Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1885

maar niet betaald Tevens werden een groote hoeveelheid van de aldus opgekochte handelsartikelen in beslag genomen Captain Bedford Pim een zeer wetenschappelijk officier van de Britache marine beeft zich te NewTork ailea behalve vleiend uitgelaten over de Engelsche koopraardgvloot Deze officier verklaarde oamelgk dat er van de 20 000 achepeu die Engeland thans In de vaart heeft jaarlgks gemiddeld 3000 geheel of gedeeltelgk verongelukken Hg schreef dit eensdeels d raan toe dat de schepen in den regel te lang gebouwd werden voor bun breedte en anderdeels san het ellendig gehalte van de zeelieden die öf zedelijk öf intellectueel onbekwaam zgu om lelfs de bevelen Ie verstaan die huu gegeven worden De Botton Globe meent dat dit nog al krasse taal is komende van zulk een autoriteit als Captain Bedford Pim z o eu daardoor veel kostbaren tjjd gewonnen hebben als er een hoofdbestuur bestaan had gevormd op de wgze door prof Fockema Andreae geschetst en samengesteld uit invoedrijke mannen uil alle dealen van het land Te Utrecht dat ten halve eu Ie Tiel dal geheel verloren gegaan is heeft de liberale partg zich dezen keer al zeer weinig moeite gegeven Zon het niet geheel anders geweest zgn als de gverige mannen die ook daar niet ontbreken maar geweten hadden tot wie zich te wenden om steun bg bet goede werk dat zg voorhadden Waarom zonden io l vervolg niet vele liberale sprekers doen wat thans in het district Tiel alleen de heer De Beaufort op een enkele plaats deed waarom zouden eg niet overkomen naarde bedreigde punten om de kiezers voor te lichten en den zwakken broeders een hart ouder den riem te steken Zonder twgfel zullen zij het doen als eenige kiezers uil hel district bel huu vragen En de kiezers zullen het zeker vragen als zij maar welen tot wie zg zich richten moeten De gevolgen van de nadere aanraking lusschen invloedrijke liberalen en de kiezers in verschillende districten kunnen niet dan heilzaam zgn Niet alleen op de hoofdplaatsen van de districten maar ook op tal van kleinere motten bekwame sprekers de kiezers wijzen op de gevaren waarmede de coalitie van antirevolutionairen eu altramontaoeD het land bedreigt Maar niet overal sgn sprekers uit bei district lelf te vinden zooveel belangstelling in de verkiezingen strgdt eenigermate met onze oud vaderUodsehe iraditiën In deze leemte kan nn hel boofdbestnnr der Liberale Unie voorzien Het moet welen welke liberale sprekers geschikt en genegen zijn de een hier de andere ginda op te treden hel moet voortdurend de aandacht gevestigd houden op de bewegingen der onderling verbonden overwinnaars geen der lachwekkende symptouen van hunne verlegenheid met hunne zegepraal mag aan de aandacht van hel hoofdbestuur ontgaan men moet zich thans reeds voorbereiden om iu 1886 de anti liberale parlgen ten tooa te stellen in al de naaktheid die zg thans gedwongen zgn den volke te openbaren Bahalve mannen heeft men daarvoor ook geld noodig Veel geld voor drukwerken en voor huur van lokalen Bezit het hoofdbestuur der Liberale Unie deze zakco grooleu ijver voldoende kennis vandetwakke zijde der tcgeupartg wakkere eu welsprekende medestanders en een ruime kas dan zal de vreugde der aotiliberalc leiders van korten daar sgn Behalve dien heiltamen invloed dien de Liberale Uait op don gaag der verkicamgan hebben kan is er nog een andere reden die mü iets goeds van haar doel verwachten Al acht ik nel een schromelijke illusie van het hoofdbestuur als zoodanig een liberaal programma te verwachten zoo meen ik toch dal men bet veel gemakkelgker eens zal warden bg bel afbakenen van den weg dien de liberalen voorshands te volgen hebbeo als de Unie beslaat en krachtig gesteund wordt Znlk een plan de campagne kan inderdaad lal hel goed zgn slechts hel werk wezen van éen enkel man hoogstens een paar vertrouwde vrienden Zg