Goudsche Courant, vrijdag 26 december 1884

Op voorstel van de Commisaie werd de poat van bnicelkoeten oor den arr sohoolopziener door den Hiniater uit den betrelckelijken post gelicht B j art 145 werd door de Comm r Bapp Toorgesteld om de post van ƒ 300 voor onderhoud van de nieuw verkregen ruïue te Stryen voorloopig weg te laten de Minister nam dat over Se Minister had voorgesteld een subsidie van ƒ 8000 voor deelneming aan de Tentoonstelling van gchooue Kunsten te Antwerpen Se heer ron der Feltt achtte ook deien zijdslingschen steun riet noodig Wy moeten niet voortdurend tot dergrlyke e ositiën bydragen en ome schildersohool behoeft onze bescherming niet De Min van Buiteul Zaken vorgde er een woord van aanbeveling bg Slechts op herhaalden aandrang van de Belgische regeering is door ons Gouvernement het subsidie aangevraagd De Minister beval ook om internationale redenen van beleefdheid de aanneming van den post aan De heer Oorver Hooft bleef om finanoieele redenen den post bestryden De Minister verklaarde des uoods met ƒ 4000 genoegen Ie zullen nemen indien hem slrchls eenige g delyke steun wordt verleend om een Commissie althans in hare te maken kosten te kunnen bijstaan De aanvraag werd aangenomen met 64 tegen 20 stemmen Hoofdstuk V werd daarop aangenomen Marine werd zonder discussie aangenomen even als de Hoofdstukken Financiën Oorlog Waterstaat en Oavooniene Uitgaven By de begrootiog van Koloniën verklaarde de Minister op de vraag van den heer Keucfaenius dat wel is waar machtiging is gegeven tot gedeeltelijke verplaatsing van de algeraeeue secretarie van Batavia naar Buitenzorg maar dat dit niet zal geschieden met meenlere kosten zonder dat de Kamer er vooraf in gekend is Verder heeft de Kamer aangenomen het onlangs aangehouden wetsontwerp tut heffing van een bruggeld over de rivier de Mark in Noordbrabant nadat de heer van der Borch v Verwolde had doen opmerken dan ook de Burgemeester van Zevenbergen als ingezetene inlichtingen kan geven aan wien ook By de behandeling der ivet op de Middelen werd discussie gevoerd over de dringende wenachelykhdd tot dekking van het tekort door belastingen wanrby eeh scherpe woordenwisseling tnssohen den heer van Delden eeoerzyds en de heeren Bulgers en van Houten anderzyds gevoerd werd De laatstgenoemde verweet den heer van Delden dat hy als Minister de Indische Financien in de war gestuurd had De beer fiutgera sommeerde hem een liberale motie voor te dragen De Minister verklaarde zich diligent en wees op de aanhangige Tabaksacijns voorstellen die binnen eenige dagen den Raad van State zullen bereiken Een herzienf g van het Tarief met behoud van het hoofdbeginsel kan 2 a 3 millioen meer opbreigen Voorts wordt herwening vim de Eegistratiewet voorbereid By de herziening van de Bankwet zal het bestaand hoofdbeginsel hestendigd worden meerdere winst voor den Staat zal bedongen worden De ontvangst der Mii delen van bet loopende jaar heeft zioh hersteld De post Schatkisibiljetten werd op voorstel van den heer van Deldeii alt aansporing ot belastingversterking verworpen met 38 t en 34 stemmen De Kamer is iUarua op reces gescheiden t den kunstenaar lelf vroeger wel hoeren vertellei hoe de groole Atheeuache redenaar der Oudheid Demosthenes óók door de natuur in zyne sieq misdeeld was geweest en in veel erger mate nog en als deze trachtte by wat hem ontbrak aan is vullen Als het stormde liep hy dikwijls naar eens eenzame plek aan den ririerdyk om il t overlaid tegeu het geloei van deu wind in te spreken es verzen te declameeren Hij nam daarby soms op het illuster exempel zelfs steentjes in den mond Thuis las hij liefst des nachts en meermalen tot groot ongerief van zyne naaste buren voortdurend hardop klassieke poëzie den geheelen Gysbreght b V Voritade en omwikkelde hy op die wyce zyu stemgeluid door tegelgkertyd lid te le worden vaa de le Rotterdam gevestigde Rederijkersvereenigiog Apollo wier jongere leden hem opgedragen werd in voordracht te onderwyzen leerde hy zich zelven zeker met het minst Immers hy koot sleedt voor zyne lessen de voornaamste diohieis ter oefening en doorliep zoodoende een cursus vau belletrie eeue vóórsohool waarvan hy my wel eens verzekerd heeft thans bij zijne lessen aan de Too neelschool de beste vruchten te plukken