Goudsche Courant, zondag 28 december 1884

4 okshoofden wgn naar Europa Ie zenden want er zou veel tijd en er zouden groota onkosten mede gepaard gaan om zulk een hoeveelheid vóór het einde van Maart voor verscheping gereed t hebbei Er ii nn wel toezegging gedaan van inzending van 34 monsters die gemanipuleerd behoorden te worden voor de tentoonstelling en men verwachtte ook dat de Kaapstadsche kooplieden wat wgn zonden inzenden zoodat meu een voldoend aantal wgusoorten zou hebben om naar Antwerpen Ie verzenden maar men was het eens dat bet onmogelijk zou zgn deu waarborg te geven dien hel gouvernement vereisohte in verband met hel voorschot van de £ 1500 De wgnkoopers zoudeu ook beter samenwerken dan nc hel geval was indien eene gouvernemenlscommissie de zaak ter hand nam In dien zin werd er nu een besluit genomen onder bepaling dat alle ontvangen en nog te ontvangen wijn ter dispositie worde gesteld van zoodanige gouvernements commissie en de redenen van dit besluit zullen aan het Gouvernement worden medegedeeld door eene deputatie In de Manchater Éxttminer and Timet komt een verhaal voor aangebracht per post steamer te Literpool in I kort van den volgenden inhoud Tgdens de afwezigheid van kapitein Grant Elliott die de chef der Association Africaiuc is in de Kuilu en Niari districten was door de agenten van Nederlandsche en Duilsche huizen te Loango hulp aangevraagd tegen de dreigende houding van inboorlingen aan de Mpila rivier Welwillend was daaraan door de Belgische Associatie voldaan die door een politiemacht onder bevel van den heer Hodister een aanval wist te vourkomen De Frausche bevelhebber te Loango maakte echter aaus A nk op de MpilariTier als Pransoh grondgebied en liet den Nederlandscben agent den heeer Hamel in hechtenis nemen wegens bet plegen van ooilogsdaden op Eransch gebied Hij werd met geweld gegrepen met touwen gebonden en door de Frausche soldaten van dea irSenegal op brutale wijze behandeld Bg zgn terugkeer eiscbte kapitein Elliott de vrglating van den heer Hamel op grond dat de Mpila rivier onder zfn bestuur staat maar het scheut dat aan dien eisch niet voldaan is Een Fransoh oorlogschip kwsm te Loango en eisohte zelfs de uitlevering van den chef der politie macht den heer Hodister opdat deze te Gabon voor den gouverneur terechtgesteld zou kunnen worden Kapidein Elliott weigerde onvoorwaardelgk en daarop vertrok het schip weder maar 4e Nederlandsche agent bleef intusschen in Frausche gevangenschap terwgl de agent van bet Daitiebe huis die evenals de beer Hamel de hulp der Aisociation Africaine had ingeroepen door de Eranscbe ongemoeid gelaten is De N R Cl heeft naar aanleiding hiervan inlichtingen ingewonnen bg de Nieuwe Afrika auscbe Handelsvennootschap die de ipislheid er van bevestigde Bg schrgven van 23 November II heeft zg reeds daarvan ken s gegeven aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Gravenhage maar van het Departement heeft de directie tot heden nog niets vernomen zelfs nog niet bericht van dè ontvangst van haar schrgven ontvangen rZou men aan het Depar tement van buitenlandsche zaken 4e a Hage vraagt de iiN R Ct terecht het misschien geen zaak van gewicht aohten dat een vreedzaam Nederlandsch baiger in deu vreemde mishandeld en onrechtmatig vangen gehouden wordt door Frausche ambtenaren die den Duitscher onzien maar op ten Nederlander huu moed koelen f Het is nauwelgke aan te nemen maar waarom wordt de Directie der N Afrik Uandelsveuuootsohap dan onkundig gebonden van de stappen door den Minister van Buitenlandsche zaken ib t belang van baren agent gedaan f Een antwoord op haar sohrgven is waarlgk wel het minste wat zij Terwachten mocht De plaateelgke oommissie van toezicht op het lager otMÏerwgs te Groningen ondervond moeilgkheden bijde uitoefening van hare taak welke