Goudsche Courant, woensdag 24 december 1884

byna alle in het coagtUnm syn aohtergebleveui Bq het doen van inentingen ordi dus eeue vloeistof gebruikt dia in Tele gevallen byua geheel van het microorganisme beroofd is en daarom ook niet voldoende als voorbehoedmiddel erken kan Hierdoor ordt het verklaarbaar dat toovele runderen by de inenting geen reactie veriooneo en huiiue vatbaarheid voor de longziekte in dezelfde mate blijven behouden Deze ervaring omtrent de inenting op het dierlp organisme vindt cene treffende overreokomst in het cultiveeren van longziektemicrokokken in gesteriliseard bloedserum Wanneer men namelyk b het cultiveeren gebruik maakt van inentingsslof die genomen is van serum dat zich by stolling van het interlobulair ezsudaat vormt den ontwikkelen zich dikvyls geeu microkokkeu in bet volgeus de methode van Koch bereide bloedserum uooh by kamertemperaluur noch in den thermostaat van d Apanval by 37o C Worden daarentegen culturen gemaakt van het coagulum dan verkrygt men byna altyd eene dnidelyke ontwikkeling Uetzelide wat by het interlobulair exaudaat is waargenomen is ook opgemerkt by het exsudaat uit de borstholte Culturen van de genoemde exsudateo vóór de stolling alsmede van het alveolair exsudaai ontwikkelen zich meestal goed Het is daarom dat by de inentingen die uu gedaan zyn de stof zoodanig genomen is dat de microkokkeu in de grootst mogelyke boe eelhedeu daarin aanwezig zynj de uitkoiDSteu hiervan scbynen dan ook zeer gunstig te zyn de verwachting uitspreken dat ten onzent recht sa tvet zullen gehandhaafd worden eu dat niet 1 wordeu toegegeven aan een ziekelijke seotiraentalilt noch dat eene opvatting van eigenrichting die ogvereenigbaar is hiet het voortbestaan van de opeiihait veiligheid eu van den modernen staat op de git spraken onzer rechters invloed zal uitoefenen Omtrent de Vereeniging ter bevordering rii het onderwys aan schipperskinderen in de provinciën Overysel en Drente vernemen wy bet volgeods De oulTangstcn hebben in 1884 ruim ƒ 1600 bedragen Deze som kan nog lyzen daar nog alle lysten niet terug zijn en alle contributiig nog niet geïnd werden De gelden zyn grootendeeli gekapilaliseerd daar de giften in eens en n jaarlyksohe contribution volgens bet reglement aldus vastgesteld moeten worden Bereids vier kindereu zouden onilersteuning ontvangen Joch een is door de onders lernggenomeo Drie kinderen zyn dus op school gekomen een te Deventer en twee te Hoogenveen Nog zullen er twee dit jaar by kannen woriteg aangenomen in het geheel dus vyf l u volgend jaar ook al steeg bet aantal ledeg niet zal dit getal tot acht kunnen ryzen Het drukken en rondzenden van lysten van reglementen vergaderingen enz om de oprichting dier Vereeniging te doen slagen veroorzaakte kosttg die den werkkring van de Vereeniging dit jaar beperken Toch is het een verbtydeud verschyosel dat er reeds zooveel geld byeen gebracht werd dat er met de uitbesteding een begin gemaakt kan worden Dit zal een volgend jaar gewis velen dfvingeo han sleun te schenken dien zy tot nog toe om welke reden dan ook terughielden Pe Vereeniging verdient dien steun ten volle De nood der tijden die groot is drukt de schippers het meest Honderden schipperskinderen leeren niets Bedroevend als men bedenkt dat deze later met des te meer moeite in hun levensonderhoud zullen moeten voorzien Kennis vau lezen rekenen en schryven is voor ieder maar vooral voor den schipper onmisbsar Moge dit bericht medewerken om nog veler hart te bewegen en de Vereeniging krachtig te steunen Op elke plaats is wel iemand die deze zaak kan opvatieu en zich belasten wil met het opzenden van gelden Overigens zy nog eens herinnerd dat bestuurders zyn de heeren I Te Ziv