Goudsche Courant, zondag 4 januari 1885

JM 3179 1885 THK Heil en zegen toegewens Sht B DB JONG in Tapijten Undert el ekende brengt bg den aanvang des jaars aan zijne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als bniten de stad het Compliment vandeu dag J IJPEL AAR Jz Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscbt de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBES Nieuwe Haven Schilder 4 if Sli GElP MANÜFACTÜRIiXG COMPANY i ew York Eenige FabrH anteu der echte Siiiirer Naaimachines HoofdDepOt te AM8TMBDAM Kalvemtraat 62 Ecni Depot te GOHD I Hoogfstraat 111 Wg nemen de vrgheid het geachte pnbliek er aitdrukkelgk op te wyzen dat wg te Gouda onze Machines thans aan niemand meer WIE OOK leveren dan aan onzen DepötliQuder den Heer TH GÉRARD Hoogstraat lil Zondag 4 Januari GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzondeflgke Nommers VIJF CENTEN De Inzending ran advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddagB van den dag der uitgave Bjj den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers eu Stadgenooten veel heil en zegen toe E SLIEDRECHT Gouwe Timmerman Mijne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zjjn de beate heilwensehen toegebracht door L P WELTER Fz Coiffeur Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden H J WAARD Bierbottelarg Molenwerf Bij den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zijne heilwenschen aan allezgne Vrienden en Begunstigers N VAN WIJK Houtmansgracht Metselaar GoüDA 1 Januari 1885 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensohik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mijnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar 8 P VAN DBE KLEUN Gouwe Zegen en welvaren toegewenscht aan mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1885 J F HERMAN bn ZOON Lange Tiendeweg Heil en zegen toegewenscht aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers J L GELISSEN Walesteeg P 60 Tuinier Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers F X HARDIJZER Café Vrede Best Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Vrienden en Begunstigers en bljjf mij steeds op het miazaamst aanbevelen T RÜIJS Spieringstraat No 78 Timmerman Het Compliment van den dag aan alle mijne Vrienden Bekenden en Begunstigers J J VAN BEMMEL Gouda Heil en zegen toegewenscht aan nlle mijne Vrienden en Begunstigers en blgf mij steeds op het minzaamst aanbevelen A H KÜLIK Nieuwehaven No 32 Metselaar Het Compliment van den dag aan al mjjne Vrienden Kennissen en Begunstigers G HOUTMAN Markt Mevr VAN RHIJJV Crabetstraat vraagt wegens ziekte der tegenwoordige terstond eene gtechikte Noodhulp of Dienstbode P 0 goed kunnende koken en huiswerk verrichten Zich aan te melden Zaterdagavond Kantoor en Zoutmagazijn VAN KLUWEG C is met 1 Januari OVERGEPLAATST aan de VEST Wijk 0 o 567 nabij de GAZPABRIEK Schouwburg op de Haven te Oouda Op DINSDAG 6 JANUARI des avonds van 8 tot ongeveer 10 uren 8B00TE VOOÜSTELLINQ voor Heeren en Dames met de Reusachtige geheel nieuwe Licht MICROSCOOP welke 40 millioenen malen vergroot deels levend zichtbaar 1 De wonderen der onzichtbare wereld de diepste geheimen der natuur de KrtCterieM de verschillende ziektekiemen de Cholera Bacillen d trichinen het menschelgklichaam enz 2 LAND en VOLKENKUNDE Toegang 1ste Rang 99 et 2de Rang 50 et Bg acte den SOsten December 1884 ten overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEEVER te Oouda verleden is door de ondergeteekenden Jacob Johannes van Bentum Dtjxhoorn en Adriaan Jacob DIjxhoorn Boekhandelaars en Boekdrukkers wonende te Gouda eene vennootschap aangegaan onder de firma J van BENTUM Zoom betrekkelgk het uitoefenen eener Boekdrukkerg en den handel in Boeken en aanverwante zaken en hetgeen verdedmet gemeenschappelgkoverleg zal worden goedgevonden Welke veanootschap voor onbepaalden tgd is