Goudsche Courant, vrijdag 26 december 1884

tWM4a 1884 VrUdag 26 Deofnber N 3175 In den Boekhandel van A B VAX DAM CULEMBORO zgn nieuw ontvangen Eene prachtige keuze en NIEUWJAARSKAARTEN voorzien van de schoonste gekleurde bloemen en passende wenschen deze kaarten met een postzegel van 1 cent gefrankeerd kauneu door het geheele land verzonden worden Verschillende SCHEUEEALEITDEES 1S85 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ALSMEDE Alom franco na omtvangst van Postwissel of zegels a ƒ 1 50 ontvangt men netjes verpakt 50 vel best commercial geruit Postpapier 50 passende Enveloppen 1 mooge JPenhouder met Badeermesje er in 12 beste Stalen Pennen 1 best Potlood 1 flacon beste blauwe oi gwarte Inkt 1 flacon SchakMijm 1 stuk best rood BHevenlak 1 flink groot Prentenboek voor de Kinderen 12 verschillende Nieuwjaarsbriefkaarten prachtig gesorteerd in kleurendruk 4 prachtige mooie verschillende Nieuwjaarsbrieven alles te zamen voor slechts 1 50 Verder ontvangt ieder kooper geheel Cadeau 1 zeer netten Humorlstischen Seheurkalender voor 1885 Verzending op rembours 10 Cent hooger Verder aloim franco 20 prachtige gesorteerde NIEUWJAARSBRIEFKAAETEN a 30 Cent 20 prachtige Nieuwjaarsbriefkaarten met 5 prachtige gesorteerde Nieuwjaarsbrieven è 60 Cent r Een bekwaam Op den 203ten dezer overleed te Bodtgrattn onie getrouwe KAATJE KAHN in den ouderdom tui 84 jaren wsarran zg mini 58 jaren bg ons in betrekking was Namens de Familie VAN EEEB Gouda 23 Dec 84 De ondergeteekenden betnigen hun harteiyken dank voor de milde gift van ƒ 90 gisteren avond ten huize van den WelEd ZGl Heer Ds SWAAN bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindten te jdezer stede H W M STEEVENS I A H VAN DILLEiN J PÜNSELIE H HAVERKAMP E 8 CATS C A HARDERWIJK H W G KONING Gouda 23 Dec 1884 Die iets te vorderen heeft van ol verschuldigd is san de Nalatenschap van Mej KAATJM KAHN vroeger gewoond hebbende te Gouda laatst te Bodegraven en aldaar overleden 20 Deo 1884 gelieve daarvan kennis te geven hetzg aan den Executeur des Heer A B van LEER te Gouda hetzg aan den ondergeteekedde vóór 9 Januari 1885 Mr KIST Notaris RR VrlTRIV GENEZING duverkinrad wordt DillllJ uil overeengekomen Toor een bepaalde prya belaalbiir na geseling Daartoe lijn 20 kamera ter bescbikking der patiënten geateld WAERSËOERS Heelmenter tan brenken GaolMPLAATS 36 te ANTffBspSN J3E FONDSEUMAEZT onder Redactie van Qlacé en Garen HANDSCHOENEN Gouda A van OS A Kleiweg E 73 DlWSTBODE gevraagd met 1 FEBRUARI die goed kan KOKEN en WERKEN Adfts Mevrouw SAUËRBlËR Oosthaven Mejufvr ZELDENRIJK verlangt tegen 1 FEBR eene O BIECa DSXi Pr s per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke wommers 0 25 Inhoud van No 4 wi 20 December 1884 HEEBM WINEEIIESS I sla dit vooral niet overll Ieder wordt in zgn belang ten zeersten aangeraden om Monsters GEBREIDE ONDERr GOEDEBEN te laten ontbieden daar bjj ontvangst zal blgken dat ik minstens 10 7o beneden iedere Grossier ben Wed S J DE GROOT Fabriekant Steenwijk Premiea iSiiirefl Netr l ork Lake Eric WuBtern SpoorWegraaatscbsppu Beurt K v rzicht BinDeD rn HaiteoliiDdschfl beriobten Spaaiuche Finattbiën EgypHtche