Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1885

1885 N 3178 Vrijdag 2 Januari GOUDSCHE COU JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SET NMWE JAAl Het oude gebruik om elkander op dezen eersten dag des jaan heil en zegen te wenscbea heeft ieti eerbiedwaardigg en verdient in eere gehouden te worden liet herinnert oos dat wg niet alteen staan op de wereld maar dat het geluk ran allen die met ons werken en leren ons ter liarte gaat bet brengt ons in berinneiüig dat wij elkander noodig hebben in yrengde en smart Dit eens diep te gevoelen is een voorrecht want belangstelling in het lot Tau onzen naaste is een der edelste trekken van ons gesiseht Zoo voor het onbekende geplaatst in ons gevoel van machteloosheid tegen zoo veel wat de toekomst in haar sclioot verbergt wordt ons gevoel van broederschap verlevendigd en onwillekeurig worden wg welwillender gCBtemd tegenover velen die ons anders onverschillig laten Wjj openen dao ook onsen nieuwen jaargang met een hMW n weosch voor het geluk onzer lezers in de eerste pfcka n voegen daaraan toe onze beste weoscmw voor den bloei onzer gemeente en van on4 geheels vaderland Moge het jaar dat wg intreden een beter indmk nalaten dan zijn voorganger Want opwekkend zgn de omstandigheden niet wavonder wg deze jaarsverwisseling beleven Toen ia de vorige week de directeur der Nederl bank ter aarde werd besteld sprak een der redens rs van het oitgeluksjaar 1884 en niet zonder reden want in vele opzichten was het rampspoedig Wjj denken hierbij in de eerste plaats aan den kwijnenden toestand van handel en industrie waarvan de handelsboeken by het opmaken der balans de welsprekende getuigen zullen zgn De heerschende langdurige werkeloosheid is daarvan een gevolgen hoewel de liefdadigheid onzer landgenooten veel Igden verzacht in vele gezinnen zal de druk der tgden zwaar zgn en stellig hebben veten den oudejaarsavond met een bekommerd gemoed doorgebracht En niet lleen in ons land maar overal in Europa zoowel als in de Nieuwe wereld werken dezelfde oorzaken en worden dezelfde klachten gehoord Laat ons hopen dat deze crisis van korten duur moge zgn en dat het nieuwe jaar daarin spoedig verbetering brenge Nieuw leven op bandelsgebied en daarmede werk en brood voor degenen die arbeiden willen Ook op politiek gebied gaf ons het jaar 84 niet veel goeds De laatste mannelgke telg uit het huis van Oranje werd ten grave gegedragen en de verkiezingen brachten voor het eert sedert vele jaren de liberale partg in de minderheid Wat het laatste betreft zullen niet allen het met ons eens zijn in de waardeering van den toestand Anderen zullen juichtoneo aanheffen waar wg klagen De meerderheid in ons kiesdistrict b r zal met genoegen constateren dat het afgeloopenjaar de Kamer om heeft doen gaan Wg echter die met bezorgdheid de vorderingen zien der kerkelgke partgen zullen van dit jaar ook in dit opzicht geen aangename herinnering behouden Wg hdpen dat het nieuwe jaar verbetering moge brengen Wg wenschen den liberalen nieuwen moed en onbezweken veerkracht toe in den strgd tegen den staatkundigen invloed der kerkelgke pariijen Reeds zijn er enkele gunstige voorteekenen De eendracht onder de liberalen in de tw de kamer is mogelijk geworden door de besliste houding der kiezers terwgl het gevaar allen gelijkgezinden in den lande de behoefte doet gevoelen aan eenheid en samenwerking De Unie waarvan do grondslagen dezer dagen worden gelegd moge op dat terrein gezegend werken zoodat eerlang de overmoed onzer