Goudsche Courant, zondag 11 januari 1885

Woensdag 14 Januart 1885 N 3183 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendins van advsrtenttén kan geschieden UA dAn uur des namiddags van den dag der uitgave m fm mmmmmmmmm mmmmmmmimmmÊmtmmÊmmÊÊÊmmÊmmiÊÊtbmmiÊ m t mmmmmmmÊmÊimm mimammma m mm mimÊ m H J POLET Steenhouwer Vij verstraat Beveelt zich aan tot het levere van GRAFZERKEN en MONUMENTEN tegen concnreerende prgzen Tricot Ondergoed voor Mannen Vrouwen en Kinderen D HOO GE B OOil Voor Hoesten Verkoudbeid Borstaandoeningen enz Het kind van den onderteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLANDSCHBN DRUIVEN BORST HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoeniug utrecht Mei 1876 W Mungert Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel te Mmtie Maatscliappij De EEITDEACHT Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 October 1881 IDirecte a r J T H E IB B 3 T S De deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMEBVERWISSELAABS in deze Maatschappg de eenige van dien aard wier statuten bij Kvninkl k Besluit zö goedgekeurd is van af heden opengesteld Gewaarborgde broederdienst volgens de Wet Betaling naar verkiezing ook na vflf jaren De deelneming geschiedt bg den Heer J W C van der WERF Crabcthstraat 240 en den Heer P L HESSING Korte Tiendeweg 8 te Gouda mmm m taputeiv GOEDIJNSTOFFEIT en BEHANGEESAETIZELEIT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 T GOEDEWAAGË eo ZOM GOVDA naast de Waag nemen gelden a Deposito I bedrag en van f 50 tot ƒ 500 terstond opvraagbaar è 4 s jaars ƒ 500 ƒ 1000 met 2 dagen opzegging boven 1000 8 37 tegen onderpand in Russi sche fondsen G C rORTÜIJN DROOGLEEVER Notaris te Gouda zal op WOENSDAG 14 JANUARI 1885 des morgens te elf nren in de Herberg van K RADEMAKEB aan de Beemvöksohe brug te Reeumjk in het openbaar verkoopen Eene Bouwmanswoning en ruim 9 HECTAREN Wei en Hooiland staande en liggende te REEUWIJK en s ZWAimiIERDAllI En znlks in 4 perceelen eerst afeonderlök en daarna gecombineerd De Landergen zjjn dadelgk en de Woning is den 1 Mei a s te aanvaarden Nadere inlichtingen geefl bovengenoemde Notaris ROETMAN SCHEFFERS Co te SCHIEDAM Te Gouda bfl F H A Wolft Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oadewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwflk b j C G V d Berg Vereeniging van Gistfabriekanten tot exploitatie van zuivere Jenevergist Levering in alle hoeveelheden Prgsberekening steeds volgens de Schiedamsche beürsnoteering Zuivere Hroonfist 41 fts p Kilo i Vmcht oDkosten J volgens het Zaivere Clrkeiffist Q h u Uagste tanef Levensverzekering Maatschappij te Stettin sluit op de meest voordeelige voorwaarden alle soorten van LEVENSVERZEKERINGEN met of zonder aandeel in de winst alsmede ÜITZET VERZEKERINGEN en LLTFRENTEN Prospectussen en alle verdere inlichtingen verkrggbaar bg en Hoofd Agent voor Oouda en Omstreken H JAGER Openbare Vrijwillige Verkooping in het Koffiehuis van den heer J Some Jn te Waddinxveen nabg Boskoop Op WOENSDAG 28 JANUARI 1885 s morgens II ure van Ben WINKELHÜIS benevens 7 WOONHUIZEN waarvan een in 2 perceelen bewoond met ERVEN on GROND gelegen in Rnjericoop vlak bg t dorp en binnen de gemeente Botkoop gemerkt Wflk 3 nummers 280 280a 281 2811 28P 281 281 281 te zamen groot 8 Aren 66 Centiaren Verhuurd t Winkelhuia tot 1 Mei 1887 voor 156 per jaar de overige buizen bjj de week te zamen tegen ƒ 8 35 per week Aanvaarding en betaling 2 Maart 1885 Breeder in billetten Nadere informatiSn geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar Urn Steln te Erdö Bent e bg Tokay Hongarjje ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzen te verkoopen i De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zyn bg mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz van Gelr SITEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINK8E Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegaven bg H MOL Probeer a p de SOUCIÏOIT TIÏEB No 3 1 25 per kilo Bg J F HERMAN en ZOON Tiendeweg kan nog eenen