Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1885

1885 VrUdag 9 Januari 3181 GOUDSCHE COURANT iVieuws en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken Aizoaaerlflke Nommers VIJF CE Oe inzending van advertentien kan geschieden tot édn uur des namiddags van den dag der uitgave Een en ander was vooniea van toepaaselyke in oriptiéo Het keurig bewMkie album dat deze geacbenken vergezelde prykt met 76 namen waaronder die van alle anperieuMi van den jubilaris De geaohenkeo werden aa eboden met eene toespraak van den ambtgenoot nit Utrecht van den jubilaris den heer 3 Van Maleem die de woordvoerder was van de feeai 9tmii aie met hem beslaande nit de heeren H C KayKr en Ed Sehieffer directeuren te Amsterdam a te a Gravenhage Des avonds was er diner i het hotel de Zalm dal ook werd bijgewoond door den heer F Ola handelsagent en oontrolenr Ie Amaterdam en waarbjj nog menig barlelyk woord gesploken werd ook voor den bloei der onderneming idie allen zoozeer ter harte gaat 8CHAAK C0REE8rt NDENTIE den Haag wit 13de zet Dl H 6 Gouda iwati D 6 f 14de H6 P3 J B lONIONS30ZEEP25Cr 16de E 6 G 4 C H te Zevenhuizen ia dezer dagen bekevrd wegeaa Bet tappen van sterkeodrank zonder vergun nipg op bet Ijs De Hollandache Maatachappy van landbonw beeft bet rapport van een oommisaie benoemd om op te sporen de middelen om de beslaande knoeiargen in den boterbandel tegen te gaan benevens baar voorstel om eene vereeniging bier te lande op te richten tot besohermiog van den handel in natnurbolrr vertonden aan de veraobillcode land boswmaatsdiappyeu in Nederland met bet verzoek om te willen medewerken lot bet tot stand komen van bedoelde verceoiging Daar er in oiit land tei minste 70 kunatboterfsbrieken zyn zoo ligt het voor de band dat daardoor eene bedenkelyke eo zeer scbadelyke ooncurrentie voor den land bouwenden stand is ontstaan Het Bond der rnstMde schuttery in Zaid Uolland is voornemens in het begin van Juni een algemeenen scbietwedstryd te houden te s Hage op betsobietterrein der dd schuttery Proefveld welk terrein door de bevoegde autoriteiten welwillend tot dat doel is afgestaan Da regeliugscammissie bestaat uit den majoor P F L Waldeck kapiteih P S Diogemaus van de Kaaleele en den In luitenaut adjadant A W Avink elke commissie Zal worden terzijde gestaan door den kapitein W L De Petit van het regiment Grenadiers en Jagers en daartoe nader uit te noodigen officieren der dd schuttery te s Hage Eenige fraaie prijzen zijn reeds voor dezen wedstrijd toegelegd In de Dinsdag gehouden zitting van i en Gemeenteraad te s Hage is besloten tot geleidelyke afschaffing der kermis een bepaalde termijn werd echter niet gesteld Als eene bijzonderheid meldt men uit s Hage dat Maandag hoofdzakelijk tengevolge van den lagen ïleeschprys ƒ O 64 per KG voor de soldalen menage van de jagerbalaillons geen beslag door het Kijk behoefde Ie goed te worden gedaan om het bepaalde zakgeld ƒ O U per dag aan de deelnemers te kunnen uilI keeren Dat is sinds eenige jaren niet voorgekomen 8toombootc deIJsél Wegens de gewone jaarigksche ketelkenring zal de RADEESTOOMBOOT de IJSBL op DONDERDAG 8 JANUARI 188S NIET VAREN Ben BURGERDOCHTEK R C yan middelb leeftijd biedt zich aan zoo spoedig mogel k in een klein gezin als MEID HUISHOÏÏBSTEE of als MEID ALLEEN Zg is Tan goede getaigen voorzien Adres onder No 1068 aan het Bareaa dezer Conrant Kennisgeving Op nader aan te kondigen tgd en plaats zal verschgnen en gratis worden verkrggbaar gesteld oï EniT bK Ie p aan den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Edzard Jacob van Holtbe R ks Ontvanger te Amersfoort van A J L FABER voorheen lid