Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1885

Naar wg rernemeD bestaat bg den Directeur der Bgkspostspaa bnnk hel plan maatregelen te beramen ten einde den inleggers bij lie instelling de gelegenheid te openen op hunne boekjes wa r ook uitgegeven in hel gantei rgk e n order tot terugbetaling te ontvangen per lelegraa Daardoor zou hel den persoon die zgn spaarbankboekje aan eenig postkantoor kan vertoonen en in hel bezit is van Toldoende identiteitsbewgzen mogelgkzijn zich biuleti teer korten tgd op dat boekje oeeral geld te tezofjjen Amt Ten einde de ingelijfden bij de militie te land aan te moedigen zich tgdens hun verblgf onderde wapenen op het verkrijgen van een graad toe te leggen heeft de minister van oorlog het volgende bepaald de ingelgfden bij de militie te land die in aanmerking komen om voor eenen graad te worden opgeleid worden zooveel mogelgk bg elkander gehuisvest in de karzerne en kuauen desverkiezende zoo daartoe maar eenigszios gelegenheid is met elkander met de adspirant onderoffioieren of met de adspirantkorporaals menage houden mits zg allhans wanneer zij niet reeds vóór hunne inlgving aan een examen tot het rerkrggen der bedoelde voorrechten hebben voldaan binnen eene maand na hunne aankomst bij het korps met goed gevolg een examen afleggen volgens onderstaand ogramma lo het schrijven van eene goed leesbare hand 2o de kennis van de gronden der spelling van de Nederlandsche taal wtUce bigken moet uit een te vervaardigen opstel 2o Ie vier hoofdbewerkingen der rekenkunde met geheele getallen 4o de kennis ran het Nederlandsche stelsel ran maten en gewichten i 6o eenige bekendheid met de raderlandsche geschiedenis 6a voldoende kennis der aardrgkskunde van Nederland De bepaling van de wgze waarop hel examen zal worden gehouden wordt aan den commandeerenden officier van het korps overgelaten Zekere William Fleitas te Madisonrille aan de Tcbefuncte in Louisiana was geruimen tgd desabrik gner medeburgers Hg had den bgnaam de booee man van Bitter Creek n hg rechtvaardigde dien ten volle Twist zoeken was zgn lust hg pleegde allerlei geweldadigheden en minstens eenmaal had hg een moord gepleegd Vooral wanneer hij dranken was bleek Fleitas geraarlglc Alle menschen die hg onlmoette vluchtten voor hem en hg had hel ryk alleen op bet trottoir Onlangs mishandelde hg op straat een Duitsch winkelier Dendiger genaamd met een hooivork De man dankt hel behoud van zgn leven alleen aan egn snelle vlucht Maar den volgendeo dag kwam Fleitas een en ander koopen in IJeudiger s winkel zocht twist over het geld dat hg zou betalen en nam eindelgk de goederen zonder te betalen mede De winkelier diende een aanklacht le Fleitas in er werden zes welgewapeode mannen naar diens huit gezonden en na eenigen tegenstand was de baoze man in hecbieuis genomen eu naar de gevangenis gebracht Hg dreigde onderweg dat hg zoodra hg weer vrij zoti zijn allen zoa vermoorden die deel hadden aan zgn gevangennemiog Maar eeq aantal burgers van Madisouvilie hebben hem verhinderd die bedreiging ten aitvoer te brengen en de lynch wet op hem toegepast Zg j kwamen s nachts voor de gevangenis bgeen besloten den gevaarlijken man uit den weg le rnimeu drongen hel gebouw binnen en scholen Fleitas in zgn cel met revolvers dood De tijding van bet gebeurde bracht een algemeen gevoel van verlichling le weeg en men verwacht dat de overheid geen streng ouderioek naar de moordenaars van den booicD man lal iaslellen slechts in een afwisseling van pekelvleesch met boonen en boonen met pekelrleesch Daarom was het dan ook geen wonder dal de dames alle mogelgke moeite deden om te ontsnappen en al haar taoverkrachl op de schildwachten beproefden Menigeen ontsnapte zoo en meermalen zag men s morgens een of meer villa s leegstaan De bewoonsters hadden de schildwachten vermurwd en waren met een bootje naar het vasteland overgestoken Eerst toen