rtsluis Tj ICieUtrn en notaris £ van fieusekom ie Zwolle mr H Th de Meester Ie Hoogenveen Jobs We ssel Boer te Blokzyl K Kenter Eindelyk zy herinnerd aan art S van het reglement der Vereeniging De Vereeuiging die ouders van elke godsdienstige richting en gezindte wil helpen laat de keuze van de school openbare of byzondere geheel en die van het kosthuis zooveel mogelyk over aan de ouders Dit zal voor velen toch zeker eene reden lyu om de iondsen voor dit doel met macht te steunen Moge dat in de toekomst steeds krachtiger blyken I Het vraagstuk van waar toch de taal moge gekomen zyn werd door een schooljongen opgelost in een antwoord aau zyn zusje Deze was met haar leerles bezig eu vroeg half schreiend Paul waar komen toch al die woorden vandaan F Van het twisten der menschen dau komt uit het eene woord hel andere voort zeide hy De rechtbank van koophandel der Seine heeft dezer dagen een belangwekkende zaak beslecht betrekking hebbende op bet varlies van een ehèqut Op 30 juai II liet de heer Gouzalo Mora by het Credit IfOnnaU eeue chique van 2232 frs tegen overgifie van gelijk bedrag op de succursale dezer Te HItun hebben dezer dagen twee gymnasiasten en nog wel jongens van de derde klasse het noodig geoordeeld om ter wille eener jonge dame met pistolen te duelfeeren Twee medescholieren traden als secondanten op de eene strgder we d zoo zwaar gekwetstdat hy spoedig daarop stierf en de andere heeft de vlucht genomen T De dame die de aanleiding van deze treurige zaak is beioe kt eene der scholen te Mittau t Is byna een jaar geleden dat de kloosteraohool te Belleville in Illinos N Amerika afbrandde bg welk vreeselyk onheil de opzieueresen 80 meisjes verbrandden Opnieuw is een Boomsch gesticht een weeshuis dat van St Jan te Brooklyn bij New York door dergelyk een ramp getroton Donderdagavond brak in het fraai gebouw waar 700 4 80U kinderen door dertig nonnen werden verpleegd brand uit en wel in t tvaBchhuis In een oogenblik stond het geheele geslicht in vlammen Daarby was het vinnig koud en sneeuwde bel dien avond De kiudereu lagen te bed en ylden vele half gekleed de straat op waar deukelyk verscheidene het vuur oniloopend door de felle kou zijn omgekomen of gevaurlyke ziekten hebben opgedaan 86 die in t ziekenhuis lagen zyn waarschijnlijk alle omgekomen eker is dat dit lot een nrn heeft getroffen die trachlte hen te redden doo van dat dak van t gebouw een belendend huis te willen bereiken Zy vond in de vlammen den dood Beeds zijn 13 kinderlijken gevonden In 1 geheel worden 110 vermist 1 I echter rg zeker lat ve en dezer hier en daar in de stad een schuilplaats hebben gevonden Van t gebouw is bijna pWs ineuiingsstof byna niet voorkomt Hc t is bekend dat de stof die gebruikt wordt by de inenting tegen de longziekte vau hel rund meestal verkregen wordt nit de minst aangedane plaalseu van eene zieke runderlong Het lichtgeel gekleurde exsudaat ddt zich in de interlobulaire ruimten bevindt wordt voorzichtig in een glas verzameld Byna aliyd stolt dit exsudaat spotdilt nadat het in het glas aanwezig is tol eene gelijkmatige massa en weldra wordt door samenkrimping van die massa een helder semrn uitgeperst lerwij het coagulum oh sieeds verkleini Viigevcer op d zellde wijze als bij de stolling van bloed dat uit een ader in een glas wordt opgevangen Dit helder seium worijt gewoonlyk vuor de inenting grbrnikl terwijl hei coagulum als onbruikbnar wordt wtggeworpen Nu is uu het onderzoek met zekerheid grblek n lat de microkokken I zyn echter OKriuiKd daVVii irr 1 het serum zeer spaarzaam voorkomen lerwgl ze li in de hand zu llL w orj en tkl e m g UB op fortboc hd de lyde de Zaidenee De miDister T a oorlog lerlclairdr dat de commissie Toor