Goudsche Courant, zondag 28 december 1884

Jt y MEDICIIVALK COGIVAC N 3177 Woensdag 31 December IH Alleen geheel znivere ODTervalschte van Druiven gedistilleerde COGNAC kan heilzaam zgn Toor Medicinale doeleinden De prgs dezer direct aangeroerde MEDICINALE COGNAC is als volgt COGNAC VIEUX fine Champagne 2 p r Flesch FINE COGNAC 150 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken COGNAC eenige graden minder van gehalte PRIJZEN PKR PUNCH CITROEN PUNCH SIROOP CITROEN PUNCH SIROOP CITROEN PUNCH ARAK PUNCH i Tlendeweg D 62 J F HERMAN ZO iX T GOEDËWAAGEIV en ZOIVEIV GOVDA naast de Waag nemen gelden a Deposito L2S 1 30 per Flesch 1 29 iI 1 bedrag en van 50 tot ƒ 500 terstond opvraag baar ƒ 500 ƒ 1000 met 2 dag en opzegging b9ven 1000 8 l tegen onderpand in Russische fondsen k 4Vo s jaars 37 Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAAN8CH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 ü 4 45 Prtvaatlea f 60 in termijnen Gouwe C 13 C J FAURE Geeïam M O Opentare Verkoopyig van eene groote PARTIJ AFBRAAK op MAANDAG 29 DECEMBER 1884 des voormiddags 10 nar aan de Gouwe b j de Vischmarkt te Gouda bestaande nit DEUREN RAMEN KOZIJNEN BINTEN BRANDHOUT en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Nadere inlichtingen te bekomen hg den Deurwaarder B H van de WERVE te Gouda De ondergeteekende heeft de eer zgnen geachten Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg van af heden de Timmermans Affaire voor eigen rekening za voortzetten en zich met der woon gevestigd heeft op de Spieringstraat I 78 en beveelt zich ten zeerste aan voor alle we kziamheden tot zijn Vak behoorende Inmiddels met achting ÜjEa Ih Dienaar T R TJIÖTS 7an Gelsr SUEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda hg Wed P C PINKSË Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven hg H MOL Probeer s p de SOXJCHOISr THEE No 3 1 25 per kilo GISTËREÜV ontving RAAIJMAAKERS de WttiMSTHlIi Fabrikaat C BLOEMINK Confiseur Cuisinier te Zwolle welke uitslnitend aan bovenstaand adres verkrijgbaar zgn TERRINES de PATÉ de LIÈVRE ƒ 2 FAISANT 2 50 PBRDREAÜX 2 50 Ledige Terrines worden tegen 40 et terng genomen Ook grootere Terrines worden bg bestelling aangenomen om binnen TWEE DAGEN te leveren als Terrines de Paté de Lièvre 3 60 en 7 Perdreaaz 4 60 9 Faisant 4 60 9 Dilettantenchl Gouda De TWEEDE Voorstelling in 1884 moet door onvoorziene omstandigheden worden uitgesteld tot na Nieuwjaar De juiste Datum zal later worden bekend gemaakt De Diploma 1884 zgn voor deze Voorstelling geldig Hbt bestuur A VAN os Az Kleiweg E 73 DVERÏË tlÈ r in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Op DONDERDAG 1 JANUARI 1885 GROOT GAFfi CONCERT door het in Gouda gunstig bekende Operette Gezelschap Directie J van der VANK Solaer met medewerking van den beroemden Hollandschen Karakter Komiek MICHEL SOLSER Aanvang 7 unr Entree HH Leden en hunne Dames 50 Ct Niet Leden 75 Cent tfRECHTSCHË HYPOTHEEKBAITK te UTRECHT De DIRECTIE der ÜTRtCHTSCHB HïpothkïkBiNK te utrecht bericht dat de Covitons der 4 en 4 pCts Pandbrieven vervallende 1 Januari 18S5 betaalbaar geeteld zgn te ütreclu ten Kantore der Bank Kromme Nieuwe Gracht G SS en bg de Agenten der Bank de Heeren HARTSINCK Co te Amtterdam Gebr VAX WUCK M J OGIER Co Gouda l e LHrectie voornoemd L VAM LIER I H J M VA A8CH viN WUCK Mevr C van deh WANT Markt VRAAGT tegen FEBRUARI eene wmuMimi OU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT OR00TE2WKTE DIEIVSTBODE in flessohea ft f 1 90 en f 1 00 TAMARI1VDË B0NB0IV8 aanbeirolen tegeo veritopping en dairmede in rerbaiid staande ongeileldbeden DE TAMARINDE BONBONS n KRAEPËLIEN k HOLM tgn wu tuirer