Goudsche Courant, zondag 11 januari 1885

OVERLEDEN T Veritoep knuvr van H Schouten 82 j Haastrecht GEBOREN AatoniDS aaitn D Vergeer en G Janien JofainD oadcn H van der Vliit en U Ukkcrktrker OVERLEDEN P Hoogerwaard 8 jiren ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon P C SMITS geliefd Ëchtgeuoote van A L SCHMIDT Je s Oraven iage 9 Januari 1885 Voletrekt eentge Kenniegeving Opentare Verkooping in het kofSehuig € de Habhonie aan de Markt te GOUDA ten overstaan van Notaris MOLENAAR I te Waddinxveen op Maandag den 19 Januari 1885 s voormiddags 11 ure I van N i Een hecht en sterk zeer goed onderhouden HUIS staande aan de Spieringstraat binnen Gouda F 48 met Timmermanswinkel en Werkplaats groot drie Aren kad Sectie C No 1908 Bewoind door den eigenaar J LINDERS Te 8a nvaarden 15 April 1885 N 2 Een dito nieuw gebouwd HUIS in de Waleiteeg te Gouda V 65 groot 54 Centiaren kad Sectie C No 456 Verhujird bg de week voor 3 per week N 31 tot en met 11 Negen WOONHUIZEN meii ERVEN in de Jan Muilenpoort aan de Groei eweg binnen Gouda L 150 tot en met 158 te zamen groot 3 Aren 51 Centiaren kad Sectie C N 2325 2332 en 2540 Vrgdom verh grondbel tot 1887 voor t laatste perc verhuurd bg de week voor 11 60 per week N 12 tot en met 16 Vgf zeer soliede gebouwde nieuwe WOONHUIZEN met ERVEN aan het Rantsoen bg de Doelensteeg t Gouda L 105 A B C D E groot 1 Are 80 Centiaren kad Sectie C nummers 2550 tot 2554 Vrgdom vWh grondb tot 1890 Verhuurd bg de week voor ƒ 9 50 per week Met uit ndering van perceel 1 te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 Februari 1885 en te bezichtigen met voorkennis der bewoners drie dagen vóór en op den dag der verkooping Breeder in billetten Nadere informatien geven de Notarissen MONTLJN te Goi fa en MOLEN AAR genoemd Sluiting der Jacht JAMES Voorziet U van WILDPASIEIJEN fabriekaat C BLOEMINK ZwoUe 2 maanden garantie Verkrggbaarin terrines van af 2 en ƒ 2 50 Op bestelling grootere terrines Uitsluitend bg mgn eenige depóthonder voor Gouda en omstreken den Heer W IV Raaümaakers Oosthaven 17 Confisenr fiedeo overleed pbtaeling tot diepe droefheid van mg mjjne Kinderen en Behuwdkinderen myn hartelgk geliefde Echtgenoot C A SCHOUTEN in den ouderdom van 62 jaren Wed C A SCHOÜTEN H0S7HAH£B Gouda 6 Januari 1885 Op den 7 Januari overleed plotseling te s Gravenliage in den ouderdom van 63 jaren onze Broeder en Behnwdbroeder de Heer ANTONIÜS ALPHÜNSU8 vam DORTH in leven Oud Directenr ven de Rente Cassa te Amnttrdam A A VAS DORTH J VAN DORTH MoccHO Voor de menigvuldige blgken van belangstelling bjj het overlgden onzer dierbare Moeder en Bebuwdmoeder ontvangen betuigen wg onzen hartelgken dank H J WENNEKES C A G WBNNEKESGouda 9 Jan 1885 van Langenuduskn De Bui emeester van Haaelrecht en Vliet betaigt met wedeikeerigen ei groet zgn dank voor de bewgzen van belangstelling ontvangen bg de intrede van het nienvi ejaar D A DLPPER Ain Zg die iets te vorderen hebben van of ververschuldigd zgn aan de onder het voorrecht van Boedelbescbrgving aanvaarde Nalatenschap van den Heer CORÜELIS SIMON BEBNABOUS SMELT in leven Kaashandelaar eenig lid der fira a van VLIET en SMELT gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den eersten FEBRUARI 1885 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVBR te eoWa Mevï rBAKKËR NIEMËijËR vraagt terstond of met 1 FEBR een fatsoenigke BÜRGERDOCHTER als niet beneden 18 jaar goed kunnende Naagen en met de Wasch omgaan De Unie Een School met den Bybel OPENBARE VOOKDBACHT over CHB ONDERWIJS op a s DINSDAG 13 JAN des avonds ten 7 nre in de Zaal achter