Financiën Turkache Financiën Rusntche Financien Russitche Spoorwegen Miantic SC Pacific Spv m Buffalo Ifew York Fhiladelpi ia Spw m Canadian Pacific Spoorusegmaatschappy Chicago Northioetiem Spiom Lcnv S io Grande oorwegma ttehapg Penmylvania Spoonoegmi Rcotc ea Divideiidbetstmtcen ODlvangsten vtw Spoornegeo Nuteennfcen te NewYork Niet offlcieel verhandelde ToDdaen Laattte barichteo Corraipondeutie Uillotingan Advirtttitien Tan P G van goede getuigen voorzien GELD SISFOUIBEL op Huizen en Lander en met of zonder aflossing Rente 47 4Vj 4 of 5 pCt naar gelang van den aard van het onderpand Zich te Tervoe en bij den ondergeteekende G OVEBEINDER Sr te Gouda Cbem fabriek van H vonGimborn ie Emmerik ajd Myn Zilveren Medaille Amsterdam ISat INKTPREPARATEJN Nederland ülchrtiflnkt Alizarin Keizer Sclirijfen Copleer inkt Salon en andere IntSOOrten andrracheiilen lioh door hauiie levendige kleur itrooie rloeibaarheiil cii bel suelle droogen an alle andere iiiktfnbrikateii Vtrkrijubaar in ieder soliden boekwinkel en ili de bekende dsfiota De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg zgne reeds zoo gunstig bekende WILDPASTEIJEN uitsluitend verkrggbaar heeft gesteld bg den Heer W N BAAUMAAKERS Conflsenr Cuisinier Oosthaven Gouda dezelve zullen eerstdaags verkrggbaar zgn tegen de navolgende prijzen TERRINE de PATÉ de LIEVRB ƒ 2 FAlöANT i 2 50 PERDREADX 2 50 Ledige Terrines worden tegen 40 Cent tetaggenomen DEd Dv Dienaar C BLOEMINK Confiseur Cuisinier ZwolU 23 Dec 1884 AÖVËRTÉTVflË T in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadet k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda tevens goed VUURWERKER kan dadelök voor VAST geplaatst worden bg L B vAw ES Bij Raaijmaakers verschillende soorten verkrggbaar De Ambachtstand VereeoigiDg levert geurige fgne Rookworst è 42Vs cent het pond Citroenen 2 cent per stuk en 10 cent de 6 stuks van de LÊÊSIN RICHTING van ROMANS en van Binnen en Buitenlandsche TIJDSCHRIFTEN is op aanvraag verkrggj aar bg de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda Mevrouw de WOLF Crabethstraat vraagt wegens ziekte der tegenwoordige terstond of met 1 FEBR eene geschikte goed kunnende koken eu huiswerkBjMchten Zich te vervoegen des avonds tusSehen 8 en 9 uur onnoodig zich zonder goede getuigen aan te melden PS MA YFABTH Co Frankfort a M Hachiitefabriek en IJzerfleteitJ fabriceeren als immi mjh H acilines an Specialiteit in WT S WW alle groottende niedWste mM totdebillijkste QpnstruAe en BB lm prgzen Reeds volmaJtste AA A AAhI 33000 üuksnitvo ög verbreid Bekroond met ongeveer 150 Medailles Agenten verlangd Teekeningeu en Prijzen franco en jfratis Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda t BINNENLAND GOUDA 34 December 1881 Het Bestour Tsn bet S8e Nederlaudioh Landbuiiboudkundig ConKrea heeft bealoten dat dit Conpn lal worden gehouden lanohen 9 en 13 Juni 1885 Het heeft roorta nog de rolgende heeren uit geoondigd deel te arillen niimaken Tan fooruaemd beituur K lao der Torreu Kiu te Waddinxreeu 6 Sprugt Am te Waddlnx een D A Dopp r te Hiaiireobi H J van Oennep ie Zerenhuizeu en L de Vreogt U Slolwgk A I e Comniiteie heeft lioh