planlaardif lachtwerkeiid apya erterini en eilait oiet torend Pllrgatief iu confiiuurform aangenaam friioh ran sinanli en irker trerkeDd In diioten rau 80 en 60 CentS CKiARETTEN tegen ASTHMA lie inademing ran den rooit deler C igarelten geefi drn Igder aau Asthma tenlond rerlichling In Ktui raa 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES óploaiend en reriaohiend middel bg HoOSt en Verkoudbeld In fleaohjea a 20 cents KRAEPEUEN HOLM Apotieieri te Zeist DepSi roor Ooiida bg den heer C THIM Apotheker De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Botch beveelt hare gunstig bekende t beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Snelpersdrnk van A Biunkman te oinJu Men wordt attent gemaakt op de uitstekende gelegenheid tot het plaatsen van NIEÜWJAABSWENSCSEN in ons volgend Nummer Deze Advertentien worden tevens GRATIS opgenomen in het te verschijnen ADVERTENTIEBLAD t welk zoowel in de stad als in de omstreken op eene doeltreffende wijze wordt verspreid Advertentien voor dat Nummer worden ten spoedigste ingewacht A BRINKMAN BINNENLAND GOUDA DO December 1884 Gedurende het jaar 18S4 bedroeg lu de Spaarbank alhier de iul ƒ 84188 46 en werd t rugbeuald 6S882 48 Uitgegeren rerden 214 nieuwe Boekje De Hulpbank rerleeude 86 roorioholleo tot een getameulgk bedrag rag 116U0 Bg den gemeenteraad ran Sehoouhoren kwamdeier dagen ia eene fpiaiire ran de directie der Nederl Kgntpoormaataobappg waarbg naar aanleidiDK ran loopeude geruchKB ten ilelligate wonlt medegedeeld dat ran wege da maatachappg niet gedaclit wordt aas het leggen ran een itoomtramGoud Schoooboren Heden middag ten omatreeki 3 i nar ia een begin ran brand omaraan loaaohen het plafond ran de bureawoaiug bewoond door den heer Switaer Met behulp ran ipait No 6 wat men den brandspoedig meeater Op de ilooteu in de nabgheid dezer gemeante wordt reeda Khaalien gereden Op lommige plaatsen ii dit echter daarroor t dun odat menige jongen een nat pak behaalde Vooniohtigheid zg dui aaoberolen De heer A Kugsteu Ie Bexoien benoemd ouder wij ier aan de achool uo 1 te Zereuhuiien tal met 1 Februari in functie treden Ereuala ten rorigen jare lal te Zereubniten in het begin ran het uieuwe jaar san de armen dier gemeente katoen worden uitgereikt uaar ledera behoefte ter Toorkomiug ran bet Dieuwjaarweuiohen lungs de huizeu Voor het Kantongerecht te Sohoouhoren werd Woenadag behandeld eeue vordering ran den heer G Boer rroeger predikant bg de Herrormde gemeente te Ouderkerk a d IJael tegen die gemeente groot 163 66 roortapruitende uit hem uog komend aalaria toelage eo gedane renohotten Namens den eiaoher trad op de heer 6 C Stoeller deurwaarder te fiotterdao en namena den gedaagde de heer Mr H J Kranenburg adrocaat Ie Utreoht door wien twee axoeptién tot nietigheid der dagvaarding werden opgeworpen en miladien werd geooncludeerd dat de eiaoher niet ontrankelgk zou worden rerklaard in ignen eiach en tereos zon worden reroordeeld in de koalen ran dit geding De uitspraak is bepaald op Woensdag 7 Januari e t Bg den Hoogen Raad is gisteren door den Ambt van het Opeub Min conclusie genomen in de cask ran M r d K P V en P de O tegen een ronnia der recStbauk te Botterdam woarby zg met rernieligiug ran een ronnis ran het kantongerecht te Sehoouhoren tgn veroordeeld ieder tot ƒ 10 boete wegens eene risschergorer treding door in de ririer De Lek boren Krimpen een talmzegeu als keernet te gebrnikeu ten einde de risoh den doortocht te beletten Adr Gen oordeelde hat eerste en derde der bg pleiduoi voorgedragen cassatiemiddelen gegrond en mitsdien strekte tijue conclusie tot rernietiging u het bestreden roiinis en ontslag ran