Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1885

SPAARBANR te GOUDA 1885 Woensdag 7 Januari N 3180 ËOUDSCflE COURANT J ieuws e Admhen ehlad mor Gouda en Omstreken Aan Bclangphebbenden wordt bericht op den eersten llÊüandag der maand gfeene Zitiingf g ehouden wordt en d gewone Zitting voor het bijschrijven de 1884 is bepaald op VRIJDAG den e k s avonds van 7 10 ure Namens het Rentf KIST ÉUIJT ZLIVERE FRAIXSCHE De bekende BORDEAOX k 27 per 48 J eg8chen met accijns franco huis gebeel Nederland ook per proefflesch imiiTt en half nkevs belegep verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Frijscoi anten gratis eü ïrak oVan alle merken zijn proefBesscheif verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gjjuda Eenig Depot van Wéllen s Eooneka mp E ixter adverteatidn kkn gtff hjedan tot ééé uur dos namiddags van den dag der uitgave GOÜDA e Uamti ISSS jrot adjanot iiiKotenr tsd politje alhier ia beoMmd de heer J Boijanesko lergeaot bg de genie önie vroegere ilMgenoot de he r D W Westerbaan onlangs jte i Orarenbage overleden heeft aan de Uemonatrantache gemeente alhier de som I rsn 1000 gelegateerd rrU M sacceMiereebt a Aan bet examen in het boekhouden gehonden van wege de vereeniging rao bandelsbedienden MercKrint te Botierdam hebben 15 candidalen deelgenomen van welke aan 10 h l Diploma van bekwaamheid werd uitgereikt o aan den heer F Stikker alhier Gisteren erd door den sehoat bg osebt directeur en commandant der marine Ie Am terdam bg open banden van hennep 2o p m 15 970 kg iferk van hennep Hoogste iDsshrgrera waren Voor de banden H 8 Springer te Amsterdam tegen 18 95 per 100 kg voor het werk de Goodsobe machioale garenspinnerij Ie Gouda tegen 26 35 per 100 kg In Zerenbaizen tijn op reraohillende plaalasn op Kieowjaarsdag 10 personen door hel ijs geukt Allen kwamen eohUr mal den Mibrik en ecu nat pak vrij Te Zevenhuiien bad dewr dagen een trouwplechtigheid plaati waarbij de pasgehnwdeu de ouders der jonge vrouw en de moeder van den jongen man verklaarden niet te kunnen schrijven Het wapen der infanterie telt op het oogenblik niet minder dan honderd leVen en twintig luitenants met het officierakrais van 15 jarigen dienst B j de cavalerie telt men er vgf terwgl hno aantal bg ile artillerie twintig bedraagt Bg de genie is een derde gedeelte der kapiteins nog geen 16 jaren officier m Volgens den Haagseben oorrespondent der Zomi V Cl hebben de heeren van Houten Rutgers en de Bruyn Kops geweigerd tot de club der liberale Kamerleden toe te treden i 1 Wy vernemen dal aanbieding van de wetsvoordracht tot voorziening in de voogd j gedurende de miuderjarlgfaeid van den Troonopvolger iu de volgende bijeenkomst van de Tweede Ki mer der SlatenGeneraal kau worden tegemoet gezien N R Ct In de Rgkspottspaarbank is van SI tot 31 December jl meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 32000 Het totaal der inlagen na aftrek van dat der terugbetalingen bedroeg op 31 December jl 4440237 36 De Provinciale Raad van Brabant heeft besloten Ë drie ijzeren verplaatsbare ziekenhuizen te doen bouwen E die ter beschikking zullen worden gesteld van de gemeenten waar een epidemische of brsmettelg ke ziekte mocht ontslaan Deze barakken wegen slechts 12000 kllogr en kunnen gemakkelgk ineengezet en uiteengenomen worden Sociëteit ONS GENOEGEN 4e Abonnement Voorstelling D0NDERDAG 8 Januari 1885 Kon Nederlandsch ïooneel Afd Sotterdam DE WETTIGE Wm Urama in 4 bedrijven van Nus en Aenoüld DAABSA HET SLACHTOFPEE