Goudsche Courant, zondag 4 januari 1885

De fleer en Mevrouw SWAAN Bastbet betuigen met wederkeerigen heilwensch hun hartelgken dank voor de vele blijken van belangstelling op den In dezer ontvangen Gouda 3 Januari 1885 De Heer en Mevrouw van BHUN Kbuijt betuigen met wederkeerigen heilwensch hun hartelgken dank aan allen die hen op den eersten dezer bewgzen van belangstelling gaven Dr A ROMEIJN betuigt onder wederkeerige heilwenschen zgnen dank aan allen van wie hij bg de intrede van dit Jaar belangstelling heeft ontvangen Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoondebelangstelling M SPRUIJT Voor de belangstelling bg gelegenheid van hét nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zijnen dank Mr J FORTUIJN DROOGLEEVEB Hartelgk dank aan allen die mg bg den aanvang des jaars hunne belangstelling toonden wederzg dsch wensch ik hen vtel goeds toe K JONKEB Dank aan u allen die mg met dit ingetreden Jaar hun attentie hebben getoond wederkeerig wensch ik hun allen een gelukkig Jaar C S VAN VLIET Gouda 3 Januari 1885 De ondergeteekende brengt met zgnen hartelgken Nieuwjaarsgroet den dapk aan allen die hem op deu In dezer hunne belangstelUngbetoonden B DILLEN Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bg het nieuw begonnen jaar J GONDA Onder dankzegging voor de vele wenschen wederkeerig heil en zegen toegewenscht door P C SCHRIEK Mevrouw SPRUIJT Turfmarkt VRAAGT met 1 FEBRUARI a a een Aan allen die mü op 1 Januari een bljjk ï an belangstelling gaven breng ik met wederkeerigen heilwensch mgn hartelgken dank H P SCHIM VAN DKft LOEFP Öouda 3 Jan 1885 eo tnoht gamDd n tot geregelden arbeid rerplioht eene telfstiindige maatschappij uitmakep Hg lal lieo dat door geestelijken van Tersohillende ijeiiadten roor de hoogere belaogen der bevolking behoorlijk wordt geiorgd dat de jeugd er uilmunteod sohoolonderwgs geaiet eo tot Telerlei ambaofateo wordt opgeleid Onder behoorlijk toeticht wordt de koloniale beTolking Eoodanig bestuurd dat er telden ongeregeldheden raorfallen terwjjl correct ioneele eu poli tieoiertredingen tot de nitionderingen behooren Met Januari 1886 is het 36 jaar geleden dat de eerste aflerering van den NederlttHdichen Spectator het daglicht zag Dete gebeurtenis tal op verschillende ijten feesteluk gevierd worden De eerste aflevering voor het jaar 1886 zal in een buitengewoon groot en sierlijk formaat verschijnen onder meer zal tg l evatten eece reeks van geestige satyren en toespelingen op de voornaamste kuustenaara en meest belangrijke gebeurtenissen der laatste jaren op het gebied der knust In het Januarinummer van De Qida levert de hoogleeraar mr J T Buys weder een dier goed gedachte en keurig gestileerde beschouwingen over onten staatkundigen toestand welke in de laatste jaren maar al te telden uit tijn pen vloeiden Be politieke vooruiltichten die bij nu schetst betreifeu natuurlijk hetgeen men van de nieuwe vertegenwoordiging uit de ontbinding der StaleoOene raal voortgekomen te wachten heeft In den uitslag der jongste verkiezingen tiet prof B voor alle partijen schier in gelijke mate reden tot blijdschap In de eerste plaats voor de overwinnaars wier zegepraal niet was de vrucht eener plotseling opgewekte volksmeening maar de uitkomst van jaren lang voortgezette worsteling Voor de liberalen acht de schrijver het een verscbijttsel dat veel goeds voor de toekomst belooft dat de kiezers door hun oppermachtig gezag den vrede in den boezem der partij hebben willen opleggen en den faotiegeest tegen eiken prg s hebben willen onderdrukken Hg gelooft niet dat een volgend geslacht de richting der genomen beslissing tal afkeuren maar al ware t ander dan nog is het uitstooten van storende elementen een daad