den Boekhandelaar MAASKANT Turfmarkt alhier Spreker de Weleerw Heer NOTTEN van Rotterdam Het Bestuur van het L C alhier H W OTTO Pree D JCATSBÜRG Secr P L J Kamsteeg te AMSTEKDAiU presenteert als lasthebbende van zgne principalen op den 16 JANUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hulpkorenbeurs aldaar publiek te VERKOOPEN 4259 Balen Eijstemeel liggende aan het Groenhoeden en Vriesseveem en aldaar den dag der verkooping te bezichtigen Monsters op aanvrage te bekomen en ooof ti ken oooPHtice Tereenigingen penuaenkaasea enz £ n dan ook bg de Nederlandsohe kapitalisten een joist iosicbt in de eisohen der maatsohappelijke foortbrcDüing opdat niet langer Toor onzinnige ipeculatiën wordt besteed wat loor t algemeen Teel Trncbtdragender kan worden aangewend Vacant de post vau leider der Afrikaanacbe partq in de Kaapkolonie Tan de Kaap de Qoede Hoop Vereisebleu t u rurige liefde Toor i jn TOlk oprecbtheid eerlgkheiil en moed De belooning zal bestaan in smaad spot laster tegenstand armoede enz enz en het bevreesd zqn om een heerlgk werk te doen Indien iemand tot dit werk liob geroepen ge oell kan hy aanzoek doen bg bet Afrikaansobe volk Palriol Te Aramerstol werden in 1884 geboren 37 m 20 T totaal 67 en orerleden 13 m 16 t totaal 29 er estigden zich 29 m 33 i totaal 62 er vertrokken 11 m 22 r totaal 33 Ër werden 2 huwelgken gesloten Bevolking op 31 Dec SIS ra 483 t totaal 998 Te Berg Arabaoht werden in 1884 geboren SI m 66 r totaal 117 overledtrn 32 m 33 v totaal 65 er vestigden zioh 37 m 48 v totaal SS en vertrokken 64 m 70 t totaal 134 er werden 21 buwelgkan gesloten Bevolking op 31 Deo 1381 m 1349 t totaal 2730 Tal Tan reddende handen waren Dinsdagavond uitgestrekt om een drenkeling die angstig spartelend in de Heereugraoht bg de Reguliersgracht Ie Amsterdam lag te wontelen uit ign benauwden toestand te verlossen Toen de man goed en wel op het droge was gebracht scheen bg echter niet erg dankbaar voor zijn redding en trachtte hg zioh uit de voeten te maken doch onder de redders onderscheidde zich een die uit al zgu macht de drenkeling vasthield De politie die op het terrein nog al spoedig aanwezig was nam de drenkeling mede die gernimeo tgd kreeg om op te droiten Wal toch was hel geval P De mau was niet bg ongeluk in het water gevallen maar er in gesprongen en wel om aan de vervolging te ontkomen van den redder die uit alle macht den drenkeling het ontvluchten had beltt De geredde toch had dezen die koopman in diamanten was eeiiige dagen geleden voor een partgije van dat kostbare goed weten op Ie lichten en bad den bestolene nu op hel Bembrandtsplein ontmoet Daarop was de vervolging begonnen hierop volgde het bad en de uitredding terwgl het geheel door gevangenisstraf wordt besloten Vaak gaan er stemmen op tegen de afmakiog van runderen die als van longziekte verdacht worden gedood Op boagen toon werden dikwerf de mannen die tegen de afmaking hun slem verhieven terecht gewezrn en hun werd aangezegd dat ze hoegenaamd geen verstand van de zaken hadden Maar wat zegt men dan van het volgende geval dat door het D r Z H en iGr wordt raedegedecIdP Bg het slachten van de 61 onteigende van de longziekte verdachte runderen van den heer J H Heukes te Delfshaveu is gebleken dat de longen dier runderen niet door ziekte waren aangetast 61 runderen dus afgemaakt zonder dat er grondige oorzaak voor bestond t Mag toch zekerjgk wel smart baren dat 61 beesten alleenigk op verdenking 100 maar worden gedood Hel afmaken wordt immers zoo zorgvuldig mogelgk toegepast Wanneer de Eerste fCaaier der Staten Generaal