Blijspel in 1 Bedrijf van DREYPÜS Aanvang Vk uur SHT Gewone bepalingen en prgzen SMAGAZIJÏJ Parfumeriên en Tilette Zeepen Louis P WELTEH Westhaven B 19 3 Salon voor t Kappen Haarsnijden en Scheren dankt zgne begunstigers voor het afgeloopen jaar en hoop ook dit jaar dat zelfde te mogen genieten Openbare Vrijwillige Verkooping in het KofiBehuis van den heer J Someijn te Waddinxveen nabg Boskoop Op WOENSDAG 28 JANUARI 1885 s morgens 11 ure van Een WINKELBÜIS benevens 7 WOONHUIZEN waarvan een in 2 perceelen bewoond toet EEVEN en GROND gelegen in Reijerseoop vlak bij t dorp en binnen de gemeente Boskoop gemerkt Wyk 3 nummers 280 2808 281 281 28P 2818 281S 281 te zamen groot 8 Aren 66 Centiaren Verhuurd t Winkelhuia tot 1 Mei 1887 voor 156 per jaar de overige huizen by de week te zamen tegen ƒ 8 35 per week Aanvaarding en betaling 2 Maart 1885 Breeder in billetten Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddin vveen lat voortaan JAI UARl de buitenrente n van JAXIJA I I orzittèf lilNEN Secretaris DAMES I Er bestaat gelegenheid om in 4 LESSEN grondig het knippen Van DAMES COSTÜMES en MANTELS te leeren zonder Patkonbn alleen des Dingsdags namiddags van half vier tot half zes ure De eerste Les geschiedt gratis overtuigd U dus Adres bij Mejufv de Wed VLASVELD Crabethstraat Q No 142a HOSPITAAL LIOEir Windkussens enz D HOOGEI BOOIH geschikt tot Veevoeder TE KOOP aangeboden voor een prgsje Brieven franco onder No 433 aan het Bureau van dit Blad Gevraagd zoo spoedig mogelgk eene welke goed kan werken Zich te vervoegen iu het koffiehuis de Kap Meid Huishoudster Liefst zoo spoedig mogelgk wordt gevraagd eene MEIDHUISHOUDSTER F G geschiktheid bezittende eene huishouding waarin ook eene Meid en Kindermeid de behulpzame hand bieden flink te dirigeren en de leiding van Kinderen op zich te emen Kennis van naaien enz tot het herstellen van in eene huishouding voorkomende reparatiën is eene vereisohte Alleen diegenen welke getuigschrifiten van goed zedelflk gedrag als anderzins kunnen overleggen zullen in aanmerking komen Adres onder No 1066 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Beinkman te Gnnda T Goedewaagen en Zonen Ot OTJIDJL MABKT naaat DB WAAG vffrstrekken gelden op effecten voor bedrajèn onder ƒ 1000 a 4 jaars daarboven ot den prolongatiekoers volger Amsterdamsche benrsvoorwaarden nem u gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a S j s jsai s belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegenJ een provisie ook voor loten van i Vs o 4r fo 4 en bipïen de 30 o y V i l o r 30 wisselen ccppcHs boven e Amsterdamsche b ursnpteeriu i zqlnder byietóening van provisie a ls I pr Oosltenr cpuA 0 Q5 pillHiss roebel fr4lOO 0 0 am dollar il z g ha jItotterdam idét kosten nsteiidqm e4 Inkt seereh zm delspaüier ojb M ScMatsen Zijn voorradig bg J W BB5J kEÖ Mr Smid te Stolkwijk ea by p HULLEMA Zadelmalér Korte i Tienqeweg Gouda Een liekwame Dienstldde uit de fatsoeniyke stand van goede getuigen voorzien zoekt met FEBRUARI als zoodanig plaatsing Brieven franco onder No 1067 aan het bureau van dit blad Ëenigr Oepol van THEE Ilen wordt verzocht op t HEBK te letten Vn HET MaGAZUK van M RAVENSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevensteand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBEEBAART LZ f Botermarkt te Gouda OUDE KENNISSEN Tegen Rhumatische aandoeningen van allerlei aard zyn de echte Anti Elmmatisclie Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar h 30 cent per pakje o a bg r A C van Deth C B Verheul Oudewater nej de Wed BosmanJA Bos Berkel Gouda J var Dorp Zoetermeer W F J den üijCSohoonh A Koulinfr Alphen A Frius Zeveubuizeu J B ë G Schlattinoo M J Ooudknde Boakoop BodexraveD O Hoogendyk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiswijk W G Wilhelmus Woerden Men zfl gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az ADVERTE TIEIX in alle Binnen en Buitenlmidache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschietft ZONDAG WOENSDAG en yp IJDAQ In de Stad geschiedt de aitgfrvé in dein avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg p r drie maanden is 1 25 franco iJter P08t f 1 50 LAND Binnen den afgealoten kring van het spoellngdiatrict kwafnen in 1884 voor t4 runderen lijdende aan longzekte tegen 163 in ll S Met het stelsel van afm tjing werd in FebraaH begonnen en in Mei geëindigd omdat de vijf ton daarvoor toegestaan wieren trbmikl Gedurende t a 3 maanden werd niet afgemaakt in welk tijdperi de meeste gevallen ongeveer 60 voorkwamen Doér doelircffende maatregelen kon men met de laatattdrie ton de afmaking stelselmatig 6 t maand volhondfn In 1884 werden in bet spoelingdistriet afgemalkt 2868 runderen waarvan 6 püt aangeiaat bleken een bevredigende uitkomst De opbrengt van het vler h enz bedraagt dooreengenomeD meer dan da helft loodat van de aobt ton meer dan de helftHn s Rijks schatkist ii teruggevloeid De lougriaKle had in 1884 een bgionder heersobend karakter meer dan vroeger brak de longziekte uit in de welde en verbreidde z j zich buiten den afgesloten kring Wanneer de rrgeering voortgaat de longziekte met Icraebt te beatrijden hoopt men dat zg viSor den weidatijil agenotg al verdwc MS éim Op de vijvers in het Haagsobe Bosch waarlangs H K H prinses Hendrik in den namiddag een rijtoer maakte waren Zondag een groot aantal personen bezig met schaatsenrijdeu Plotseling bezweek op den tweeden ijver het gs voor een gedeelte en raakten eeu tiental personen te water Ze werden door de omstanders vrg spceilig geholpen en aan den kant gebracht Eene jonge dame echter die bijna geheel wns weggezonken werd niet dan met levensgevaar gered door den sergeant van de jagers V die na vele vergeefsche pogingen om haar over het broze gs te naderen haar eindelijk wist te bereiken door haar het geveet van zgn degen toe te steken waarvan hij het lemmet omklemd hield Kort nadat een en auder was voorgevallen en de geraarlgke plek met takkea waa afgebakend reed opnieuw een te vlugge rijder in het wak maar wist zich zelf uil zyn gevaarlijken toestand te redden Mocht men de Baagtcif Co r gelooven dan zou het verschil iu opfattiug tusschen de heeren Loifelt en Bouwmeester over de rol van Richard III in al te letterlgkeo zin op beider hoofd zgn neergekomen daar zij elkander dezer dagen te Ig f gegaan en elkander geducht toegetakeld zouden hebben Men deelt thans echter van bevoegde zijde uit den Haag mede dat het verhaal der boksparl volkomen onwaar is en het gevolg eener mystificatie Iu eene onlangs gehouden vergadering van den Baad der gemeente Leeuwarden Is het besluit genomen om de gymnastiek in te voeren als verpliobt leervak op alle gemeentescholen voor lager onderwijs Vanwege den Minister van Landbouw enz te Berlijn is bepaald dat de Landbouw Proefstations onderzoekingen zullen doen omtrent het gebruik van suiker als veevoeder met het oog op den thans zoo buitengewoon lagen prgs van dit artikel waaraan den vrijdom vfiu belasting zou