der firma VAN eOLTHE en PABER Rotterdam 3 Januari 1885 De Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEKEEIJEN Tegel en Steenvorm Macbines Drijfwerken naar Stukprijzen Mejufvrouw KAMPHUIZEN VRAAGT tegen Pebrnari een P G die goed kan koken GEVRAAGD een bekwaam Fottenljakkerskiieclit bekend met het maken van GODDSCÏI AARDEWERK Brieven franco letters W W aan KOOYKER S Centraal Adverl Burean te Leiden mm FABRIEK m e m gimboI te Emmerik a d Rhyn Tweevoudif bekroond Amsterdam ISSS Universeel uiverings Zout In pakjes a 18 33 en 60 cents Medioinale Levertraan In fl an 80 60 en 90 cents User Levertraan Een eetlepel bevat 0 16 gram ijiet in een licht erteerbaren vorm a flao 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honint In flesch a 80 60 cent en ƒ 1 J C ZELDENRIJK Gouda L SCHENK Gouda Wed WOLF en Zoon Scioonhomn ADVEBTE T1EI I in alle Stnnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 4e Abonnement Vooretelling DONDERDAG S Januari 1885 Kon Nederlanilsoh Tooneel Afd Rotterdam M WETTIGE IHAK Drama in 4 bedrgven van Nus en AEKOtiLD DAABNA HET SLACHTOFFER Blflspel in 1 Bedrgf van DÉEYFÜ8 Aanvang V uur 8 Gewone bepalingen en prgzen DIEIVSTBODE Wegens ziekte der tegenwoordige VRAAGT Mevrouw C G van der GARDEN Crabethstraat zoo spoedig mogelgk eene Fatsoenlgke DIENSTBODE die kan koken en genegen is hniswerk te verrichten Bjj voorkeur zich te vervoegen des morgens tnsschen 10 12 uur DE FONDSEIMAEKT onder Redactie van X BIEC3 DE3L Prga per fewartaal 1 50 franco per post Afeonderlgke nommers 0 25 Inhoud van No 6 van 3 Januari 1885 I Diaville NashviUe SpoorweifrnaatKfaappg Beurtoverzicht BioDtD en Boiteolanduhe bericbleo Gemeente Erahngen J orrepaahehe Bank der Vontenianden De goudvootraad bij de Nederlandtche Bank RusMcAe Fwoheien Spaatuche Financiën Eggptuche financiën furkache Financien Pemaanache Financiën FenezuelaanteAe Ftnanci u Ruaaiscke Spoorwegen LoiowoSevastopol Spoorweg Ooaiennjkêck Hongaartche Bank Atlantic Faeific Sp mij Buffalo Ifeio York Phüadelpkia Spoorwegmaaii Baltimore Ohi en Ohio Mttnanppi Canadian Fadfie Spooricegm Loutsmüe Nashville Sptc y Ife York lake Ene Sc Weitern en New York Penntvhama Ohio NewYork Central m Hudson Btver Spwegmtj Lake Shore Michigan Southern Spoonoegm Unwn Pacifie Spie mtj Illinois Central Spoorwegmaatichappij Oregon k California Spoorweg Pennsylvania Spoonoegmaatschapp ReotC en diiidcDdbetaliogen Ontvaogaten vao Spoorwegeo NoUeriDgeo te New York Niet officieel terhandelde hadêen CorrMpoodeutie UitlotingeQ Ad verloot ie b Mea abonneert zich bij het Hnreel tan De Fondsen markt ter boekdrukker van GEBROEDERS HOXTSEMA te Groningen en by alle Boekhandel aar b en Poitkantoren Men lette op de VOOEWAAEDEU VAN DIENSTNEMING Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrnkte mededeelingen die gratie verkrjgbaar zgn bg het Departement van Koloniën te s Oravenhage en voorts bö alle Burgemeesters nnnt rnl RADIKALE QENEZiNO dnverkiezeod wordt DllElLnlllil overettogekbmen voor een bepaalde pr l be taalbftar na genezing Daartoe zijo 20 kamira ter beaehikking der patiënten geateld vv AERSB GERS Heelmeeater tan breuken GBoratPUATS 35 te Antwibpik Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gbnoeoek brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheidvan de 4de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 8 JANUARI 1885 de 80CIBTEIT van des avonds ZE8UUR af al GESLOTEN Jn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN SecrefArU Gouda O Januari 1885 Tegen 1 FEBRUARI wordt te Hage gevraagd een nette als MEID ALLEEN in een klein gezin Vereischten i n een goed burgerpot kunnende koken en