samenwerking tassebeu ze en landmacht rapport had uitgebracht knustbatteryen dadelijk noodig achtte en eea fort op Pampus ereosoo noodig wu de Toltooiing der erdediging aan de laadlyde Met de kauatbatteryen iod spoedig aaogeTangen orden By de bchaudeltng der Stastsbegrooting is het algemeen debat lot later terdaagd De definitieve hoofdstukken 1 en 2 werden aangenomen zoomede hoofdstnlc 1 nationale schuld nadat de heer an der Loeff op den duur der courtage by de beleeoing had gewezen Verfolgeiis werd met de behandeling der crediet ellen aangevangen Men schrijft uit Groningeu aan het W v d D Voor Telen die met onse stad minder bekend lyn ia bes Tolgende leker feteuswaardig Wie in Decembermaand op een Uiusdag marktdag hier koml ziet rondom bet stadhuis houderde geslachte Tarkens en Tarkentjes iwieutjes uitgestald Beeds in den Troegeu morgen komen an alle zgde groote agenTrachten met dit geslacht de stad binnen terwyl dan de schragen waarop de waar komt Ie liggen reeds lang gereed zyo gezet De grootste helft vau Graniugen s inwoners koopt er Tan omdat men dan meestal 6 i lO cents per kilogram goedkooper koopt dan in de slagerswinkels De kleine burger en de zuinige werkman koopeu een of twee buurlui samen een Tarkentje Ook wordt er leel afgezet naar andere slsden en gemeenten in de profiocie waar men zich niet op varkeus mesten toelegt Men sohryft aan de Miidelb CV Het onderzoek naar de kennis van de miliciens der lichting 1884 heeft niigeweten dat van de I0 I6S miliciens 9048 konden lezen en schryven 96 enkel lezen en 1009 leien noch schryven Zoo luiilt het officieele bericht Maar wie verstrekken de gegevens Korporaals die zelf hel in de knust van lezen en schryven niet ver gebraobt hebbeu Wie onderzoekt in hoever bet beweiea der 9080 dat zy lezen en schryven kunnen eenige waarde heefiP Niemand g iuuiri i l f P u T M d Na endèssemêiirMnd hij en eenige aanleekeuiugeu in dienst als milicien by een der regimenieu vesliug ariillerie Toen ik myne akten vertoonde werd daarvan geen noiitie genomen De korporaal vroeg slechts no 166 kunt ge lezeuP Antwoord ja 1 Eu zoo ging het op de ry af Achter elk nomraer een airecp gezet in de rubriek lezen Wie beweerde het niet Ie kunnen kreeg uatuurlyk geen streep Vervolgens werd in dezelfde volgorde een onderzoek naar het schryven ingesteld Ook ik mo st verIjlaien het wel ie kunnen Eu nu deed Éph het leker vreemde vrrscbynsel voor dat sommifèi verklaaiden wel te kunnen schryven maar niet lezen De korporaal teekende met stalen gezicht alles op £ u ik geef de verzekering dat menig milicien die Tcrklaard had wel te kannen lezen er ongeveer tooverl vau kon als kimleren van 5 en 8 jaren £ u dan de beoordeelaars I By hel exerceeren met vestinggeschut doceerde de slatistlcus dat die irvanrmondo met zooveel kilometers buskruit werd geladen I Of een morlier van zooveel centiliters moest op zooveel kilogram gericht worden I En syue bewondering over zoo n boer steeg ten top toen ik voetstoots kon uitrekenen hoeveel hectogram brood niet hectoliters iooals hij zei ieder laan krygt als voor de twee l i Kg wordt gegeven Ik wilde maar zeggen dat die statistiek niet TOlkomeu belruawbaar is Laat ik in dit opzicht myue eigene ondervinding joededeeleu rir ir 1 i v ui DBciuDiii zonu ny Laar per post aau den heer Del Omo doch het stuk raakte onderweg zoek en bereikte nimmer syne beslemming Op de weigering van het Cridit lyonnaü om eene nieuwe eièqug te leveren dagvaardden de heeren Oonzalo Mora en Del Omo de Maaisohappy voorde rechtbank van koophandel der Seine tot betaling van het bedrag der cièquê en 1000 frs schadevergoeding De rechtbank verklaarde beu echter niet ontvankelyk in hun efsch voornamelyk op grond datde cAèqut in