aangegaan en aanvangt den Isten JANUARI 1885 zullende ieder der vennooten het recht hebben de vennootschap met het einde van bet jaar te doen eindigen mits den anderen vennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Beide de vennooten zijn tot de teekening der firma in zaken hunne vennootschap betreiïende gerechtigd doch zullen voor de vennootschap geene geldleeningen mogc doen noch zich als borg mogen verbinden Zullende wanneer dit noodig mocht zün dit onder de bizondere haudteekening van de beide vennooten moeten geschieden J J VAN BENTUM DIJXHOORN A J DUXHOORN Let wel AI degenen die iets te vorderen mochten hHbben of onder hnnne berusting mochten hebben van of mochten verschuldigd zgn aaa wijlen den WelEdelGeboren Heer DAVID WILLEM WE8TEBBAJ overieden te a Gravenhage 21 December 1884 worden verzocht doarvan vóór 15 Januari 1885 opgave te doen en hunne rekeningen toe te zenden aan den ondergeteekende Notaris te Katwijk aan den Rijn Mr D VAK RIËSSEN SLOTEMAKEU en Co Pli Cll per Fl f per L 1 20 SYROOP 1 20 150 CITROEN 1 30 l üO coc i AC 1 25 150 VIEUX 150 180 VIEUX fine Champ per Fl 2 Mevr C van der WANT Markt VRAAGT tegen FEBRUARI eene OIEi STBODE a C F0 TUUNSE00OI EEV£It Notaris te Gouda zal op WOENSDAG U JANUARI 1885 des morgens te elf uren in de Herberg van K ItADEMAKER aan de Reeuwgksche brug to Reeuwijk ia bet openbaar rerkoopen Eene Bouwmanswoninff en ruim 9 HECTAREN Wei en Hooiland taande en liggende REE if W I J K en ZWAJUIHERDAIII En zulks in 4 perceelen eerst aizonderlgk en daarna gecombineenl De Landergen zgn dadelgk en de Woning i den 1 Mei a s te aanvaarden Nadere inlichtingen geeft bovengenooude Notaris STOOikd TE A i4 aOÏÏDA BODEGEAVE Van af 1 J A N U A R I 1885 cgn de extradiensten des DINSDAGS en ZONDAGS vervallen zoodst op die dagen de treinen 6 10 8 20 10 50 en 12 57 uit Oouda en 7 3 10 11 40 en 1 49 nit Bodegrave niet meer zallen loopen 0 £ DIRECTEUR VERSCH VOORHANDEN bg RAAfJMUKERS Haven 17 APPELBOLLEIT SAÜSIJZENBROODJBS KATTENTON GEy PALEISBANKBT Turkseh gebak KONINGINNEBROOD 0E8TERTJES en verschillend ander gebak Bgzonder aanbevolen de immm Fabriekaat C BLOEMINK ConfiseurCnis oi r Zaolte £ en 1 £EIS JE circa 13 jaar oud biedt zich halve dagen aan voor kleine hniselgke bezigheden Adres met franco brieven onder lett M aan den Boekhandel van A KOK Cohf te Gouda GEVRAAGD goed kunnende werken tegen FEBRUARI a s Zich te vervoegen Bleekers singel R 197 Snelpersdmk van A Bbinkxa te Grïnda Ue uitgave ae er Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VftIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG èn ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 QOUDA ü Jauuari 1885 Hel corpi officieren der dd idinlterg alhier bracht OoDderdagmiddag teo are vergezeld vaa het muziekcorps lijo fewooe iiieuwjaaravi ite aao den Bargeraeetter deur gemeente Een groote schare belangstellenden had zich op Oost eo Westhaven vereenjgd om van de muziek te genieten De collecte bjj gelegenheid van het voltrekken van huwelijken op het Kaadhuis heeft in het afgeloopei jaar opgebracht ƒ 194 43 Donderdag 8 Januari e k zal de Bolterdamsohe Afdeeling vao lul NtderlatidKÜ Toneel bier ter stede opvoeren De wettiok man Drama in 4 bedrqven door E Nnsen A Aruonid Daarin treden o a op Mevr 1Mb Beersmana HefufTr fteamt ie Onot Mevr BurlsgeVeriroert en de hb D Haspels IieGras J Haspels Jan C de Vos Poolman enz Tot nastukje wordt gegeven HzT Slachtofpee blijspel in 1 bedrijf door Dreyfus Daarin treden op Hevr Faassen Mevr Poolman en Hrj Vink faienevegt de hb D Haspels Jan C de Vos en Poolman In de kantonnale gevangenis alhier is op Nieuwjaarsdag brand ontstaan doch gelukkig van geringe beleekenis zoodat hij spoedig kon geblascht worden Door de Stoomtram Oouda Bodegrave werden in de maand Deo 1884 vervoerd 5760 en in die maand in 1883 5519 perBOBeu Io het jaar 1884 werden vervoerd 