gesplitst in een drietal nbcomraiaaies dI eene Toor de feeatriering eene Toor dl tentoouitelling en eene voor huisreating Wat de tktoonitelling betreft kan orden medegedeeld dat die lal bestaan uit roorirerpen betrekkiug hebbeude op de cuirelbereiding tervjjl miaaohien ook een tenloouilellicg Tau ree ui worden georganiaeerd Het bellaar heeft een oiroubiire renondeo aan rerwhillende liDdboov rereenigingen deakundige penonen in uke de onderwerpen op landbouw en landhuiahoudkande betrekking hebbende en enkele autoriteiten DMtbg vsrdt hunne medewerking ingeroepen tot samensteiliiig van het programma def vrsa ipunteii eo inededeeling gedaan dat de te behandelen onderircrpen iu atdeeliugen tullen worden geaplitat nl de eene voor aoderwerpen bctrekkelyk Akkerbouw TrelMit Tainen Boichbouw Zui elberalding Oslgiiming ent en de tweede voor onderwerpen betrekkeiyk Tolkihuiihottdknnde Naiuurkunde op den landbonw toegepstl Landbouwonderwgs ent Het Beatnur rertoeki de vraagpunten wiar hehandelieg gewenaofat roorkomt in de nswid hmun a It ta saadta in den laten Secretatia vau bet Congrei mr D N Brouwer te Gouda terwgl de inzenden worden I vereooht die vraagpunten voor toover tij op het viit te tellen Programma tullen voorkomen op hel Congrei te willen inleiden De dief of dieven die den inbraak pleegden bg den heer van de Pavoordt tgu nog niet gevonden Blykens advertentie in dit ur looft dó Politie 60 Dit voor hen die voldoende iitliobtingea vencbaifen waardoor da dieven kunnen worden gearresteerd Het il noodig dat ieder die tich herinnert in den nacht ran Zaterdag op Zondag een verdacht nitiiend perioon te hebben beapeurd op de Zengslraat daarvan kennia geve Naar wg vernemen ia het berioht als tou de Bynipoorweg maalachappg plan hebben de Ign GoudaOudewater van de Uselitoomtram maataobappij over te nemen onjuist ISen onier atadgenooten vierde gisteren een 10 jaiig jubilaeum dat vermelding verdient nl D Veening kwam gisteren viSiSr 40 jaar in dienst bg de firma J van Berkel later van Berkel en Götte thans G Götle en steeds onderaoheidde hg tioh door ijverige en trouwe pliohtsbetraohting Als blgk van waardeering mocht hg van tgn patroon een stoffelgk blijk van achting en erkentelijkheid ontvangen en vele andere bewjjzen van belangstelling SCHAAK C0HRE8P0NDENTIE Den Haag 13de tet D 1 H 5 In de zitting der Eotterdamsohe Arr ohtb8nk Tsn gisteren stond terecht A d K arbeider te Gouderok bekl van zekeren Kaabergen in de tapperij ct een mes aan de pols T wond te hebben 6 nieuwe getuigen werden indeze 2aak gehoord Eisoh 1 maand gev cell en ƒ 8 boete In deze zaak over 8 dagen uitspraak Giiterenavond had in de taal Kanitmin der Sooieleit Ons Genoegen het exAmeii plaats der Stedelgke Muileksohool als gewoonlijk in tegenwoordigheid van den talrijke schare belangstellenden En tg verdient die belangslelling ten volle Welken niistekenden invloed eeno justelling als dete kan nitoefeuen op het mutikale leven in eene gemeente behoeft geen beloog en dat in het lig zonder deie Goudscbe lebool teer nuttig lerktaam is en uilstekende resultslen heeft is berkoaldelgk gebleken De avond van gisteren was wederom een welsprekend