bekwamen geplaatst worken Adres in persoon RiJKS ZEGËLS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BBIi KMAI Snelpersdruk van A Bbinxman te Gouda Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt die nitjpive in den kvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 TWEE WEQWUZEES In twee onzer tijdschriften zgn bg den aanvang des jaars artikelen verschenen die de aandacht verdienen van allen die in den toestand onzer binnenlandscfae politiek belangstellen De Oidê en de Vragen de tijde geven beide een overzicht der laatste staatkundige gebeurtenissen waaraan natuurlijk beschouwingen en verwachtingen voor de toekomst worden vastgeknoopt Als wg zeggen dat Mr Buys en Mr Van Houten de schrgvera er van zgn dan ligt het voor de hand dat beider zienswgze nog al uiteenloopt vooral wat betreft de koiuen der grondwetsherziening Mr Buys is sterk pessimistisch en Mr Van Houten tamelgk optimistisch Beide verdienen echter gelezen en overwogen te worden minder om de nieuwe geziohtapontaa die zg oiMnw het verledene openen dan wel om kennis te nemen van hunne verwachtingen voor de naaste toekomst Het is onze bedoeling natanrigk niet een résumé te geven van deze artikelen onze lezers zullen wel doen ze zelf ter band te nemen Wg willen alleen op enkele punten de aandacht vestigen Vooreerst is bet merkwaardig te zien hoe verschillend het oordeel is der scfargvers over de laatste verkiezingen De heer Van Houten blgft zgn liefde voor Kappeyne getronw en betreurt de uitstooting der liberale minderheid Schoon hg zegt over het verledene niet te willen spreken laat hg toch duidelgk zien hoezeer hg de houding der kiezers afkeurt Mr Buys integendeel heeft met ingenomenheid de merkwaardige beweging begroet die aan enkele Kappeynianen het leven kostte Hg roemt haar ongedwongenheid en spontaan karakter en ziet in de betoonde belangstelling en het onafhankelijk oordeel der kiezers een waarborg voor genezing der kwaal waaraan wg Igden Hg zegt daaromtrent o a het volgeode Onze kiezers hebben met hun oppermachtig gezag den vrede willen opleggen zij hebben willen uitspreken dat in deze ernstige tgden aan de vrgzinnige beginselen welke hunne afgevaardigden vertegenwoordigen ernstiger diende te worden vastgehouden dan naar hunne meening in de laatste jaren geschiedde uitspreken dat de tgd voor het kleine parlementaire spel voorbg was uitspreken vooral dat de iactiegeest die eenmaal binnengeslopen op zeer bedenkelgke wgze voortwoekerde tegen eiken prgs moest worden onderdrukt Hebben zg dus oordeelende eerlgk recht gesproken Misschien dat de toekomstige schrijver van onze parlementaire geschiedenis over betere gegevens beschikkende dan aan onze kiezers ten dienste stonden later hunne beslissing wraakt maar ik zou de allerlaatste willen zgn om te beweren dat er ernstige reden bestaat om die latere beter gmrogen nitspraak te vreezen En ook al mocht het iaders zgn al mocht het blijken dat de meter van schuld en onschald hier niet altgd een onbedri lgke maatetaf is geweekt aan de waarde ea beteeken is van de voorgekomen beweging flMi door zulk eene ontdekking nog allerminst irorden te kort gedaan Immers die Waarde is hierin gelegen dat onze kiezers trouw aog de beginselen van ons stoatsrecht in dit g l hunne volkomen onafhankelgkheid hebben wyteu te handhaven dat zg in de verkiezingen deie keer hunne eigen gedachte duidelgk nebben uitgesproken en dat die gedachte van fliq en ernst en van warme belangstelling in httnna bagioselen getuigt Merkwaardig genO hoew de liberale par j aaldan saoveri Iswesiviicht fftopenboard als biJ de verkiezingen welke haar nederlaag zouden uitwerken Maar juist daarom blflven wjj met voldoening op die verkiezingen terugzien want het verlies dat zg ons berokkenden beteekent niets biJ de wiost die zg ons brachten Lag in vromere onverschilligheid de schuld van onzen erbarmelgken politieken toestand dan is ook met het delgen van die schuld de dageraad van eene betere toekomst aangebroken Een tweede voornaam verschil tnsschen de beide schrgvers