Ouder al deze studiën werd echter de praetyk der planken niet vergeten Gestadig moest hg in de nederigste bedieningen op het tooneel werkzaam zyn altgd figureeren meeloopeu in optochten e d dikwyls ook meedansen in batletlen nooit anders dan onbeduidende rolletjes spelen Ilriejiireu duurde deze aanhondetide Irertyd Ëindelgk echter in 1863 werd hy voldoende oor jereid geacht I om zijne eerste belangrijke rol voor het voetlicht le brengen die van Mercier in Een parlij piket Met welk een uitslag hy van dit oogesblik sf aan de planken betrad is genoeg bekend Ërnsiig neemt hy zyne kunst ler harte zooder nauwgezette voorbereiding komt hy zelden op en welk een aanmerk ijk aandeel hg veelal had in de veriooning van menig tooneelstuk nooit heeft hg het beneden zijne waardigheid gerekend ook wel eene schgnbaar onbeteekenende rol op zich te nemen E genigk bestaat er voor hem op de planken geen verschil tutscheD hoofden bgzaken hg houdt slechts één iliug in het oog het geheel bet easemble Dat hij daardoor dikwyls een reliëf wist le geven dat niei verwacht was en het welslagen van menig dramatisch werk zooal niet mogelijk gemaakt dan toch leer bevorderd heeft zal niemand ontkennen Men deuke eens aan den priester in den onlangs vertoonden vero Torelli Sedert 1888 kwam er in den weikkriug van Le Gras eene gewichtige wyziging wél getuigenis allegdeude van de achting welke zyne medeartisien den degelyk ontwikkelden kunstenaar toedragen De directie toch van den Botleidamscheu Schouwburg giug toen over in handen van de H H Albregt eu Van Ollefen en dete boden hem de betrekking van regis seur bg hun gezelschap aan De sprong was groot en voor hem die hoewel nog jong ep eerst na rype overweging beat waagde stout den laaltteu Augustus van t genoemde jaar nog maar gewoon lid van t zelfde tooueelgezelsehap zelfs nog medefigureerende in stukken waarin hy niet le spelen had eu den Volgenden dag de funotièn te aanvaarden van leider van veelal uitstekende artisten I Of die stouie sprong ook vermetel as van overschatting van eigen krachten blyk gafP Er tgn die den régisseur Le Gras grooler lof toezwaaien dan den acteur Om het e eu of dil waar is dan wel bet omgekeerde iu beide gevallen blyft het oosdeel vereerend En als het waar is wat men mji heeft doen vernemen dat n l artisten als Albregt Moor d beide Haspels de dames Albregt Ecgelmau S de J Vries CorynHeilbrpn Piceni e a zich van gjn eerste optreden als régisseur gewillig door hun jon ger confrater lieten gezeggen dan dwingt dil eerbied af voor deo man die door studie en volharding alleen ziph tol zulk eeoe hoogte wist op le werken Evenwel Jiy zelf zal erkennen dat in moeielyke gevallen waar zgne ervaring of eigen inzicht nog Ie kort schoten bun raad en slenn hem niet ontbroken i hebben en dat hg het zonder dezon allicht niet zoover zott bben gebracht Doch leerde hy al van ouderen hy leerde óók aan jongeren Wel bitek hy daarby streng in zijne eischeii en is h j lastig voor wie weinig yver betoónen maar too dit verontschuldiging behoeft dan gelde dat hy ook mei zioh zelven niet spoedig tevreden is Heb ik des Heeren Le Gras streven als régisseur wèl begrepen dan is hel te allen tgdfi zgne bedoeling geweest naiuurlyl heid en betieickelyka waarheid waarschijnlijkheid o i et tooneel te brengen of te bevorderen Obklten opzichte van de mise en scène in engereiWin het uilerlyk van het tooneel ilat tot op zijn tyd te Botter lam uiterst stiefmoederlgk was bedeeld Een half dozgn mattenen even zooveel beklcede stoelen een paar othike dito s e n tafel die voor alle lydrakkeu t dienst ateA waren byv de gewone meubelen wordeu ingeichreven ii verplioht zioh daartoe by Burgemeetter en Wethoudert aan te geveu tuttchen deu Isien en 31sten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of onsteutenis is zyn vader of is deze overleden zgne moeder of zyn belden overieden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht De wyze waarop van het doen van de aangifte blyken moet wordt door Ons beproefd Art 2U Hy die eerst na het intreden van sijn 19e jaar doch voor het volbrengen zgn 20ste ingezeten wordl is verplicht zich zoodra dil plaats heeft ter inschrgving aan te geven bij Burgemeester en Weihouders der Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zijne