Goudsche Courant, zondag 11 januari 1885

BINNENLAND GOUDA 10 J DOari 1885 Bij bet eervol verleend onltlaf aan den heer V J vau Vrettningen Dzn al Kapitein Knriiiermeeiler bij de dd Schatlerq alhier dat io ons vorig nr vermeld werd is genoeraden beer tevens nog de vergonning verlsend de uniform aan igo rang verbonden te mogeo blijven dragen Heden morgen is gevankelgk naar bet buis rao arrest te Rotterdam overgebracht Jacobus van Halm arbeider zonder vaste woonplaats die verdacht vordt gepasseerd Woensdagavond bü de wed Faay in de Keg zertiraat drie rottingen beums nit den winkel te hebben gesiolen en lich ook aan bedelarjj te beb ben scbnidig gemaakt Gisterenavond omstreeka tien mionteii vódr twaalf 0re werd door een door den heer Steens Zynen sinds etnigen tijd aangesteldeo aker in de Noodgodalrrg opgemerkt Hal een persoon op de aldaar slaaiidr waterbak stond om ovar de schutting ran den tnin van den beer Zygeo te kqken waarsohijol k met de bedoeling in deu tuin te springen tervql een ander er bij op deu grond stond Zj waren als heeren gekleed met tanlatsie hoeden op De waker greep den persoon die op de walerbsk stond vast w ar door eene worsteling ontstond waarop nog een derde persoon er bij kwam die den waker een ajag gal en tegen den grond wierp waarop het drietal op deo loop ging Wat de bedoeling vao die personen was moge niet eker tijn vermoedelijk was iq eest die t lioht niet mag sien De politie is van het voorgevallene kennis gq even Door Z M is bq het wapen der infanterie benoemd tot kapitein bü het 4e reg de Ie Int adjudant J i Friese van bet corps Bij Kon besluit is benoemd tot notaris binnen hel arroud Utrecht Ier taadplaats de gemeente Bodegraven de heer J A de Bidder oanii notaris thans burgemeester van Zwammerdam Woenadag bad Ie Haaairecbt de vierde openbare vergadering van het Nat plaats De spreker de heer Boldanus uit s Hertogenbosch las vódr de pauze tgne novelle De Neef voor en na de pinie eenige schetseo uit het leven der gevaugeoeo De heer O Boer vroeger predikant by de Hervormde gemeente te Ouderkerk a d IJsel heeft het beroep naar het eiland Urk aangenomen Woensdag deed bet kantongerecht te Schoonhoven uitspraak belrefiende de vroeger vermelde laak van den heer 6 Boer vroeger predikant bjj de Hervormde gemeente to Onderkerk a d IJsel tegen het College van kerkvoogden dier gemeente verwierp de door den heer mr H J Kranenburg namens het gedaagde bestuur opgeworpen eiceptiën als zijnde deze niet op de wet gegrond veroordeelde gedaagde in de kosten op dit incident gevallen en gelastte partgen verder te procedceren Woenadag werd op de gewone vergadering van deu ring Vlanen eene eigenaardige hulde toegebracht aan ds J Ph Dit predikant te Oroot Ammers Gedachtig aan den llen Januari a s waarop genoemde predikant lijne 50 jarige amblabediening zou herdenken werd hem na eene hartelijke toespraak van den praetor ds Meyliuk van Vianen namens dr leden van deu ring en het eerelid ds W van Benningeii cmer pred Ie Uirfoht een album aangeboden waarin zooveel mogelgk verzameld waren de porlreiten vau al de predikanten welke in die 60 jaren in de onderacheidene plaatsen van den ring gevesligd geweest zyn Diep getroffen dankte de waardige grijanard voor dit bulileblijk er op wgzende dal zijiie liefste vergaderingen die van den ring Vianen waren geweest omdat ondanks nlle verschil in richting tot op len aantieD ran de rerwoeste Kebouwen Deie bealuiten ign denieUden dag in de Kamer onder algemeene goedlceuring oorgelewn en eenateminig werd een motie aangenomen Terklareude dat de Kamer met diep leedwezen de ramp waardoor