Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1885

x te hebben met bet bepaalde doel om handelsbetrekkingen met de Transvaal aan te koopen welke Staal p die wijze in verbinding ton kunnen komen met de zee terwyl hy ook aan de westelyke grenten van de Transvaal pogingen doet om een handelsverbinding te krijgen tusschen dat land eu Angra Pequena De senatoren en afgevaardigden uit de Spaansche provinciën Qrenada eu Malaga hebbeo eene bijeenkomst gehad mei den minister president en de ministers van binneulandsche zaken en van financiën om maatregelen te beramen ter ondersteuning van de slachtoffers der aardbevingen Er is besloten een nationale inschrijving open te stellen Met dat doel zal er te Madrid een hoofdcomité worden gevormd terwyl eene menigte andere plaatsen comilés zullen worden opgeriehl De openbare ambtenaren zijn verzoebt het cijfer van een dag hunner bezoldiging bij te dragen Er tullen ook feesten worden georganiseerd stierengevechten vooral waarvan de opbrengst zal strekken tot ondersteuning der ongelukkigen Men zegt dat de geteisterde plaatsen tijdelijk ontheven tullen worden Van de grondbelasting en hel gerucht wil dat de regeering bij de vertegenwoordiging macbligiug tal vragen eene leeoing te sloilen van drie millioen pesetas om in dea nood te voorzien De nieuwjaarsreceptie by den President der Vereenigde Staten Arthur werd druk bezocht Generaal Grant is door behulp zijner vrienden weder uit den nood gered Vanderbill heeft de zaken van waarde van Grant waarop bij beslag legde teruggegeven In de Engelsobe bladen komt een telegram voor nit New York volgens hetwelk bet Crongreslid Hord openbaar heeft gemaakt dat na den burgeroorlog toen Cleveland nog te Buffalo was onder zyn toedoen de eerste vrijhandelsclub in Amerika werd opgericht waarover Cleveland het presidentschap aanvaardde Die Vereeuiging beslaat uog eu Cleveland blyft er voorzitter van Gedurende de verkiezingscampagne werd de zaak geheim gehouden maar de heer Hurd geloofd dat Cleveland een radicale ree trader is en tyne denkbeelden in praoiijk zal trachten te brengen zoodra bij de regeeriug tal hebben aanvaard KEJXMSGEf ilXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEKOOKZaKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Gelet op art 8 der Wel van den Sn Juni 1876 ataaUUai no 96 Doen te weten Dat til vergunning hebben Verleend aan den Heer J C Leer in t Veld en zyne rechtverkrijgenden tot bet opriobieu eener Kuiperij in het perceel gelegen in de Zak geteekend L No 300 kadaster sectie C No 1287 Gouda den 2 Jouaari 1886 Burgemecater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER I mmmsafmm fw Bargen ij Jee ütaud GKBORKN 1 2 Ju Johsana Maris oaden J Vu ea B C J d Kok Hlbertai Ninlots Johsnaei aaim W F WntnoUD eu D de Booy 8 Aatoaiii oodera Oerritsen eo A H vid Gooi Pieteniell CilliariDt ouden C F 8l enwioknl eo C aa dér Sloys 4 Hiarietta Maris oadirs R Ronutrstea co A C A van BmI Jaeobus Fieler oadira G de Werk en G van iQoch OVEKLIDEN i Jaa C S B Smelt 87 j S A Viaaer 16 d A P de Zwart ♦ j J Ci Ufeber 18 d A da Vos wad J J Moeehaa 79 j Haastreobt GEBOREN Maria WlllielaiiBa ouders J Spekangdar es F Verdoold Alalia ouders J Vorboom eu N Sterk Jacob oudera A Cod ea H vao der Graaf Adriana Jaeoba oadira F van Vliet en M Oadyk OVKRLëDKN T Stravar 8 w M da Vry 80 Moordrecbt OriRIiEDEN N vao dar Waijda 3 j StolwUk GEBOREN Uina Alberta oaders A