tegenstanders teleurgesteÜ en de vrijzinnige geest van ous stantsbestunr bestendigd worde Zoo zouden wg kunnea voortgaan Opkerkelgk gebied maar 4aar blgvea wg liefst buiten dat is ons tern niet Wy zouden kunnen gewagen van wt stroovuurtje der Transvaalsche geestdrift gezien in het licht van den uitslag der leentag of een breede rij van mannen kunnen uoen die het afgeloopeu jaar ons ontnomen hee Maar dit ziJn gewone zaken Het komM en gaan der menBchen de wisselvalligb en het weinig betrouwbare der aardsche zaken zijn geschikte onderwerpen voor eene oodejaarsavondmijmeriog en ieder kan voor zich lelf en in zijn kring daartoe stof genoeg vind É Onze gemeente had dk jaar geen bgzondere lot vallen Moge het Mtar ook in het volgende welgaan Zoo treden wg met niped en nieuwe hoop den jongen tgdkring in Ithans dit wenschen wg onzen lezers toe hiéea wij arbeiden zooveel wg kunnen en ons Jeveu zooveel vrucht doen dragen als van ons wrwacht kan worden Dan zullen w j met gelategheid en moed tegenspoed verdn en en kalip bigven bg al wat boven onze macht gaat pi waaraan wg niet veranderen kunnen Een schoon leven is snik een waarin men zgn plcht doet ten einde toe zegt een Fraosch tbrijver een ehoon levensjaar is dus ook eea jaar waarin men naar zjjn beste weten zgiv ht gedMB heeft Zulk een wenschen wij len toe BINNENLAND GOUDA 1 Jsnaari 18gS In het jaar 1884 verden by hel KsDloagereohtIs Gouda 657 strafiakea behandeld lu 1878 werden 620 ilrafsaken behandeld In 1879 416 lu 1880 607 In 1881 486 In 1883 731 In 1883 656 De Rollerdamaobe arrond reohtbauk veroordeelde Dinidag A de K bakkenkaeobt te Goaderak iregens moedwillige ferwoudiiifr tol eene maand eelslraf en 8 boete lubs een dag oelatraf Vervolgens alonden tereebt beaolinldigd ran bedelarij in verbinding W S 65 jaar en dieni zoon J P 8 27 jaar beiden opperman van beroep geen werk kunnende bekomen hadden ty in dese maand te Nieuwerkerk a d I sel aan veraohillende prrionen aalmoezen gevraagd en waren daarop door lcu eldwachter aaogehaadea Iel O M eiaohie hunne veroordeeling lot 16 dagen gevangeuisa raf en daarna opzeuding naar een bedelaaiagealicht Uilapraak op a a Dinadag Omtrent den sehooiapaarbank te Goiulerak meldt men ona het volgende Den In Januari 1884 hadden 43 iuleggera aamen tegoed bij de sehooiapaarbank de aam van ƒ 266 105 en bedroeg t tegoed der aohoolepaarbauk by de Depi apaarbank de aum van ƒ 267 83 zynde er dua toen eeu anrplna van 1 726 galden J en In Januari 1886 hebben 44 iuleggera aamen tegoed 426 09 bedraagt het tegoed der aohoolspearbiink de aam van ƒ 428 76 en was er dua een overaohot van 2 66 gulden Het tegoed der inleggers veimeerderJe dua met een bedrag van ƒ 159 986 dat der aohoolapnarbank met een bedrag van ƒ 160 92 lerwyl het aurplua mat 0 986 aangroeide Uitbetaald werd den S4u Maart nau hoofdaom ƒ 11 785 aan rente nihil den 23 Juni werd terugbetaald aan hoofdaom f 6 315 aan rente nihil den 22n Sept werd teruggegeven nau boofdaom 19 94 en aan rente 0 306 den 29n Deo werd aan de inlrggera terugbetaald aan hoofdsom ƒ 80 89 aan rente ƒ 1 546 Benoemd aan de Openbare School te Oouderak lot Onderwyter de beer H F Morra te J eerdam en tot Onderwijzerea Mq M van Wijbergbe de OÓniugh te Liaae Men Bchrijft ona nit Ouilèwater Ter uutarergiiileriug Dinajlag gehaude traden ala aprekera op de h ea J jEiewiet de Joafte eo A van Ituereu terwgl fij h geiioegeii hadden mede een paar damea te sieu optreden die lich by rorige gelegenheden reeda op verdieuatelijke wijie deden kennen