van levenskracht geweest Inlusschen is de uitkomst der verkiezingen treurig genoeg omdat de ongeveer gelgke kracht der slrgdende partijen slechts onmacht kan uitwerken Be aniiliberale meerderheid kan aanvankelijk niet aan regeeren denken zoodat de regeering bigft in handen vau dezelfde mannen die in de laatste jaren voor de liberale meerderheid het bestuur hebben waargenomen wat niet anders dan het politieke scepticisme kan bevorderen Ook de financieele moeilijkheden blijven daardoor beslaan de antiliberale coalilie toont over die quaestie geenerlei duidelijke beginselen te bclitten en de minister van financiën toont een onbegrijpelijk liitzetlingsrermogeu van ministeriëele lankmoedigheid door tijn machteloos standhouden waar kraobtbetoon zoo dringend noodig is Prof Buys hoopt nog op de Eerste Kamer die op dit gebied veel vermag Vruchten leverde de parlementaire arbeid in de laatste jaren weinig op Het strafwetboek vervulde enigszins de taak welke in den schouwburg bij lange panien voor de muziek wordt weggelegd nl om het publiek tot gednldoefening te stemmen Toch is er een politieke taak te vervullen de herziening van kieireeht en grondwet Prof Buys acht het wensohelijk de grond wela hertiening met dete Kamer te beproeven eo niet eerst het kiesrecht te herzien zoodoende worden herhaalde ontbindingen voorkomen terwijl de kans op een veel anders samengestelde Kamer uit een eerst gewgzigde kieswet geboren toch niet groot is Wel zou de tweede behandeling der grond welsherticning moeten worden opgedragen aan een Kamer gekozen onder een tegelgkertgd gewgtigde kieswet met uitbreiding van het ledental tot het vereischt cijfer en met verlaging van census Of er kans bestaat dat grondsweteherziening tot stand komt is een diep geheim Maar zeker is het dat men baar niet kan afdoen zooals sommigen meenden met een soort an coup de maiu dooreen paar roorschrifteo die hun zelven t meest aanstoot gaven te wgzigen en het overige te handhaven Als de hoofd uaeslies worden behandeld kost het weinig moeite en Igd ook kleinere gebreken weg te nemen De hoofdpunten van herziening gaat de hoogleeraar verder na Wat het kietrecit beirefi keurt hij evenals de heer Farncombe Sanders de huishuur als maatstaf af hg slemt in met diens stelsel van kiesrecht voor hen die ten volle in de personeele belasting tjjn aang slagen Maar bg de onzekerheid of die heffing rijksbelastintg zal blijven geeft hiJ er de voorkeur aan de regelen der kiesbevoegdheid ter beoordeeling van den gewonen wetgever over te laten Het tweeslachtig stelsel der grondweiscommissie keurt hij af Omtrent de Eerste Kamer wil prol Bnys de verkiezing door Prov Staten behouden doch met op heffing van de beperking der keus uit de hoogst aangeslagenen Be bepalingen over de defetuie moeten meer vrijheid laten Art 168 uitkeeringen aan kerkgenootschappen ent wil hg niet tooals de Staatscommissie voorstelt onveranderd laten Wat art 194 onderwyt betreft is hjj het niet eens met hen die het willen schrappen Sen besmettelijke ziekte verdwgnt niet met het wegnemen van het briefje aan de huisdeur Men zou door het artikel weg te laten de toekomst van ons schoolwezen op bet spel zetten eo het afhaukelgk stellen van dón stem meerderheid Maar omdat de strijd over dat artikel den toestand befaeeneht is het noodig er een modui mvendi in te leggen het reeds ruime artikel nog aannemelgker te maken De voorstellen tot wegneming der grieven moeten van de tegenpartij komen en het lou weinig baten daarop vooruit te loopen MiJne verwachting zegt prof B op een gunstige uitkomst is ik beken t gaarne niet bijster groot want voor wel slagen is van weerskanten een inate van inschikkelijkheid noodig welke ik zeer vreet dat nog altijd aan