betreft onzen financieelen toestand De beer Van Houten ziet de zaken vrij rooskleurig in volgens hem kan het tekort verdwijnen door bezuinigingen en niets boezepit hem meer vrees in in het belang der liberale partg dan dat deze baar toevlucht zon nemen tot nieuwe belastingen Aan de impopulariteit daarvan schgot hg bg Voorkeur den ongnnstigen afloop der verkiezingen te wgten De heer Buys daarentegen acht verdwijning van het tekort door bezuiniging onmogelgk omdat de regeering niet sterk geno is om daarin voor te gaan Het snoeiroes in handen der kamer acht hg een gevaarlgk wapen en hg gelooft dan ook niet dat men het zoo ver zal kunnen brengen dat een nieuw beroep op het crediet zal vermeden kunnen worden Over het algemeen is de heer Buys weinig ingenomen met de luchthartige wgze waarop tegenwoordig in de deficits wordt berust Hg schrijft dit toe aan het uitsterven van het geslacht van mannen die in 1840 met eigen oogen het staatsbankroet voor de deur gezien hebben Achtereenvolgens wordt nu de verhouding geschetst waarin de partgen staan tegenover het financieele vraagstuk Een deel der liberalen die loochenen dat er een werkelijk te kort bestaat de antiliberalo partg die ook schermt met berekeningen om het deficit weg te cgferen om bezuiniging roept en ten andere volhoudt dat bleek die bezuiniging ontoereikend men toch van haar niet vergen kan dat zij door nieuwe ADVEETBNTIËN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN belastingen toe te stemmen de kosten der gehate schoolwet helpe bestrijden Dat deze laatste zich op den duur zal kunnen handhaven op dit standpunt gelooft hjj evenwel niet Ook de minister van financiën die steeds voortgaat nieuwe gerecihten klaar te maken voor een kamer die niets slikken wil in plaats van heen tegaan zooals hg aan zjjn eigen waardigheid en het belang des lands verschuldigd was ontsnapt niet aan de critiek van den schrgver in de Gids fDe beste waarborg zoo eindigt de heer Buys zgn beschouwing over deze qnaestie de beste waarborg dat men in ons financieel beheer welhaast tot de oude en goede traditiën zal terugkeereo levert de Eerste Kamer Tegen velerlei kwaad dat de gezonde ontwikkeling voor ons staatsieven komt verstoren vermag ziJ met hare beperkte bevoegdheden niets maar hier sithiuu is hare raaeht volkomeiu Het jaren lang voortleven met een verbroken evenwicht m de financiën kan niet plaats hebben zonder hare medewerking of wil men liever hare medeplichtigheid Hiervan overtuigd kwamen dan ook ettelgke van hare leden ten vorige jare openlgk de verklaring afleggen dat zij niet langer zonden medewerken tot het inwilligen van uitgaven wanneer de middelen tot dekking van die uitgaven noodig niet tevens verzekerd waren Mocht men de Kamer in het aanstaande voorjaar weder voor hetzelfde dilemma stellen dan zal het moeten blijken of zg die vroeger zoo spraken al of niet uitdrukking gaven aan de denkbeelden van de meerderheid Voor beide schrijvers is de aanstaande grondwetéherziening het eenig middel om uit het tegenwoordige provisorium te geraken De vraag is maar of men er toe zal kunnen geraken en hoe Hun zienswgze loopt weder zeer uiteen In een volgend nummer komen wg daarop terug BINNENL roT GOUDA 13 Januari 1886 Oiateren h d in de Sociteit Ons Genoegen bet Inlernalionaal biljart oonoonn plaata uiigescfareren door den heer A Dam kaaleleio iu gecoemde Socieleit om prgien van ƒ 100 ƒ 50 en ƒ 26 64 deelnemer namen aan het concoura deel waaronder de beroemde apelert Bierling en Bqlsms De prya fan 100 werd gewonnen door den heer r d Kleg van Amsterdam De Ie premie ran SO door den heer Bierliag van Groningen De 2e premie van ƒ S6 door den heer C P Bakkers van Gonda Als een bgtonderheid mag vermeld worden dat de heer r d Kley den heer Bierling er af apeelde welke ileohli 89 punten behaalde legen 100 punten welke eentgenoemHe speelde Na afloop van het concoura dankten eenige medespelers uit Schiedam Amsterdam en Rotlerdam de Commissie van orde voor de uitaiekende orde welke by dit concours geheersohl had é