moeten hun inziohteu bekend maken en door de voortreffelgkhcid van huu toeliokting en verdediging taagtamerhand de groote meerderheid tot huu denkbeelden overhaleu Dit is de eenige bruikbare weg lol herstel der eenheid in de liberale pang Zoo alleen bereikt men een eenheid die heilzaam werkt een eenheid die op gemeensohappelijke overtuiging berust Maar zou nn de man die geooeg politiek inzicht bekwaamheid en ksraklerslerkte bezit om alt leider op te treden niet veel gemakkalgker eu veel sneller de plaats verkrggen die hem toekomt als de liberale pang georganiseerd wordt looala de oprichters der ITnic dat verlangen De veelvaldige aanraking lussohen invloedrgke liberalen uit de versobillende deelen dea lands de bespreking van hangende vraagstukken in den boezem van het hoofdbestuur zullen leweegbrengen dat veel sneller bigkt wie van de vele bekwame liberale staatslieden de beste vertegenwoordiger mag heeten van zgn richting Wees verzekert dat die leider er reeds is maar incognito Ik zie in de Liberale Unie een uitstekend middel om hem wat spoediger als zoedanig te doen erkennen en een waarborg voor mogelgke vergissingen ia de aanwgzing van den persoon Met den echten leider komt het bruikbaar programma en de eenheid der partg zelf Ttn slotte waarschuwt dr Spruyt tegen de echt Nederlaadsobe manier van doen om een goede zaak te doen mislukken wegens bezwaren op ondergeschikte punten Een Newyorker dagblad beval het verhaal van een heldendaad door een Nederlandsch meisje uit het kistrict Georgië waar onlangs hevige onwedera en atormen woeddeu Zij woonde bg baar oudets te Beausac mei haar ISjarigen broeder a Middernachia toen allen reeda ter ruale waren werd het huis door een büksemsiraal getroffen waardoor allen voor een oogenblik bewusteloos waren Het eerst kwanl het meisje weer bij kennis eu vloog anmiddelijk den trap op naar de kamer van haar broeder dien zg dood op den grond vond liggen vreeselgk door den bliksem getroffen le jongeling op haar aehoudera Ie tillen en naar beneden te brengen was hel werk van eeu oogecblik waarna tij opnieuw door de vlammen droog eu bet geluk mocht hebben baar bejaarde ouders die beiden ziekeigk wareu behouden in een buitenxebouw te brengeu Voor de derde maal waagde zij zich nu in den vuurgloed om eenig beddengoed te bemachtigen wal baar ook mocht gelukken Er viel verder aan redden uiet meer te denken zelfs niet van een kleedingsluk zoozeer waren de vlammen reeda meester van bet gebouw Had bet meisje niet zooveel tegenwoordigheid van geeal gehad of waa ze bezweken door den brand of bg bet zien van bet oulzielde lichaam van haar broeder dan zou de geheele familie in dien vreealgkeo naobi zgu omgekomen Over het ontataan van hel aprerkwoord onder de pantoffel ataan bericht de Auguaigner monnik Benediotua Auaelmus het volgeode Na Unge en bloedige twisten waa er vrede gesloteu tuaacben paut en ittitu Dete heuiielgke gebeurtenis meeal gevierd worden allerlei feesten en tournooien vondea fdaala waarbg ala gewoonlgk de élite iler toenmaige ridderschap tegenwoordig was Wie aiu het tournooi mede deed moesl de kleur van paus of keizer aan den helm dragen Ridder Polyphem wegens zgn dapperheid bekend weigerde met een dezer teekenen io bet strgdperk te treden Hg wilde zoo verzekerde bg tgii gemalin slechts door zgn daden uitblinken Hoezeer ook zgn gade bad en smeekte ter wille van haar een der teekenen aan te nemen hg bleef niettemin weigereo Daarop barstte tjj in tranen uit en beweerde dat hg haar niet lief had Polyphem verzekerde het j tegendeel en stelde haar voor zgu liefde tebewgien io een airijd tegen 12 ridders Zg wilde hiervan niets hooren en sloot tieh fn baar vertrek op Op hetzelfde oogenblik riep trompetgessbal htm ten strgde en nog stond Polyphem daar zonder teeken Werktuigelgk stak hg de pantoffel igner vrouw die zg inderhaast verloren had aan zgu helm In bet strgdperk