weerskanten zal ontbreken De slotsom waartoe zijn blik in de naaste toekomst hem leidt geeft de schrijver aldus weder Met een parlement tonder meerderheid waarin elke partg jnist sterk genoeg is om elke andere tot onmacht te doemen en met eene Begeering welke in het geheel geene partg achter zich heeft gaal men eerlang een politieken arbeid ondernemen die zoo hij al kan slagen tonder de grootste kraohtsontwikkeling van Begeering en Parlement beiden in elk geval onvruchtbaar big ven moet Wanneer wg machten besluiten met den hartelgken wensch dat deze groote arbeid rijke legeningeo moge afwerpen voor het vaderland dan is het een van die wenschen zooals er straks aan het einde van den jaarkring honderdduizenden tullen gewisseld worden wenschen uit het warme hart voortgevloeid maar die het koele verstand helaas niet als verwachtingen stempelen durft Buiteniandsch Overzicht Be vrienden en vereerders van Gambelta hebben Woensdag op den tweeden verjaardag van tijn overlijden een treffende hulde aan tgne nagedachtenis gebracht te Ville d Avray iu het huis en in de kamer waar hg den laalsteu adem uil blies De gemachtigdenvan een aantal Parijsohe werkliedenvereeuigiugen hebben een manifest in de wereld getoudec dat eene ware oorlogsvcklaring aan hel kapitaal is Zij vragen of eiscben o a van den gemeenteraad te Parijs om eene som van 600 millioen beschikbaar te stellen ten einde in de behoeften van het werkvolk te voonien voorts om de schorsing te bevelen van de huur der woningen beneden 600 fr en om de onbewoonde buiten af te staan aan de werklieden voor zoolang de crisis duurt Het Berl Tagebl heeft vernomen dat de regeering van Portugal een rapport over de handelingen van Stanley laat samenstellen hetwelk bij de hervatting der Coogocooferentie aan hare leden verstrekt tal worden en een vormelijke aanklacht tg hel dan ook in verbloemde diplomatieke taal tegen den beroemden navorscher den vader van Congo bevat Deze taak is opgedragen aan den ex minister Serpa Pimentel den staatsman die het beruchte EngelachPortugeesoh Congo tractaat sloot dat aan het algemeen protest ten offer moest vallen Be heer Brndlaugh heeft zich gewend tot de bnrgers die op 1 Januari 1886 kiesbevoegdheid zallen hebben en doet op hen een beroep teneinde zij hem helpen in zijn strijd tegen het Parlement Hij verwacht en vertrouwt dat daar hij tegen het Lagerhuis zelf niets doen ksn de bgstand dien zij hem zullen verleeoen hem de zege verschaffen zal Hg geeft de hoop niet op tittlMg Ie nemen in s lauds vergadertaai waaruit hg met geweld en dwang verwijderd wordt gehouden Aan de kieters staat het Ie beslissen of het Lagerhuis al naar het den dwazen gril heeft aan een lid dat wettelijk gekoten is en tich bereid verklaart alle formaliteiten te vervullen welke de et voorschrijft den hem toekomenden letel mag onthouden Hij wederlegt in tijnen brief a de gronden door de conservatieven tegen zijne toelating aangevoerd en tiuspelend op zijne atheïstische begrippen zegt hij Be kiezers van Northampton hebben mg gekozen om wetten te maken niei om geloofsbeginsclen of geloofsformulieren vast ie stellen om zitting te hebben in het Parlement niet in een kerkvergadering Be Nationale Vergadering van Bulgarije heeft thans een schandaal opgeleverd dat al de voorafgegane waaraan dit Parlement too rgk is verre overtreft Een lid der appositie beschuldigde den eersten Minister van knoeierijen met den Bussischen aannemer van de werken voor den spourweg Zaribrov Vakarel en toen verzocht de Minister den voorziiter der Kamer den heer Sivakoif den aanvaller tot de orde te roepen Be voorzitter meende I hieraan te moeten voldoen eu ten gevolge hiervan snelden ongeveer dertig leden tot de regeeringspanij