Natlijl ea E E vsa Drial Gerrit Johaooea oadara B Kool aa O Sloof Zevenhuizen GEBOREN Gelida Dorothea ouders J J Buiga en O lioor Johanoa Margrieta ouden J Haak en O Bontenbal OVERLEDE V G van dea Berg 88 j A vau der Ben 8 w i de Vry 5 m ADV£RT£NTIËN Bevallen van eene Ooehter A ROZESTRATEN VAN Boel Gouda 4 Jan 1885 allen hadden te getuigen Tao rorderingen in hun kring en Tooral het aantal geheime leden nam oferal sterk toe tot lelfs op de meest afgelegen ilaalBen Ook de organisatie TCrbeterde steeds loodat wy te getuigen hadden ran leer verblydeode dingen Geen enkele toon ging als hadden wy onte taak Tervuld en als konden wy spoedig onte matten oprollen neen allen leefden in de orertuiging dat de toekomst onzer is En alle pogingen van de overheid tullen onmachtig lyn om ons ter ouder te brengen daar y lyo doorgedrongen tot in alle klassen en op de hoogte zyn Tan al wat beraamd wordt Ome politie is minstens even goed als de betaalde terwijl het daarvoor gebrnikte personeel bij ons heelwat hooge ia van gehalte Met goeden moed Aanvaarden wy ook verder den stryd overtuigd dat men rekening moet houden met ons Dat de verzending van meststoffen der stedenper spoor ook in ons land in weerwil der hoogespoortarieven eene toekomst heeft kan blyken uit de hieronder volgende opgave van hetgeen door de afdeeling meslbertiding en meslverkoop der Sladsreireiniging te Amsterdam werd verzouden Compost Beerstoffen Totaal In 1882 21 74 95 waggous 1883 149 120 269 1884 318 15Ü 468 lerwyl aan spoorvraoht netlO werd uitbetaald in 1882 ƒ 2607 29 1883 6007 en 1S84 7880 36 De verteuding per spoor ha d plaats over geheel Nederland lot naar de verst verwijderde stations enzelfs tot naar het buitenland Ld6 Cl In het Maandblad tegen de rervalsobing van levensmiddelen en handels artiketeu wordt het plan geopperd eener tentoonstelling van vervalschte eu onvervalschte levensmiddelen De bedoeling is eene zoo mogelijk blyvende tentoonstelling te organiseeren van wat er op het gebied van warenvervalsching alzoo te zien en te leeren valt Wij tonden wensohen zoo letcu wij in de toelichting van dit plan dat eefie dergelijke tenlooDStelling door en voor het publiek tot stand gebracht werd iu dier voege dat men verviilsohie preparaten naluurlyk voor loover ty vooitllei bewaren resp tenloooslellen geschikt zyn inzond om door vergelyking met daarnaast geplaatste zaken een goed begrip te krygen van de hoogte waarop de industrie in deze zich bevindt vGaarne zouden wy daartoe onze hulp en bemiddeling verleenen en behalve de preparaten tevens de halpmiddeleu trachten te doen zien die de t geu oordige wetenschap ter opsporing der vervalsohiugen an de hand geeft In De fTerkmansbode van 20 December komt een iugeionden stuk voor over een som van ƒ 13 000 die zou verspild lyn aan de landsdrukkery met het doen van proeven om tot de uitvinding te geraken hoe men plakzegels moet drukken Daarin wordt o a gezegd De ƒ 13000 aan de plakzegelfabriek besteed tyn gevlogen Het onbegrypelijkste van deze zaak is dat de Wetgevende Macht de Begeering niet voorhield in den vervalge dergelijke roeketeote proefnemingen na Ie laten Om een staaltje Ie geven van geldverkwisting m deze diene het volgeudr De luchtdrukmaohine werd gekocht voor ƒ 870 eu toen de mialakle potlzegelfabrikatie was afgeloopen weder Tan d hand gedaan voor ƒ 60 dus met ƒ 810 verlies Ik spreek nu alleen van het geldelyk undcel dat de