een veertigtal welsoutwerpeu aanneemt op den dertigsten December wanneer Zijne Majesteit de Koning al die wetsontwerpen bekrachtigt en onderteekent en de versohillende Ministers die van hunne medeonderteekening voorziei wanneer één eii twintig daarvan op den eersten Januari door den Minister van Justitie worden uitgegeven en in de Staaltcourant van dieu dag waarvan men weet dal ze den ééueu dertigsteu December reeds is gedrukt uitgegeven en verzonden afgekondigd worden dim kan men zeker niet zeggen dat de machine der wetienmakerg voor ons gezegend vaderland in hare laatste phaseu althans niet regelmatig loopt Het is niet overbodig op dit staaltje van snelle wetienmakerg en snelle wetteuafkondigerg dat de jongste jnarverwisseling aangeboden heeft te wgsen omilat de offioieele courant niet veel lezers heeft en nlit velen dus in de gelegenheid zgn om van deze merkwaardige feiten kennis te nemen Inderdaad bevat no 1 van de Staattcourant vau 188S in jnist dtrdthalf folio vellen 21 wetten over welker ontwerpen de Eerste Kamer dertig urtn vóór het verschgnen van de courant nog te stemmen had i Arnh Ct Te Albunaelas een der piastien in de Spaansche provincie Qrenada die hel ment van de aardbevingen hebbeu geleden had het volgende voorval plaata De pastoor zat met zgn zwager sen schoolmeester rustig te praten toen zij plotseling een hevigen schok voelden en het geheele huis boven hunne hoofd instortte Ëene nioht van den geeslelgke die zich in een ander vertrek bevond zat tot aan de borst toe tusBoben de puinhoopen beklemd en moest den geheelen nacht in dezen vreeselgken toestand doorbrengen voordat iemand haar hulp kon bieden Men had eene lantaren in hare nabijheid op den grond geplaatst In de doodsche nacblelgke stille hoorde de ongelukkige een half uur lang beneden zich de slem van den pastoor die de gebeden der stervenden opzeide Hoewel zg den volgenden dag bevrgd werd bezweek zg aan de gevolgen van den vreeselgken nacht te Saleres waarheen men haar vervoerd bad Twee Roueu van een grondeigenaar slaagden er in bgtgds hunne woning te ontkomen maar nanwelgks waren zg eene straat ver gevlucht of een ander buis stortte in dat hen onder de puinhopen begroef Na de jongste presidente verkiezing in de Vereenigde Staten van Noord Amerika deelt the Hour eentge dwaze weddingschappen mede die naar aanleiding van de vraag werden aangegaan of Cleveland dan wel Blaine zoude gekozen worden Verscheidene er van zgn navolgingen van weddingschappen die reeds in vroeger tgden badden plaats gevonden maar andere mogen er op bogen van geheele nieune vinding Ie zgn Het blad vertelt dat er wedders waren die lioh vroeger nimmer geschoren hadden en zioh verbonden om als zg verloren voortaan geen baard meer te dragen anderen die zich steeds zorgvuldig schoren namen aan een baard te gaan dragen nog anderen verwedden zelfs de helft van baard of snor gedurende zeker tgdsiip en moesten daardoor op de potsierlgksie wijze toegetakeld rondloopen Ëeo man ilie in i860 had aangenomen om zich niet te scheren i alvorens een democratiaohe president zoude zijn gekozen heeft eerst dezer dagen den baard kunnen doen wegnemen die vier en twintig jaren achtereeii gestaan had Ëene andere vorm van wedden is dat de verliezer zgn tegenstander gedurende eenigen tgd in een kruiwagen langs den pnbiieken weg moet voortrollen hetgeen latunrigk tot groot vermaak van eene menigte tae houwers geschiedt Soms moet de ongelukkige kruier zelfs een bespottelijk pakje aantrekken en vaak moet hg zgu laat tegen een heuvel opkruien ia de verlieur een klein mannetje en de