recbtarerralgjng der reqniranien De uitspraak is bepaald op 26 Jaj uari Door de rergadejing rail commissarisaan der Nederl Rgnap Matlscbappy werd hel roorloopig diridend bepaald cf 8 19 per jiandeel op de rolgeatorte aandeeleiH ran t 44 op de aaudeeleu ran 96 en ribn ƒ 0 op de aanderleu ran 36 geatort kapitaal In strgd met de bepaling I teker onderofficier uit een onier garnitoeuaplaaliM in burgerkleéren gaan wandwen Nauwelijks heeft hg tich in de stad vertoond of hij tiet in de rerte tgn kapitein aankomen Fluks plaatst da ttrijder in politiek lich achter een b om die Mdter ter nanwernood dik geuorg is om tgn petsoM aan de blikken rau den órerale te onttrekken On anderen daags rraagt de kapitein Zeg eens seneant hoe komt hel dat ik u giaterec in burgerkteéning moest tieu ffOnidat de boom Is dun was kapitein antwoordde de schuldige gerat De kapilciu was ontwapend hg lachte en ile terguiat Vitêm er met eene berisping af De sohapeufokkerg iu OreMe en Groningerlandwordt gaandeweg alnder Wit tgn er nog boeren die eenige haoderdeu beiilteiii maar de herders kunnen uiet meer tooals rroeget ortral hunne kudde vrg laten graten waardoor M schapenbedrgf laugtamerhaud moeielgkrr en miodar winalgvreod wordt Da oorzaak is rooral de oulgiBMng ran gronden al hebbeo ook de lagere wolprjjni ereoeein reel iniloeduitgeoefend Terwijl ran jaar tot jaar ui ran heidesibkken onder den ploeg genon o worden wordt hel r Qe veld rear lie Mhapeo al tlcioM liea loodoeadt de eigenaren tich genoopt ook hunne kudden Ie rermindereo t i Een der nieuwate modes is hel sohildepf W zgde en fluweel ran japonnen tafelkleedeijl l dat tegenwoordig iu Frankrgk en Daitsohlaid reel gedaan wordt D patronen warden met faehalpran een warm strijkgier op de stoffen afgedrukt en dan met fijne oiiererf daarop grsofaildierd Zulke bloemen en fignren lijn rrg liwnmto Dit schilderen tal teker een geliefd dameshandWerk worden Op de teiitoouatelling ran poraelein sohilderkuast ent in het Amsterdamseh Panorama tgn er proeren ran te tien De rechtbank ran koophandel Ie Broasel heeft de Maataohappij ter exploitatie ran de iu het rorige jaar te Amsterdam gehouden internationale tentoonstelling in staat ran failliasemenl rerklaard Te Brussel is tekare J tol drie maanden gerangenisatraf en 26 frca boete reroordeeld omdat hg op den beatemden dag in het huwelgk willende treden op den dag der rollrekkiug terwijl tjjn moeder ongesteld was eene hem roTkomeo onbekende rrouw op straat roor 6 frcs had gehuurd om ten Stadhoite de plaats der kranke iu te nemen Hg meende daarmede nieta kwaads maar waarsohgnljjk tal hel huwelgk nietig worden rerklaard Intutaohen schgnen er lieden te zijo die ran deze soort ran plaatsrerrangiog sea rt lang hun beroep maken De Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel heeft iu het afgeloopen jaar wederoia la wgien op een rerliescgfer wel niet too groot alsiu 1881 82 maar grooter dan in 1882 83 en nogmaals alleen te wijten aan de exploitatie Ie Rotterdam Op dete werd tonder de rerplichie afsohrgringen mede te rekenen rerlorea een bedrag ran ƒ 26 008 03 waartegen thans alleen orer staat een winst ran slechts ƒ 270 81 op de Amsterdamsche exploitatie behaald tegen 17 327 68 ten rorige jare De etamenlgke ontrangsteu bedroegen door de Amsterdamsche afJeeling ƒ 101 601A8 door de Hotterdamscbe afdeeling 68 161 34 l m generaal f 169 952 87 legen 187 013 20 in Itp SS Het minder aantal roorstellingen fn 1883 84 gegeren moet toegeschreven worden aan de sluiting ran de schouwburgen roor eenige dagen door den algemeenen rouw orer het orerlgden ran Z K H den Prins van Oranje roorgedchreren en ook door de zomerhitte Dal dete