Staat geleden heeft tonder van andere telenrtlelliogen te gewagen die echter niet onbesproken mogen blyven Er werden namelijk twee menscheu uzesteld die de zegels moesten drukken Het waren missohien kuappe lui doch van de pers eu de tegels hadden te beiden evenveel kennis als de uitvinder lelve S tochten alle drie even hard en toen de geherie affaire fiasco gemaakt had werden twee van hen eenvoudig ontslagen en aldus broodeloos gemaakt En thaus na de tooeven besproken jammerlyke geschiedenis die den lasde volgeus eenigen ƒ 13 000 en volgens anderen f 17 000 gekost heeft fluistert men weder van een nieuwe uitvinding grootsoher iudrokwekkender als de eerste namelyk het maken van mnnlbiljetteu Is de uitvinding verschillend de aitvinder is detelfde in propria persona Hel volgende moet volgens De Jnuttlbode deter dagen aan een grensstation hebben plaats gehad De controle der douane was afgeloopen en men wachtte op de opening der deur van de wachtkamer om naar den gereedstaandeu treiu te knuuen stormen Ouder de reizigers bevond tich ook eeu tenger manneke door moeder natuur bedeeld met een pracht van een bult Daar gaat de deur der wachtkamer open en de stroom der reitigeis loekt door de smalle opening een weg naar het perron Meu duwt men host Ook de kleine bult komt tusschen het gedrang Eensklaps slaken sommige reizigers kreten van verbating Men had den kleine den balt plat gedrukt Op hettelfde oogenblik vloeide er door de wachtzaal eene groote hoeveelheid sterk riekend vocht Ook uit de kleeren van het manneke liep het met een straaltje Voor een der wachthebbende douanen ging een licht op Onte kleine mau werd bij den kraag gegrepen en naér de inspectiekamer geleid Daar bleek dat de bochel een meesterstuk van namaak van blik vervaardigd was en een groote hoeveelheid spiritus bevatte Nu herinnerden lioh de commiezen den bult meermalen dat grensstation te hebben zien passeeren Een weldadig landedelman de heer Fleming heeft op een dorp in Engeland getracht het spinneu weder iu zwang te brengen om daardoor behoeftige vrouwen op weg te helpen evenals in FranJuryk bij de waari eming van haar huiselyke plichten nog itts te verdienen De proef slaagde uitstekend Nadat de philantroop een twaalftal spinnewielen machtig geworden wus en niet tonder eenige moeite een tweeeu tachtig jarig oudje had opgeschoinmeld dat zich uit haar jeugd de spinkunst nog levendig herinnerde vingen de lessen aan en dra had een twaalftal leerlingen bet zoover gebracht dat zy per week vier a vijf gulden met spinnen verdienden De heer Fleming die uatuurlyk al bet afgeleverde werk kocht schafte zich nu een weefstoel aan Een fabrikant uit den omtrek stond hem tydelyk een wever af welke werkman in eeu der arbeiderswoningen op bet landgoed van den edelman zyn arbeid aanving Spoedig smaakte de laatste het genot zijn discb te zien prijken met tatelgoed op zyn eigeu domein geplukt gesponnen en geweven en had hy tevens de lelfvoldoeuiug daarmede de armoede van menige nyvere viouw of meisje zouder haar eergevoel te kwetsen te hebbeu gelenigd Hiermede niet tevreden wist hy spoedig ook koopera voor bet afgeleverde werk dat hy natuurlijk spoedig niet meer geheel voor eigeu gebruik houden kon op te sporen Het fraaie handgespin kreeg spoedig de voorkeur boven het fabriekswerk eu wordt Ibans naar men vereekert iu Engeland reeds sterk als een bijzonderheid gezocht zoodat bereids een vijftigtal