winuer daarentegen een soort van kolossus dan wordt de toestand daardoor nalunrigk des la grappiger Bg zekere gelegenheid werd een winuer met vele genoodigdeu op patrgzen en allerlei lekkrrngen onthaald terwgl de verliezer zioh met kraaienvleesch tevreden moesi atellen de gentleman zat dapper maar waarschijnlgk met een beitje tegenzin te eten want kraaienvleesch kan niet tot de smakelgke voedingsmiddelen gerekend worden Ëeu heer en eene dame hadden eene eigenaardige weddingschap aangegaan won zijn oandidaat dan zoude zg er in toestemmen om met hem te trouwen eu wanneer haar oandidaat gekozen werd dan zoude hg er genoegen mede nemen om met haar Ie huwen Deze laatste weddingschap zegt hel blad heeft wel iets of wat van een doorgestoken kaart maar bet is wellicht niet hoffelgk om dat zoo maar te zeggen TOOIsTEEXj Nanwelgks had bet publiek Donderdagavond de Roudsobe schouwburgzaal betreden of het ontving de droeve tgdiug dat mevr Beersmans door ongesteldheid verhinderd was op te treden dat derhalve hel oorspronkelijk aangekondigde stuk niet kon worden gegeven en dat men zich nu moest vergenoegen met een klucht getiteld itDe Familie van Boren Voorzeker geen aangename tgding voor hen die een klucht sirohts geschreven willen zien ter wille van kerraistroepen eu liefhebberg gezelschappen doch die van eene vereenigiQg ware artisten liefst een stuk verwacbten waarin hun kuuslenaarstaleut ten volle tot zgn reclit kom Edoch men berustte t kon wellioht meevallen meende men en hoewel teleurgesteld bleef men in de hoop dat bet stuk aan geest zou winnen wat het aan ilramatiscb effect te kort kwam Tot veler teleurstelling moest echter weldra worden geconstateerd dat het niet medeviel en dat bet weinig meer was dan een vetzumeling flauwe aardigheden lalfe grappen en onzinnige vergissingen Br zgn kluchten waarin althans een enkele geestige gedachte is opgesloten een aardig denkbeeld wordt uitgewerkt een vernuftig verzonnen intrige wordt aangetrolfeii doch tot dezulken behoorde hel Donderdag veitoonde stuk niet De doofheid van den beer Oovdtmit hel stotteren van Fritt en de Jiewuate jas ziedaar bel drietal gewichtige zaken die als de hoofdzaken moeten worden aangemerkt in ilit stuk en die aanleiding gaven tot een aantal vergissingen eu verwarringen die eerst ophielden toen bet stuk uit was Met de waarscbgnlgkheid werd niet de minste rekening gebonden Het was naluurlgk onmogelgk dat Van Horen niet bemerken zou dat Qoudsmil doof was en evenmin waa het denkbaar dat een misverstand sis hetgeen Van Horen zijn vrouw deed verdenken langer dan 10 minuten duurde maar daarmede werd het zoo uauw niel genomen In een kincht als deze is allee mogelgk en allee deukbaar en muet men zich tevreden stellen met de flauwste flauwiteiteu en de lafste grappen Willen onze lezers die de Toorslelling niet bijwoonilrn een staaltje van de gedebiteerde aardigheden Ëen jongmensch vraagt de hand van een meisje aan bare ouders en zegt bg die gelegenheid Ik ben zoo zout d i stout om de hand uwer dochter te zagen d i vragen Ons dunkt dit eene is voldoende en hoewel wij rerscbeidene van dergelgke geesiigheden zonden kunnen opnemen meeneu wij uit Arbied Toor onze lezers ze te moeten verzwggen Had de schrgver maar denzelfden eerbied gehad vour zijn publiek Het verwondert ons dat eene vereeniging als Jiet NeJerlandeei Tooneel met haar letterkundig ontwikkelde directie zulke stukken op baar repertoire neemt en de vraag komt zeker op ieders lippen waarom ons daarop in Gouda te Tergasten P Alleen bet feit dat plotseling de eerste actrice van het gezelschap