inschryving geschiedt in hel register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftyd behoort Bwgemeetter en W elhouders mornoemd roope li dientengevolge de ingezetenen die buu 18de jaAF hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1866 zijn geboren eu overeenkomstig het vorenstaande iu deze Gemeeute tot aangifte verplicht zgn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 lot des namiddags 1 ure en zich in de daarby vermelde orde le doen iuschrgven te weten die hun gelachtsnaam begint met de Letter A B C D E F Q H 1 J K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1865 en die hun geslachtsnaam begint met de Letter N O P I R S T U V W X Y en Z tusschen deu 15 en 31 Januari 1885 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat het register van insohrijvlng op deu Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebbeo de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wel vervallen in eene boete van ƒ 26 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorte regisier hetwelk bg de aangifte moet worden medegebracht dal dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den Burgelijken Stand graUt zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zgn zich Ier GemeenteI Secretarie kunnen aanmelden teneinde genoemd extract van hel Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen eu dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda 23 December 1834 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXlSGEI iJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet vau deu 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van K Jonker en Zonen om vergunning tot het plaatsen eener Stoommachine voor het drgven van twee kantsteen molens tot het malen van lood schuurgoed enz in het perceel gelegen aan de TurfI singelgracht Wgk P No 117 Kadaster Sectie E No 561 Dat op Woensdag den 7 Januari 1886 des na middags ten 1 ure op het Baadhnis gelegenheid i om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente vhn de Ier zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 24 December 1884 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Allen die mij in den tegenwoordigen stand van zaken van hunne instemming blyk gaven en hunne medeweiking toezegden breng ik mijn hartelyten dank De Belgische Kamer is naar huis lot 13 Januari Het omwerp betreffende het contingent van 13300 mau werd met 80 tegen 8 stemmen aangenomen Langdurig werd gediscussieerd over de nieuwe bepalingen betreffende de vrystellingen De linkerzijde bestreed de weder inroering van dr vrgstelliog van geestelijken en richtte haar aanvallen voornamelgk tegen een bepaling waarbij ook de onderwgtera werden vrijgesteld verbonden aan een inrichting staande onder bestuur of toezicht van Staatswege De afgevaardigde De Vigne stelde voor eenvoudig te spreken van openbare inricbtiug De Ministers Thonisseu en Beernaeri benevens Malou en Nothomb beweerden dat het de Unkerzgde er alleen om te duen was nog steeds Ie bijzondere scholen en onderwijters I builen het gemeene recht te stellen Ten slotte werden de vrystellingen met 74 tegen 27 stemmen goedgekeurd nadat het amendement van De Vigne met 74 legen 29 stemmen verworpen was De Krettzeiltmg wijdt aan de Congo oonfereniie een lang arlikel waarin zy h tre verbazing betuigt dat Frankrijk welke mogendheden na tot dusverre van zekere welwillendheid jegens de Internationale Afrikaansche Maatschappij te hebben blgk gegeven thans naar het schijni haar wil berooveu van het grondgebied dat haar krachtens de tractaieii wettig toebehourt Het half offioleel blad hoopt dat Duitschland de belangen der Maatschappij verdedigen zal want hare belangen zijn die van al de Uuitschers daar deze altgil op het grondgebied der Maatschappg een beter onthaal zullen vinden dan in de Fiausche koloniën Aangezien du de Maatschappg nog niet bij maphte is zelve hare bezittingen te verdedigen kan de oonferenlie zich niet onttrekken aan de verplichting het aan de Maatschappij toebehoorend grondgebied onzijdig te verklaren door het onder de bescherming der mogendheden te plaatsen fNSCHRIJVlNG VOOA DB j Nationale Militie TWEEDE KENMI8GEVINQ BURGEMEESTER en WELHOUDBRS der gemeente Gouda Gezien de wel van den 19den Augustus 1861 StaaiMttd uo 72 betrekkelijk