Goudsche Courant, zondag 28 december 1884

1884 N 3176 Zondag 28 December 11 ® In den Boekhandel van A B t AX ÜAMÊ CULKMBORG zgn nieuw ontvangen Eene prachtige keuze en NIEUWJAARSKAARTEN voorzien ran de schoonste gekleurde bloemen en passende wenschen deze kaarten met een postzegel ran 1 cent gefrankeerd knuneu door het geheele land rerzottden worden VerscMUende SCEEUEKAIEITDEES 1885 ALSMEDE GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alom francb na oatvangst ran Postwissel of zegels i f l SO ontrangt men nsjjes verpakt 50 rel best commercial geruit Postpapier 50 passende Enveloppen 1 mooge Penhouder met RadeermetiJe er in 12 beste Htalen Pennen 1 best Potlood 1 flacon beate blauwe of zwarte Inkt 1 flacon Schakellijm 1 stuk best rood Brievenlak 1 flink groot Prentenboek voor de Kinderen 13 verschillende Nieuwjaargbriefkaanten prachtig gesorteerd in kleurendruk 4 prachtige mooie Verschillende Sieuwjafirabrieven alles te zamen roor slechts ƒ ISO Verder ontrangt iedero kooper geheel Cadeau 1 zeer netten Bumoristisehen Scheurkalender voor 1885 Verzending op remboars 10 Cent hooger Verder alom franco 20 prachtige gesorteerde NIEUWJAAR5BRIEFEAARTEN k 30 Cent 20 prachtige Nieuwjaarsbriefkaarten met 5 prachtige gesorteerde Nieuwjaarsbrieven a 60 Cent De inzending van advertentien kan geschieden tot ééa nor des namiddaf s van den dag der uitgave loodM de gruumwkt looder nni e beteekeoii u AiDKCtieD lulks de Tolgende eek wegene den Nieu ejundeg etcDeeos bet gerei ui zgu onthoudeu wq od rau merklberiohtea teoig onTcrwaohla eenige tcrandering in de pryteu mocht voorkoaiea De BoteeriDg Tan de orige weck kan onTeraoderd bl j en Dt reemarkt met weinig aanroer de handel in allea traag relte rarkeua 22 s 24 ot rsrkeni roor Londen IS A 21 et per half kilog magere rarkens eo biggen traag biggen 0 80 a I ÏO schapen traag rerkoeht Kaas eerste kwaliteit 25 i 27 tweede kwaliteit 21 8 24 Noordhollandsohe ƒ 26 i 30 Goeboter l SO a 1 40 Weiboter 1 a 1 10 Burgerlijke Stand GEBORKN 2S Dec Gerritje Wilhelmina PidIiim ondln 3 TiB der Laan eo M de iong 24 Johiopea Coroelis oidetl P H J Uftber n G rao EUI Het Bnrean ran den Bargerlgken Stand zal a 8 Vrgdag 2e Kerstdag geopend zgn des voormiddags van 10 12 nor tot het doen Tan aangiften ran geboorte en overlyden ADVERT£NTIËN Getrouwd S VAN EMBDEN FBEDERIKA tan LBEB die ook namens wederzjjdsche familie hnnnen hartelgken dank betaigen Toor de Tele blijken Tan belangstelling bg hun hnwelijk onderTonden M i 23 Dec 84 Onze lieTe JOHANNA ons op 17 dezer geschonken werd ous heden door den dood weder ontnomen P G ROOSENDAAL en Echtgenoote Gouda 24 Dec 84 Voor de Tele bewezen Tan deelneming zoo Tan hier ala Tan elders bg het oTtrljden van haren geliefden Broeder B VALLET ontrangen betuigt de ondergeteekeade haren hartelnken dank C VALLET GULDEN BELOOi IIVG Toor hen die inlichtingen kannen Terschafifen waardoor de DADERS en ONTVREEMDE VOORWERPEN t n nadeele van F G van Dt PAVOORDT in handen der Politie geraken De Commissaris van Politie J A VAN TRICHT van de LEESINRICHTING van ROMANS en van Binnenen Buitenlandsche TIJDSCHRIFTEN ia op aanvraag verkrijgbaar bg de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda Cflacé en Garen HANDSCHOENEN Gouda A van OS A Kleiweg E 7d VERMIST sedert gepasseerden Maandag op Dinsdagnacht TWMS OROOTE KAAP8CHM EENDEN waard en eend De waard donkergoudgele kleur met zwart op den mg de eend iets lichter en heeft een wit oog Diè Inlichtingen omti nt die eenden aan de Politie iHft geren zal beloond worden OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda zgn roornemeas op WOENSDAG den 7n JANUARI 1885 des namiddags ten een nre in het Raadhuis aldaar bg inschrijring op nieuw AAN TE BESTEDEN Het maken van 1 