kunnen gegeven worden In de vergadering van 6 Nov des vorigen jaars der afdeeling Amsterdam van de Ned Maatschappg voor tuinbouw en planikunde werd met algcmeene Bleraraen besloten Ie voldoen aan een berhaaldelyk door verschillende vakmauneii uitgesproken wensoh ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Atzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN tot de oprichting van een Flantenbenrs De afdeeling vond daartoe gereede aanleidli ig wijl de Plantenbenrs vó6r eenige jaren door de thans opgeheven Vereeniging Loco et Tempore opgericht van lieverlede ten gevolge van het kwynend btwtaao dier Vereeniging te niet ging Tot commissarissen der Beurs werden benoemd de heeren Jac P K Galesloot Joh van den Berg J H Reeling en H C Zwart die zoodanige schikkingen troffen dat de Beurs gisteren kon geopend worden en voortaan eiken Maandag van 9 2 uur voor belangsiellenden zal zjjn opengesteld in het ca é Flanle beurt vroeger café VVnim Singel bij den Heiligeuweg Hoe verschrikkelijk men in ons kleine landje misbruik maakt van sterkeu drank is reeds meer dan eens aangetoond De volgende sprekende cgfers zijo ontleend aau De Goede Raadgecer Wegens openbare dronkenschap werden in 1882 niet minder dan 2V4 procent van Nederlaoda beroHcinf it 8S2 persmen dat it ongeveer 41 per dag door den rechter veroordeeld Ondanks er ten gevolge van de in 1881 uitgevaardigde drankwet 12 000 tappergen in ons land gesloten werden betaalde ons volk in 1883 bgna ƒ 391 000 meer aan sterken drank belasting dan in 1882 In een eukel jaar besteedt het drinkend deel onzer naiie 40 000 000 zegge veertig millioen gld aan spiritus dat is 109 600 gld daags 4500 gld in t uur 75 gld elke minuut of IV4 gld inde secobde Indien er eens iemand dag en nacht door dag eu dag week in week uit een heel jaar lang bg eiken tel ten behoeve onzer behoefiigen of werkeloozeo tonder uitzondering van jong of oud 1 26 uitreikte t zou eene aardige tegemoetkoming zijn Ëlken dag zou er ƒ 109 600 te hunnen behoeve voorhanden zijn indien Nederland dien dag spirituslaas doorbracht en wat het daardoor uitspaarde aan meuschen in plaats van aan den zinneloozen drankgod offerde Erne maand volgehouden zou het ruim S i millioen gld bedragen Als eene echt Engeltche curiositeit mag wei betchouwd worden het voorstel van den Engelsohen geestelijke James Davis in de Daily Nsks om ter opheffing van de bijna 2000 jaren oude verdeeldheid tusschen het christendom en het jodendom een internationaal concilie te doen plaats hebben waarin critisch onderzocht zouden worden de boofdpooten welke ai initio de twee groole stichters van onze moderne beschaving hebbeu gescheiden Het concilie zou samengesteld zgn uit de grootste geleerden van Europa en andere landen en wel uit 35 joodsche en 36 christelijke afgevaardigden uit de verschillende landen Het zou in eene Suropeescbe atad bijeenkomen In het sociaal democratisch orgaan Recht voor 4Ue leest men dat het congres der Nederlandsche sociaaldemocratische partij in den Haag heeft plaats gehad Door de Eegeering schrift Recht voor allen builen de wet gesteld heeft ons congres zich als zoodanig gedragen en ie het geheim vergaderd Slechts leden hadden toegang Geen afgevaardigden der pers werden toegelaten Wg zullen onze zaken doen op onze manier en heeft de Regeering ons gedwongen onze tactiek te veranderen en van hi l openbare meer tot het geheime over Ie gaan wg welen ons daarin te schikken De geest op het congres wns uitnemend d 1