Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1885

iV9 3184 Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg I 60 Alle BOBKBN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogej ken tyd geleverd recommandeert zich roor fil II Ptiiilwteifki tegen zeer billjjke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLAND8CHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ïs Vermiët twee Zwanen met een HALVE MAAN geteekend op de bek Die dezelve terug bezorgt by A M0EBING8 in Bloemendaal bij Gouda zal goed beloond worden TE KOOP een zeer soliede en net afgewerkte Te bevragen Vq A J J DB RUITER Smid Lange Tiendeweg Gouda Mevr BAKKER NIEMEIJER vraagt terstond ot met 1 FEBR een iateoeniyke BÜROERDOCBTBR als niet beneden 18 jaar goed kunnende Naajjen en met de Wasch omgaan J E FÖOTSËraAEKT onder Redactie van Pr s per kwartaal 1 50 franco per posi Afzonderlöke nomniers 0 25 Inhoud van No 7 van 10 Januari 1885 Des Mouies Fort Oodge Spoorwegmaatschappg Beorsoveriieht Binnen en BDitfolandsche benchleoi Rutêttehe Financien Mextcaaneehe Financien Rustuche Spoorwegen Allanhe Pacific Spoonoegmi Buffalo New York Fhtladelpkia Spooncegmij Canadian Taetfic Spooruiegmij Denver Sio Örande Spoorwegmy Loutêtille Nathmlh Spto mijeu Maxwell Land Orant Company Michigan Central Canada Southern Spoorwegmaatschappifen Mitsourt Faedic Sp tcegmy NewYork Ontario Weatern Spoonoegm Oregon California Spoorwegmtj ORtrangateD van Spoorwfgeo NoteeriDgBu te Nen York Niet officiecl Terhandtfjdtf foDdaen Laatste Berichten Correipoodetitie Uitlotingen AdTerteotien Men abonneert zich bg liet Bnreel an e Fondsenmarktff ter boekdrukkeri van GEBROEDERS HOITSRMA te Groningen en bij alle BoekbaDdelaara en Postkantoren Dr Chantomelanus Oogen water krachtig werkend middel voor alle bogkwalen ala verzwakking afmatting zware drukkende stekeude en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwyls vocht ontloopt vooral bg koud weder enz enz Allen ooglyders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prys per flacon met gebruiksaanwyzing 60 ets Verkrygbaar by Wed Bosman fionda Wed N Sandera Leiden A PriD Zevenbuizeu W Liglhelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Boi Berkel die Toor hem thai untrekkelgk wu eou blqren wijdea Men niaakt daarait op dat de premier roornemens is eerltog af le treden Het maakt te liOnden een onaange amen indruk dat de Timet de vraag atell of de toeetand ran Oladslone op i jn ouden dag niet ran dien aard ia dat bet uiet de raag is of hü aanspraak beeft op rust maar of h j het recht heeft lijn aftreden nog langer ait te stellen Men kan intuaschen hieruit lien dat de ontcTredenheid orcr de bnitenlandsohe politiek in Engeland op dit oogenblik leer groot is Toch spreekt men orer een man alt Oiadttone niet op lulk een plompe wijze De Spaansohe Kamer heeft met algeraeene stemmen een roorstel ran den Minister president Canoraa del Castillo goedgekeurd strekkende om de praiincien Oreoad en Malaga te machtigen een leening van 8 millioen pesetas aan te gaan ouder waarborg ran den Staat ten einde den noodlijdeodeu te hulp ie komen postbejj e LIJST ran brieven geadresseerd aan onbekenden uit Gouda verzonden en door tnsschenkomst van het postkantoor terug te bekomen Sanders Am sterdam J van Santen Ginneken Mej 3 MKriasenberg s Gravenhage P Vermeer Kralingen van Zanten Rotterdam Brink Schiedam J C van Ryn Waddingsveen De Direoleur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Kieiohandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda breng n ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij ben ziju ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarby vergunning wordt gevraagd om in de b j ieders natra vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen alt Naain vtD den Verzoeker Aandaidiag der localiteit Margaretha de Bruin Varkenraarkt M 224 Jacoba van Geelen Peperstraat K 6 Gouda den 10 Januari 188i fiurgemeetter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secret arit BROUWER B a r s e r 1 ij k e Stand GEBOREN 10 Jan Nel Gysberla ooderi W Heg en M Muileabnrg 11 Adnanus Johannes oodert A Grendel en I M van leeonen Maria onderi P A Gerritsen en J C Berka Antje Wilhelmina ouden T Simmers en E Siton Simon onvers J Holscfaar en S Laitjea Jobanua Jicoba onders W vao den Heuvel en A ven den Hem 12 Wilbelama ouders W van Kersbergen en C de Graaf OVERLEDEN 10 Jan E Koogje wed van T van Es 79 J D Bnrger 74 j L Groeneveld wed J de Brntin 69 j H F Henry wed J Verslnia 79 j M Snel 8 a C M vnn der Paanw w 12 M van Leeawen 43 j J de Jong 1 j 2 m ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon J M tan LEEUWEN Echtgenoote van ADR GRENDEL Jr Gouda 11 Jauaari 1885 ♦ Bevallen van een Zoon H J DEN BRABER BODLOGNE Gouda 12 Jan 1885 ♦ Heden overleed na een langdurig en smartelgk Igden in den onderdom van ruim 79 jaren mgne geliefde Moeder FRANCINA HENRY Wed van den Heer Jacob Veesldis Wed H W KBAMERS Versldis Qouda 11 Januari 1885 De ondergeteekenden betuigen by dezen hunnen hartelgken dank voor de eer hen aangedaan by het ter aarde bestellen van hunnen geachten Patroon den Heer CA SCHOUTEN M WILDSCHUT en ZOON K DEN BLIJKER en ZOON Sgelperidrak vut A Bsinkman te Gonda PH 31A YFA RTH Co FranhfoH ajM IJzergietery en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIÜEN fabriceeren als Specialiteit 1 I volgens Stroosniidersrr volkome ne constructie iedere grootte tot billgke pryzen Reeds geplaatst 33000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prysconranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in Nederlandsche taal Men lette op de VOOK IDEELia E VOOEWAAEDEU VA DIENST EJimG VOOE HET Leger in NederUndsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen Ai gratit verkrygbaar zyn by het Departement van Koloniën te s Oravenbage en voorts by alle Burgemeesters van BUKSKIN LAKEN THIBÉ DRILLE enz zyn by my in plaatsen waar ik nog geene Afnemers heb kosteloos verkrygbaar AUG MASCHMEIJER Amsterdam Spuistraat QELD DISFOITIBEL op Huizen en Landerijen met of zouder aflossing Rente 4 4 4 of 5 pCt naar gelang van den aard van het onderpand Zich te vervoegen by den ondergeteekende G OVEREINDER Sr te Gouda De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te e Botch beveelt hare gunstig bekende beleefdelyk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda by wie Modellen ter bezichtiging zyn gesteld en nadere informatien in te winnen 1885 VrUdag 16 Jannart COUDSGHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 AD VERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar ploatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Afeoaderigke Nommers VIJF CENTEN zz jrrr jif L i De heer Le Graa beantwoordde al iae bewijzen van hulde waarop fanfares bravo s en aanhoudend applaaa gelaigden van de deelneming van orkest en publiek Het nieuwe stuk van Fastten had vwl toeees De leeraren aan de hoogere bnrgsnchool te a Gravenhage wier traktementen over de afgeloopen maand op 376 na door een tot duiver nog niet opgehelderde oorzaak verloren gingen hebben een commisaie uit hun midden benoemd om rapport uit te brengen over de vraag öf de wgte van uitbetaling faonoer bexoidiging zoodanig geregeld ia dat na het eebenrde me de laatatelgk ontvangen