generaal Butler wegens zgn al le groote gestrengheid was terugjieroepen werden ook de andere gevangenen in vrijheid gesteld die zeker in haar volgend leven nog menigmaal aan hel gedwongen verblijf op Sbip EJIand tullen gedacht hebben Aangaande het geval van vergiftiging door suiker voor eenigen lijd le Amsterdam voorgekomen deelt het Ned Tijdtekri l voor Geneeekunde nog eenige bijzonderheden mede daartoe na bekomen vergunning van de justitie in staat gesteld door prof J W Gunning die met jhr W Alberda van Ekenstein 1 scheikundigen aan het Rijks snikerlaboratorium te Amsterdam lot deskundigeip in deze zaak zgn be i noemd Bij den winkelier die de suiker had verkocht aan het ziek geworden gezin ts de gansnhe voorraad ongeveer 125 kilogram in beslag genomen en in twee zakken lot onderzoek aangeboden Die geheele voorraad was verontreinigd mei raltenkruid maar dit was zoo ougelgk verdeeld dat het in den eenen zak niet kon worden gevonden dan wanneer hoeveelheden ran 2 of 3 kilogram aan de daartoe strekkende bewerkingen werden onderworpen Ook in den anderen zak was rattenkruid aanwezig en ereneens zeer ongelijk verdeeld op elf ersohillende plaatsen in dezen zak werden gevonden hoeveelheden afwisselende rao bgna O tot 0 03 pet Het proefje dat nog aanwezig was in het gezin dal door hel ongeluk getroffen werd en een dadelgk daarop bg den kruidenier gehaald monster bevalteu eehler reel meer nl het laatstgenoemde 0 07 pet en het eerstbedoeide zelfs 0 4 pol Geen wonder dat uit de spijzen met die suiker toebereid en uit het nilbraaksei ran hen die er ran genuttigd hadden gemakkelgk rgkelgke hoeieeHleden rattenkruid te rerkrggen waren Het gedane onderzoek bracht Toorts aan hel licht dat deze suiker meel beratte hetgeen in reel grooter hoereelheid dan hel ratienkruid aanwezig was zoodal op rerschillende plaatsen in den boven bedoelden zak wel meel maar geen rattenkruid gevonden werd De gegevens waren orerigena niet roldoelde om 4 n oorsprong dezer Termenging op te sporen misschien is de roorraad geheel of roor een deel opreegsel ran een pakhuis waar ergens Teen mengsel ran meel en rattenkruid ter verdrgring van ongedierte was neergelegd Het monslertje waarop de suiker uit Engeland aangeboden en gekocht langs bief offioieelen weg in handen ran deskundigen gekomen was rrg ran rattenkruid en ran meel beide dooh het bedroeg niet meer dan ongereer 26 gram Gesteld dai oflicieel dit monster erkend was als behoorende tot de bedoelde partg dan zonde men bg oveibaaste beoordeeling der uak zich geneigd kunnen gevoelen daaruit af ie leiden dat de vermenging was geschied bg of na den invoer bier te lande Het gerucht is ook verspreid dat de suiker zou t jn vervalschl mei glucose die als uit zetmeel bereid met behulp van zwavelzuur rattenkruid uu laatstgenoemd zuur afkomstig in de suiker zou hebben gebracht In fooverre kan tol zulk eene onderstelling aanleiding warden gevonden als er werkelgk glucose die wal het uiierlgk betreft geschikt zou zgn om gewone suiker te vervalschen en die arseuik rattenkruid houdend kan zgn in den hamlel voorkomt De bovenvermelde bijzonderheden verheffen het eohter boven eiken twgfel dat zoodanige vervalsching bier Diet aanwezig was Naar aanleiding van het onlangs medogedeelde geval van sprakeloosheid voor de rechtbank te Zwolle wordt uit Zwartsluis hel volgende gemeld aan de Zte Ct De jongeling J B sobeepstimmermauskaecht was indertgd als medeoprichter eo weldra als president der oliristelgke joiigelingsvereengiug eeo gverig en niel onverdieustelgk woordvoerder der richting waarvoor die vereeuigingen propaganda trachten le maken Nu raim 4 jaren geleden bel was in den tgd toen de predikanten Kautzmanu en Booze zich krachtig voor die zaak interesseerden had er mei genoemden J 8 iets plaats waarvan niemand zich rekenschap weet te geren zelfs mgne naaste belrekkingen niet hg weigerde op eens meer te spreken