van goede getuigen voorzien Loon ƒ 100 Waschgeld 26 Adres letter L by P C MATTBIJS Boek en Kantoorhan del 1 Wagenstraat 29 Den Haag SPECIALITEIT van EAAPSCHE mmm Deze zeer aangenaam smakende en geurige WIJN aangevoerd door de firma J H J V RHIJN te Kaapstad cimporteurs voor Nederland A V RIJN Co te Ko er a n wordt bgzonder aanbevolen om hunne zuivere gehalte als zeer versterkend voor zieken zwakken of herstellenden Pryscouranteii alsmede proefflesscfaen z jn te bekomen by den Agent i C G DUTILH Gouda Spieringstraat n 50 van BÜKSKIN LAKEN THIBÉ DRILLE enz zyn bg my in ptitatsen waar ik nog geene Afnemers heb kosteloos verkrygbaar AUG MASCHMEIJER AmeUrdam Spuistraat 36 38 Tegen JICHT BHUMATIËK erkrygbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg ö UsitsTinf Blauwstraat Alphen L Vabossiad Zn Boskoop J GOCOKADK P Look AN ffarmelen W G Kdbvisbs Hazereuioude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudeaaier 3 Lhflaho Waarder Wed Bodthoor Woubrugge A D Wildb Bodegraven B G F Bsinkbl Kamerik van Ebdwbn Op voordeelige voorwaarden worden DépÖts geplaatst aanvraag aan bet Hoofd Depot by M J C HAM te Utrecht AANDOENIN EN Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE rnmi MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten énz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde tê Utrecht Prüs 80 Cents Snelpersdruk van A Bbinkman te nnda De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 8 Janaari 1886 By Kon beiloit ii uo den heer D J nn Vreurainiten Dzii op zyn tertoek errfol antil K rerleend ala Kapileii Kirartiermeetter bg de dd Scbnttery te Oouda Dinadag jl werd lo de taal tlut en Fermaak alhier de aangekondigde vooratelling gegeven door den heer Maju die ón door middel n EJjn Sideral LiohtMicroaooop tal ac taken alt het r lc der natuur eo uil dat der knnil deed tieu die voor het bloote oog gewonnlgli niet of bynt niet liohibMr lyn Vertcbeidene nri fan het programma waren belamtryk Op gemakkclyke wyce werden wy achtereenvolgen in dr gelegenheid getteld te tien hoe b v de poot eener rlieg er eigenlijk uitliet hoe hare vleagcl zyn tamengeateld hoe bet werlcelyte voorkomen i Pt ter ho f W bM mw een acheermn en boe weinig fijn echt Bruuelwhe kant eigenlylc ii Ont werd vrrtoond de meuwbely ke long is gezonden en ziekelijkeu loeatand trichiueo baoterièn en oholera bncillen ent ent By ieder nr van het programma dat on te tien werd gegeven hield de heer Miy a een korte voordracht om een dnidelyke voontelling van de zaak te geven Ten lotte werden eenige teorofcoplacbe lichtbeelden vertoond die eveiiala het vroeger vertoonde biykbaar in den smaak vielen van het opgekomen publiek Oitteren werd ten behoeve dezer Gemeente ten Baadhniie aanbesteed volgens gewyzigde bestekken 1 90 Meter Schoeiing lauga de Bleekersksde Ingeschreven werd door C van Oiest Koudekerk ƒ 1793 C Groenendijk 1667 Pb Verbruggen Waddingaveen ƒ 1640 H Berkhof Oodewater ƒ 1468 H J Nederhorat 1395 J de JongW 1377 i G Luyendyk 1875 P A Bnrghont 1347 C P W Dewiing ƒ 1346 i P Vermeer 1287 W Bokhoven 1240 G van Oiterloo Waddingaveen l 196 B Hogerwaard ƒ 1186 De rioleering der Zyleu met bijhoorende demping Ingeschreven werd door Tya Kleyn Slledreohl 11887 P A Bnrghout ƒ 11470 J de Jong Wz 11267 W Bokhoven ƒ 11198 W Jongenbnrger Wadddingsveen ƒ 11100 L Brouwer 11U78 G Toornvlirt ƒ 10927 C P n Dessing ƒ 10899 W J Nederhorat ƒ 10843 jBen vaale hotiten Brug by bet Stationsplein lugeaohreven erd door C Groeuendyk ƒ 897 J da Jong W ƒ 886 P A Burghout ƒ 784 B Hogerwaard ƒ 676 W Bokhoven ƒ 466 H 1 Nederhorst ƒ 448 G van Olterloo Waddingsveen ƒ 444 44 De beer J P van Werkhooven