hieruit voortsproten dat geen hater leden over vrouwelijke handwerken n oordeeleo terwijl nochtans de commissie met mzicht ook over het onderwijs in vrouwelgke handwerken belast is Dientengevolge wenscht de comniissie dat haar hel recht worde verleend enkele damesaan te w zen die het toezicht op dien tak van ondeiwgs in hare plaata zullen uitoefenen daar art 73 d r wet op het L O het twjjfelaohtig maakt of diedames zoo maar toegang tol de sobolen zouden kunnen eischen hebben Burg en Weth aan den Eaad vrqziging der verordening tot regeling van het openbaar lager onderwge voorgestdd in dien zin dat dehoofden der scholen worden verplicht ieder toe te laten die eene machtiging van Burg en Weth kan yertoonen Het Konin ilgk paleis van Laeken en de vorstelijke villfi te Mende zgn thans lelephonisch met de opera te Brossd verbonden langs telegraphiyhen weg volg ns he systeem Van Rijsselberghe De Koningin opgetogen over t genot van een opera uitvoering te kunnen bgwonen zouder zich te verplaatsen heeft den heer Van Kgsseltberghe een prachtige brillaiiten doek l ld laogeboden aan den heer Mourlon zgn inge nieur een smaakvol Ibura met haar handteekening en aan elk der werklieden die de verbinding hielpen tot stand brengen een gonden horloge Te beginnen met 1 Janivari 1885 kunnen aan het proefstation der Bgkslandbonwschool scheikundige onderzoekingen van meststotfen voedersioffen enz ten behoeve van handelaren en fabrikanten alleen dan nog worden aangenomen wanneer zg naar het oordeel van den directeur zander belem mering Tan de overige werkzaambedeu aan de inrichting kunnen worden uitgevoerd Daarentegen bIgft het proefstation gelijk tot dusver opengesteld voor alle onderzoekingen van zaden ook die door handelaren aan te vragen eneveneens voor alle verdere opdetïoeklngen openbareen particuliere controle die binnen den werkkring der inrichting door Nederlandsche landbouwers zolleu worden verlangd SI C Uit West lndië komt de tgding dat de landbottwende bevolking waarschgnlgk reeds binnen zeer korten tgd in het eiland Cuba een machtigen concurrent speciaal met betrekking tot tatwepro ductie zal te duchten hebben Op dit van de Antillen grootste eiland werd in het loopende jaareene eerste proef genomen om in hel groot tarwe Ie verbouwen ten welken einde er zeer groote hoeveelheden Amerikaansoh zaaizaad ingevoerd zgn De uilkomst van deze proefneming was naar het Outer landv IfechmhUtt zegt buitengewoon goed enovertrof verre alle ook de stoutste verwachtingen Met de aan de Amerikanen eigene energie en hun ondernemingsgeest moet men thans reeds in deVereenigde Staten met de vorming van verschillende rereenigingen bezig zgn die zich voorstellenin bet eerstv jaar op Cuba op groote schaal graan vooral tarwe te verbouwen Lb Ct In de tetiw helft tan Jari moet elk die in aena gemeente meer dan 1 are beplant aangifte durran doen bq den ontTanger die een betrgs an die aan pfte afgeeft nadat de planter zekerheid keeft gesteld voor den aoogns ran de te oogsten tabak berekend naar de gemiddelde opbrengst in deielfde of nabnrige gemeenten Wm na 16 Juni grond met tabak beplant en in gebruik heeft tonder het vermelde beirgi wordt door den ontTanger aangemaand binnen 8 dagen roor de rerkiijging van dat bewgs te zorgen op straffe dat de planten van wege den prov inspecteur worden ironbmikbaar gemaakt Ten minste 14 dogen vóór met het oogsten begonnen wordt moet de planter aangifte doen ran het gewicht der op de gewone wiju gedroogde nog niet gebroeide tabak die bg berekent te zullen bekomen luigers en i lompen worden sieesd Toor de helft gerekend Bg gebrek van die aangifte wordt de opbrengst gerekend op 30 kilo per are behoudens de strafbepalingen Te Munchen stond in de vorige week ten aanhoore van een ongehoord lalrgk publiek voor het Amtsgericht te recht de