banden an een derde kan zyn gevallen en men bovendien op het Cr dil lymnait niet degevolgen kan doen rusten van een nalatigheid desheeren Mora die verzuimde den voor üel Omo bestemden brief te lateu aanteekeneii dat dui bet Chdit lyounaiê kruchiens art 151 van het wetboek van koophandel te recht cautie eischt voor de afleveringvan eeue nieuwe C Hgue of de teruggave aan Mora van de door hem gestorte 22S2 frs Deze uitspraak bevreemdt omdat een chique na verloop van acht dagen niet meer geldig is e odus geen malversatie van derden is te dachten t j Hel is aak aangetoond zegt een Duitsch blad dat sommige misdaden aanstekelgk sohynen te werken eu dit biykt thans na de daad van mevrouw Clovis Hngues opnieuw Ook Duitschland is van die moreele besmetting By eenige veehouders in het spoelingdistrict hebbeu wederom ineniingen van rundvee plaats gehad Uierby is de gewone inentingsstof niet gebruikt Uit inioroscopisohe ondrrzoekiugeu gedaan door den MurtK J Po l n i i i i i J niet bevryd gebleven en in de laatste dagen zyn twee voorvallen gebeurd die gelykenis met het Par 8che revolver cifama aantoonen Te Liegniiz heeft een jong meisje een schot op g u u ucii I haren vroegeren minnaar gelost die haar verliet en Kassei een dergelyk iels voor Een schoone jonge dame bracht een bezoek by een ofiicier en wilde met het oog op de omstandig heid dat beiden grdurenJé verscheidene jaren een liaison met elkander hadden gehad eene verklaring van hem hebben of hy van plan was baar tot vrouw te nemen Toen de officier ontwykend antwoordde loste e dame twee revolterschoten op hem die verwondingen ten gevolge hadden en onmiddelyk daarop richtte zy bet wapen tegen zich zelve en bekwam verscheidene kwetsuren die echtec niet belangrijk zyn De daderes is in een der gasthuizen opgenomen Wy zyn op weg zegt het blad om Fr i sche toestanden in ons land te zien binnenvoeren eu t zoude buogst Ie bejammeren zijn wanneer dergelijke wraakoefeningen ten onzent iiiheemsch werden Wg veearts J Poels is aroelijk gebleken dal het vealLi u auder meisje bet hof maakte en jongstleden viel moedelyk conlagiura der lungziekie in de gebruikelyMT = overgebleven De schade begroot men op 1 millioen gld Dezer dagen is ie Parys de Inchtdnik postdienst geopend Brieven daarmee verzonden werden iu bussen gedaan welke nauwkeurig passen in ds daarvoor bestemde buizen die de geheele stad doorsngden Door middel van luchtdruk worden dezen busten van het eene jiostbnreau naar het andere verzonden Dit gaat zoó snel dat thaus onder de ongunstigste omstandigheden een brief naar het verst verwyderde bureau binnen ééa uur na de afzending san het adres bezorgd wordt Eu toch bedraagt de afstand der beide uiteinden van het buizennet iu rechte Ign meer dan 11 myl De kosten van aanleg bedragen meer dan ééa millioen en in het geheel zyn er zestigduizend el pgpen gelegd Behalve Parys bezitten alleen Berlyii en Weenen een even uitgebreide dergelyke stadspost Een depressie zooals in zeer langen tyd niet is opgemerkt heeft men Zaterdag niet alleen hier te landemaar ook elders kunnen waarnemen De barometer daalde op sommige plaatsen zelfs tot 700 mill hetgeen verschrikkelijke stormen deed voorzien De meteorologische stations hebben in al de zeehavens bericht gegeveu van die bpitengewone storing in de temperatuur BIgkens de depfehes uit Havre Cherbourg en Brest woedde reeds Zaterdag in die havenstations een orkaan die verscheiden min of meer ernstige ongelukken ter zee ten gevolge heeft gehad üit New York is bovendien van den 20n Dec de volgende depêche ontvangen van het meteorologisch bureau van Tie Nea York Herald Een cycloon gaat over het zuiden van New oandland Dez zal gevolgd worden door een orkaan van