vierde dezer dagen zyn 26 jarig jubileum als directeur der onderneming Vap Gend k Tjoos hier ter stede Bij die gelegenheid werd hem Zondag een ge cüenk vereerd dat bestond uit een praohtigen noleahonten fauteuil met gebeeldhouwde figuren en ryk gcsalineerde zitting een fraai portrelteualbum met koperen rozetten en bestag met dito standaard eu een zilveren inklkoksr met kristallen zuil waarin tfarrmomeier eu monogram ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Door den luit gen inspecteur der infanterie is in eene uitgebreide circulaire opnieuw geregeld en vaaigeeteid de wijze waarop bet theoreliach onderricht bij jde korpsen der inf zoowel voor officieren als minderen zal plaats hebben De lust tot stndeeren en tot eene meer uitgebreide behandeling van krügsweienschappelijke of andere vakken in de byeeukomsten der officieren moet opgewekt en vooral door aansporing tol studie in het algemeen van de zijde hunner meerderen door goede voorbeelden van oudere kameraden en door oordeelkundige leiding der chef geprikkeld worden Op den voorgrond staat dat daarbij geenerlei dwang mag warden uitgeoefend en die studie geheel vry moet MQvea Hierdoor zijn dan ook de gedwongen voordrachten die jaar In jaar uit elk luitenant verzocht lic werd Ie honden eiodely k voor gO van de agenda verdwenen Een correspondent van het N i D te Utrecht arftlt het volgende ijselyke verhaal In den Nienwjaarsnacbt te ongeveer 12 uren warea een drietal heeren te Utrecht getalgen van eene grnwzame mishandeling van eene vronw door haren man Achter het Vleeacbhnia zagen zy den oesleljng bezig de vrouw met geweld tegen de siraalateenen te werpen en haar daarna met ds zware laara op het hoofd en de borat te trappen Zij bleef voor dood iiggea en de wreedaaid hiald eerat op met zyne mishandelingen toen de heeren er op toeschoten Toen verwijderde hi zich maar na weinige oogenblikken kwam hij vloekend en razend terug en viel weer op de inmiddels opgerichte geheel bewnstelooze vrouw aan De heeren die hem aangrepen wierp hij met reuzenkracht over de atraat sleeuen greep de vrouw bij de beide voeten nam die op zijne schouders eo sleurde haar met het hoofd over de steeoen voort Dat geschiedde terwy l de drie getuigen die machteloos tegenover dezen reus stonden luidkeeia om de politie riepen die zich echter op dit drukke gedeelte der stad niet liet zien rEindelijk deden zij nog eene poging om de vrouw te redden Zij overreedden hem haar gezamenlijk naar huis te brengen waartoe hij vloekend en dreigend zyne toestemming gaf Daar gekomen vonden zij de deur met den grendel gesloten die er door de luid schreiende kinderen uit angst voorgeschoveo was Ëerat na de afachuwetijkste bedreigingen van den vader opende een kind van vijf of zea jaar alecbta in een brmdje gekleed de deur en toen sleurde hy zijne sprakelooze vrouw naar binnen Hij acbople en sloeg zyne geleiders sloot de deur eo buiten konden zy het hooren boe de ellendeling het bewnstelooze lichaam door de kamer sleurde en wierp onder het gejammer der kinderen Toen kwam er eindelijk een nachtwacht die beweerde er niets aan te kunnen doen In eene vergadering van de Vereeniging Volksgezondheid te Maastricht besprak de voorzitter dr Fouquet de overlading bij het onderwy s en wel van tiju standpunt als arts Volgens apreker is de overlading slechts een der factoren die in de school nadeelig op de gezondheid der kinderen werken Tol de schadelijke invloeden op iet soboolleven rekent by ook ondoelmatige lokalen slfohte luohtververscliing gebrekkige zitbanken te langen duur der schooltijden te weinig uitspanning gedurende de lesnreu Ie veel huiswerk enz