kunstschilder Diefenbacb beschuldigd zooder vergAnning van de politie eene vrg willige inzameling van geld tot dekking Tan zgn kosten gedaan te hebben en den ISen Sept door zijn kleederdraoht op de Mariënplatz eene verstoring van openbare rust te hebben veroorzaakt Prof Diefenbach verdedigde zich zelf en werd van de tweede aanklacht vrggesprokeu wegens het eerste delict echter veroordeeld tot eene boete van 10 Mk In zgne verdediging noemde hg o a de zwarte jas en rok der heeren en het oostunm der balletdanseressen een grove ouvoegzaamheid bovendien onze geheele nienwerwetsche kleeding onzedelgk nadeelig voor de gezondheid in strgd met den goeden smaak en allesbehalve schilderachtig Zgn priestergewaad beantwoordde aan al die eischen oneindig beter Het ia eenmaal zgn roeping tegen de tyrtnnie der mode te velde te trekken en dal heeft hg gedaan op recht klassieke wgze in eenige zgner laatste Zondagsvoordrachlen En wat hel verstoren der orde betreft als iemand op de openbare straat gehoond wordt verslbort niet hg doch het hem bespottende publiek de orde en de directeur van politie Von Peohmann zelf had den beer Diefenbach toegestaan zgn toga o i straat te dragen De ontvanger kan by twgfel de opbrengst doen begrooten door een schatter tegen wiens uitspraak de planter eene nieuwe schatting kan vorderen Is die laatste schatting gelgk of fa ven de eerste dan betaalt de planter een vergoeding aan de schatkist De sohatters ui die door deu inspecteur en de tegensohatters die door den Commissaris des Kouings elk jaar worden benoemd genieten hub belooniog uit de sohatkiet In de drie zomermaanden hebben de ambtenaren Tan 8 uren s morgens tot zonsondergang vrgen toegang tot de tabakslandeo Voor sohnde door hagel overstrooming ziekte insecten enz na de aangifte of schatting veroorzaakt wordt vakeos een door den schatter op te maken begrooling afschrijving verleend Woensdag odltend kwam ter reede van Vlissingen ten anker het van New York naar Antwerpen bestemde Engelsohe stoomschip Principia om steenkolen aan boord te nemen alvorens op te varen naar Antwerpen Tan gevolge Tan aanhoudend slecht weder op den orertoeht had men op de hoogte van Dungeness gekomen nog slechts voor vier uren steenkolen aan boord De gezagvoerder besloot daarom Ie Dove i binnen te gaan om zioh daar van brandstof te voorzien Weder in zee gekomen bleken de steenkolen van Dover van zoo geringe qnaliteit dat men er met geen mogelgkheid meer dan de helft der vereitohte stoomspauning meê kon verkrijgen Na alle aan boord zgnde voorwtrpen die gemist konden worden o a eene massa reebokken verbrand te hebben moest eiudelgk een gedeelte der lading graan worden verbrand Ua einde Vlissingeu s reede te kunnen bereiken De Principia is na aldaar kolen te hebben ingenomen opgestoomd naar Antwerpen Het Algemeen Comité benoemd om stappen te doen voor de goede vertegenwoordiging van de Kaap sohe wgnec op de Antwerpsche tentoonstelling heeft te Kaapstad eene vergadering gehouden Uit de daarin gedane mededeelingen bleek dat er tot 24 November waren ingekomen 78 monsters Wgn en 8 brandewgn Het Comité was van oordeel dat al de monsters in huu tegenwoordigeu toestand ongeschikt waren voor de tentoonstelling en twintig monsters zouden door baren Von Babo gemanipuleerd en aldus geschikt gemaakt worden ter verzending daar hg van oordeel ia dat de wgusoorten die twee of meer jaarond tin na manipulatie gesohikt zullen zgn voor de tentoonstnling voornamelgk door de groote hoeveelheid spiritus die zg van nature of wel door bijvoeging bevatten Wat de jonge wgusoorten betreft weet hg niet of zg in Maart zelfs na manipulatie geschikt zullen zgn voor verscheping maar Jig stelt voor de proef nu te nemen daar zulks in de toekomst van het hoogste belang zal ziju ten einde men te weten kome of tel mogelgk