behoorende naar de tribune en daar oefenden zÜ tegen Sivakoff de lynchwet uit op uHfiS NÉix wijze dat de man vermoord zou tijn geworan indien de voorzitter en de onder voorzitter hem niet zooveel mogelijk beschermd badden Het spreekgestoelte brak in splinters en met veel moeite gelukte het eindelijk den erg gehaveodeu volksvertegenwoordiger uit de taal te dragen Den volgenden ochtend zouden de conservatieven bgeenkomen om een protest vast te stellen maar de minieterieelgezinden overvielen hen verdreven de saamgekomenen en verklaarden vertrouwen te stellen in het Kabinet Daarna begaven zij zich naar het paleis van vont Alexander die een door hen afgezonden depniatie ontving welke hem een afschrift van het votum an vertrouwen overhandigde Uit Madrid tgn van 11 Woensdag nadere berichten waaruit blijkt dat Dinsdagavond opnieuw schokken van Gtranada tot Malaga zgn waargenomen De Koning heeft lien duizend gulden voor de hulpbehoevenden beschikbaar gesteld Regeeringsambtenaren zgn met een onderzoek begonnen en op vele plaatsen ten platten lande vinden zij groote ellende Onbegraven lijken bet landvolk tonder dak en door een panischeo schrik bevangen De straten zijn in enkele steden onbegaanbaar en daar waar de burgemeesters en geestelijken lot de slachtoffers behooren heerscht de grootste verwarring Te Alhama zijn 192 lijken begraven dagelgks worden er meer onder de puinboapen gevonden Te Albunuelas 3ijn 1000 huizen vernield en 330 gevonden Igkeo leraarde besteld Be schade aan de kathedralen te Sevilla en Oranada is blg kens een mededeelicg in de academie van schoone kunsten niet aanzienlijk CORRESPONDENTIE H t stak betr de Beeiniche Veldtchtinff wordt in om ▼ olgeod nr gcpUsIst Ds RtnAciiii Uargerirjke Stand SEBORENi 81 Dec 18S Coroelu oaden 1 i Ksan en P van Kleef Neeltie oaders 6 Upeliar ea W laa der Weydeo FraDcina oadera P J Januen en C I ouwerier Geertruida ouders J vau d r Pool en 0 J de Grauw Calhariua ouders A van der Klegn en C Woltmaa 1 Jan 1885 Teuntje Audera K A van den Heovet ea B J de Kotter i Theodora Pelronella ouders F O van de Paioordt en T J Ooment OVERLEDKN 81 Dec W Rietveld 1 j 9 m 1 Jan W H van Barkel 3 m 6 Waard 86 j 11 oi i W a L VaraltoUii 8 m 2 H Bloot 41 j J K Krijguiau 6 j J Beekman huiivr tan O da Groll 83 j QEHUWO 81 Dec W vifbeom en M J Nieo rteld L J Ltfeber eo A C van dar Kle i H van Let en ƒ Heeaw k A Kort eo O van den Broek ADVERTEWTIÉIN Bevallen Tan een Dochter B C VA8SB GovDA 2 Jan 1885 geb ds Kok Eenige en algemeene kennügeving Heden nacht overleed onze jongste lieveling JOHAN WILLEM GEORGE LODEWIJK bgna negen maanden oud J VERMEULEN Hz M M J W VERMEÜLEN VAN ÜOSTES Gouda 1 Jannari 1885 Eenige kennügeving Heden overleed na een kortstondig Igden na voorzien te zgn van de HH Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader ea 4i chawdvader GERRIT WAARD in den ouderdom van bgna 67 jaren Wed G WAARD HoGBEs Gouda H J WAABD 1 Jan 1885 A M WAARD ob Bkuijn Algemeene kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlijden van onzen lieven FRANS betuigen wjj onzen hartelgken dank V W D SCHENK en Ëchtgeaoote Hbil en zegenwensch aan begunstigers familie en bekenden J WILLEMS Bleeker Gouda Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe J G BELONJE Haven Meubelmaker Alexander von Lom Bierbrouwerij hut DÜBBELEANKER P F Met wederkeengen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeven VAN BERGEN IJZENDOORN Gouda 3 Januari 1885 De ondergeteekende betuigt met wederkeengen heilwensch zgnen dank aan allen die hem bij den aanvang van een nieuw jaar bljjken van belangstelling hebben gegeven W POST DROST Gouda 2 Jannari 1 85 Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank aan allen die