78 190 personen In 1883 58 334 ersonen In 1884 dus meer 14 858 personen Uit Stolwijk schrijft men Zaterdag hadden we alhier eene variatie op het gewone thema van onte veertiendaagtohe leesvergadering Door bemiddeling van den heer F Stoppelenburg trad dien avond de heer G H Van Leeuwen uit Gouda voor ons op Ofschoon hij alleen ons den geheelen avond bezig hield was het niet twijfelachtig of h j wist hel talrgk opgekomen publiek te boeien Sprak h j men kon letterlijk een speld hooren vallen en zoodra hü een tüuer voorgedragen stukjes eindigde daverde de zaal van bijvaUbetuigingen Men was het dan ook algemeen eens dat ofschoon hij zich slechts een werkman noemde bij zgne taak volkomen meester was Uil Oudewater schryft men ons dd I Januari Hedeomiddag hadden twee personen het ongeluk op de Stadsgracht alhier duor het iJs te zakken Niet dan na vele moeite en gevaarvolle pogingen gelukte het eindelijk a8n enkele kloeke mannen beiden te redden Dit geval vaa doorzakken staal niel op zich zelf op verschillende andere plaatsen om en bg de stad ondervond men de broosheid van het nogal te jonge iJs Mocht het gepasseerde toch tot wat meer omziehligheid aansporen I De looneelvereeuif ing Oefening baart kunst te Rotlerdiim vierde dezer dagen haar 15 jarlg bestaan Te dier gelegenheid wer Maandag avond door haar eene uitvoering gegeven in den groeten schouwburg nldnnr De goede reputatie welk deie rereeniging niet alleen te Botterdam maar ook elders geniet dankt zij Wel is waar aan haar goed geheel maar voor een groot deel aan de medewerking van haar lid van verdienste den heer Anion Diamant vroeger te Gouda thans te Schoonhoven wooftachtig De vereeqlging heeft dan ook getoond sijne verdiensten op prijs te stellen door hem Maandag avond aan het einde der vooretelling een bigvenden lauwerkrans aan Ic bieden net zijden lint waarvan op het eene einde Oefening baart kmat en op bet andere A Diamant Ci i Hamerpagt te Bcrg Ambacht is voor de som van 740 per jaar aannemer geworden van het zesjarig onderhoud der 4 polderwatermolena onder genoemde gemeente De bekende heer Mqa geeft Dinsdag a st hier eeu voorstelling in de nal Nnt en Vermaak De Groninger CouraiU bevatte omtrent een tqner nrtes bet volgtodas De heer Mnju gaf gisterenavond eene voorstelling in den Nieuwen Schouwburg die op alle plaatsen zeer goed was bezet Uit de aankondiging bleek wat er vertoond werd en wq kannen er bij voegen dat wij nimmer op voor nu groot pnbliek meer aaotrekkelijka eu vooral meer bevattelijke wyze da wonderen der voor t bloote oog onzichtbare wereld hebben tien vertooseo De uitstekende Mioroacoop waarvan de heer Miq n zich bedient bezit een vergrootingavermogen van 40 millioen malen in oppervlakte Dat cijfer is zoo hoog dat een paar voorbeelden noodig zgn om duidelqk te maken wat het bcteekeot Welnu op het scherm voor het tooneelgordgn waarop de verschillende Microscopische praeparalen en voorwerpen werden geprojecteerd ziet de snede van een scherp geslepen scheermes er uit ongeveer als een zaag het oog van eeu naald heeft min of meer de omvaag van het voormalig poortje aan het Darasterdiep een gewone vlieg is zoo monsterachtig dat een groote olifant daarmede vergeleken een Iclein diertje is het oubeduidendsie plantendeel werd een kunstgewrooht van schoonheid De heer Maju deed een nuttig werk door zija publiek een blik te doen slaan in de wonderwerken der schepping in het algemeen en bijzonder in het water waar in onze gezondheid ja zelfs ons leven berust £ r werden onder meer druppels sloot regen putwater en water van onte leiding geprojecteerd eu terwijl de eerste krioelde van voor den kenner zeer merkwaardige maar voor het groote publiek afschuwwekkende dieren bleek het water van de waterleiding geheel zuiver hoogsless zag men oneindig kleine sparen van plantaardigen oorsprong De beer Maju vereenigt het aangename met