gelden de billijkheid zon medebreugMi de geleden cbade uit de aUdskas te vergoeden Aan hoofdelgke sanaprakelgkbeid van den directeur der iuriohting voor de riohtige uitbetaling der leeraaratraktenwnten kan in geen geval gedacht middelen die strekken kunnen tot welzgn van den Bond dua de ongeoorloofde niet uitgealoten Maar zg noemden ook met name de propoganda door geschriften en on bleek bij nauwgezet onderzoek dat op schier elke bladzijde op den voorgrond worden gesteld opiverwerping van den nuatachappelijken toestand en inbreuk op het eigendomtrecht zoo noodig ook door daden die de openbare rust en orde in gevaar kunnen brengen De Regeering mocht dus de middelen niet verachaffen voor zulk d l en te minder omdat der vereeniging vooraf werd gevraagd of zg alle ongeoorloofde middelen verwierp en daarop geantwoord werd dat men geen andere dan geoorloofde middeleil heeft daar andera de overheid wel zoo vrij zon zgn de Staatswetten te handhaven Verder handhaaft de Regeering haar zienswijze omtrent s lands financiën verklaart dat de zilverontmnnting vermoedelijk in 1886 niet noodig zal zgn dank zg de hulp der Ned Bank en dat de aandacht ia geveatigd ojf eeM keniein der pers belsiting BmNENLAND GOUDA 16 Jaouari 1886 Tot bulpgeneetheer iu bet gemeeDte iielceuhnia te Oraveohage ia door B en W beaoemd de beer X A Kortlandt te l lrecht SCHAAK C0KBE8P0NDENTIE den Haag I6de iet F 3 neemt O 4 Gouds ld F 7 V 8 In het nieuwe reglement op deo inwendigen dienst bg de infanterie komen vermakrigke zaken voor Zoo aohrgft b v art 169 voor dat het vuile waachgoed des Zondags een uur na de reveille door de zorg van den etoouade commandant bg de waaohvrouw moet worden bezorgd In een gamisocnaplaata ala b v s Gravenhage waar in ééae kazerne 20 compagnién infanterie zg n gebniavest zullen bygevpig eiken Zondagmorgen wanneer het reglement naar behooren wordt nageleefd 8 per comp dua 160 korporaalieaoouade com mandanten gevolgd door 160 man dia elk een pakje waachgoed dragen gelgktgdig de kazerne verlaten en zich naar de waaobvroawen moeten begevfn Soorlgelgke vooraohriften brengen de bekende atokviachordera van Iiodewgk Mulder weder in herioneriog Verleden Zaterdagavond dus verhaalt de T Ci Kleeden knaap ten kantore van den heer J If l n agent der Gelder he Credietvereen gi rtr mnr jcr inwisseling ngeboden een vr m d zilv f ter grootte van een rgksdaalder Op de vrrboè hg daaraan kwam antwoordde de jongen d zHu vader het voor een rg ksdaalde had intvaniZ te komen dan zou men het stuk doen hatten doot i T i J telökteru doch inmiddels wm het den beer K bg het nau f keurig nazien der munt gebleken dat de Jakunatig bewerkte en goed bewaarde repennini Ta van de j m f igg dreven door I van Diahoeck De jongen werd opnieuw uitgevraaed en n vertelde hij dat de penning hem va g eVe dJ Ï eenen jongen heer met een hoed op die on dé vrTo h k n hem jongen ging in onderacbeiden winkels faar men weijerde het onbekende atuk De jongeheer dfe r t tnVkLort jgi i jongeheer hem naar de naam en woonplaats w rn hg den jongen verliet opiaais waarna beer K meende voorloopig het om kunstwaarde en ouderdom wellicht vrij kostbare stuk in IZi Voor de beflSng van een tabaks of bet zondan moeten heelen sigaren belaating die ongel rizou kunnen worden zonder onze bloeiende ffi markt en de inlandsche cultuur iu gevaar t bren genen zonder den consument van g koópe lab lr e bezwaren geeft De Beur Red M het volgend denkbeeld i overweging Men zou zich alhier kunnen beperken tol d navolgende bepalingen Dioidagavoad kivaiDen tiree bedieodea van den beer Raagoiakera langs de Markt net een mand bfj zich drie perioneu