de Natumale Müilie Herinneren by deze alle belanghebbenden aau hunne verplichting tot het doen van aangifte t r iuichrgring voor NaiionaU Müilie in de maand Jamari 1885 en brengen pi kennis de volgende bepalingen der genoemde Wet Art 15 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den Isicn Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden Voor IngeEOtene Wordt gehouden lo Hy wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide Overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet vau 28steu Juli 1850 SlaaltUiid no 44 2o H j die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aau het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde lydslip voorafgaande achttleu maanden in NederUmd verblyf hield 8a Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zyn voogd geen ingezeten mits hy binnen het rgk zgn verblyf huudl Voor iugezeteu wordt niet gehouden de vreemdeling brhooreude tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krygsdienst is onderworpen of watr ten aanzien der diesiplichtigheld het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art 18 De inschrüving Kescbiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zyu beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde n van eeu iredownaar in de Gemeente waar h j woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dete is achtcrgeialen of wiene voogd builen s lands gevestigd is in de Gemeente waar hy woont 4o Van deu buiten s lands wonenden zoon van I eeu Nederlander die ter zake van s lands dienst in eeu vreemd land wooii in de Gemeeute waar zijn vader of vovgd hel laatst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingesohreven lo De in een vreemd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Byk verblyfhondende puderlooze zoon van een vreemdeling al is zyn voogd innezeten 8o De zoon van deu Nederlander die ter zake van s lands dienst In s Rijks overzeese e beziltiiigen of koloniën wount Art 18 Elk die volgens art 16 behoort te In de gisteren middag te Amslrrdahi gebonden vergadrririg van iudusirieelen is door den voorzitter ktt volgende stnk voorgelezen dat in hoofdzaak den inhoud bevat eener oproeping welke tot de natie gericht zal worden Lmdgnuotm U allen is het besluit der Tweede Kamer van de StalenGenrraal bekend in iske de subsidie voor de lulcmationale Tmtooniielling te Antwerpei Men moge dit besluit betreuren het dient te worden ge rbiedigd Nochtans yn daardoor billyke verwachtingen teleurgesteld wam de Regeeriuffsoommissie reeds in Augustus 11 benoemil was met y er en zaakkennisaan den arbeid gegaan had de uyvereu tot mededinging opgewekt had verbintenissen al zy hetdan ook voorwaardelyk met de regelingicrmaissieIe Antwerpen atgesloien en de gunstige schikkingen door haar geiruffeu der Nederlaudsohe uyverfaeid ten goede gebracht Veel arbeid is reeds verricht vele voo rboreidi gen reeds len einde gebracht kortom de toebereidseli n op Snaneirelen steun berustrnd zyn in vollen g g Maar elders nog dan in den kring der indusirieclen werkt die beslissing ontmoedigend Immers tsssoheii Beixié en Nederland zyn in den laatsien tyd de binden van rieudschap en broederschap naU Ter toegehaald België bcaninoonlde op waarlijk groolsche wijze de roepstem van Nederland en gesteund iloor eene Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Beu groen Beursje tien plaktegels è ct etn Bertgn zilveren Potloodpen een laken Pet u witte Kous een bruine Want een Bgiel een dop Cantllle i oud uit een Halsslot Jffl A R K T B E R I C H T E JN Gouda 24 December 1884 Wegens 1 de Kerstdagen de m arkt op Woensdag gehouden ontbraken vele kooplieden vau buiten ryks subsidie van niet minder dan fr 50U 000 nam het op waardige wyse een eereplaats in op de Amsterdamsche Tentoonstelling De wedertydsche bezoekeif der beide Koningen en Koninginnen lieten diepe hoogst weldadige indrukken na bji de beide natiën men gevoelde dat de stroefheid van het verleden had plaats gemaakt voor eeoe wederzijdache waanleeriog en wat de diplomatie in 50 jaren niet vermocht tot stand te brengen dat wist de geestdrift in weinige dagen in het lexeu te roepen En nu zou het antwoord op de echt vorstelykeontvangst van HH MM den Koning en de Koninginin België zyu eene weigering om mede te werken toteen grootscheu