spinsters zonder haar woning te verlaten daafdoor een ruim stuk brood verdienen Een baanwachter tan Wierden die naar Enschedé verplaatst was nam volgens de N R Ct by bet vervoer van zijn huisraad per spoorwagen de gelegenheid waar om zijn outien seboouvader met zya ledikant eveneens in dien go ereuwagen te plaatsen by aankomst aldaar bleek tnj het opeuen van den verzegelden wageu dat de SSjarige man was overleden Door de justitie is een ouderioek ingesteld Men schynt ongestraft voort Ie kunnen gaan met de uitgifte van nagamaakte coopons Nederlandscbe Nationale Werkelyba Schuld Zaterdagavond werd uog eene zoodanige coupon legeu 2 97 s nilgegeven by een tapper op de Prins Hendrikkade te Amsterdam Slaat men echter zoo n valsche coupon gade dan rijat de traag of men zich niei eerder over de domheid de bedrogene dan over de driestbeid van den tot dusverre oa bekenden falsaris verwondereu zal Hoogst gebrekkig toch worden de valsche coupons nagemaakt Een inderdaad recht praktisch denkbeeld wordt geopperd door den militairen dokter Schaffer in Oostenrijk By het gevaar van het verbreiden van besmetlelyke ziekten door vuil linnengoed wat vooral bij cholera eu typhoïdea het geval is raadt hy nl aan voor infectueus zieken iyf en beddelinnen uit papier te laten maken hetwelk wegens zyn geringe waarde na eenmaal gebruikt Ie zyn kan worden verbrand t Ligt nu op den weg der nyverheid om de taak uit te voeren toodat by behoorlyke bruikbaarheid van de stof de prys niet te hoog ty voor hel doel In China en Japan o a ton de zaak in l geheel geen moeilijkheid geven en sommige papieren kleedmgslakkeu tyn ook ten onteut lang bekend en in gebruik gekomen al waren het geen hemden en al waren het ook geen beddelakens eni De eleotrisohe verlichting iu Italië Omtrent de vorderingen der eleotrisohe verlichting heeft de heer Rebuffel te Milaan eenige mededeelingen gedaan Te Milaan heeft de Italiaansche Edisonmaat schappy een Gentraalstaliou opgericht dal lot hiertoe de geabonneerden bedient op eene wyze die slechts lof verdient terwyl geene noemenswaardige storingen zyn voorgekomen waardoor men dan ook algemeen over de eleotrisohe verlichting nldaar zeer tevreden is De concurrentie tusschen het gat eu de electricileit wordt dan ook te Milaan geheel beheertoht door den prys en hel is de vraag of de Elec triciteit maatscbappy op den duur de eleciriclleit tegen den tegenwootdigen prys zal kunnen blijven leveren vaste grondslagen voor de prysherekeningen bestaan nog niet evenmin als een eenheidsprijs ter berekeniug der kosten van aanleg en die van eene bepaalde hoeveelheid licht Velen nebben kosteloozen aanleg gekregen terwyl zij eeuvoudig aan de Maatschappij aitkeereu de som die zy het laatste jaar aan de gasfabriek betaalden andere daarentegen hebben de aanlegkoslen moeten betalen en hebbeu eene bijzondere overeenkomst moeten aangaan tot regeling van de kosten der verlichting daar de door Edison vervaardigde stroommeter nog geeue verlrounbare uitkomst oplevert De beer Rebuffel nu haeft eenige zeer belangryke berekeuingen gemaakt ümtreut de kosten vau beide soorten van verlichting bij wist natuurlyk bet juiste verbruik van bet gasverbruik vau ben die nu tot electrische verlichting waren overgegaan UiigaaLde van bet kapitaal noodig voor den aanleg vau het Ceniraalstaiiou bet hem bekende kolenverbruik der motoren het verbruik vau smeer materiaal enz en alle van invloed