getreden vroegen ign medestrgders of bg zich onder den bisschopsstaf of de keiceiskroon sobaardeF Ouder de pantoffel luidde bet antwoord Natuurlgk trad Polyphem zegevierend uit hel trijdperk De prgs der overwinning werd bem door de zuster des keizers aangeboden en bestond uit ern met goud geatikten bandelier dien zij hem omhing terwgl zg hem toevoegde Hoewel gg dap ere ridder u nooh onder den bisschopsstaf noch onder de keizerskroon schaart en niemand steun behoeft 100 staat gg evenwel onder de pantoffel Dit gezegde werd spoedig spreek woocdelgk en men bemerkte opeens dat de pantoffel vrg wat meer onderdanen bad dan de bisschopsstaf en keizerskroon ta zamen Op de volgende wgie wordt het plan eener liberale Unie door den hoogleeraar Sprugl in het D V N verdedigd II In de eerste plaats met bel oo op de verkietingen heeft de behoefte aan zulk een lichaam Is het hoofdbestuur der Liberale Unie worden moet lich juist bg de laatste verkiezingen in hooge male doen gevoelen Hoe wanhopig heeft men bgv niet Ie Ooes en te Steenwijk naar liberale candidaten e ocht I Zou men niet veel spoediger klaar geweest Kuiteniandsch Uverziclit Een telegram vau Bavai bericht dat generaal Négrier opnieuw in gevecht is geweest met eene Chiufejche sirgdmaoht sterk 12000 man aan welke hg eene gevoelige nederlaaag heeft loegebrachi terwijl hg zich meester heeft gemaakt van de vg Wat den duur der schooUijdeD en het huiswerk betreft rermeeut spreker dat dete belangrijk moeten beperkt worden en wel iroor kinderen fan 6 tot 10 jaar dagtlgks 1 uren enkel sohoolarbeidi Toor kinderen van 10 tot 12 jaien 4 uren school en 1 uur huisarbeid oor leerlingen der laagste klasse tan de H B S en het gymnasium 4 uren school en een uur huisarbeid j voor de leerlingen der middelste klassen Tan genoemde inrichtingen 5 uren school en 2 uren huisarbeid eu voor de hoogste klasseu 5 uren school en 3 uren huisarbeid Deze rede eal opgenomen worden iu de rerslagen lau Volksgezondheid Nieuwjaarswensoheu en wenscbers zijn niet nieuw maar de rorm waarin het weuscheo vaak geschiedt mag wel dien naam dragen Lazeu we voor eenige dagen vau een orgeldraaier die zijn kaartje afgaf en als straalmoziekant syn heilgroet bracht in Utrecht heeft men de vreemde manier om iemand geluk te wenschen na eerst reden tot misnoegen Ie hebbeo gegeven Dit blijkt uit het volgende dat uit de Bisschopsstad aan het D v Z H geschreven werd Dezer dagen vond ik een myuer vrienden met een visilekaarlje in de hand Nu dat is in dezen tyd des jaars niets bytonders en dat een leverancier een goeueu klant een attentie bewijst is niets vreemds Wat mg er eerst echter wel vreemd van scheen is de verbariiig van mgn vriend en zyu vrouw die niet alleen verbaasd maar ook verbitterd waren Maar inderdaad niet zouder reden Want diezelfde leverancier die nu zoo netjeaden Nieuwjaarsdag in acht nam had ook St Nicolaas niet vergeten maar zgn begunstigers althans vele op dien surprise ochtend de volgende verrassing thuis doen zenden M De treurige tydsomstandighedeu en de daardoor ontstane slechte financieele toestand dwiugeu de firma u beleefd doch dringend te verzoeken binnen 24 uren na dato dezes ten mgnen kantore te betalen de som van welke u aan genoemde firma schuldig lyl Hoewel ongaarne ben ik echter genoodzaakt hier nog bij te voegen dat geen dag uitstel kun worden verleend en u bij gebreke van betaling ontmddellyk zult worden gedagvaard De betaling kan geschieden lusschen 9 en 2 ure of lusschen B en 8 ure des avonds Ik wil zoo beleefd zijo den naam der firma en dien vau den advocaat niet Ie noemen hier kent ieder ze maar ik ben niet trotsch genoeg op zfUke stadgenooien om hun namen wereldkundig te maftn Tot toelichting uog dit Men meent misschien dat hottde betalers op die nieuwerwetsche manier tot betalen gedwongen werden Volstrekt niet f De briefes golden ook de rekeningen over 1884 en