de inidelijke profincien geteisterd irerden Teruomen had en met de Reireering enichte samen te erken tot alte maatregelen om den nooHlydenden te hulp te komen In den Senaat heeft de Minister an Binnenlandsohe Zaken alle partyen uitgenoodigd om tot de inschrijving bü te dragen Gevonden en aan bet Bureaa van Politie gedeponeerd Ëen Porlemonnaie met geld een kinder porteoonnsie met j eld een witte Mof een zilver lialsslot twee Sleutehjei aan een bandje en eeu kinder Pantoffel nieuw Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondet geteekende zgn dank aan allen die hem by den aanvang des Jaars blyken van hunne belangstelling gaven dk d terpstra Gouda 8 Jan 1885 De Burgemeester van Haastrecht en F wf betuigt met wederkeerigen faeilgroet zgn dank voor d bewezen van belangstelling ontvangen bg de intrede van het nieuwejaar D A DÜPPBR Azn Mejuffrouw VAN DER BURG JttARKTBKRIOHTEJM QOUda 8 Januari 1834 Nadat een paar weken de graanhandel bijua geheel stil had gestaan bleek direkt na nieuwjaar op de fersohillende markten eene meerdere willigte welke haren invloed ook hier deed bemerken Puike Tarwe werd op ƒ 8 a ƒ 8 50 gehouden gewone en polder ƒ 7 B0 a ƒ 8 en mindere daar beneden Kogge kalm ƒ 6 ZB a ƒ 6 76 Gerst gewild 5 B0 a ƒ 6 60 Chevalier daarboven Haver ƒ 4 a ƒ 4 50 de ware de ligte 3 60 4 f 4 Maia 5 80 a ƒ 6 20 Doiveboonfn ƒ 7 25 a ƒ 7 60 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag vette varkens 21 a 23 et varkens voor Londen 19 a 20 et per half kilog magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 20 per week schapen traag verkocht Aangevoerd 41 partijen kaas eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 26 tweede kwaliteit 20 ii 21 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 ƒ 1 30 Wjjdstraat VERLANGT met Februari EENE FLINKE DIEI STBODE Mejufviouw KAMPHUIZEIV VRAAGT tegen Februari een Te Rotterdam wordt tegen FEBRUARI gevraagd in een klein gezin eene ZEUKEITMEID genegen huiswerk te verrichten en van goede getuigen voorzien Adres franco brieven letter Z H M aan het Alg Adv Bureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam P G die goed kan koken Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Jan Gerardus Johaagu ouders G J de Mol eo J van Werkhoven f150 Sevraagd f150 AGENTEN voor Gouda en omliggende gemeenten voor een op te richten VERZEKE RINGMAATSCHAPPIJ in staat bovengenoemde som als waarborg te kunnen storten Brieven franco motto cAoent Postkantoor IliUigeraberg OVERLEDEN 6 Jin L van yk 66 j C O van de Pavoordt 1 d C A Schouten 62 j A van der Wenden 4 m S Buurnian 12 w A de Vos 74 J 7 i Slobbe 7 w A Gerritsen 4 d OCBVWD 7 Jan W N Uanens en J C van Baaien Stolwijk GEBOREN Janna oudeia D Borger en L van Egk Jaeoba Krgotje ouders T Borger en M Timmer Hendrik ooders K Verdoold en N Ondenes OVERLEDEN K Borger 8 w ONDERTHOÜWD W Uoth en P knoop Reeuwijk De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te iBoteh beveelt hare gunstig bekende GEBOREN Willem ouden M Oostrom en A Scbooten Dirkje ouders M Oosterom en S Verweg Everhardus ouders J Hoogenboom ea J Mulder OVERLEDEN A van der Starre 44 j G Mul 80 j Zevenbuizen GEBOREN Pieternella ouders B Buitenhuis en E van der Horst Johannes ouders A Voonrinden en W Ropke Neeltie Gerritdina ouders W van der Wiel en N Walew o Cornelia Margaretha ouders M Scbinkel en C Klever OVERLEDEN A vaader Loos 68 j GEHUWD J Stout en A den Hertog ADVERTENTIËN Heden overleed tot groote droefheid van my en m ne kinderen mjjn dierbare Echtgenoot de Heer CORNELIS SIMON BERNARDÜS SMELT tjjdig voorraen van de laatste H Sacramenten