zynde factoren in het oog houdende berekent de heer Rebuffel wat de kasten van verlichting door electriciteil zijn eu komt hij tut de slotsom dat onder de gunstigste omstandigheden gedurende de wintermaanden de gloeilampverlichting tweemaal eu s zomers viermaal zooveel kost als de gasverliohting Hierbij is de hoogste gasprijs van 18 ot per kub Meter aangenomen De vraagjs nu zijn de voordeelen van eene elecirische gloeilamp verlichting tegenover de gasverlichtiog van dien aard dat zy opwegen tegen zulk een verschil in kosteu Het eenige werkelyke voordeel van het electrische licht is dat de lucht iu gesloten vertrekken raioder wordt verwarmd en niet door verbraudingsproducten verontreinigd wordt lerwyl ook het brandgevaar iets minder Is dan bij gas Iu sommige gevallen kunnen dezeorasisudtgheden van groot gewicht tyn en eene aanleiding wezen tot het geven van voorkeur aan electrisch licht in bet algemeen echter tal de electrische verliobliug om hare meerdere kosten in grcote steden slechis uit weelde worden aangebracht en weinig invloed hebben op het gasverbruik Het Centraalstalion te Milaan bedient op t oogepblik 31 verbruikers met 4573 lampen waarvan 2661 lampen alleen in den Scala schouwburg die slechts 60 voorstellingen in eeu jaar geeft verder heeft bet theater Manzoni 420 en het hotel Continental 420 gloeilampen Een bron van inkomsten voor de Ilal EdisouMaalMhappg bestaat ecbtsr in het daarttellen van electrische verlichtiugstoestellen in builen de stad gelegene fabrieken die aan den voet der Alpen gelegen gebruik kunnen maken van Waterkracht tot opwekking der benoodigde electrische stroomen d it kan eene gloeilamp verliohting werkelyk voordeellg weten en too w rden 86 inrichtingen met 4794 lumpeu voortien In andere steden van Italië treft men weinig electrische gloeilampverliobling aan Te Turin alleen in het Teatro Regio Te Rome heefi de Ponchain directeur van de Gasfabriek aldaar zelf de levering van electrisch licht op tich genomen eu ook eenige van die werken uilgevoerd en is op die wijze het best in stsat het gewicht der concurreotiit van het electrisch licht Ie leeren kennen Te Turyu wordt het groote spoorwegstation reilioht door 36 en de Piazza 8 Carlo door 12 differentiaal Umpes van Siemens Daartoe zyn Op bedoeld station 2 vaste ttoomwerktuigen van 40 P K opgesteld waarvan één in staat is de noodige werkkracht roor den geheelen aanleg te leveren de 36 lampen liggen in 6 aftonderlyke Stroomleidingen waarvan ieder bediend wordt door een Dynamo van Siemens met platvormige magneten eu trommel inductor Voor de verlichting van dit pleiu heeft de Ingenieur Molenschot eeu contract gesloten met de gemeente voor 10 jaren die hem daarvoor per jaar 17000 lire betaalt hetgeen den contraotani geen winst geeft Beide verlichtingen die van bet station oowel alt die van de Piazza S Carlo kunnen alt goed gesloagd beschouwd worden eu werkeu goed terwyl storingen zelden voorkomen Eenigen tyd geleden werd het Teatro d l Vesfee te Milaan door middel Van acoumulatoren verlicht welke echter zeer slecht werkten men kon daarbij slechts alleen het tooneel of alleen de zaal verlichten daar is men dan ook tot de gasverliohting overgegaan want deze schouwburg ligt te ver van bet Centraalstalion verwijderd om van daaruit bediend te worden Electrische verlichting te Manchester Te Manchester is door de Brush Electric Light Company eene electrische verlichting