ik meen zelfs te weten dat er onder de met bovepstaaud verzoei vereerde personen waren dia nog niet eens wisten keeviel ie moesten betalen daar ze zelfs nog geen rekening hadden ontvangen De bekende baryton W C Deckers viert heden een eigenaardig jubilé het is nl 25 jaren geleden dat hg voor de eeiste maul als solo zanger in een Vincenlius concert te Amsterdam optrad De tfKunstbode brengt naar aanleiding hiervan eenige bgzonderheden omtrent zgn zangersloopbaan in herinnering Oeboren 14 Dec 1826 te s Uertogenboscfa begon hg op sgn 13e jaar als koorknaap in de parochie St Cathariua alwaar hij later koorzauger en eiudelgk directeur werd Zgn meester was de heer A Chrisliaaus een man van den oudrn tempel wiens onderwgs zich dan ook tot het hoogst uoodige bepaalde Zgu schooue stem trok echter weldra ieders aandacht en bewondering eu s ju naam als zanger werd spoedig gevestigd b zonder toen hij zich op den sangwedstrijd in l8S2 in hel Park te Amsterdam als solist der maunenzaugvereenigiug Oefening en Uitspanning van s Bosch bad doen hooren en later gerrgeld aan de feesten van het Nederlandsch Naliouaal Zaugeisbond door zgii schoone taug luister bijzette Reeds geduieude 4U jaren is hg een der steunpilaren en met recht de roem der voornoemde mannanzengverreniging Knim 8 jaar geleden giug de zoon eener weduwe te Rotterdam als koloniaal naar de Oost Van zgn handgeld zoo verhaalt De Haalbode gaf hg een gedeelte aan zijne motder met verzoek een half lot in de Staats Ioterg te koopeu Hij ging en de moeder kocht het lol hierop viel de honderdduizend Naar hel schgut is er weinig of geen briefwisseling tusschen moeder en zoon gevoerd want de eerste was zeer verbaasd toen iq dezer dagen vernam dut haar zoon te Harderwgk was aanirekonien en de laatste toen hij hier een rijke moeder aantrof die hein tegelijk nO i een feder aanbood waut zij was inmiddels hertrouwd De moeder die in die jaren met het gewouueiie veel geld heeft verdiend heeft thans goed voor haar kind gezorgd Tairgke scharen goudzoekers stroomen naar de nieuw ontdekte goudmgnen aan den Chineesohen oever van de Amur op 20 wersten afstond van het Kozakkendorp Araasor Er werken daar grooteudeels kleine troepeu van 6 tol 20 man zoowel Ohineezeu als Russische en andere arbeiders Deze Chineeache goudvelden moeten zeer rgk zgn maar de wijze waarop het goud verkregen wordt is nog zeer primitief De Russische arbeiders zgn het bekwaamste daarin omdat zg reeds ondervinding an dat werk hebben De rijkste goudvelden liirgen aan het zijtakje van de Albasicha die bg Albaiiohin in de Amur valt In Juli werkten er 120 mannen in September waren er 300 en bet aantal ia aanhoudend vermeerderd Onordtlijkheden die onder de goudzoekers voorkwameu werden streng gestraft en de bewoner van de omliggende kozakkendorpen waren meermalen behulpzaam bg het vervolgen en uitleveren van gevluchle misdadigers om de levering van levensmiddelen aan de goudwaaachergen niet te verliezen Het woord blauwkous zegt de Huievroute wordt gewoonlijk als sohimpnaam gebruikt en men verstaal daaronder dan eene vrouw die zich met geleerde of letterkundige onderwerpen bezighoudt Dit is van algemeene bekendheid maar minder bekend is de oorsprong van het woord Ogmerkelgk i dat de eerste die dezen naam droeg uiet eene vrouw was maar een man en dat dezen die naam niet gegeven werd omdat hg een man vau studie was maar alleen wcitens zgn voorkeur voor lichtblauwe zgden kousen welke bij de toeumalige kUederdrachten de naam kwam het eerst in gebruik in het jaar 1757 zeer in bel oög liepen Ëeue dame van de Ëagelsehe aristocratie mrs Montague bad hare salons tot eene verzamelplaats gemaakt van al wat onder de Londeusohe samenleving geest en aangename gaven voor couversatie beuit Een der trouwste bezoekers dezer salon was mr Stillingfleet een geleerde en deze was bet die het eerst den naam blue etocking kreeg omdat