onttrok zich aanderereeniging en tot op den huidigeu dag slaat hij niemand te woord Door gebaren eu iu rolstrekl noodzakelgke gevalttn met een leitje tracht bg zich rerslaaubaar te maken t maar op de rraag naar de reden zguer oubegrgpelgke slilzwggeudheid bigft h j hardnekkig het antwoord schuldig Tgdens den Amerikaanschen slavenoorlog was Benjamin Butler uu gonvernear ran Massachusets oommaodaut ran hel op de rebellen veroverde NewOrleans Algemeen was hg bekend onder den uaam Butler He beatt omdal hg zouder zich om de voorschriften der hoffelijkheid te bekommeren geen onderscheid maakte tusschen niannelgke en vrouwelijke rebellen Toetf Butler den 1 sten Mei 1862 als orerwiunaar New Orleans binnen trok openbaarde zich jegens de Noordelgkeu in de stad een zoo felle haal dat werkelgk eeu gzeren ruist noodig Was om de orde te handbaren Een der eerste maatregelen ran Balier was het oprichten rau een strafkolonie roor rrouweo op een zandig eilandje aan den Missisippi mond De rronwen waren even eer op de orerwinnaars verbitlerd als de mannen en daarom liet Butler tonder genade elke scboone naar Ship eiland brengen die zich aan oproerige handelingen had schuldig gemaakt Zoo groot waa de verbittering dat zelfs fatsoenIgke vrouwen zich niet ontzagen om gedurende de begrafeni van gesneuvelde soldaten der Unie op de Igkbaar le spuwen Op Ship Eilaud kregen echter de dames gelegenheid om orer bet onrrauwelgke barer handelingen ua le denken ledere rrouw werd moederziel alleen In een klein bouten huisje ingekwartierd Een enkel door stsrige tralies besoliermi renster gaf uitzicht op de zee zoodat daar niets te zien was dan lucht water en enkele meeuwen of in het gunstigste geral eeu schip dat in de rerte geankerd was Wilden ze door bet sleutelgat gluren dan zagen zg den rug tBa een slerigen soldaat want generaal Butler dreef de beleefdheid zoo ver dat hg voor ieder huisje een eerewaohl plaatste Behalve het kleine garnizoen dal dezen dienst moest waarnemen en een aantal zwiirie waschvrouwen en weggeloopen slaven bevonden zich op het eiland geen menschelgke wezens manr des te meer muskieten en r anilvliegen Vooral wacneer de Iniidwind woei en milliarden van die kleine kwelgeesten over de zee joeg was het op hel eilnudje bgna niet uil te houden Het eten was huogsl eenvoudig Het bestond Aangaande de CurS ao che post schrijft de heer D E Schreuders HM volgende in het nieuwe Nederlandsche Tydtekri t mor Poüzegelkunde Zoodra een mailboot het eiland nadert wordt aan de haven een kanonschot getost en worden de langs de kust staande seinvlaggen gehesohen Ieder bewoner nu die het schot hoort uf de vlaggen geheschen eiel en brieven verwacht gaat of zendt naar het eenige mtkantoor te Willemstad Gedurende den tijd die verloopt tasseben het in t zicht komen en binneuloopen van bet schip 1 a 2 uren verzamelen zij die op de mail wachten zich op de trappen van het postkantoor Met het uitzoeken der mail gaat ook nog een halfuur verloren en daarna worden de brieven en verdere stukkeu bezorgd neen uitgereikt en wel op de volgende jroor ons zoo door ile pust verwend verniakelgke manier Op hel postkantoor wordt een raam geopend daarachter liggen op een tafel uitgespreid de aangekomen stukken Nu roept de postambtenaar één vóór ééa de namen der adressanten af en deze of hun gemachtigde wanneer een van beiden tegenwoordig is antwoorden op het hooren van hun naam met een luid Hier I en nemen het stuk in ontvangst En zoo gaat hel voort totdat er geen brieven of geen belangstellenden meer zijn Blgven er brieven over waarvoor airmand zich aanmeldde nu geen nood dan zal er bg de volgende mail wel eens iemand kannen opdagen Het geheele personeel der Curntjaosche post bestaat uit den directeur een ambtenaar en een kantoorkiieohl mulat Orootsche plannen worden ontworpen voor de Wereldtentoonstelling welke in 18S9 te Farga zal worden gehonden men