemeente begrooting dienst 1884 aan Daarop werd herbenoemd tol Stadsgeneesheer de heer Dr J H Bakker Nieraeger met algeraeene stemmen Terrolgens werden benoemd tot Curator van het Profymnasium de heer Haverkamp Begemaon Lid ran de Commissie ran Toeticht op het 1 Middelbaar Onderwgt de beer Dr ï H G van Iierson Lid ran de Commissie ran Toelicht op het Lager Onderwijs de heer mr J H van Mierop Lid der Commissie van Toeticht op de SUdsmutiekschool de heer C S B Smelt Lid der O nbare GetondheWscommiesie de heer M Sprngl Lid der Openbare Geiondheidscommisaie raoatureKoobs die roor eene herbenoeming niet merking wensebte te komen de heer T J Koobs Lid van het Burgerlijk Armbestuur raoatnrePosl Drost die roor eene herbenoeming niei in aanmerking wenschle Ie komen de heer C C Knaap Lid ran de Commissie ran Toelicht op het Stedelijk Muieum ran Oudheden de heer N Scheltema Regent ran de beide Gaathniten racatureNoot horen van Goor die roor eene herbenoeming metin aanmerking wensoht te komen de heer H t Hoefhamer Regentes ran de beide Gtslhmien Merr ran Bergen IJtendoorn Evekink Bosgers Regent ran het Wees en Jllmoeieniershuis deheer G C Fortuijn Droogleerer Uegeutes ran het Wees en Elmoeteoiershuu msvr de wed M A ran Eseyn KoUewqu Regent ran het Bestedalinginhnis de e r A ran Dorst t Regentes ran het BestedeUnganhnia mevr F Kromhout geb lankcr tn den naeht van SS op Wl ftaaembat t x n door middel ran bnitenbraak hek verbreken van een met groene xnp besmeerde glasruit bij den gouden eilrerkashouder van de Paroordt alkier de navolgende roorwarpen ontrtcemd 4 gouden heeren Saroanet horUget waarvan twee met oraal glas en van achteren portretglaaaje 10 gouden dames Horloges a 10 gouden Mansvestkettingen 6 idem Dames idem 12 gouden Bugenie colliers twee daarvanmet medaillons Circa 40 gouden Krniten 40 gewaarmerkte en ongemerkte gouden Medaillons 2 twarie Medaillons met goud ei een kristallensteentje 6 gouden eantille Sloten 6 idem poli Slootje 16 Charivari s voor horloge kettingen 1 ovaal twarto Broche met goud in het midden waarvan een juweelen lak 8 ovale Flacons met tilveren doppen en voetstukken 12 i IS tilveren Armbanden enkele geëmailleeid met patel Ijea 4 paar gouden Oorknoppen met twarte steenen 8 juweelen Sloten en twee juweelen Platen de Sloten enkelen met bakken 2 granaten Broches met goud B paar granaten Belletjes met goud 4 gouden gepaste Tonnetjes 4 auden Armbanden geëmailleerd met pareltjes sullen gouden Broches en Oorknoppen met takwerk verschillende dito s 3 stel gouden Manchettenknoopen 7 paar gouden knopjes met twarte tteeptjes 1 juweelen Takbroohe 6 polloodpennen met goud B gouden Boekknijpers roor geref Kerkboeken heereb Dssspehjes hoefijzers gouden Charivaris met timmermans gereedschap 5 dito met smidsgereedscbap di o met jaohtgereedschap parel d amour Lucifersdoosjes met goud plaatje 1 sohildpad dito met goud plaatje 1 twari dito mol goud plaatje twart Lucifersdoosje met tiUer plaatje tilrer Hnnkpennen niet corlijn heft Do politie doet onderzoek terwgl tij rfiilkeeenige Naar men beweert beslaat er gegrond voornitiichtdat op initiatief van eenige leden der Stalen Generaal te s Hage alsnog een subsidie voor de Antwerpsohe tentoonstelling tal worden toegekend Verder wordt medegedeeld dat nir J E Banck door den Raad van oommissarissei van het Nederlandsch Hondelsmnseum als gedelegeerde bg gemelde tentoonstelling is benoemd en ilat mr C J E graaf Van Byland lijn betrekking als Nederlaniech oommisMiris generaal tal blgven handhaven toodal men de hoop op eene waardige vertegenwoordiging von de belangen onier ngverheid nog metbehoeft oj ie geven Tnohtig duilend meiers van het terrein igii reeds verhuurd B Staten Generaal Tweem Kameb zittingen van Zaterdag 20 en Maandag 22 Dec In de tilling van Zaterdag is aangenomen de beirrooting voor Suriname nadat do Minister had medegedeeld dat eene aanvrage was ingekomen om concessie voor een telegraafkabel De begroeiing Ier bedelaarsgestichten werd goedgekeurd na aanneming met 47 legen 26 stemmen van een amendemenl strekkende om op den eersten termgn der verbouwingskoslen 4 ton te schrappen De begroetingen voor den arbeid der gevangenen van het domeinfonds en hit pensioenfonds werden insgelgks aangenomen wasrn de beraadslagingen over de spoorwcgbegrooting lijn aangevangen In de tilling van gisteren tgn de sluk n m ittke den heer Kley commissoriaal gemaakt De spoorwegbegrootiug werd met eenparige Jtemraenaangenomen nadat de Minister van Waterstaat tegfnover den aandrang der heeren Van Kerkwijk en Mees op een wellelgke regeling der eiploitatieign Amresfoorl Ngmegèn had vciklaard door geen pressie zich te ille Isleo dwingen om s lands belang prijs te geven maar Ie kunnen verteteren dat als de Kamer terugkomt tij niet zal staan voor een voldongen feit De vestingbejirooting werd eaogenomen mei 64 tegen 9 stemmen na een riisoussie over de defensie van Amsterdam De heer Booseboom drong krachtig