is om de wgnen te maaipuleeren en te bereiden zoodat i zg binnen een jaar verscheept kunnen warden D ar intusschen geen der ingekopien monsters voor Versohe De ontvanger houJt met den planter eau rekeningvoor den accgns Daarbg wordt de planter gedebiteerd voor de aangegeven of geschatte boeveelheid tabak waarbg voor monsters Va pCt korting wordt toegestaan In credit wordt gebracht bg hoeveelheden van ten minste 20U KG wat of afgeleverdwordt aan fabrikanten en handelaars tot inslagonder credit waarvoor vervoerbilletten wordenafgegeven of enkel wat droge tabak betreft inEntrepot wordt opgeslagen of met consent vanuitvoer naar het buitenland gezonden Als zesweken na de dagteekenlng van het biljet of consent dit niet terug is gekomen aan het kantoor vanafgifte met h bewgs van overdracht op de rekeningvan den ontbieder bigft de planter aansprakelijkvoor den ecoges evenzoo voor tgeen op 81 Maartvan den vorigeu oogst nog niet is aangezuiverd Echter kan één jaar verlenging worden toegestaan en dan is de piaster elke 3 maanden tot aangifteTan den Toorraad verjilicht Blijkt er minderaanwezig te tgn dan aangegeven wordt dan is vanhet mindere acogus verschuldigd i Eiudelgk wordt voor gewichtsvermindering door broeien 15 pCt korting toegestaan Bg inslag voor entrepot of uitvoer mag geen tabak als gebroeid worden aangegeven tenzg de broeiing volgeus volgens handelsgebrnik heeft plaats gehad Tie Timet een der elrste dagbladen van de wereld met en oplage van 75 i 80 000 exemplaren daags behoort aad vejaohillende aandeelhouders waarvan de voornaamste is John Walter lid van het Parlement Deze aaddeelhonders kiezen den editor hoofdredacteur eenmaal benoemd i dew volstrekt meester over hel dagblad zooaU ieder te zgnent is hg slaat onder niet de minste contrdle en heeft slechts rekenschap te honden met de openbare meening zelfs in geval van verschil tusschen hem en de eigenaais zullen deze zioh tweemalen bedenken voor zg hem lastig vallen Hel dagblad heeft bovendien een administraiear eneraal De Redaciie beslaat uit S onder hoofdredacteurs 16 è 20 redacteuren voor de hoofdartikelen een hoogst belangrgk aantal specialiteiten voor de wetensohappelgke letterkundige en handelsartikelen een leger van reporters correspolfilenten één minstens elke groote stad benevens reizende correspondenten en beriol lgevers Tie Timet waarvan het abonnement ongeveer B V 1 ci uiuuoHüB vuur versone J ƒ 50 s jaars kost en elk nummer 6 stuiver wordt ping geschikt is moet men het plan opgeven om 500 gedrukt op papier dat per nummer 6 stuivers kosu Dank de groote oplage en het enorm getal advertentieu die daarvan het gevolg zijn is dit de bron der voordeelen Zonder gekheid kan men werkelgk zeggen dat de aandeelhouders van Tie Timet op elk nummer verliezen maar door de hoeveelheid winnen j de opbrengst der adverlentiën bedraagt tientallen millioenen Wanneer het afdrukken van dit blad afgeloopen is worden eiken avond de vormen in plaats van te distribueeren gesmolten en maakt men van bet dusverkregen gietsel nieuwe letters een belaniirgke besparing van tgd Mti Ruitenlandsch Overzicht De oommissie in den Fransohen senaat heeft alle krachten ingespannen om de begroeting nog voor het einde van dit jaar af te handelen maar bet blgkt niet doenlijk daar het rappoft niet voor Maandag jl ter tafel werd gebracht Eerst erd alstoen voorgesteld dat de senaat het budget zooals dit door de kamer was gewgzigd en goedgekeurd zou aannemen Hiermee kon men zich niet vereenlgen alstoen heeft de regeering in overweging gegeven om een voorloopig krediet van 800 millioen voor het eerste kwartaal van 85 toe te staan Dit voorstel zal heden in den senaat san de orde wolden gesteld Nadere berichten uit Berign bevestigen dat er op de Congo conferentie moeilgkheden zgn oustaao Fraukrgk heeft zich