Achtereenvoigcna werd voorgedrageu nOraude famUmit van Osborne piano Jrme wteztn na H i Schimmel i De lekoenlapper tan AUzamdrie van P A de Genealrt jU dm itoru oj kindere der zee t a D J ran Heyal en Fmttaitie élégante piano van Henri Cramer Het departement heeft roet het oog op het afgeloopen jaar alleaziua reden tot tevredenheid Tot tweemalen mocht bet met opgewekte ziii feeat vieren l1 eena tjy gelegenheid ran het ryflig jarig bealaan dea departemeta in de maand Mnart en eena bij gelegenbeiil van het honilerd jarijr beatoan der Maatachappij in de maand Noreinber Mrj A H Baarlmana onderwyzerea aan de Openbare School te Oudewater werd deler dagen Ie Nijmegen benoemd loodal er in verband met het rerIrek ra den Ouderwijier Colthof onMga neda rerraeld binnenkort twee racainrea aan gemekle aekool tullen tijn Staten Oeneraal Ekbste Kames Zitting vsa Dinsdag 30 December In dese zitting iijS aangenomen alle provinciale belastingen eeuige proviiiciule hellingen iii Groningen Jfriealautf en Ïfoord Brabjul auppleloire betroolingawetten de defiuiliefe Uoofdalukken I II yilA der Slaatsbegrooting de kredielwellen voor de oterigc Hoofdstukken en da Uid4elaawet flq dé Segroatjng dr jt a liM ▼ MTBo ftn it op bezniuiging Miulater Heemakerk wees er op dat deze BegB ol t ting reeda 11 millioen lager is dan de vorigri w reuten van leeningeo er afgerekend Y De L lrechtache correspondent ran de N Rott Ct verhaalt dat eene arme rrocw op eeu arond bg eekeren bakker te Uireoht een brood stal Hy zag hel herkende haar en ging oomiddelg k met een polilieageut naar hare woning waar zij haar besig vonden dat brood aan hare rier hongerende kinderen voor te anydeo Zy schrok toen de beide mannen binnentraden en bekende in tranen uitbarstende haar miadrijf De agent werd bewogen eu bood aan het brood Ie betalen maar de bakker was onvcrbiddeiyk en eiachte alraf Zy moest meé De arme rroeg rerlof een ander jak aan Ie trekken eu ging daartoe naar den zolder Zy bleef reel langer tyd weg dan een diender of een bakker noodig hebbes om zich in groot tenue te ateken ala zy gezwommen hebben en daarom gingen zij eena kyken en daar hing ds juffrouw moradood luasohen de hanebalke I Ona dunkt deze bakker tal een aangeuamen oudfjaaraarond hebbeu doorgebracht Gedep Stalen ran Zuid Holland hi bben op de begrooting der gemeente Badegrare roor 1835 art 212 2 der Gemeentewet toegepaal lengerolge der weigering ran deu Rnacl dier gemeente om op die begrooting uit Is trekken de jaarwedde nlamede de koateu ran kleedingen wapening ran een derden reldwaohter door drn Commiaaaris dea Kouinga by bealuit ran 18 Nov te roren noodig geoordeeld By bealuit ran 9 Dec brachten Gedep Staten daarvoor nl een post op de begrooting terwijl de Raad door hen werd aangeschreven nieuwe middelen tot dekking roor Ie dragen doch de Raad weigerde in zyn rergadering van 15 dezer daaraan gevolg te geren Gedep Staten hebben thans besloten bedoeldeuitgaren Ie dekken por poaten roor armMixdie geen bedeeling kunnen erlangen uit alhier gerMtlgde instellingeu ran weldadigheid en roor ll9ilidie aan de afdeeling Bodegrave en omatreken der Holl Maatsohappg van Landbouw reap ad ƒ 200 en 100 uit Ie trekken roor nUil en rerder dien roor ivOnroortiene Uitgaren ad ƒ 290 te rerminderenmet ƒ 235 In onzen tyd wemtlt het ran almanakken er zgn porlemoonaie zak en aoheurkalenders tydelyke eu eeuwigdurende almanakken in poeiie en in proza landbouw teeraart en andere almanakken In het kort byua iedereen ia in het bezit ran eeu of ande J é