worstelsiryd op het gebied der Nyverheid welke onder de Hooge Bescherming vanZ M den Koning van België en met oflicieele medewerking dor Belgische Begeering te Antwerpen zal plaats vinden P Wy zyn iers anders en beters verschuldigd aan onze ingenomenheid voor België wy hebben ook gewichtige verplichtingen tegenover onse Nijverheid die zoo dikwyii onoordeelkundig vernederd met moed volharding en toewijding hare plaats verovert en handhaaft Daarom hebben de ondergeieekenden gemeend zich Ie vereenigen tot een commissie en hunne landgenooten tot samenwerking op te roepen Thans van de Wetgevende Macht eene gewijzigde beslissing te vragen waren ondoordacht Eigen hulp zy onze les in breederen kring zoo voor lieJFelijk bewaarheid in den laatsten tijd Dat ieder iels de ryken leel de minder vermogenden in de verhouding hunner middelen bijdragen om de Regeeringsoorartissie Ie handhaven om haar in staal te stellen haren moeilijken arbeid te voltooien op eene wijze Nederland waardig Dit geschiedde zonder verbintenis voor de toekomst zonder nevenbescbuuwingea omtrent het nut der lentoonstellingen in t algemeen en van deze In t byzouder als eene daad van warme geestdrift en verstandige berekening tevens sis hel bezei elen vau den vriendschapsband die ons aan de Zttsternatie verbindt als eene krachtige en moedige uiting van het hewustzyn van qns aller solidariteit waar het de eer geldt van het dierbare Vaderland Onder den titel Een Kunslenaars Jubilé bevat De Kumthodi een artikel o er den ook hier gunstig bekenden acienr Le Gras waaraan wg het volgende outleeneu Antoine Jean Le Gras werd den 13 October 1838 te Utrecht geboren en ontving k nè opvoeding te Amsterdam Voor den onderwyzerssland bestemd gevoelde hy toch reeds vroeg looal nog geene bepaalde roeping voor het tooneel niettemin eene sterksprekende neiging zioh op uiterlyke welsprekendheid toe te legged óók ter betere verzorging van zijn leesonderricht t welk maar al te vaak by de jeugd werd en wordt verwaarloosd Deze studie bracht hem er toe tioh op ISjarigeü leefiyd aan te sluiten bg da Bederykerskaraer rTollens waarvan hy spoedig een der yverigste declamators werd Echter oefende hg zich hier niet alleen iu voordracht de Vereeuigiog bewoog zich vooral op dramatisch terrein en Le Gras deed dus ook iweldra aan tooueelspel In t yzonder de marqué rollen vielen in yn smaak e dat de lief hebbers er wat aanddrfdei bewyzen de vertooningen van Laübe s iKarlschfller Rny Blas4 van Victor Hugo Mahonel van Voltairls en datunrlyk Joan Woutersz van Schimmel enz in alle welke aan Le Gras belangryke rollen in bovengenoemd genre werden toebedeeld Hy vond een dankbaar publiek en de lofj dien bij inoogstle versterkte hem sooceer in zyn weldra opgevat voornemen zich geheel aan het tooneel te wijde dat hy na vier jaren bet was in 1860 zich voor een ast engagtsment aanmeldde by den bekenden schsuwburgouderjiemer J Eduard De Vries Dank zeker vooral zijn rederykersrepntatie vond hij geen onitunatiE onthaal en kreeg hii eeue aanstelling by hel onder diens leiding staande gezelschap te Bolterdam De ouderwyterscarrière werd verlaten en vol hoopvolle verwachtingen de niéuwe aanvaard Ongelukkig of liever gelukkig was de blijdschap van korten duur De eerste eenigszins belangrijke rol welke hy le vervullen kreeg die van judaël in Lazaro de Veehoeder werd hem eenvoudig afgenomen vobr hy er mee was opgetreden Zyn stMHgeluid was er niet legen ojigewaasen werd hem gezegd Ofschoon bitter teleurgesteld liet hij zioh toch niet onimoidigen by moest zelf bekennen dat zyn orgaan inderdaad ie zwak en te hoog was en door de harde les geleerd kwam hy tot het heilziam besluit al zgne krachten in te spannen teneinde het gebrek le verhelpen Hier kwamen hem Ign oiidenigzera studiën al dadelyk te stade de geschiedeuis gaf hem een navolgenswaardig en opwekkend voorbeeld tevens Hy herinnerde zich ik lieb Langzamerhand wist hg de overtuiging ingang te doen vinden dat ook op dit gebied vooruitgang Doodig was en hoewel de middelen hem zeker tiet altgd met kwistige hand zullen zgn versohaft zocht hg te woekeren met hetgeen er was eu werd er van tooneellievende magaz nhouders geleend of gehuurd wat htt oog van t publiek kou bekoren en J strekken moest om de toeschouwers te verplaatsen iu