in den ouderdom van 37 jaren Wed C S B SMBLT Oouda 4 Jannari 1885 de Mol beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omitreken de Heeren A KOK Co Boekbandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen SCHAATSEN De van ouds gerenommeerde ST0LK8CHE SCHAATSEN zgn steeds voorbanden bg P KRAMER overleed plotseling tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behuwdkinderen mgn hartelgk geliefde Echtgenoot C A SCHOUTEN in den ouderdom van 62 jaren Wede c A SCHOÜTEN HOEPHAMEE Gouda 6 Jannari 1885 De Heer en Mevrouw CREMER Tashan bedanken voor de belangstelling b de geboorte van hun Zoon ondervonden Kraamvisites worden afgewacht Maandag en Dinsdag 12 en 13 Jannari Heden Mr Smid te Stolwijk Door het voortdurend gebruik van Prof Pergfrer d AIion HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blflft het hoofd rein en worden de haren krachtig en fnsch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prg per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Cents Verkrijgbaar bg Wed Bosman Ronda Weil N Sander Leiden A Prins Zevenhuizen W Lit thelm Voorburg Wed G Wilhelmu Woerd A Boe Berkel P L J Kamsteeg te AMSTEBDAM presenteert als laathebbende van zflne principalen op den 16 JANUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hnipkorenbeurs aldaar publiek te VERKOOPËN 4259 Balen Eijstemeel liggende aan het Groenhoeden en Vriesseveem en aldaar den dag der verkooping te bezichtigen Monsters op aanvrage te bekomen IQ flessohen f 180 en f 1 00 TAMARINI E BOi Bü S aaitbevoleu xe tw VOrstOppiD ec daarmede m erbaiid staande oii e9tel l heden DE TAMARINUE BONBONS u KRAEPBLIKN HOLM lijn een znivtr pUi iRardijj zsohtwerkcud spgeverterinit en eellim mei torend Purgatlef m confituurforrn aongenaam friech van amanli en Ii Jcer uc rkruil In iluozeii vau 90 en 50 CebtS CIGARETTEN egen ASTHMA de iitademiuft vsii den rouk dtztr CiifAroUen fe x den Igder aan AsthlUA terstond rertichting In Etui va 80 CU 50 oeütfi SALMIAK PASTILLES uploascud en veriaohtendi middel liij Hoest en Verkoudheid In fleechje 4 20 cents ERAEPELIEN HOLM potkektrt tt Zeul Drpdi voor OouJ4 bg ilen herr C TIIIM Apotheker cüiImTeFvm h m mim e Emmerik aid Rkijn iTwfevoudigf bek oonl 4iugterdani ISSa Haarbalsem ot Eau philoeome In flacon a 45 en 90 oenti Ëau capillaire de quinine In fluooij ft 60 Dts en f 1 Anatberin mondwater per ftucoii 75 cenl Eaji de Botot In flacon 11 Ifi Ot en ƒ 1 2S Salicylzuur tandpoeder per doos 60 cent Engelsohe Tandpoeder In elegante dolen 25 en 45 cent J C ZELDENRIJK Oouda L SCHENK öouda Wed WOLFP Zoon Schoonkovm mmm Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1829 Maatschappelgk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bfl den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C W E B N I N K Bleekersingel R 199 AGENTEN gevraagd AOVEltTEI TlEI in alle Binneif en BuUenlandsche Couranten vf orden dadelnk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman te Ronda Zondag 11 Jaouarl o 31 GOÜDSCHËTOÜRANT IVteurm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken den huldigen dag onder ill predikanten de goede harmonie niet s te wenschea overliet De heer J van t Lindeolmit directeur der Weeceninricbling Ie Neerbosch Is hoogst voldaan over den in 1884 ontvangen stWa Honderden giften kwamen in tot leU Zuid Afilkt en Amerika Thans worden aan ds WeeMuinrichliJM 7 bladen of tijdschriften gedrukt die Ie urnen ÜOUO abound tellen In t najaar van 1884 werden 35 W0 Jveetea almaoakken 12000 scheur en wvndkalei dss ter drukkerij gereedgemaakt en thans zjJD reeèl bijna allen geplaatst In 1884 