hij bij voorkeur blauwe kousen droeg Slechts kort bleet hg met zijne blauwe kousen alleen want het duurde uiet larg of bg vond navolgers en spoedig k am men er toe Aeae kousen san te nemen als een tichlbaar leeken dat men tot de habituées van de alons Montague behoorde Het duurde niet lang of men sprak ie Londen van de club der blanwkousen en de naam ging vervolgens over op de bezoekers van al die Loudensohe salons waar men zich voornamelgk met letterkundige en geleerde onderwerpen bezig hield In den mond van hen die geen toeiiaiig tol ddfe aolous koadeu krijgen werd de naam een spot of sobelduaam eu daar dit vooral onder de vrouwenwere d gebruik werd en ook inzonderheid vrouwen ermede werden aangeduid wilt men ten ilolte niet beter of hel schimpwoord was ia het algemeen toepasaelgk op alle vrouwen die letteren en wetenachappen beoefeuen De Haagache correspondent van de Midd Cl durft nog niets te voorspellen aangaande het lot dot hel tegenwoordig ministerie te wachten staat maar weet wel dat althans ééa minister groot gevaar loopt zgn portefeuille te verliezen De minister vau waterstaat ichgiil het n l bg de leden zguer eigene kerkelgke purtg de katholieken verkorven te hebben en hem wil men daarom met zgu geheele departement doen vallen als zoenoffer voor de vertoornde goden alias kameraden en dns voor een groot deel dii minores die de groote uitgaven op de begroeiing vau dat departement voorkomende niet langer kuunen dulden De schrgver zou het jammer vinden van al hel werk waarmede de minister van waterstaat juist gereed is gekomen Waut werkelgk hg heeft bard gewerkt of althans doen werken indien hij evenioo doet als men zgn collega van financiën verwijl dal hg er een wetlenfobriek op ua houdt waar hg de verschillende machines eenvoudig aan het werk zet en zichzelf weinig om den aard en hel gehalte der voortbrengselen bekommert Een geheele waterstaatswet ter vervanging van de slechts voorloopige voorziening van het jaar 1856 ligt gereed met eeue memorie van toelichting zonder overdrijving boekdeeleu groot Al ware de wet misschien nog zoo uitstekend die buitengewoon Igvige toelichting alleen ia voldoende om haar te doen vallen want wie zal haar lezen laat staan bestudeereu Verder is een nieuwe outeigeningiwet ontworpen waarbg vooral de lange duur van het proces zooveel mogelgk is bekort Omtrent den moord te Assen gemeente Ruinen worden de volgende nadere bgzonderheden medegedeeld Een verschrikkelgk voorval heeft hier plaats gehad in den nacht van den laten op den 2den Januari De landbouwer J L Mulder is met twee revolverschoten om het leren gebracht De moordenaars zijn gevut Oe een zekereüendrik W boerenkuech bg den landbouwer J F F stond reeds lang bekend ala een woeataard van de ergste soort Reeds meermalen is hg in handen van de juetiiie geweeat wegena miahandeling gewoonlgk met messen en ook reeds herhaaldelgk deswege veroordeeld De ander een ordeutlijk maar lichtzinnig jongeling Jaus Br geheeten achgut door bedreigingen van W te tij II meegesleept Ia den loop van den nieuwjoarsdag had W iu het huis van den verslagen den gebruikelijken nienwjaarsgroet gebracht en werd b j die gelegenheid onthoald Daar hg reeds meer dan genoeg drank gebruikt had zocht hg naar zgn gewoonte ruzie De zoon en de achoonzoon van Mulder trachten hem te verwijderen waarop hg tafel en stoelen verbrgzelde en onder vreeeelgke bedreigingen van moord het huis verliet Het huisgezin van Mulder begaf zich rustig te bed doch werd niet lang na midderoaohl gewekt door rumoer op hel erf waarop weldra eeu schot volgde dal eene glasruit boven de deur verbrijzelde Mulder stond op begaf zich naar de deur doch had nauwelijks geopend of bij werd getrofifen door twee revolverschoten waarvan het eerste hem trof even beneden de linkerborst eu het andere in den rechter bovenarm De man overleed den volgenden nacht onder de vreeselijkste