bewg a met hoeveel vrucht hel onderwgs wordt gegeven Hetgeen men hoorde voldeed dan ook teer en moet er toe medewerken de inrichting meer en meer te doen waardeenn Wij tollen niet alle nrs van het met torg gekozen programma bespreken en ewnmin de jeugdige taugers en tangeretien d klein viool en pianospelers aan eene openbare criliek onderwerpen Wij magen natunrigk niet het kari ter der uilvoering vergelen het m een examao en machten de toehoordera al itder voor tich in eene beoordeeling treden lof en blaam uit te m aan da leerlingen der sehoal komt teker alleen toe aan de onderwijtera de Commissie van Toeiioht en de ouders Hoe gaarne touden wQ voor enkele nrs een uitiondering maken en b v met bijionderen lof gewagen van maar neen eenmaal aan hel prgsjrs uiideeleu tolden wij tfker onwillekeurig voortgaan van het eene nr p het andere nr komen en cindeigk toeh doall wat niet wilden Derhalve volstaan wü lAet de verklaring dat de leerlingen loonden gaai geprofiteerd te hebben van de ontvangen lessen Opnieuw prgkte dit jaar op het programma OuDESHDia KinitrcoHlale iNorden van A 1 F Beiger nniiiek van Richard Hol Dete werd ook thans tot groote voldoening oitgeviwd Uo flink klonk 1 dadelijk hot begin 0 OnderMt O Ouder uU Geitftiii tijn me mure ent en hoe aardig werd het J iriK nuJU jmgelievrB Svea daarop hoorde am de jongen Vunne boeken en leien wegwerpen en tieh aan het spel gaan wjjden Intuischen welk spel P De een wil dit de d r dat en te midden van den plotselingen sirijd hoort men de meisjes aonhefien uLaat ieci dat tratiele e maat tiever vrei Men vereenigt tieh daarop in een vreolgk tfaterffe laHgi de iml om mo8 gespeeld ter ruste te gaan Nauwelijks is de dag aan den hemel of wederom klinkt het opgewekt Uit de veere uit de veere ent Daarop hoort men tpoedig diep weeffiae ige klanken bg den 4ood vau het zusje dal vervolgens grafwoarts wordt gebraohl Ten laatste worden er wederom blijde tonen vernomen als er een braid in huis is die dan voor goed rbet ouderlgk huis verlaat Een hartelijk luid applaus klonk door de taal toen de laatste tonen waren gehourd welk applaus niet bedaarde voordat de heer Bicbard Hol dif de uitvoering bijwoonde op dringend verlangen van het publiek te voorschijn trad om den dank van allen in te ogeten voor het schooue werk door hem gemaakt Had men reeds vroeger in den avond toen bij de taal betrad hem hartelijk toege juicht en welkom geheeten bij welke begroeting tijne Ecbtgenoote namens de Commissie van Toetioht een keurige bouquet werd overhandigd door de jongejniFrouw Spruiji thans werd hem opnieuw op ondubbeltionige wijte getoond hde hoog men hem en zijn werk waardeerde De heer Hol nam daarop het woord betuigde zijn dank vooi de toejuichingen maar zeide dat die teker vooral verdiend waren door den heer van Milligeo wien hij daarop wasrdeering betuigde voor de wgte waarop dete tgn taak opvatte De feestelijke avond werd gesloten door den Voortitter der Commissie van Toetioht over dé school den heer M Sprugt die de leerlingen hartelijk toesprak hen in eniele trekken de groote beteekenia eu waarde schelste die het onderwgs in de mihiek beeft en hen aanspoorde ook