ongesteld werd en dat onlangs bgna eren plotseling een acteur zijn ontslag nam moge tot verontsohuldiging dienen Het spel was vlug ea goed toch karain het ons bier en daar voor dat het stuk in den laatiten tgd niet was opgevoerd De beer Paassen was als ra Horen uitstekend op zgu plaats en de heer La Oras was als de doove Oondtmt eveneens zeer goed Ook de heer en mevr Poolman mevr faassen en de heer De Vos Toldeden goed Voor jonge ariitten als mrj Vink en de bh Victor Faaaaen eu Van Ëgsden zfu stukken als dit zeer geschikt om te leeren spelen De optredende afdeeling had bg de Amalerdamsobe ééne actrice geleend nl mej Cbr Poolman die de rol vervulde voor mej Jeanne de Oroot bestemd waartoe eg in de gelegenheid waa ilaar ook laatstgenoemde afdeeling hel stuk op haar repertoire heeft Mej de Grooi was nl ook al ongesteld eu aarschgi lijk was men bang dat ook de heer Jan C de Vos in de pauze ziek zou worden wanl de rol van Lttverberie iu het uastuly e ooraproukelgk voor hem bestemd werd op hel nieuwe programma toevertrouwd aan den heer Victor Faaiaen Dit was jammer want ofschoon die rol klein is eu laatstgenoemde zgn best deed zou er van het aardige looneellje tusscben Malbroueein en den jongen advocaat veel meer terecht gekomen zgn als de heer de Voa die rol had behouden Het nastukje getiteld Bet Slaektqfer door A Dreyfus bracht evenzeer als bel eerste stuk de lachspieren in beweging De hb D Haspels eu Poolman peelden daarin zeer aardig Laat ons eindigen mei de hoop uit Ie spreken dat de beide gewaardeerde Kotterdarasohe actrices spoedig weder hersteld mogen zgn opdat het icboone feest op Dinsdag a st Ier eere van faun kunstbroeder door hen zal kunnen warden medegevierd en het öoudsch publiek voortaan moge bewaard bigven voor teleurstellingen als iu dit seizoen reeda tweemaal ziju deel was I Buitenlandsch Overzicht Ter Congo Couferenlie heeft de Duitsohe gevolmachtigde de volgende formaltieiten voorgesteld welke moeten worden in aoht genomen bg iub zitnemingen langs de kust van Afrika Toordat d handeling als geldig kan erkend worden lo De mogendheid welke voortaan aldaar een landstreek of plaats button hare tegenwoordige bezittingen gelegen in bezit of in bescherming zal nemen moet daarvan mededeeling doen aan de andere ter Coor ferentie vertegen woordige mogendheden ten einde deze in slaat te stellen de inbezitneming te erkennen of mogelijke bezwaren in te brengen 2o de bedoelde mogendheden verbinden zich om in de streken of plaatsen door haar bezet of in bescherming genomen een voldoende rechtsmacht te vestigen tot handhaving ven den vrede tot het doen eerbiedigen van verkregen rechten en het doen nakomen der voorwaarden onder welke de vrgheid vnn handel en doorvoer zal kennis gegeven worden aan de Begeeringec die niet ter Conferentie vertegenwoordigd zgu De Pruisische Landdag is tCjCeu 16 Januari 8 s bgeeuüeroepen Nog in deze week zullen de ministers vergaderen tot hel definitief vaststellen van de ontwerpen van wet die ingediend zullen worden alsook van de troonrede De minister van flnanoiên is naar men zegt voornemens kredieten ten behoeve van den landbouw aan te vragen of echter een ontwerp tot het graven vau kanalen aan het parlement de koninkryka voorgelegd zal worden meent men Ie mogen betwgfelen De regeering zal zoo wordt verwacht zich slechts bepalen tot bet aanbieden van een memorie houdende uiteenzetting van hare plannen betreffende de uoodig geachte waterwegen Ëeu gelijksoortig document belrekking hebbende op het NoordOostzeekaiiaal werd aan den Ugksdag voorgelegd Zooveel houdt men als