een uoodlotligen inrioed op de outrangsten oefende bewijte het feit dat de opbrengst der zaïnrrroorstclliogen te Amsterdam in 1882 S3 beliep ƒ 12 923 68 en in 1883 84 6773 86 in Rotterdam in 1882 83 2818 34 en in 1883 84 1384 28 Vau de 53 te Amsterdam opgeroerde stukken waren er 24 uit het Frausch rerlaald 40 uit bel Kiigelsch 14 uit het Duitsch 11 oorspronkelgk Van de 49 Ie Rotterdam opgeroerde werden 24 uil hel Framch rertaald 9 uit hel Duitsch l uit het Noorsch 11 oorspronkelijk De kunst om een tooneelgetelschap te splitsen ia Vrijdagarond door den heer Van Lier op een buitengewone wgze in toepassing gebracht Zijn getelBohap speelde te s Grarenhage Janus Tulp in Amtterdam Onze soldaten in den Bosch Medea en iu Haarlem Johanna Gray Door den minister ran oorlog lijn aan de gar niioenskommandanien rerzonden afdrukken ran eene ran wege bel departement ran koloniën gedane aankondiging betreffende de toelating roor een koloniaal militair engagement als soldaatachrgrer Het examen op den eeraten en derden Woensdag ran iedere maand Ie s Grarenhage Ie houden omral a het schrgren ran een raardige en duideIgk leesbare hand h hel maken ran een opstel orer een eenroudig onderwerp in de Nederlaudsche taal tonder tinalorende taal en slijlfoulen e het rlug en tonder grove tiustoreode fouten scbrgren ouder eenvoudig Hollandsch diciëe d het rlug en rerttaanbaar leten ran gedrukt en geaehferca schrift i e de raardige toepassing ran de rier hoofdregrls der rekenkunde met gebruik ran tiendeelige breuken De rerbiutenis wordt aangegaan roor den Igd ran tes jaren het handgeld bedraagt 360 De soldaten schrgrert kunnen bg goed gedrag en roldoende kennis beirekkelgk spoedig opklimmen tot korporaal sergeant sergeant majoor en adjudant onderofficiersohrgrer In lie Haagsche Omlrekken roorkomende in het Faderlattd breugt de schrgrer ook de tegenwoordige 8oldalenp ezie tersprake welke tich volgens hem in rersehrikkelgk achltrlgkeu toestand berindt Het is naluurlgk tegt hg dal om de honderd verschillende signalen vau elkander Ie kunnen onderscheiden de rekruten enkele losse woorden aauleeren welke reeds door hunne roergangers op de meestal aardige en opwekkende wijten werden geneuried Maar Here hemel welk een poetie tonder tin rgm of maat Ook de liederen welke op marsch bg roorkeur gezongen worden munten uit door geesteloosheid en leeIgkeu rorm De jagertjes ran Van Dam kunnen er nog door maar erg is hel met het kamp ran Zeiat gesteld in tgn rele rarianten lerwgl het Vooruit maar pannen en polten toek uit maar slechts teer indirect in aanraking komt met onte edelste geroelens Wal dan te zeggen ran het Daar komt de majoor tet hem een pot met boonen roor en zoovele andere liedjes ran nog minder allooi P Nu wensoh ik niet dat klakkeloos een Tyriaèua opsta ot een Paul Oeroulède om den Hollandschen witten boon prachtige soldatenliederen roor Ie tingen of wel dat een nieuwe Korner de lier eren meealerlgk hanleere als bet zwaard maar toch geloof ik dal hier een nuttig werk van beaohaving te verrichten ware Men denke slechts aan de alleraardigste Dttitsohe liedjes die gedurende ds campagne van zeventig als uit den grond te voorschijn kwemen £ r zat zooveel ware humor en gepaste vroolgkfaeid in die kleine balladen welke in weinige dagen bg geheel het leger bekend waren dat niet alleen de minderen maar ook de hooggeplaatsten bun hart ophaalden aan die eenvoudige dichtstukjes Wie herinnert tioh niet Was knecht da in dem Busch herum P loh glaub est ist Napoleum dat dnitendeu heeft doen schudden van lachen Welnu er tgn hier te lande misschien honderd dichters diè van primo Januari tot ultimo December van elk jaar