in het vervolg hun best te doen zooals tg het tot nog toe gedaan hadden Spr eindigde met een woord vsn dank lot de hh Van Milligeij en Arentt betuigde tijn erkentelijkheid voor hetgeen tg steeds in t belang der school hadden gedaan en droeg buu bare belangen opnieuw mei het beste vertrouwen op Daarop werd mededoeling gedaan van de leerlingen wien prijzen en aanmoedigingen waren toe gekend wier namen wij hieronder iatan volgen Ie Zangklaase Prijten A J B Vertijl D van der Tocht H I Carlier P J Carlier O Sanders E C Krom L Cats C F Sparnaaij J C Huber P W Kromhout en A Bik Aanmoediging H E Krom A O Belonje J Gonda C il de Ruiter A W E v d Ssnden A Nichting C F U Bouters M Mooasoh J G KromhüBi R Sanders en J Korte 2e Zangklaise Prijzen D de Goederen A de Goederen J P de Voogs C M van Wijngaarden J F M Smelt en J Schinkel Aanmoediging W Brandt van Strfalen N C Haas C C Ra A B Dam en J F van Zntphen 3e Zangklasse Prijten G N de Vooijs A H Bensektmp M J Gouda M Brandt van Siraaten A Hoogenboom Ij J Sparnaaij B v d Linden C P Samsam E Herman en M A van Zuiphen Aanmoediging A W van Haeften L IJsaelstein L F van Haeften D W IJssel de Schepper D IJsselstein E Begeer E Herman de Groot A Bonte M J W Vetter en A Blom 4e Zangklasae Prijten W J Huber A Korte J v d Klein en A Grootendorst Aanmoediging M H Hoogendijk K de Bock H V d Klein C Sandera en E Korte 5e Zangklasae Prijten C C Hoogenboom s Straatman L v d Klein J Siraver en A H Cotter AaiMnoadigtBg E H van Zntphei J C van Vrenmingen en D van Leer Solo Zangk latte Prijten R van Creveld H Schaliiig L M Schim van der Loeff A Steijl M Jnliut en G Kerkhof Piano Klasse van Milligeo Prijion M A de Ruiter J M Nortier C W Dopper A M Haenljens Dekker M E Julius B Begeer M Vetter J Straatman en Betsy Begeer Aanmoediging D van Leer J Hetesing en B J IJssel de Schepper Viool Klasse Prijten D C de Goederen K W de Bock G H Julius W Brandt van Straaten M A van Zntphen J P H Heiman W J Huber en G Schenk Aanmoediging L Cats C van Krimpen H Grendel A Slegl J M Hemaing J Cats A Switter en Dam Violoncel Klasse Prijzen J Klerk van Zutphen eu A Hoogenboom Aanmoediging A D van Vreumiugen Piano Klasse Arentt Prijten C G de Vooijs M N M Brandt van Straaten C P Samsom M A de Graaf A Bonte J Siraver A M Coster M C Boohoven en M M J Spruijt Aanmoediging M Slegl D IJsselstein A Bik en J P Burgersdijk Sohulterü Klasae Prijten N Verkerk A de Jong en Mennet Staten Oea raal Twbeds Kambb fitting van 28 December De behandeling van de credietwetlen weid voortgezet Bij de begrooting van Justitie verklaarde do Minister dat de vervulling der BaadsheerplaStsen te Arnhem en te s Hertogenbosoh vooralsnog niet tal plaats hebben De Minister verminderde nog enkele posten in verband met vroegere beslissingen Op voorstel van de Commissie van Bapp heeft de Minister vau Binnenl Zaken op Hoofdstuk V een vermindering van ƒ 130Ü toegestaan op den post voor het personeeLvan het Gesticht te Mederablik De Comm van Hl p stelde echter nog een andere vermindering voor van ƒ 4800 bestemd vooreen djk in den tuin van het gesticht ter wering van het zeewater Dit amend werd aangenomen met 47 tegen 23 stemmen