weuscht het eerste eeuwfeest der Revolutie te vereeuwigen door een kolossalen toren in hel moderne Babel De heer Eiffel een der bekwaamste bouwmeesters van gzeren bruggen wil een toren van gzer bouwen op het tentoonstellingsterrein 300 meter hoog dus ruim het dubbele van den toren der hoofdkerk te Straatsburg en 141 meter hooger dan die te Keulen Hel gevaarte is mei het oog op de stevigheid en den winddruk verdeeld in vier verdiepingen die naar boren in omvang afnemen en gebogen ribben hebben Het benedenste gedeelte zoa bestaan uit vier kolossale bogen van 70 meter hoogte nog iets hooger dan de torens der Notre Dame waarover de vloer komt eencr koepelzaal die 5000 menschen kan bevatten en waaruit men een omgeving van 120 vierk mijlen kan overzien Daarboven verheffen zich nog drie even hooge verdiepingen eh ten slotte een soort van lantaarn in top bestemd om Parg elecirisch te rerlichten Kolossale hgsohmachines en kleine kabel spoorlijuen zijn bestemd Bultenlandscb Overzicht Heden den tweeden Dinsdi van Januari wordt de zitting van het Fransehe Parlement geopend Vermoedelgk zal de Senaat dadelgk weder uiteengaan en wel tol na 26 Januari op welken dag een deel van dit lichaam hernieuwd moet warden Ook de Kamer zal misschien met het hervallen van hare werkzaamheden wachten daar de helft van bare leden nl 26S geroepen zgn tot hel uitoefenen van hunnen burgerplioht als gedelegeerden tol de Senaatsverkiezingen en bovendien verscheidene afgevaardigden caudidaten voor den Senaat gestold zgn De National wilde een einde maken aan de onzekerheid waarin men verkeerde door lo de inededeeling van den Evenement betreffende hel aftreden van generaal Qampenon minister van oorlog 2o de tegenspraak op die mededeeting gevo d van officieuse zgde en in andere bladen 3a de herhaalde verklaring van genoemd blad dat het gued is ingelicht geweest en de waarheid verkondigd heeft Om die waarheid le ontdekken liet de National den De Haagsche afdeeling van het algemeen Ifederlaodsoh weikliedeapeusioenfouds heeft met het daar bettaande plaatselijke pensioenfonds eene orereenkomat getroffen bestaande in een fusie aarbg de gelden ran het plaatatlijk pensioenfonds groot 8000 als suppleliefouds aan de Hangsobe afdeeling worden oergedragcn o a onder Toorwaarde dat bij een reglement foor het suppletiefonds aan een leker aantal personen die lich bg de Nederl pensioenvereeniging een wekelijksch pensioen an 3 Terzekeren een erhooging lan het wekelgksch pensioen ten bedrage Tan ƒ 2 op 60 jarigen leeftgd lal worden leratrekt dooh het suppletiefonds geheel onafhankelgk tal worden beheerd door het bestuur Tan de Haagsohe afdeeling der Nederl pensioeoTereeniging en door een raad Tan commissariseen dat de leden van dien raad worden gekozen uit en door de leüeu Tan anppletiefonds en dat tot leden daarran slechts lullen worden beschouwd zij die door het Terleenen ran rentelooie Toorschotten of aohenkingeu enz tot bgecnbrenging ran het stamkapitaal medewerken Met 1 Jan jl ia de deelneming in het pensioenfonds opengesteld De heer Dugris lid ran de Tweede Kamer der Slaten Genernal en fabrikant te Utrecht is roor zgn werklieden toegetreden Ten aanzien an de rermelde inhechtenisneming Tan twee Haagsche handelaren rerdacht ran medeplichtigheid aan bedriegelgke bankbreuk door een koopman te Amsterdam gepleegd berat het Otill Pol NieuKi het volgende ifËenige maanden geleden zag men op de groote spiegelruilen an een onlangs nieuwgebouwd perceelin de Spuistraat met groote letters sohildereu Export Éngroa Iedereen dacht aan iits grootaoh Wat die grootheid was bleek dezer dagen Hethoofd ran die zaak was zekere T F ran Dam koopman Hg kocht betaalde niet en werdfadliet rerklaard Al dadelgk kwam aan het licht dal een aantal goederen kort TÓór hel faillissement gekocht rerdwenen waren een onderzoek rolgde en uu bleek dat f Larabeck J ran Teefelen enP Caufmann allen