aangebracht men zou bet electrisch licht leveren tegen dezelfde kosten alt gas de kasten hebben echter dermate de begrooting overschreden dat de Company de onder neming heeft moeten staken De berekeningen hebbeu geleerd dat de electrische verlichting ongeveer tesraaal den prys der gasverlichiing bedroeg zoodat men voorloopig de exploitatie beeft moeten staken Uuiteniandscli Overzlclit Generaal Campeuon Frankryks minitier van oorlog heeft ontslag genomen en wordt door generaal Lewal opgevolgd Keeds lóór eenige dagen had bij tijn besluit de pottefenille neder te leggen aan zyne ambtgenooten medegedeeld maar üc regeering wachtte met de openbaarmaking tut dat zyn opvolger benoemd zou lyu Deze generaal Lewal verschilt met hem In zienswijze wat de expeditie in Tonkin en China betreft In overeensiemmiug met het parlementsbesluit wil het Kabinet oanvallenderwijze daar te werk gaan doch generaal Campenou acht dit onraadzaam en dus treedt hij af Generaal Lewal daarentegen is bet met Jules Ferry eens Uy gelooft dat een krachtig optreden in het Oosten onvetraydelyk is eu dat dit doel bereikt kan worden zonder nadeel voor de eventueele mobilisatie van het leger De nieuwe minister vsn oorlog is ook een voorstander van het vermiudeien van den dieustiyd lot drie jaren en in beginsel voor de afschaffing van den éénjarigen vrijwilligers lienst Dat de premier en generaal Campenou op den besten voet van elkander scheiden bewijst de benoemiug vau den afgetreden minister tol grootkruis van bet Legioen van Eer Ds nieuwe minister is Paryteiiaar van geboorte en 61 jaar oud Gladstone is ziek naar de telegrapbisohe berichten te oordeeleo lydt hy aan overspanning van hel zenuwstelsel welke slapeloosheid tengevolge heeft het voorschrift luidt dat by gedurende eenigen lyd rust moet nemen op 76 jarigen leeflyd toch reeds een geweascbte taak voor de meerderheid der meutcben Oud is echter eeu belrekkelyk begrip Ranke werkt op zyn ÏOe jaar nog kalm voort aan tyn algemeeue geschiedenis alsof bet leven geeu grenten bad Bismarck is wei wat jonger maar 70 ia toch ook geen kleinigheid wanneer de band nog vost genoeg blijkl om de teugels van het wereldbmiuur in de hand te houden De ougesteldbeid van Gladstone verhinderde niet dat bij deelnam aan eeu bnileugewonen Mioislerrtad Wat die vergadering belegd omdat er tnlke gewichtige dringende zaken aan de orde zyn of omdat de premier spreken wilde over het nemen van oen lange vacautie Mogeiyk dat en t een en t ander aar is eu Gladstone tich tydelyk uil de taken wil terugtrekken omdat een reg ug vao eoami dingen dan gemakkelyker al t jo Imraan twee voor Engeland teer lastige taken tyn aan de orde Vooreerst de Egyptische quaettie bet gerucht loopt dal daarvoor een nieuwe conferentie tal worden belegd en wel te Parys en wat erger is Duitsohland Oostenrijk en Rusland zonden met Frankryk vooraf eeu regeling bespreken toodat Engeland op de conferentie in de minderheid ton tyn Hel ia niet waarschyolyk dat tnlk eeu regeling reeds een beklonken taak is maar wel schynt de hooge politiek tich in die richting te bewegen de groote Mogendheden tijn beslist tegen het plan dat yple onder een of anderen vorm een Ëngeltche betitling wordt Dat kan niet zegt men niet om Egypte tclf dat ion men gaarne cadeaa willen geven maar om het Scei kansaI dat een interualionale weg is geworden Een loeede pnnl betreft de tlichliug van Doitsobe koloniën leest men