den Igd eu naar het oord door de auteurs in hunne werjten voorgeschreven Het jaar 1874 braohl voor Le Gras wederom eene verandering die met den naam van opklimmiug bestempeld kan worden Toen toch trad te Botterdam het bekende driemanschap Le Gras Van Zuylen en Haspels op t welk tot 1881 den scepter zwaaide over de keurbende wier zegepralen nog steeos in de herinnering voortleven van landgenoot en vreemdeling Al was Le Gras echter directeur geworden hij hield niet op tevens acteur en régisseur te zijn A s zoodanig behield hem ook de Koninklijke vereenigiug het Nederlandich Tooneel toen deze in l laatstgenoemde jaar het gunstig bekend Rottetdamsche gezelschap als zelfstandige afdeeling tot zich trok en later nam zg den beproefden ouddirecteur op onder de mannen waaraan bij de slechte fiuanciëele uitkomsten der onderneming de meer onmiddellyke leiding der zaken werd opgedragen Men weet dat eerlang eene nieuwe combinatie lot staud komt bij welke de Ur Le Gras wederom als een der hoofilpersooen zal werkzaam zijn Buttenlandsch Overzicht Daar helden Fransohen Senaat niet mogelyk is met de begrooting van nitgaveu vóór 31 Januari geiee l te komen zoo heeft de regeering besloten Vrijdag by de Vertegenwoordiging eene oredietwet van 800 millioen In te dienen voor de uitgaven der drie eerste maanden van 1885 De Senaat zal thans de wet op de middelen goedkeuren en Zaterdag wa rschynlijk de kredietwet van 600 millioen De zitting zou altdan dien dag gesloten kunnen worden Voor het eerst werden in Frankrijk volgens de nieuwe wel op de tamenstelling van den senaat de gemeentelijke afgevaardigden gekozen die op hunne beurt rechtstreeks tol de benoeming der senatoren zullen mtdewerken Zooals de wel aangeeft zonden door 17 duizend gemeenteraden verdeeld over 41 departementen 33 880 afgevaardigden worden gekozen die altdan zijn aangewe n om den 26 Januari e k een zeker aantal ledea van den senaat le kiezen Onder de vorige wet bedroeg dit aantal afge vaardigdenkiezers nog niet de helft lan thans toodat in dit opzicht de uitslag roet zekere spanning wordt verbeid Maar niet alleen ten opzichte van de samenstelling van dit staalslicbaam zijn de bedoelde verkiezingen belangrijk het kan niet anders of de uitslag der stemming tal ook zgn invloed doen gevoelen op de verkiezingen der kamer afgevaanligdeii Ja zelfs bg de eerstvolgende verkiezing van den hoogtteu Waardigheidsbekleeder derFranscbe republiek daar loob het upUnmiam van president Grévy met deo 30 Januari 188 8 is geëindigd Dat die invloed te vermoeden is ligt voor de hand en het lOD toor de republikeinep van zeer groot gewicht zijn wanneer reedt by de eertte terie verkiezingen die van Zondag het voordeel in haren geest was Een dergelyk resultaat nu it leer waanehynlijk I Veertien jaren toch heeft Frankryk onder dit reg rinKilelsel een tydperk van rust en vrede beleefd vaak onder de moeilijkste omstandigheden er valt niet aan le twgfelen of de gemeenteraden zullen dit regime getrouw blgven eu dit toouen door de verkiezingen te doen uitvalles in den geest van den legsnwoordigïn regoeringsvorm die trots de vele kibbelaryeii tusaohen de verschilleode partyen onderling oowederlegbaar gebleken ia dit land ten zegen te zyn geweest De vele bewyzen van gehechtheid en sympathie die dezer dagen fiismarok ontving bobben den rijkskanselier ge oopt een brief van dankbetuiging openbaar le maken Dit schryven is door de Pott opgenomen en is ongeveer van dei volgenden inhoud Naar aanleiding van h t besluit vun den ryksdag zyn mij uit alle deelen des rijks zoovele adressen geworden dat ik niet in staat ben die allen aftonderiijk te beantwoorden Tegenover het bewijs van wantrouwen dat de meerderheid der kamej door de afstemming van myn voorstel my geschonken heeft staan talrijke blijken van sympathie wsaruil blgkt dat het Duitsche volk bereid is mg te steunen in de voortzetting van mijn tof dusver gevolgde buitenlandsohe politiek In deze uitingen van het nationale gevoel van het volk vind ik ern aansporing om zelfs by mijn aftiemende iohaamskrachten te btijven volharden in den strijd der partijen wier onderlii onverdraagzaamheid niet alleen maar ook wier samenspanning om de geleidelijke ontwikkeling van het rijk tegen te werken onze nationale eenheid ingevaar brengen