verklaard tegen het voorstel der commissie om vijandelgkheden in het Congo bekken voor ongeoorloofd te verklaren en wel omdat het t nog niet eeus is met de Association Internationale over de grenzen Men hoopl dal de zaak geschikt zal kunnen worden wanneer de conferentie in Jan weder bgecukomt Wederom is er een blauwboek verschenen waarin thans door den Engelscheo miuisler van koloniën de Engelscb Duitscbe onderhandelingen worden uiteengezet en toegelicht in zake de annexatiën in Afrika door hel Duitscbe rijk Het blauwboek bevat a o de geheele córreapondeulie tusschen lord Derby en sir Bobinsou den gouverneur der der Kaapkolonie gevoerd Hieruit blgkt dat de Duitscbe kolonisten in Damara en Namaijualand reed jaren geleden verzocht hebben ora onder Enuelsoh protectoraat te komen Met uitzondering van een gebied aan de Walvisohbaai bteft Engeland steeds geweigerd aan die aauzoehen gehoor te gïven zelfs toen deze door hel Duitscbe rgk werden ondersteund Ten vorige jare nu werd er te Angra Pequena een Duitscbe factorg gesticht en aan Engeland verzocht deze stichting onder hare bescherming te nemen Alvorens hierop te antwoorden heeft het kabinet te Londen raad ingewonnen bg de antoriteilen aan de Kaap deze onderhandelingen waren echter van langrn duur en toe eiudelgk vanwege de Kaapsohe regeering bet gunstig advies in ieie werd gegeven was bel te laat De Duitscbe regeering had zelf bet grondgebied rondom de factorij onder hai wsoherming genomen met andere woorden geannexeerd De Kaapsohe regeering heeft wel is waar tegen deze handelingen geprotesteerd maar moest ten slotte voor het feit zwichten Het ging toch niet aan om een bevriende mogendheid het tjiiohi te betwisten zich te vestigen in een land hetwelk op dat oogenblik aan niemand toebehoorde In dier voege eindigt lord Derby zgn nileenzetting der feiten blgkbaar met het doel om Dnitschland gunstig te i fmmen jegens zgn nieuwen nabuur de kaapkolonie en anderdeels om de publieke opinie die ongunstig gekant is lageoover de doff Engeland gevolgde koloniale politiek in deze vo zich te winnA De telegjaaf berichtte de aanneming door de Italiaansohe fjPner Bg de Senaatsverkiezing ie Antwerpen zegevierden de clericalen met bgna 1000 stemden Van Put had 6204 de liberale oandidaai Biait 6241 stemmen De clericalen brachten in Juni II 40t steramen I N G E Z O N D E M Mijnheer de Sedactejir Gisterenavond woonde ik het concert bij in de Sociëteit Ons Genoegen en juist dit geeft mij aanleiding tot een paar aanmerkingen elke ik UEd verzoek iu u e courant bekend Ie maken ten einde het Bestuur daarvoor big eene volgende gelegenheid zal kunnen zorgen Ik las op een biljet t welk aan de muur hing dat het verboden wss staanof zitplaatsen in te netnen in de gangpaden doch tot mgne verwondering werd hieraan geen gevolg gegpven zoodat van het begin tot het eind eene massa bedienden en heeren in bet gangpad bleven staan Ten laatste zoude ik het Bestuur wel iu overweging willen geven voortaan evenals zulks geschiedt bg de uhvoering der abonnements voorstellingen roor tochtige deuren kleeden te hangett waardoor velen zouden wordeu gevrgwavd voor koude Mgnheer de Bedacteur a dankzeggende voor de verleende plaatsruimte verbigf ik ÜÉd Dw Dr W B Kantongerecbt te Goada Terechtzitting van Woensdag 24 December 1884 Kautanrechter Mr J H tan MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eotterdam VEBOORDEELD Bartholomena Steven 44 jaar sjouwerman te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen wegens dronkenschap te Gouda Cornelis Bons 43 jaar touwslager te Gouda tot 5 gulden of 3 dagen wegens dronkenschap te Gouda Bartholomeus de Ronde 66 jaar sjouwerman te Gouda lot IVs gulden of 2 dagen wegens dronkensehap te Gouda Petrus Lanrenlius van de Water 26 jaar schipper te Gouda lot 1 gulden of 1 dag wegene