de Engelsobs kranten dan be merkt men duidelijk dat men liah uiterlijk groot houdl maar inwendig die taak vertcbrikkelyk vindt Men kan dat begrijpen wanneer men bedenkt dat de Engeltehen zijn opgevoed iu het denkbeeld dat niemand koloaiën mag hebben tonder Engelands toestemming Vooral de annexaties in Zuid Afrika maken de Engeltehen vreciaohtig omdat tij gevoelen dat het Kaapland met de meer of minder vijandige Hollandtche bevolking toch reeds een zwak punt is Met die vreesachligheid heeft de gonverneur van Natal de Engelsobe vlag doen hijseben iu de Lucisbaal en vraagt van de Engelsobe Regeeriug bekrachtiging van deie daad Nu blykl echter dal de ouderucmeude Doiltche bandelaar Lüderilt oudere aanspraken heeft op die baai en de Duitsohe Regeering beeft op dien grond verzocht dat de Engelsobe vlag bi de Lueia boai tal worden verwijderd daar de Duitsohe vlag er tal worden gebetcben en er voor twee vlaggen geen plaats is De gouverneur van Nalal is wel te werk gegaan zonder macbiiglng van de Engelsobe Regeering maar het is toch een hard gelag dat de Engelsobe vlag weer moet worden neergehaald De Duitsche bladen deelen mede dat de heer Lüderilt deter dagen de koopcontracten ontvangen heeft die hem den eigendom verzekeren van die baai met 60000 acres land Die cunlrncien dagleekenen van hel begin viin November dus jr bet bijichen van de Britscbe l De heer Lüderitz tohyut den koop gesloten Heden overleed tot groote droefheid van mg en mjjne kinderen mfln dierbare Echtgenoot de Heer COBNBLIS SIMON BEBNARDÜ3 SMELT tgdig voopiien van de laatste H Sacramenten in den ouderdom van 37 jaren Wed C S B SMELT Gouda 4 Januari 1885 de Mol Heden overleed onze Moeder ADKIANA DE VOS Weduwe van J J Mouchon in den I ouderdom van ruim 79 jaren A A VAN DORTH J VAN DORTH MoccHON Gouda 5 Januari 1885 Dank voor de ondervonden deelneming in het door ons geleden verlies A GOEDEWAAGBN A J H GOEDEWAAGEN I Gouda 6 Janaari 1B85 v Maabseveen De ondergeteekenden betuigen bannen weigemeenden dank voor de vele hewgiea van belangstelling op den 4den dez r ondervonden J DE GIDTS N A DE GIDTS Gouda 6 Jan 1885 van Uzendooem De ondergeteekenden betuigen bg dezen hnnnen hartelgken dank aan den WelEd Heer D SAMSOM voor de liefdergke verzorging welke hun zoon tgdens zgne ongesteldheid ten zijnen huize mocht ondervinden en voor de vele en innige bewgzen van deelneming hnn door zjjne vrienden en kennissen hg zgn overlijden bewezen J A VAM KRIEKEN C VAN KRIEKEN Tiel 7 Jan 85 Campagne Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde belangstelling op 1 Janaari D J W HAVERKAMP BEGEMANN De Secretaris en Ontvanger van Gouda brengen met wederkeerigen heilwensch hnnoenoprechten dank aan allen die hun blgkenraa belangstelling gaven hg de intrede van hetnieuwe jaar M BROUWER SMITS TE HUUR gevraagd door een Heerz b b h h Twee Gemeubileerde KAMBZi Brieven franco ouder letter V aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEIN alhier maakt bekend dat de Consulaire en andeie veralagen en berichten haar van Rgkswege toegezonden voor belangstellenden op schnftelgke aanvrage hg den Secretaris ter lezing rerkrggbaar zgn De Kamer voornoemd C J C PRINCE Voorzitter De Secretarie J FORTÜIJN DROOGLBEVER Hypotheek verkrijgbaar op Huizen en Landerijen mec aflossingen in eens in termgnen of annuïteiten alsmede voor 10 jaren vast tegen billgke rente bg den ondergeteekende Q ÜVEREIJNDER Sr te Gouda