te s Hage wonende de goe deren die blijkbaar gekocht waren om nooit tebetalen roor een bagatel hadden rerkocht Oplast der justitie werd Van Dam naar de gijzelinggebrnchl en di drie andere personen te s Hage in hechtenis genomen en gevankelgk naar Amsterdam orergfibupht Den algemeen geaohten commandad der Amklerdamsche brandweer den heer Dycknieesler is retinoedelgk Zaterdag nacht een ongeluk orerkomen Hg kwam te halfdrie per rgtuig roor zgn woning op deLeidschekade die hg echter ermoedelgk om nog een ronde te doen niet biui eQtrad Sedert wordt hij vermist Da nasporingen welke zgn gedaaan hebben geen stellig resultaat opgeleverd Men vermoedt dat deheer D verdronken is H De directie ran het Handehmuieum mag zich verheugen in een onrerwacht succes op haar pogingen tot reconstruc ie der nederlandsche afdeeling ran de wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1686 Van verschillende zgden ontving zij toezeggingen roor de uilzending ran particuliere rerzamelingea Tan Indiiche wapens ran ethnographische curiositeiten enz enz Prins Roland Bonaparte stond haar een exemplaar ran zgn onlangs verschenen prachtwerk Le habitanU de Suriname ter tentoonstelling af een zeer merkwaardig gesmeed gzeren hek met balooii een meesterwerk der Nederl Kunsingrerheid uit de rorige eeuw werd haar ter opluistering der afdeeling aangeboden Het aantal vasto deelnemers aan de tentoonstelling is reeds niet onbelangrijk wanneer uu vóór H oensdag avond 14 Januari de nog ontbrekende inschrgvingsbiljeuen ingezonden worden mocht daarenboven de toegezegde deelneming run den nederlandschen boekhandel en ran het lager onderwgs defilnilind worden dan kan men hel bestaan cener nederlandsche afdeeling verzekerd actiteu 16 Januari e k wordt echter le Antwerpen deünilicf over het lerrein beschikt en dus het lot der afdeeling beslist Het nieuwe tooueelsiuk van den heer Rosier Paassen is gisterenavond te Dordrecht opgevoerd door de Rotterilam che afdeeling van het N T Het heel Platgn en Co Omtrent deze vertooning meIJt men aan hel Dagbl voor Nederland het volgende Hel eerste bedrijf is langdradig j het tweede hoewel beter opgezet loopt deze fout niel mis Du twee laatste bedrgven zgn de beste De heeren Foassen en Legras ontvingen elk een krans de laatste bovendien nog ter gelegenheid van zgn 25jarig knnsteuaars jubilé een cadeau vanwege de afdeeling Dordrecht van het Tooneelverbond om de liefhebbers hoog in de lacht op te voeren Een nog grooter plan ran gelgken aard ia ontworpen door den bouwmeester van het Trocadéro den heer Bourdais Zijn toren zal 366 meter hoog worden en niet geheel van gzer zijn maar ook van graniet en metselwerk Hij heeft het plan daartoe opgerat ter gelegenheid ran de electriciteitstentooiistelling om de geheele stad uil één punt te verlichten door een kunslzou of kunstmaan met de noodige versieringen Volgens de berekeningen van den heer Bourdais kan zulk een gevaarte in de afmetingen door hem aangegeren de hevigste stormen weerstaan hg heeft ongeteergelgke afmetingen waargenomen bij de Egyptische obelisken Uit Alharaa wordt dd 2 Januari aan den Impareial hel volgende geschreven De stad Alhama is in twee deelen verdeeld laag en hoog Alhama en telt 10 000 zielen en 1769 huizen Den 29sten December te V ure s avonds toen de meeste inwoners hel kerkelgke feest van dien dag in hunne woningen vierden voelde men plotseling een hevigen schok van aardbeving die een deel van hoog Alhama verwoestte Al de bouwvallen stortten neer op laag Alhama In de hooge stad werden 22 straten totaal vernield in het lage gedeelte bleef haast geen bu s staande Tot heden namiddag 6 ure zgn er 250 Igken onder de painhooprn te voorschgu gehaald hel geUl gekwetsten gaat 300 te boven Tien duizend stuks vee zgn verloren gegaan en 200 000 hectoliters korco Een tweebonderdtal huizen kunnen alleen nog gedeehelgk blijven staan en met groote kosten