pijnen Heden ariveerden hier de heeren reohtercommisaaris de officier van juatilfe de grifller allen van de rechtbank te De ijeeloeming in het ongeluk dat de familie Mulder heeft getroffen is algemeen Van alles is wéér de grootste schuld aan den drankduivel te wijten Op eeu dag waarop ieder aan ieder heil ea zegen toewenacht moeal zulk een onheil eene onschuldige familie treffen I De verslagene was 60 jaren oud Bg hen waren inwonende de zuater zgner overleden vrouw t n zoon en de gehuwde dochter met haren man Nader verneemt men dal de ofiicier van justitie geen termen heeft gevonden de in heohtenishouding van Wevers aan te vragen zoodal deze liiteren middag ia rrygelalen Bruins echter is gevankelijk hier binnecgebraoht Vermoidelgk is deze dus de hoofd ot alleen schuldige Te Parijs zgn de lelephoondraden in de riolen gespanoen len getale van acht duizend Door bare onderliüge oabgbeld zuu er spoedig stoornis kuntteo ontstaan vandaar dal men ze heeft moeten iaoleeren Daartoe is elke draad omwonden met guttapercha eu elke groep vao veertien draden ia in een metalen buis verborgen Dit maakt den aanleg koatbaar te meer om rrden de Regeering met het oog op de mogelijkheid van naaaling zich het recht heeft vooibebouden om de diadeo op koaten der telephoonmaatsohappg van rgkawege Ie leggen Buitendien worden de txploilaiiekoeteu bezwaard met een recht van 60 fr dat de Slaat per geabonneerde heft behalve een gelgk recht van 60 fr voor de stedelgke regeiring Ondanka een en ander zgn er reeda 4000 geabonneerden te Pargs tegen 6000 in de andere sledea van Frankrgk gexamtnlgk De dagdienit te Pargs wordt verricht door vrou welijke de nochtdieusi door msnnelgke beambten Elke vrouwelgke beambte verdient 1000 francs s jaars en een kotleloos twaalfuurtje Volgens üeier Land u Meer is iu het zelfwerkend repeteerkanou van Maxim nu ook de lang verwachte oorlogsmachine uitgevonden die iu den slag slechts opgereden behoeft te worden om haar dan verder het neerschieten der vganden geheel alleen te kuunen overlaten De bg ieder schot zich voordoende terugstoot wordt ui gebruikt om de lading voor het volgende schot in den vnnrmond te brengeu en af Ie schieten en dit dus iVt infinitum zoolang er maar ladingen voorhanden zgn Ia het stuk itioaar voor het eerste schot gericht en op de gewone wgze afgevuurd dan wordt ook al ia de geheele bediening buiteu gevecht geateld de vuurmond niet eer lot zwggen gebracht dan nadat de laatste lading versoholen is of een schol weigert in welk geval natnurigk ook de terugstool eu hiermede teveus de daardoor bewerkte spanof aftrekkraoht voor eeu volgend schot ontbreekt De politie te a Hage heeft gisteren gearresteerd de handelaren K en T aldaar verdacht van medeplichtigheid aan de bedriegelijke bankbreuk gepleegd door een koopman te Amiierdam Tevens worden zij vermoed de bedrijvers te zijn van verschillende bedriegelgke oplichtingen waarvan iu den laatalen tijd onderscheideite kooplieden iu deu lande de alaohtoffers zgn geweest die op eenvoudige bestelling goederen afzonden Deze werden don wel verkoc it andelgke stellingen N grier a bewegingen dienen om op te rukken naar Lang Son Eerstdaaga zullen uit Fraukrgk 6000 man veraterking naar Tongkin worden gezonden De nieuwe miniater van oorlog is gelijk reeds werd gemeld voor het krachtig voortzetleulvan de krijgsoperotiëo Na het Kerstfeest in eigen familiekring gevierd of na nieuwe instructiën van hun regeering ingewonnen te hebbeo zgn de leden der Coogo conferentie in Berlgn weder met hun werkzaambeden begonnen Dadelijk kwam de vraag reeds door verschillende bladen behandeld ter tprake zal aan het hoofd van den toekorostigen Congostaal een souverein staau Frankrgk en Noord Ameiika willen hiervan niet hooren terwijl Duittcbland weinig belangstelling in de oplossing dezer kwestie loont In geen geval meent men in diplomatieke kringen zal vorai