grooter uitgestrektheid die den 23n of 24n December op de kusten van GrootBrittanuié kan woeden Twintig jaren geleden dus vertelt de Rkeiii Kuritr trok een jong blikslagersgezel naar Amerika Na zeer vele wederwaardigheden en tegenspoeden gelukte het hem ten slotie om op Long ï land eelie eervolle en goede positie te veroveren en twaalf jaren geleden liet hy ook zijn jongeren broeder naar de nieuwe wereld overkomen De in het vaderland achtergebleven vader beboawde met de moeder en eeue dochter de kleine hoeve die hg bezat eu leefde zeer eenvoudig eu tevreden terwyl de zoons herhaaldelgk ondersteuning aan hunne ouders zodden Sedert verscheidene jaren was in het hart van den ouden man die thans den leeftyd van vier en zeventig jaren heeft bereikt het verlangen opgewekt om zijne zoons terug te zien en vaak had hy er over gesproken om zyn kinderen in Amerika een bezoek te gaan brengen maar vrouw en dochter wilden niets van dit plan welen Toen hij in den afgeloopen zomer zijn kleinen oogst binnenhaalde en zgne krachten v r dat werk byna te kort schoten zeide hg tot zynedoOhter dat is de laatste oogst dien ik mede help binnenbrengen nu wil ik nOg iets doen Sedert dien tyd as de oude man vaak onrustig eu wanneer hy dacht dat niemand op hem lette blikte hy droevig naar het Westen In den avond van 24 October jongstleden werd door de kfeine familie het werk Toor den volgenden dag nog besproken eu verdeeld maar toen de iluohter den volgenden morgen het slaapTertrek van haren vader betrad vond zy het bed onaangeroerd eu in een mandje een briefje waerop de woorden stonden Ik ben naar Amerika vertrokken Dit Antwerpen zond de grysaard nader bericht hy gaf opheldering waarom hij op zoo geheimzinnige yze veiirokkeu was door te melden dat hy een onweerstaanbaar verlangen bad om zyne jongens nog eens terug te zien en wel begrepen had dat vrouw en dochter hem niet zonden hebbsji loleu vertrekken Einde November kwam er een schrijven van de zoons dat vader gelukkig was aangekomen zy schetsten de C pte en hartverheffende vreugde die het wederzien id had By de bespreking van het budget Tan 1886 in de fransche Kamer maakt de Patrie de rekening op Tan de sommen welke aan den President den heer Grévy die niet veel meer dan een sinecuur bekleedt jaarlyks rcclitsireeks of indirict warden uitbetaald Vooreerst een jaarwedde van 600 000 frank dan 300 000 frank oor reiskosten 14 000 frank voor onderhoud van het Paleis nog eens 60üqi frank voor het schoonhouden van zyn vorslelyke woning sohoorsteenvegen enz 114 000 fiank oor üiversen en eindelyk jaohtgronden die jaarlyks 54 000 finiik opbrengen igarOf die zooals men weet reeds eenige malen de gierigheid van Grévy op geestige wijze heeft gehekeld rekent op zgiie beurt uit dat van Ie 300 000 frank voor reiskosten de President 298 928 10 fr in zijn zak steekt En die rekening ia specifiek zelfs de omnibuskosten van Montbarey tot waar de President en gevolg per spoor reizen naar Montsous Vaudray komen er op voor Al gebruikte Grévy bet geld doet het blad opmerken om in een massief gouden palankijn met ze en endertig witte olifanten bespannen naar Mont sons Vaudray te gaan met drie en veertig tenoren voorop om te zingen Tiens voila Grévy I Mon coaur est ravi I en elfduizend maagden om versche bloemen te strooien op zgn pad men zou er niets tegen kunnen hebben maar wat hij overheeft moet hy teruggeïen Grévy is echter van een andere meeniug eh houdt wat hy heeft voor hem althans kan de hen der Bepubliek gezegd orden gouden eieren te leggen Bultenlandsch Overzicht De Franiohe Kamer is werkelijk Zaterdag met de begrooting klaar gekomen Toen men tot stemming over de begrooting van ontvangsten zou overgaan las een der leden