naar meu medadeelt tudeotea die albier bg gelegenheid der vacantia over tgn hadden de loogcnaaaide aardigheid die mand attenemen en toen zy dnaroiede weg wilden gaan verletten lieh geooeoide bedienden daartegen vaarHaor WO rnlcHng mitatood ISea der studenten dreef hel tóó ver dat hy een der bedieadeo miahandelde en ign kleederen scheurde waarvoor hg natnurtgk ioh tal te verantwoorden hebben Ue Haagwbe kroniek der A Or Cl maakt melding van een te a Hage loopend gerucht dat bg de weldra door de regeerir g aan de vereinigde iittliig dèr Kamera te onderwerpen welsroordnwht tot regeling der voogdg over de eventueel minderjarige koningin U M Koningin £ mma in de voogdü lou worden bggeitaan door de graven Schimmelpenninok ran Nyenhuia en van Lgnden van Sasdenburg Dit lou a Konings weuaoh egn De miniaterraad too wordt er bggevoegd had een ander voorale gedaan nl de benoeming ran drie voogden van verschillende politieke richting de presidenten van de beide kamers en de vicepreaidenl van den Baad van State Ds aohr deelt dit onder reserve mede Naar hel N n d D verneemt beslaat het voornemen een wetsontwerp in te dienen waarbg een meuw tarief voor nolariawerkzaamfaedeo wordt vaatgeileld met bepaling dat de nolariaaeo die beneden dat tarief hunne hulp verieeneu uit hunne betrekking zullen worden ontzet In antwoord op de Algemeene beachonwingen der Tweede Kamer over de Staalebegrooting verklaart de Reg in de eerste plaata omtrent de Grondwetsherziening bg haar vroegere verklaringen te blijven Wat de kieawet aangaat de Regeering houdt zich bezig met de voorbereiding van een aanvulling der kieatabel waardoor 8 nieuwe leden der Kamer zullen worden gekozen en wel in 1886 in die gedeelten des lands waar de bevolking bet sterkst is toegenomen Verder wil zy ter vermijding van een nieuwe ontbinding thans niet gaan Ten aanzien der positie van het Kabinet wg at de Regeering er op dat het ideaal zeker ia een belangrijke meerderheid in beide Kamers maar dat thans bet land toch ook bestuurd moet warden Breedvoerig verdedigt de Regeering de weigering van reohtspersoonlgkheid aan de Sociaal Democratische Vereeniging Zg betoogt dat de wet ook voorschrgft te onderzoeken welke middelen aangewend worden voor het doel eener vereeniging iu dit geval uu omvallen de statuten al die Ter gelegenheid van het 26 jarig feeat van den beer lx Graa was Dinsdag de oomedietaal te Rotterdam alampvol Bg ign optreden werd de jnbilaria ontvangen met twee kranten en een aanhoudend applaus Na het tweede bedrgf werd de heer Le Gru door da heeren Berckenholf en Haapeli op het tooneel geleid Ëeratgenoemde bood den jubllarii namen vele vrienden twee photographién aan naar Bembrand en Set Zand van Bmirand van Butken Hnet beneven 12 oouverta namens den raad van beheer een zilveren krant met enveloppe verder kramen namens de afdeeling Rotterdam van bet Tooneelverbond en de financleele commiaaie der opera De beer BerokenbolF gprak een hartelg k woord dat door herhaalde toejuichingen werd afgebroken De heer De Voa bood daarna twee kransen aan namena de commisaie van toezicht en de directie der Tooneelacboo De beer Faasaen cbonk den jubilaria namens eenige Nederl letterkundigen een gedrukt exemplaar van de stukken die te Rotterdam zgu opgevoerd Aan deze hulde namen deel Multaluli Lodewgk Mulder Glanor Roodbuizen Marcellua ümanta Gerard Keller Juatua van Maurik Maaa Geeateranua Joban Gram Van Hall Ian C de Voa en Roller Faaasen Da heer 3 Haapels bood namena de tooneelspelera een krana aan en een ameublement Hij spoordde in zgne toespraak het publiek aan het nieuwe gezalanhap in zgne ouderneming te steunen