Biamarck deawege de verkregen overeenatemming der mogendheden op de conferentie vertegenwoordigd p bet apel zetten Hel ontwerp betreffende den alavenhandel werd door de commiasie vaalgesleld en aan de leden der conferentie overhandigd Daariu nemen de mogendheden welke in het Congo gebied rechten of invloed kunnen geldig maken de verplichting op zich geen alavenhandel noch doorvoer van alaven van welk ras ook te dulden Eene mededeeliug van de NorddeuUcke Aügemeine Zeitung naar men weet het orgaan der Duitsche regeering doet uitkomen dal de zaak der 8t Luciaboai oog niet zoo ver ia ala hel publiek meent Het ia geen bezitneming door de Duitache regeering maar eene ganach particuliere zaak en het zal zelfa nog van omatandigheden afhangen of deze ala zoodanig door de belanghebbenden zal worden erkend Wat in bet bericht zeer opmerkelijk ia ia wat door Duitachland gezegd wordt over het protectoraat dat de fioerenrepubliek in Zoeloeland heeft Dit ia reeda voldoende om te doen zien dat men niet genegen ia Engeland hier volkomen eigenmachtig te laten handelen Door de zaak van Lflderitz is thans juist deze voornaamste quaestie hel protectoraat over Zoeloeland gesteld en het zal nn aau Engeland wezen al dan niel te beweren dat dit niet bestaat m a w bet of stilzwijgend te erkennen of ie betwisten en derhalve deze zaak tol een internationaal vraagstuk Ie maken De Timet en andere ochtendbladen zgn er mee iugeloopen met het berichtje omtrent het onverwgld onder atoom brengen van het Brit ohe Kanaaleskader Naar aanleiding van dit schokkende nieuws dal al zeer spoedig volslagen uil de lucht gegrepen i bleek te zgn betoogde hst City blad in een hoofdartikel dat indien de Begeeriug werkelijk nu eens wat kracht wilde gaan ontwikkelen zg het dan vooral niet ten halve moest doen wgl zg er andera meer kwaad dan nut mee stichten zou Ictusscben kan de Timet san eene wecenlgke krachtsoulwikkeling door het huidige Kabinet moeilgk geloovenOnze belangen zegt zg Igden overal onder eene gevaarlgke verlamming van wilskraohl Indien de heer Gladstone Lord Granville en andere leden van het Kabinet op noodlottige wgze gebonden of gekortwiekt zgu door persoonlijke verbintenissen zoodsl zg in eene erisis als de huidige besluiteloos zilten en de handen niel roeren kuunen dan ware het beter dal zij plaats maakten voor anderen Dit zou waardiger en voor s lands heil bevorderlgker wezen dan te blgven voortsleuren op de wgze van hen die ruim dertig jaren geleden Engeland al sleurend in den Krim oorlog wikkelden De Poll Mali OazttU kwam tegen dit denkbeeld van de Timet met alle kraoht op Lord Granville mag heengaan wat haar betreft doch Gladstone moet blgven vooral nu hg bet plan heeft opgeval om naar de Qaiette verneemt de Egyptische zaak kon en goed onder tgne eigen leiding te nemen alsof hg zelf minisier van buitenlandsche zaken ware Er is geen man zegt het blad die taaier vecht dan Gladstone zoodra g aiofa maar eenmaal in het nauw gedreven ziet Overigens maakt de Oatette zich vroolgk over de goedgeloovigheid van hare tgdgenooten met betrekking tot het vlootberichtje Het denkbeeld dat de Kanaal vloot zou uilgezonden worden als een bewgs boe de Brilsche leeuw eindelgk was ontwaakt kon zegt zg alechla opkomen in het brein van ben die niet weten uit wat deze Kanaalvloot eigenlijk beslaat Indien toch Engeland werkelgk besloten was zgne politiek van weifeling en werkeloosheid te verwisselen met eene van vastberaden krachtsbeloon zoo zou bet andere maatregelen moeien nemen dan het uitzenden van vgf pantserschepen onder welke er drie verouderd zijn De Spaansche Ministerraad vergaderde onder voorzitting des Kooings met hel oog op de ooodlgdenden door de aardbevingen er werd besloten tol een nationale inschrgviog tol machtiging van den Minister van Financiën bg de Cortes een crediet aan te vragen eu verder tol bet kwgtschelden van belasting