werd een niea boomgaard aangelegd beplant met rnim 400 fpit pruime en kcrsboomen binnenkort lal üag een boomgaard met 600 vruchtboomen worden jingelegd In het geheel heeft men er dao 140 geplant opgrond in eigendom kehoorende aan Is Weesinriehting De veestapel bestond iu 1884 lil 36 stuks hoorovee 5 paarden hit 2 veulen en 14 varkens Ruim 1500 HL aardappelen werden veasnwd en daarvan heelt men dagelijks ruim 10 HUaoodig THe Statut is weinig optiuialisch in tgu besebouwlngea omtreol de voomiuMlten die thans voor den handel bestaan En ioderdaai levert eene opsomming van de vele toestanden die tin tegenspoed de kecmerken dragen een weinig kmoerfigend geheel op De Engelsehe landeigenaar set zich reeds door den gedrakten toestand waarin de landbouw verkeert geooodtaakt om ef te treden H t met de scheepvaart en diensvolgens met den aohe abouir gesteld is behoeven wq nauwelg ks in hnbneriug te brengen Da snikercrisis ligt allen rérseh in t geheugen of liever wordt ons nog dagelijks foor den geest gebracht In parijs en L an honden de mannen die zonder werk rondloopen hunne optochten en het is duidelyk dat de gefaeele Fnu Mh i i4utrie een ernst crisis doorleeft In Roeland verkeert de landbouwer in zulk benarde omstandiicheden dat het nihilisme daaria maar al te veel voedsel vindt In N Amenka is de industrie in verval zgn de werkplaatsen gesloten worden de loonen besnoeid of heerscht geheele werkeloosheid Bn ons vaderbind door den Engelschen schry ver niet opzetielgk vermeld vertoont dezelfde of overeenkomstige venohgnscls Den stand van zaken vordert alvorens daaruit mederom welvaart geboren wordt een langdurig tgdperk van overgang De overproductie kan slechts verholpen worden door inkrimping van productie en dat is en pijolgk proces met een traag verloop Wat de niktrcriaia betreft zon t zeer aan een sneller verloop bevorderlijk zgn als de regeeringen van het Vasteland alle beschermende premien ophieven maar daartoe nillcn ze wel niet overgaan Dit maakt al mede dat het procei vao langen duur moet z jn Denialve is het vooruitzicht voor den handel naar nu StaliU oordeelt in den éérsten tyd alles behalve rooskleurig En daarbij komt dan de politieke zijde der quaestie die weinig vrolijker uitzicht aanbiedt Het Fransche gouvernement wikkelt zich door zgn Chiueesohe politiek in builen zoowel als in binneulandscbe moeilijkheden Daarbg zegt men dat het ohineeacbe gouverneneDt van Ënropeesche ofSciereii gebruikmaakt om zijn leger te oefenen en als de Chiueezen eenmaal de ondervinding hadden opgedaan Frankrijk te kunnen staan zouden zij ook weleens een dreigende houding jegens Engeland kunnen aannemen De annexatielust die Duilschland ten aanzien van koloniaal bezit is gaan brkruipen is evenzeer lastig voor Engeland Eindelijk noemt het blad het verbond lusschen Duilschland Ooatenrijk en Busland de enorme proportien welke socialisme en nihilisme aannemen als zoovele verontrustende verschijnsel Het is zeer wel mogelijk dat het blad in deze beschouwing wat al te veel op de duistere te weinig op de lichtzijde gelet heeft of wel aan de kwade kansen te groote proportien heeft gegeven Maar zooveel is zeker dat de omstandigheden nog steeds van dien aard zgn dat de groote voorzichtigheid de leidsvrouw behoort te zgn van den ouderuemingsgeeat De Directie van het Nederl Handelsmnseum scliiijft ons het volgende Wg veroorloven ons U opmerkzaam te maken op het feit dat de ruimte door ons te Antwerpen tot IS Jam e k voor de Nederlandsche Afdeeling gereserveerd groot genoeg is om tot den 14 a i ook nog aanvrageu oja plaatsruimte aantenemen van HH