80 Meter SctiSeiing langs de Jsiee kerskade 2 De rioleering der ayien tusschen de Mieuwe Haven en bet plantsoen langs den ttensingel met bybeboorende demping 3 Een vaste houten Brug over de Wetering langs den Toegangsof StationswegDe bestekken en voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter Secretarie der Gemeente en aan de StadsTim merwerf ter inzage Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrgvings biljetten moeten voor ieder perceel afzonderlgk op z el geschreven door den aannemer en zgne borgen geteekend en den 6 Januari 1885 uiterlgk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd worden STiSS UüMSCnOOL INSCHRIJVING voor de Kinderen die aan het Onderwgs wenschen deel te nemen en van leerlingen voor de Muziek der dienstdoende Schntterg alhier op ZATERDAG den 27 DECEMBER e k des namiddags van 1 3 ure in het gebouw cArti Legi OUDERS of VOOGDEN worden indachtig gemaakt dat na de inschrgring geene Kinderen op de Stads Mnzieksohool zullen worden toegelaten voor de rolgende inschrgring welke in de Maand DECEMBER 1885 zal worden gehouden Namens de Commissie ran Toezicht voorde StadsMuziekschool De Secretaris F HARTING Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda SLOTEMAKER en Co PliI CH per Fl perL 1 20 STROOP a 1 20 a 150 CITROEN a 1 30 1 60 COGi AC 1 25 150 VIEUX 1 50 180 VIEUX fine Champ per Fl 2 Openbare 7erkooping van eene groote PARTIJ AFBRAAK oj MAANDAG 29 JANUARI 1884 des voórmiddags lO uur aan de Gouwe bg de Vischmarkt te Gouda bestaande uit DEUREN RAMEN KOZIJNEN BINTEN BRANDHOUT en hetgeen verder te roorschgn zal worden gebracht Nadere inlichtingen te bekomen bg den Deurwaarder B H van de WERVB te Gouda Iemand vraagt met JANUARI Kost en Inwoning die z b b h h Brieven franco onder No 1064 aan t Bnrean van dit Blad Een fatsoenlijke DIENSTBODE van goede getuigen voorzien biedt zich aan bg Roomsche menschen Adres onder No 1065 aan het Bureau dezer Courant Prof Pergrer d Aiion HAAREXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling en afwijkend van alle andere baarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met baar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Verkrijgbaar in de odderstaande depots Wed Bosman Konda fWeH N Sanders Leiden A Prins Zevenhuijen W Ligihelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bo Berkel De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 27 December 1884 Bij Kon besluit is met iafitatf tsq 1 Januari 1885 benoemd tot Lid ran den geneeskuBdiften raad roor Zuid Holland dr F H O ran Ilersoo te Qonda tJe Heer J S Beubl onee vroegere stadgenoot thans hoofd der school ran de Herrormde Oemeeote Ie Zevenaar is door den hrer Schleyer gediplomeerd als rolapulcatidel Weltspraehelehrer De Biuehop ran Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Haastrecht de keer A B Traatweio Voor de raceerende betrekkingen ran onderirijzer en onderwijzeres aan de Openbare School Ie Gonderak hebbeu iich aangemeld als sollicitanten 12 beeren en drie dames De roordrachteu beitaau uit de bh E F Morra tt LMrduui i loakat laQonila W Sprik te Krimpen a d Lek eu oit de dames IL ran Vrijberghe de Coningb te Liste J C Moiij te Breskens C i J Boers te Hookhuek Men schrijft ons uit Gouderak dd 26 December Heden aroud ten 7 uur gaf n t kerknebooir der Herr gemeente daartoe wewillend afgestaan door hh kerkroogdeu de Zangfermniging Concordia te Gouderak weder eene openbare uitroeriug ten oordeele der armen Het geul der toehoorders as rry groot waaronder reien uit naburige gemeeuien De nitroering mag In alle deeleu geslaagd heetru eu heeft den hoorders geiris alleaiies roldaan Het tangkoor toonde dat Kwilleu ook is kunnen en irat door gestadige eu ernstige oefening kan worden verkregen Den