dronkenschap te Gouda Lambertns van der Burg 46 ia u fabriekarbeider te Gouda tol l gulden of 1 dag wegens dronkenschap Ie Gouda Lijsje Verhoef 19 jaar dienstbode te Gouda tot eene boete van 1 gulden en eene boete van 6Vi gulden of 2 dagen wegens dronkenschap te Gouda en aldaar maken van nachtgerncht op raat Cornelis iokeuvel 57 jaar koopman te Waddinxveen tot l gulden of i dag wegens dcoir kensoliap te Waddinxveen C de G tapper te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens na 10 uur des avonds aanwezig hebbeu van bezoekers in zgne tapperij welke bezoekers bg om 10 uur zgnde het sluitingsuur niet uit zgne tapperg had doen vertrekken J V d P arbeider Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegena baggeren in den Fluweelen Singel Ie Gouda zander vergunning van Burgemeester en Wethondera I Burgerlijke Staad GEBOBBNi it De Idriai Adres hertroidi oaderi A Moou overltden ea F C M VermeoleD 23 CorDelii ouders A Snoek co C de Gretft Nicolsu onders P N ToiJDenburg Mags en S vso Lcentteo Maris Wilbelmios Suwnoa ou lers G H Schutteliar en J H Megoders 25 Hendrik Williuii oaden A F Crciner ea D J Taimaii Theodorui ouden F de Jong en J M M Steeowinkel OVKRI EUIi N 24 Dec J M RooseaduI 7 d i6 b Dobbe wed H Wennekes 7 j ONDERTROUWD 86 D c W N Daneni ii j en J C n Bulea 2 j Oouderak GEBOREN Asrt onderi A üuivendijk en L Vermeer OVERLEDEN D Hsrremin 8 m L Kroit 3 m ADVERTENTIÊN t Heden overleed in den ouderdom vim ruim 79 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoedef Mejuffrouw CAÏHARINA DOBBE Weduwe van den Heer Hibuanus Wenklkes H J WENNEKES C A G WENNEKES VAN LaNGENHCUSEN Goudn 26 December 1884 Voor de vele bewezen van deelneming zoo van hier als van elders by het overlgden van haren geliefden Broeder B VALLEÏ ontvangen betuigt de ndergeteekeude haren hartelnken dank C VALLET Aan allen die ons gedurende de zieTtte en jia het overladen van onze lieve HEINTJE biyken van belangstelling hebben gegeven betuigen w onzen hartelijken dank Goudci A 8MIT 27 Dec 84 P SMIT bb Hooo Volgens oud gebruik met de OÜDEJAAHSAVOND versche Bestellingen worden teo spoedigste ingewacht en verders gedurende de geheele Winter beveelt hg zich minzaam aan J C 8IBBES Gouwe C 80 Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD een HALFWAS EAEEEll Adres aan het Bureau dezer Courant Mejuffrouw LIT VRAAGT tegen Februari BENE FLINKE Adres Crabethstraat Q 237 Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wjjnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bg Tokay Hongarge ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegareadeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzeu te verkoopenr I De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven z bg mg te ontbieden Gouda f PEETERS Jz JAK PRINCE Cie kan plaatsen als JONGSTE BEDIENDE een JOUGMENSCÏÏ circa 14 jaar oud P G goed schrift vereisehte mjRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRliMKMAI Geneeskundige attest Den Druiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert velejaren dik gls voorgeschreven en steeds bevonden dat dezelve een zeer goed geneesmiddeltegen chroniachen hoest beeschheid enz is Ook heb ik den Druiven Borst Honig gedurende eene kiukhoest epidemie laten aanwenden Terwgl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent èeii half jaar aanhield was dezelïe door aanwending van den DruivenBorst Honig binnen eenigen weken genezen Ik kan alzoo den Druiven Borst Honig als eenzeer voortreffelgk middel tegen hoest borsten halskwalen aanbevelen j Grabow in Mecklenburg Schwerin den 24 Mei 1875 I t C RüST Gezondheidsraad Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bg J van Bergeo Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Ideuburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bi C G v d Berg