weer opgebouwd warden Op de pleinen en op bet veld kampeeren een 7000 personen aan wie op dit oogeiiblik nog volstrekt geen hulp verleend is zoodat de meesten sedert drie dagen niet gegeten hebben Een brood van twee pond heb ik vandaag tusschen acht persoueo zien verdeelen Het kerkhof is ingezakt en de verpestende dampen die daaruit opstggen bedreigen de gezondheid In de straten ziet men vele menschen naakt rondloopen terwgl de koude lich hevig doet gevoelen Staaltjes ran zelfopoffering en moed geven alleen ernigen lonneachgn in de bittere ellende Een rgtuig in hel midden der markt is lot parochie ingericht Er gn daar reeds twee kinderen gedoopt Den SOsten December kwam de gourerneur ran Grenada den armen troost brengen en eenig geld Ook werden hun 50 reldtenten gezonden waarin 3U00 personen onderkomen kunnen vinden De puinhoopen mogen wegens het gevaar alleen onder het toezicht van ingenieurs worden eggeruimd Uit de stad Grenada zullen dagelyka 1000 brooden gezonden worden Sprekende cijfers Een flink stappend mensoh legt 1 66 M per seconde af dat is zoo wal da helft der snelheid van een tramwegen De trekking der schoorsleeueu is 3 M a 6 60 M per secopde Een dravend paard legt 12 60 M per seconde af en de sneltrein van Fargs naar Hgsel 16 67 M Veel sneller nog loopt een windhond die 36 84 M per seconde aflegt Een kwartel vliegt mei een tnelbeid vun 17 80 M per seconde Maar al die cgfers orde u nog overtroffen door buitengewoon snelle vlucht vsn 4 postduiven die gelgk indertgd werd gemeld voor eenigen tgd van Parijs naar Pest vlogen Zg legden 1293 kilometers in 7 uren af dat is 61 31 M per seconde De snelheid van een vallende ster is 71 000 M per seconde Maar de grootste snelheid die men heeft waargenomen was een eleotriscbe stroom uit een Leidsche flesch langs een koperdraad die was 128 760 M per seconde Üe snelheid van het geluid door de lucht is 338 M in de seconde en die van het zonlicht 42 000 M in de seconde Men toil roodbortlje Wij lezen in Die gtfiederte fTell het volgende Ben wit roodborstje dat ik op den 1 October 1860 op mijn jachtterrein op eene hoogvlakte i uur noordwestelgk van Meiasen geschoten heb is onder vele zeldznainheden die ik in mgu 30 jarig jachtbedrijf verkreeg wel de meest belangrgke Op de patrijzenjachi bij een bekenden jager bemerkte ik plotseling in eene zandgroeve bg een dennebosch een groeten witten vlinder die in een half verdord eikenbosoh aan den rand der groeve op zonderlinge wgze rondvloog Naderbg gekomen erkende ik dal het een witte vogel met roode keel was Ik trok met den krosser Let schot van mijn percuasiegeweer af laadde met weinig kruit en in plaats van met hagel met op de hand uilgeblazen wil zand sloop naderbij en schoot het zeldzame diertje op 20 pus afstand Het werd algemeen bewonderd en goed opgevuld zgnde bleef het jarenlang in de glazenkasl van miju waarden jachlgenoot Of het er nog is weet ik niet Hel wos zuiver wit en had een bloedroode keel Onze gev Tr generaal iniervieven Deze was bereid op al de hem gedane viagen te antwoorden en nu blgkt lo dal b j in b iosel niet wu legen de expeditie naar Tonkin en China maar alleen de uitbreiding niet kon goedkeuren welke er aan gegeven werd 2a dat het zenden van talrgke rersterkiugen naar Tonkin na het gebeurde bg Bac Lé niel ran hem heeft afgehangen en dat de toen begane font aan het geheele Kabinet dient te worden geweten en dat dus reranlwoordelgk gesteld moei worden roor den toestand dien wg thans doorworstelen want het heeft altoos onze belangen in bet verre Oosten opgeofferd aan politieke quaestiën en vooral aan overwegingen die met de verkiezingen in verband stonden De generaal verzekerde dat hg geen oogenblik het oneens is geweest met zgne ambtgenooten dat bg zoo lang hg lid van hel kabinet was hen eerlgk ondersteund heeft en dst zoodra meeningsverschil zich bad geopenbaard hg zich rerw jderde Geen andere