directeur komt een woord ran lof toe vtor de rerdienstelgke wgse waarop hij de ungoefeniugeo leidt toodat bg in betrekkelgk korten tijd lulke gunstige uitkomsten kan rerkrggen als waarvan wg bedeu getuigen waren Een woord ran dank aan allen die door huu tang ons weer eenige genotroile oogenblikken schonken in t bijlonder een woord van dank en lof aan mejuffr Q Kasbergen wier helder geluid en aangename roordracht bü I solonummèr bijïonder bevrediging schonken De uitvoering van dezen avond tooade dat de vereeniging vele en goede telfs enkele teer goede eleraentec bevat waarum we den directeur in overweging geren om stukken van eenigeu meerderen omvang in studie te nemen we achten de Vereeniging rgp genoeg om de krachten te wagen aan omvangrijker zangstukken In de hoop dat we weer spoedig in de gelegenheid zullen zgn Ooncordia te hooren en met den wensch dat de Vereemging in bloei toenemen moge sluiten we dit bericht Commissarissen der Maatschappij van Weldadigheid hebben aan gemeente en kerkbesturen redacties van dagbladen enz onder dankb ulgiug voor de genomen maatregelen tot het doen élagender collecte ten behoeve der Maatschappg van Weldadigheid eene lij st doen toekomen vermeldende de bedragen in de verschillende Mmeeuten bg eeugezameld Daaruit blijkt dat de collecte in haar geheel heeft opgebracht ƒ 63 S66 60Vj In le verschillende provinciën was de opbrengst aldus N oord Brabant aBOO 96 Gelderland 68B1 3ï 8 Zuid Holland ƒ 14 858 SS j Noord Holland U 246 68 Zeeland ƒ 1373 83 ÜIrtchl 6721 28 Friesland ƒ 8747 91 Ovw sel 2742 831 Groningen ƒ 2543 89 Drenthe ƒ 771 15 Limburg BOT es In Gouda is grcollecteerd 160 52 Gouderak ƒ 68 20 Ammerstol 9 45 Bergambacht ƒ 30 86 Berkenwoude ƒ 22 80 Bodegraven 5U 23 Boskoop 69 48 Haastrecht 88 61 Vlist ƒ 14 04 Hekendorp 9 35 Langeruigeweide ƒ 11 Waddinxreen 45 03 Zevenhuiteu 41 25 Stolwjk 35 40 Nieuwerkerk a d IJsel 85 80 Bil bet vermelde totaaliabedrag komt nog eene som van ƒ UU 70 aan kerkcolleoteo aldus verdeeld Herrormde kerk ƒ 648 09 EeWonslr Broederschap 67 05 Ëvang Lulhersche Gemeenten 66 05 Doopsgez Gemeenten 26 97 Boomsch Katholieke Gsmcenteu 62 $7 Oud BiascnoppeIjjke Klerezij 239 43 Ned leraëlietisebe GemeenleD 2 72 n Re Volveolging van gepenaunitieerde eadaroffleierefi en minderen van het Nederlaudsohe Leger oatvlag dezer dagen eene belangrijke gift groot dmitnd galden ran eene zeer aanzienlijke dam BIgkeoa begeleidend schrijven strekte dit tot bIjSk van iogeuomenheid met het doel en de wijze vaV uitvoering door het Bestuur dier vereeniging Ook van H K H de Prinses Hendrik der Nederlanden oufriug de Vereeuiglag na aanbieding ran het jaarrerslig weder eene geldelijke bijdrage De belangstelling welke deze vereeniging voortdurend ondervindt levert wèl het bewijs dat in ons land velen begaan zjjn met het lot van een braaf oudgediende Muge de voortdurende steun van gegoeden het Bestuur gaandeweg in ataat stellen aan zoovele ouden of hunne weduwen de vrees voor eene kommervolle toekomst te kannen ontnemen Het doel dier vereeniging is tooals vele zich tullen herinneren behoeftige gepeosionneerde militairen van het Ned Leger hunne weduwen en too noodig hunne weezen onderstand te verlecDen Het proefnommer is verschenen van een Algtmetn Orgaan der Hoogere BurgericMen t NederUmd onder redactie vbb leerlingen der U B S met 5 j oursas te Botterdam Voor het Gereohlahof te Amsterdam stondWoensdag terecht M r D oud 20 jaar boerenknecht ga nende te Nienwer Amstel De beseft refkéerde in behoeftige omstandigheden hjj kon geen werk vinden en dus zijn koslgeld uiet beUlen Hij had echter wei eens gehoord dat men zich somtijds door middel ran bedreigingen geld kon verschaffen en vatte dus het voornemen op het middel eens te beproeven Den