Industrieelen personen of firma s welke zieh lot heden nog niet als Tentooostellers hadden opgegeven Voorts zal het wel overbodig zijn U te rtreekeren dal onze bemoeiingen io dezen geheel belangeioos geschieden geheel afscheiden van bet Algemeen Nederlandsch Agentschap te Antwerpen eu dat de aanvrage om plaatamimte aan ons adres geen verplichting lot het gebruik maken van dat Agentschap in zich sluit De firma F J Schoemaker Zonen te Zwolle heeft een biijart vervaardigd van zeer eigenaardigen vorm Men stelle zich een dubbel bilj irt voor even lang als breed verdeeld in vier gelijke vierkanten Een dezer vierkanten is verwijderd terwgl de beide korte zijden aan den binnenkaot door eene Ign zijn vereenigd De naam vleugelbiljarl is leker de meest passende voor dezen vorm Het biljart geeft èn door schuinen verbiudingsband van de beide korte zgden èn door de breedte over de lange zijde ruim 3 2 M gelegenheid voor een groote afwisseling van stooten Io de Academie van wetenschappen te Pargs heefi dezer dagen de heer Sace de aandacht gevestigd op eene slof welke tot dusver alleen als veevoeder dienst doet en volgeus hem bestemd is on eene hoogst aanzienlijke plaats in te nemen als voedsel voor mcnschen het meel namelijk van uitgeperste kaloenzaden Van alle bekende zaden zegt hij is bet katoenzaad het rijkat aan stikstofhoudende bestanddeeleu Het fU ofltwikketl naar aaaleiding vn eeae onlangs veracheoen bttwhure zg ne meeuing omtrent de bestrijding der armoede Wil men de armoede op gezonde en afdoende w jze bestrijden men tnchie de noodzakelgke voorwaarden voor esne vruchtbare voortbrenging te versterken Bescherming der nationale nijverheid zooals die dikwijls verstaan wordt is daartoe juist de verkeerde weg Op die wgze toch wordt de handel belemmerd en breideling van den handel wil zeggen belemmering van kapitaalvorming Op die wgze wordt eene niet levensvatbare nijverheid kunstmatig gekweekt en daardoor het kapitaal afgeleid van die takken van industrie die op onzen bodem volkomen levensvatbaar de meesle voordeelen aan kapitaal en aibeid verzekeren Op die wg ze ordt de bioceneu bnitenlandsche markt beperkt door hoogere prg zen en vermindering van invoer die vermindering van uitvoer ten gevolge beeft en andere natiën overwinnen ons op de wereldmarkten des te gemakkelgker Wat den raad betreft die dikwgis in t belang van onze industrie gegeven wordt om aankoopen buitenslands Ie staken merkt het Fad op dal men moet weien te onderscheiden Eene vaderlandsliefde die de binnenisndsche markt wil steuneb ook als zij elders goedkooper en beter terecht kan is er eene wier gezichtsvermogen niet verder reikt dan haar neus lang is Dan bewgst hy zgn vaderland een beteren dienst die door de bnitenlandsche coucurrenlie in te roepen den werkman tot voorlreffelgker voortbrenging prikkelt en levens hel kapitaal wgst op die ondernemingen die voor ons land de beste winsten beloven Veel zeer veel kan bg ons nog gedaan worden ter verbetering van hel vakonderwgs wint ook de warmste vaderlander zal niet ontkennen dat loffelgke uitzonderingen niet te na gesproken in bedrgren die eenigen kunstzin eischen wg bij onze naburen achterslaan Daarom verdient zooveel toejuiching het streven om reeds op de lagere school de jongens in handenarbeid te oefenen Daarom rust ook een dure plicht op de regeering om bij herziening der wel op het middelbaar onderwgs dit zoo te regelen dat het voor de praclyk vruchtbaarder wordt Dat is een e wgze vooruitziende bescherming der ngverheid Daarnevens beslrgdiug van onmatigheid en bevori dering ran spaarzaamheid dit laatste door spaarban