het nuttige door ten slotte door middel ran een nieuw toestel de liohtslereosooop landschappen en eenige werken van beeldende kunst op het doek te tooveren Dat de beruchte Bacteriën een deel van het programma uitmaakten weet men en is onder den indruk der nieuwste ontdekkiil en zeer merkwaardig en leerzaam vooral de verschillende ziektekiemen en ie Cholera Baeiüen In het kort wij zagen eeu geheel ongekende wereld welke zeer belangwekkend is die men f dete tyd eigenlek dient te kennen Ook te Keulen moet de heer Maju volgens de ColnUche Zeituug van 20 Nov een volmaakt succes hebben behaald ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Op de boerderij der rijkslandbonwschool te Wageoingen heeft men thans als voedsel voor het vee uitmuntend groen voer t welk blijkbaar met het meeste succes in den afgeloopen zomer en in het najaar werd ingekuild Er werden o a ingeiinildruim 44 000 KG groene maïs eo ruim 16 000 KG gras Het groene voer heeft thans geen onaangenaoen reuk en het vee eet het ook nu evenals vorige jaren bgzonder graag zelfs laat het daarvoor ander voedsel meestal onaangeroerd De melkopbrenget ia bij de koeien teer goed eo vicemd mag men het noemen dat nog too weinigen in deien omtrek het voorbeeld volgen om groen voer in te kuilen voor den winter Op de weilanden tot de boerderg behootende was meu in den laalsten tijd weer drak bezig met draineeren de vroeger drooggelegde weiUnden geven eene veel grooter opbrengt aan gras en ook hier noemen wij het weer vreemd dat zoovelen uit deze streken die de resultaten zagen niet eveneens overgaan om hun weiland op zulk eene wijze te verbeteren en alioo belangrijk in waarde te doen stijgen De knecht der H B S te s Hage vermiste Woensdagmorgen in het agentschap der Ned Bank aldaar opeens een som vau ƒ 32U0 Hg kan niet zeggen of zij hem ooistolen is of wel hij telf haar beeft verloren De beambte had de traotemenlen der leeraren tot een bedrag van ruim ƒ 3200 op een behoorlijk ooderleekeode betaalsrol ten kantore van den gemeen teontvanger aan het stadhuis in ontvangst genomen Hij begaf zich onmiddellgk naar het agentschap der Bank en wisselde daar de specie in tegen bankpapier betwf Ik bij in een portefeuille slak en in den bovenzak van zijn overjas borg Het was teer goed mogelijk dat het bankpapier uit de portefeuille stak en voor een gedeelte lichbaar was waarvan behendige lieden gebruik kunnen hebben gemaakt om het pakket er uit te lichten Aan het verlieten der geldswaarde wordt alihane in de laatste plaats gedacht Daarbij komt dat de drager van het geld ziph herinnert eeu man in verdachte houding in de veslibcle van de Bank Ie hebben tien ronddwalen Ook het personeel van de Bank heeft twee manspersonen daar geilen naar hun uiterlgk te oordeelen Engelschen welke lieden kort naar het voorval spoorloos verdwenen waren De politie heeft van het gebeurde procesverbaal opgemaakt De directeur der maatschappij van weldadigheid brengt weer verslag uit over den toestand der Maatschappij in het jaar 1884 Daarin vindt men uitvoerig vermeld wat in de jongste algemeene vergadering in Juni jl te Amsterdam gehouden werd behandeld terwgl bovendien nog tal van andere bijzonderheden aangaande de Maatschappij en haar werkkring worden medegedeeld Daaruit bigkt dat de maatschappij 50 afdeelingen en 85 correspondentschappen teh met 5052 leden Vraagt iemand zegt het bestuur o a of de koloniea der Maatschappg van Weldadigheid die nog voortdurend steua noodig hebbeo dezen steun waardig zgn hij onderzoeke en oordeele zelf eo betoeke daartoe hel grondgebied van Frcderilisoord Hg zal daar uitgestrekte mei zorg bebouwde uitmuntende vruchten voorbrengende akkers wel aangelegde en welig groeiende bosschen aantfeffen bewerkt door eene bevolking vau pi m 1830 personen ia honder deD huisgezinnen verdeeld die goed gehuisvest eene gewenschte gezondheid geuieten aan orde