zeker dal een welaoutwerp tot het graven van het Rijn Ëemskanaal iu deze ziliing niel bg den Landdag zal inkomen Volgens den Weener otit Corr heeft prins Bismarck ter voldoening aan s keizers wenscb van zgne voorgenomen reis naar het Zuiden ihaus voor goed afgezien maar zal hij zich later derwaarts begeren om er korten tgd te vertoeven en met zijne gemalin terug Ie keeren Het beheer van den Fransche minister Lewal is zooals men weet onder zeer gunstige anspiciën begonnen maar de laatata veroveringen in Tongkin hebben niet het vroegere enibousiaeme in Fraukrgk gewekt vermoeid als bet publiek daar is door deze ileiue schermutselingen welke den Frausohen invloed in het verre land weinig doen toenemen Een andeie belaogrgke gebeurtenis besprak de Fransche pers met gewone levendigheid Campenon zou bg bet afscheid van de ambtenaren aan het ministerie en in een gesprek mei een journalist als grieven opgenoemd hebben welke hg legen zgn vroegere collega s vooral tegen den heer Ferry had aan dezen de schuld voor de begane misslagen tn zake Tongkin I Zgn verklaring dat hg Frankrgk niet outblooten wilde van troepen om deze in een oorlog tegen China op Ie offeren eu zoodoende de sirgdkracbten te verzwakken eenmaal noodig om de verloren provinciën terug te winnen brzorgi hem luide bgvalskrelen van die oorlogspartg die slechts denkt aan eu droomt van revanobe Niet minder jubelen de radicalen Men zij verzekerd dat deze bij de aanstaande verkiezingen munt zullen slaan uit de onToorzichlige onkiesobe woorden Tan een oud lid ran het kabinet Ferry Allderen zullen deze uitingen in bet ware licht stellen en ze besohoowen als de woorden van een ond sqldaat die knorrig over den verkeerden stand der zaken iu ongehoorde naïgeteit zijn neus voorbg praat op Nadat dezer dagen nieuwa betreffende Generaal Gordon ontvangen waa krggi men thans berichten van den Mahdi De correapondeut te Korli van Dailj üeiet heeft uil vertrouwbare bron Teruomen dat de Mahdi zgne atrijdkraohten heeft lernggetrokkeu Taa Omdurman sedert dat deie Teating zulke hevige aanvallen te verduren had Hg concentreert zgne troepen in de uabgheid van Metammeh met bel doel de komst van de Britscbe kolonne af te wachten en ze aan te tasten als de soldaten door een langduMgea marseh uitgeput zullen zgn Men zegt dü de rebellen daar 28000 man sterk zjjo maaiTiTne opgave kan wel de oostersobe manier foierdneta zgn Het begin ran de ttodht ran generaal Wolseley a expeditie door de iMestgu ia gelukkig getUagd Generaal Stewart kwMm met zgn convooi van levensmiddelen en munitie 4 dezer bg de bronnen van Gakdnl waar groa der expeditie wordt afgewacht terwijl de kameclen van Gakdnl naar Korti terugkeeren om het oprukken der troepen te vergemakkelijken De weg van Korti naar Gakdnl werd in 66 uren door Stewart afgelegd en men vond in de I bronnen overvloedig goed aler De inlanders die men tegenkwam werden gevangen genomen Volgens een telegram berekent Stewart 15 dezer te Metamraeh aan den Ngl tegenover Shendi aan te komen men hoopt daar een der stoorabooten van Gordon aan te treffen en too in directe gemeenschap met Gordon Is komen ü u r g e r GEBORt N 7 Jan 1 Ij K e S t a a d deo Corodi Oerritje ouden M Oudsten I P de Jong 8 Aaai Vlaru ouden A Veen eu M van der Hegden Johano noden J M nm en J I g Jlertma Claiini ouden M N vin Uoun en G Smit OVERI EUEN 8 Jan H van de W t r 11 m S o Vliet 4 m C vin der hoorde wed J van l enweo 69 j 9 A J l van A 8 w 10 H VV Stolk 8 w Moordrecht GEBOREN 1 Adrinnus Cornelia ouder 8 fin den Berg C n Jer n jden Hnibert ouder J de hnegt en A Versnel