een Verklaring voor inhoudende dat de rechterzijde die van de begrootiugsoommissie was uitgesloten ich van stemming over het budget in zijn geheel zou outhouilen De wet op de middelen werd daarop in haar geheel met 420 tegen 80 stemmen aangenomen Een paar byzonderheden nit de discussie moeten nog wordeu medegedeeld By de begrooting van ontvangsten werd de belasting op de kloostergoederen besproken De rapporteur deelde mede dat deze goederen werden geschat op meer dau 700 millioen fr en er stelselmatig werd geweigerd opgaven te doen van de inkomiten de belasting werd zooveel mogelyk ontdoken Namens de Begeering werd medegedeeld dat de kloosters op deze wijze geheel met andere vereeuigingen werden gelijk gesteld het inkomen der kloosters werd geraamd op 36 millioen De belasting werd goedgekeurd met 404 tsgen 91 stemmen De belasting op bet papier werd verworpen met 263 tegen 218 stemmen Volgens dr Nouvelle Prene is het thans zeker dat de heer Jules J erry asu den Ministerraad een volkomen verandering zal roorslellen in het plan van deu veldtocht zoo als het tot dusverre in China en Tonkin geiolgd werd Van het bezetten van Kelung en Tamsai zou voorgoed afgezien en de landingstroepen d e ter beschikking van admiraal Coarbet zgn gesteld louden onmiddelijk naar Tonkin gezonden wordeu Zoodra hel seizoen het veroorlooft zou generaal Briére de l lsie met de krygsmacht welke onlangs is uitgezonden zich meesier maken au de provinciën van Tonkin wier bezit aan Frankryk is toegekend bg het trsctaat van Tientsin Het is nu al zoover gekomen dat de jongste veel besproken beslissing van deu ryksdag in verband wordt gebracht met een reis die Bismarck met het oog op de ongesteldheid von zyn gemalin vooruemeus was Ie doen De gezondheid van gravin Bismarck schynt veel te wenschen over te laten en daarom hebben de geneetheereu haar aanbevolen den winter in bet Zuiden te gaan doorbrengen hetzy in Egypte of op hel eiland Madera De rgkskanselier had naar gemeld wordt het voornemen zijn echtgenoole te vergezellen maar zou dit plan in ernstige overweging hebben gehouden omdat de rgksdag hem de aai stelling Tan een tweeden directeur geweigerd had en er dus Trees bestbnd dat de geheele staatsmnchin in het honderd zou loopen 1 Het denkbeeld is origineel maar opmerkenswaard is Toorzeker een artikel in de Nardd Allg ZfU waarTan de herkomst niet zoo heel moeilgk te raden Talt Daarin lezen wy o n de politiek der obstrnctionisten in den rijksdag kon bezwaarlgk deu rykskanselier Tan zgn roorgen imen reis terughouden Naar onze meening moet zy juist een tegenoTergeslelde uitwerking hebben Hield Bismarck het vroeger voor ondoenlijk om op reis te gaan en zich voor eenigen tijd aan zijn bezigheden te onttrekken zoo is hy zeker niet van bel denkbeeld uitgegaan dat het raderwerk van staat even goed zou loopen als de kanselier afweiig was hij werd hierdoor teruggehouden door de overtuiging dat zyn tegenwoordigheid noodzakelgk wai Nh de laatste beslissingen van den rgksdag moet ISet echter Bismarck voorkomen dat hy evengoed heen kan gaan als blgven en dnt het beter is voor zyn gezondheid te zorgen dan deze in gevaar Ie bretagen door bovenmaline en eerlgke inspanning in een oneerlgken siryd Zeiden wg te veel dat men niet behoeft te vragen uit welken hoek Je wind wiiaii 8 Intussohen gaat Duitschland voort ÏTöh êen plaats te verzekerril onder de kolonialf pogendhcden ËèAu WUB het Loderitzland dat oiïder Duiisch protectoraat is gesteld thans wordt weder gemeld dat op eenige eilanden in de Zuidzee en op NieuwGuiiiea de Duitsolie vlag is geheschen Bismarck is met Engeland te rade gegaan want men tal zich herinneren dat laalstgenoemde mogendheid nog zeer onlangs een gedeelte van