reden dan rerschil ran opratting ran de gevolgen der eipedetie deed hem besluiten de portefeuille neder te leggen Naar aanleiding der beraadslaging over de voorgestelde snbsidie van 150 000 M ten behoeve ran het geographisch onderzoek in Midden Azië ontspon zich in den Dnitschen rijksdag een niet minder levendig debat dan in de vorige zitting De regeering had den post met 60 000 mark verhoogd en motiveerde haar vordering daarmede dat de expedities der Afrikaansche compagnie welke van Dailschlaod uitgaan wegens onvoldoende middelen reeds aanmerkelgk ingekrompen waren wat een zeer betreurenswaardig feit mocht heeten met het oog op de gunstige resnltalen welke de rerschillende welenscbappelgke onderzoekingsteohteu in het binnenland van Afrika reeds opgeleverd hadden Niettegenttaande deze en nog vele andere argumenten door de regeering tol ondersleoning van haar voorstel aangehaald heeft de budgetcommissie na rijpelijk overleg en na uitvoerige beraadslagingen toch gemeend het regeeringsroorstel niet le kunnen steunen en de 60 000 geschrapt De rapporteur der commissie de heer r Bunsen zelf roor de rerhooging beeft de redenen uiteengezet welke de meerderheid der commissie noopte de gerorderde 60 000 M niet toe te staan waarbg hg tevens iu een breedvoerige faiteenzetting trad van de beweegredenen der minderheid die deze som een kleinigheid en wel het geringste noemde wat meo roor hel onderzoek in Afrika kon doen Een nieiigheid was het iu vergelgking van hetgeen andere landen aan het onderzoek in Afrika besteedden zoo schonk een onbekende aan een der vaU Ëngelache zendingsgenootschappen alleen 100 000 £ Een bedrag dal het door bondsraad en rgksdag tot heden toe ingewilligde dubbel overtrof Een der voorstanders maakte na de uitvoerige rede van den rapporteur dan ook de gegronde opmerking dat hg zelf den eisch der regeering niet beter had kannen ondersteunen dan dit de heer V Bansei gedaan had die op verwerping aandrong Minder logisch was deze warme verdediger van de verbooging toen bg er naicf aan toegevoegde met de meerderheid overtuigd te zgn van de noodzakelijkheid aller fiuancecle bezuiniging maar dat deze 60 000 M noodzakelijk waren anders zouden zg niet gevorderd zijn Dit wekte tooals zich begrijpen laat groote hilariteit aan de linkerzgde Men vorderde terugzending van den post aan de commissie waartegen Bismarck zich herig rerzette De bereidwilligheid waarmede hel geheel Duitsche Tolk haar koloniale politiek begroette had de regeering de overtuiging geschonken dat ook de ryksdag die de publieke opinie representeert haar steunen zoo Slechts dan kan zg op den ingeslagen weg voorwaarts gaan Heeft de regeering geen eutbusisste meerderheid achter zich zoo zal haar het bewustzga het beste le hebben gewild tevredenheid sokenkan Over en weer had men nog veel te zeggen maar der langen Rede htrzer Sin was dat lol terugverwijzing van den post naar de oommissie beslolen werd met 136 tegen 128 steramen Voor stemden centrum Polen Duiisoh vrgzinnigen Welfen éen uitgezonderd en volkspartg De Duitsche Rgksdag wgdde Vrgdag weder een uitvoerig debat aan de koloniale politiek der Regeering Prins Bismarck voerde herkaaldelgk hel woord en verklaarde o a op eene aanmerking van den heer Windthorst dal de betrekkipgen met het buitenland vooral met Frankrgk goed waren Ten slotte werd het regeeringsvoorslei betreffende den post van 150 000 mark bg eerste en tweede lezing aangenomen Bg het jaarlgksoh diner van zgn pachters dat Gladstone gewoonigk te Hanarden bgwoont heeft hg ditmaal niel tegenwoordig kunnen zgn Hij werd vertegenwoordigd door een zijner zoons die eenige woorden sprak over de langdurige politieke loopbaan sgiis vaders welke thans niet meer van langen duur zou zgu en die levens zeide overtuigd le zijn dat zgn vader al liet h j de moeilgke politieke taak varen tot hel laatste toe zich aan een of andere werkzaamheid