hem bjj den aanvang van het jaar blgken van hunne belangstellmg hebben gegeven J M NOOTHOVEN van GOOR GoDDA 2 J a nuari 18 85 Voor de vele blijken van belangstelling bg den aanvang van dit jaar ontvangen betuigt de ondergeteekende zgn vriwdelgken dank 2 Jan 1885 ö PRINCE De ondergeteekende betuigt zijnen danfe voor de bewgzen van belangstelling nem bg de jaarsverwisseling betoond W J FORTUIJN DROOGLEEVEB Gouda 2 Januari 188 5 De ondergeteekende brengt bü deze zjjnenwederkeerigen heilgroet aaa hen die hem by de verwisseling des jaars van fannne attentiebliJk gaven P M MONTIJN De ondergeteekende dankt allen die de beleefdheid hadden hem bewijs van belangstellingte geven bö den aanvang van het nieuwe jaar Mr KIST Onder wederkeerigen heilwensch betuigt Mr J H VAN MIEfiOP ziJn dank voor de vele blgken van belangstelling öj 1 Jannari 1885 ondervonden Wederkeerig hen zgne wenschen aanbiedende betuigt de ondergeteekende zünen dank aan allen die hem op 1 dezer bewijzen van belangstelling gaven T Mr W HEMSING Gou da 2 Januari 1885 Met wederkeerige Heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem biJ gelegenheid van het Nieuwjaar eeuig bewgs van belangitelÜDg hebben gegeven D C SAMSOM Gouda 3 Januari 1885 niet beneden de 14 jaren O VORSTMAN dankt ook namens zgn gezin voor de belangstelling bjj den aanvang des jaars gebleken en wenscht zijnen Stadgenooten welvaart en vrede Gouda 2 Januari 1885 van Crelsr SUEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bg Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bg H MOL Probeer s p de SOUOIIOniT TUBE No 3 ƒ 1 25 per Vi kilo Schouwburg op de Haven te Gouda Op DIMSDAG 6 JA UARI des avonds van 8 tot ongeveer 10 uren mm 700fiSTELLINS voor Heeren en Dames met de Reusachtige Licht MICEOSCOOP welke 40 millioenen malen vergrooten in oppervlakte deels levend zichtbaar De wonderen der onzichtbare wereld dediepste geheimen der natuur de bacteriën de verschillende ziektekiemen de Cholera Bacillen de trichinen het menschelnkucbaam enz enz LAND en VOLKENKUNDE Zie programma en billetten MAJü Toegang 1ste Rang 99 et 2de Bang 50 et plaatsen te bespreken Openbare Verkooping in het koffiehuis cde Habhonie aan de Markt te GOUDA ten overstaan van Notaris MOLENAAB te Waddirueveen op Maandag den 19 Januari 1885 s voormiddags 11 ure van N 1 Een hecht en sterk zeer goed onderhouden HUIS staande aan de Spieringstraat binnen Gouda F 48 met Timmermanswinkel en Werkplaats groot drie Aren kad Sectie C No 1908 Bewoond door den eigenaar L LINDERS Te aanvaarden 15 April 1885 N 2 Ben dito nienw gebouwd HUIS in de Walesteeg te Gouda F 65 groot 54 Centiaren kad Sectie C No 456 Verhuurd bg de week voor 3 per week N 3 tot en met 11 Negen WOONHUIZEN met ERVEN in de Jan Muilenpoort aan de Groeneweg binnen Gouda L 150 tot en met 158 te zamen groot 3 Aren 51 Centiaren kad Sectie C N 2325 2332 en 2540 Vrgdom verb grondbel tot 1887 voor t laatste perc verhuurd bij de week voor ƒ 1L60 per week N 12 tot en met 16 Vjjf zeer soliede gebouwde nieuwe WOONHUIZEN met ERVEN aan het plantsoen bg de Doelensteeg te Gouda L 105 A B C D E groot 1 Are 80 Centiaren kad Sectie O nummers 2550 tot 2554 Vrgdom verb grondb tot 1890 V erhuurd bg de week voor ƒ 9 50 per week Met uitzondering van perceel 1 te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 Februari 1885 en te bezichtigen m t voorkennis der bewoners drie dagen vóór en op den dag der verkooping Breeder in billetten Nadere informatien geven de Notarissen MONTIJN te eoudaeu MOLENAAR genoemd De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 8 JANUARI a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zg n bg den Heer F X HABDIJZER Café Vr debest op de Mabkt 8 Uagb Opticir i