dit eiland in bezit heeft genomeu en deze besprekingen leidden er toe dat Engeland zich zou bepalen tot een protectoraat over de zuidelyke kuststreken van dit eiland benevens eenige kleinere eilanden in den omtrek en een Duitsohe kolonisatie op andere punten op Nieuw Guinea niet zou bemoeilgken Omtrent de vraagstukken thans door de Congocommissie in behandeling genomen vernemen wg nader dat aan de orde wordt gesteld een voorstel van Duitschland omtrent de inrichting van het postwezen in het Congo gebied en van Italië betreffende het verbod van invoer van sterkedranken Uil Kaapstad is een voor de Engelache expeditie van sir Charles Warren onrustbarend bericht ontvangen Men weel dat deze belast is met het verdryven van de Boeren Vrijbul die rich op het grondgebied van Bechnanaland gevestigd hebben in stryd met het tractaat door de gedelegeerden van Transvaal met Engeland gesloten Een groot aantal Boeren zouden uit Transvaal getrokken zyn 6m hunne landgenooten tegen de Engelsche expeditietroepen te verdedigen President Kruger zou een oouflict Engeland willen vermyJen en dus niets onbeproefd gelaten hebben om te beletten dat de Boereu over de grenzen trokken maar al zijne pogingen mislukten en nu bestaat er vrees dat de expeditieWarren in een werkelijken oorlog ontaarde waarvan de gevolgen te ernstiger konden zgn B E C L A M E De Petler medicinitch chirurgitch Pretu uitgegeven door de heeren Dr J Bruck Dr S Herrman Dr L Hirsohfeld Dr H Mangold schrgft in haren 3isteu Jaargang No 13 1881 onder het hoofd Therapeutisches Vatten wy eindelyk onze beoor dcellng over de zoogen iamde Ziciturnte Püle in weinig woorden te zamen dan zeggen wg dat de keus zoowel als de zamenstelling der geneesmidde len door eu door rotioneel is Tegen deze beoor deeling is vnn wetenschappelijken aard niets is te brengen Het schynt ons volstrekt onnoodigtoe alle mogelyke ziektegeiallen die door dit middel genezen worden op te sommen waar uit hel boven slaande blijkt als het ware van zelfwaar het met vrucht kan worden toegepast In den kring der therapeuliscbe objecten waartegen bet rationeel is laxeermiddelen te gebruiken worden begrepen alle pathologisehe toestanden waarop eea gunstige in vloed uitgeoefend kan worden door versterking der ffunotiën van het betreffende lichaamsdeel in dit geval de darm zoowel in het geval van tragea stoelgang habitueele verstopping met hare gevolgen zaoils darmuitzeiiiug hemorrhoidale uitwassen enz sis in het geval van Hyoeraemie der Onderbrniks organen Leveraandoeningen Congeetiën naar hoofd en horst enz De Z itsersche Pillen van den Apotheker B Brandt zyn te bekomen te Gouda by J C Zeldenryk Droogisi a 70 Cents de doos üargarlijJce Staau GEBOREN 19 Deo Adriaoui oadera L Vianr en O Dokter SI Dirk CorDelii oadera A i vau den Bergen E J de Reas Heleas Prtraaella ouden i sa den Herg en i P Bloot Cornelii Marinng ooJeri P i vta der Psanw en A Koos JobiDnel ouders J Kortenoever en A A van den Berg 22 Casper Johannes ondera M Gibbon elf M P n der Spelt Maitinoa oudera B M van Delh en I de Oidla OVERIyEDKNi 19 Dec H Smit U m 80 J C Hsgemas 8 w F Schenk 8 j 81 J J Blom 1 ra 82 A Koppendrasier 4 d R den Hoog 81 j OEHUtVUi 23 Dec S van Ëmbden en F an Leer Zevenbuizen GEBOREV Maria ondera L Haak en M Knok ONDERTROUWD S Stont en A den Herlog ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eenen Zoon A A KORTEMOEVfiRGouda 21 Dec 84 F d Bbbg Voorspoedig bevallen van eene Dochter H J H SCHÜTTELAARGouda 23 Dec 1884 Mbundees ♦ Heden overleed na eene langdurige ziekte de Heer DAVID WILLEM WESTERBAAN in den ouderdom van ruim 7l5 jaren Namens de Familie H IJSSEL Df SCHEPPER H W G KONING iGravenhage 21 Dec 1884 Eenige en algemeene kenniegeving t