loden October jl schreef hg dus den volgenden brief Men Heer Daar ik erg in geldeljjke omstandigheden verkeer too kom ik bg uw om te schrijven dat wanneer u niet vgftig gulden aan mgn adres Eysdaalatraat o laat brengen ik u en mvjii voor den kop tal schieten zoo uw soms de politie er mede laat bemoeien tgn er wel andere die mijn wreken zullen mdar laat niet onschuldig iemand pakken M r D 20 j vijftig gulden ran arxind tea uur en niet later hoogachler Op liet couvert stelde hg dit adres rtfen Heer én naam bad hij niet ingevuld daar de onnoolele ADVERTENTISN worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerscbgnt Afzonderlijk Nommers VIJF CENTEN nog niet wiat wien hij tot slachtoffer toe kiezen Hg begaf zich op weg eo wierp den brief in den eersten den besten brievenbus op de Stadhoudenkade tonder te weten wie dr bewoner van het huis was Die bewoner nu was niemand anders dan Jhr L J V T luitenant kolonel der schntterg welke het ign plicht achtte de politie vaa de taak kennis te geren Spoedig werd de schrijrer opgespoord en na had hij tich voor tgn vergrijp dat hij volledig bekende te verantwoorden De rertegeowoordiger van het O M de adv gen mr Op ten Noort wentchte verzachtende omataodigheden in aanmerking te nemen wel wegens den jengdigen leeftijd des beach ls iregsot de ontstentenis van alle schade iets wat tronwens ook daaraan te wgten was dat de brief terecht wat gekomen bg ecu moedigen krijgsman die geeit rreea kent Zes maanden oeistaf achtte het O M roldoende voor beech Alt verdediger trad op mr Siegfried M ldjC advocaat te Amsterdam ZEd gcatr wees er op dat hier teer vele omstandigheden zijn die het vergrijp rerkUioen De beach was immers een domme boerenjongen die telfs niet goed begreep wat hij deed Ziju goed hart kon men terug rioden io het slot ran tijn brief waarin bij rertocht geen onschuldigen te doen ralteo Dat hij geen gewoon misda der was maar integendeel iemand bij wien alle godsdienstig gevoel nog niet uitgedoofd was bleek uit de aanteekening die besch op de hem beteekende getuigenlijet had gesicid Dwaalt niet God laat zich niet bespotten Op alle deze gronden drong i de raadsman op een teer lichle straf aan Het rolgende deed zich 11 Woenadag ter zitting van de rechtbank te Asten voor Een geinige weigerde onder bewering dat hy tot een zeker kerkgenootschap behoorde pertinent om den eed af te leggen Nadat de president hem geweten had op de ernstige gevolgen die eedsweigering voor hem hebben kon teide hij biets audera dan dat hg de gevolgen wel had overzien en aw ja tg ja en uw neen tg neen Nu requisitoir van den Officier van jnsUlie begaf de ReohtbaBk tich in raadkamer waarna ijj de beslissing op het requisitoir aanhield totdat tal lijn uitgemaakt dat het ksrkgenootsckapi waartoe getnige tegt te behooren voorimmt onder de wettig erkende Nat 4iatóUB H Jt fZ ekvan het hoofdbealgur de r Bollam ttcï p mH LandbouK om mede te werken wH oprichting eener Vereeniging tot bescherming van den handel ü natuurboter heeft bet hoofdbestuur van de Frieuke Maalèciappij van ZandtoiiK gemeend dat de oprichting eener afionderlgke rereeniiring roor de bescherming van de naluurboter niet wenschelgk is maar dat het daarenlCKeu tot wering van het misbruik om margarine voor nalunrboter Ie ioen doorgaan wetlélijlïe maatregelen op de verpakking van Margarine zooals die in Amerika en andere landen bestaan dringend noodzakelg facht Het heeft mitsdien besloten aan het hoofdbesiuur der Boll Maaltciappg te vertoeken de taak bij bet Ned Landiouie ComiU aan de orde Ie stellen ten einde gemeenKhapfelyk bij de fiegeeriiig op wettelijke regeling aan ie dringen Omtrent de beginselen van et gereedliggende ontwerp op de tabaks accijns weet het HUad het volgende mede te deelen