Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1885

flo De fabricage en het verbruik fan rooktabak wordt niet hoo ger belaat ten einde de minder bedeelde klaase die tot de pgp terngkeeren mag niet Ie iwaar te treffen 2o Elk sigaar en oigaret wordt belast met een plakiegel fan 1 cent Ofschoon het roor heden niet wensohelgk toeschijnt in nadere toelichting der taak te treden wil ik toch erenijes aanstippen dat bedoeld plaktegel iu den form fan een klein elikel sooala foor enkele soorten reeds bestaan op elke sigaar in t oog loopend aan het bofeneind befestigd moet worden jEfentneel ton deie plaktegel belasting progressief fastgesleld kunnen worden bgr voor sigaren en oigaretten tot en met 6 cent ferkoopprgs op j 1 oent en hooger tot en met 10 cents op l 2 cents tegel ent Belastingvrije entrepots ten gerieve van fabrikant en handel en verdere bepalingen conlravenlie betreffende touilen het onderwerp van bespreking vormen toodra men in Den Haag mocht genegen zgn het voorstel in overweging te nemen In e n Atjeh briéf aan de Soer Ci leest men Naast het deserteeren op Atjeh beeft zich een ander versohgnsel fertoond niet minder ongehoord een even groot bewgs van de indiscipline die er heerscht iu het Indische leger De beieiting van Senelop een benting met een kleine honderd man tot bezetting onder commando van den len luil der inf t M heeft tich verzet legen de bevelen fan haren oommandant Na haar eerst te hebben laten somraeeren door den sergeant majoor heeft de luit f M het zelf geprobeerd doch beide keeren fruohteloos Overste Van Tegn is er heen gegaan om de zaak Ie onderzoeken den alle telegraafdraden die haar met het omringende binoeuland in gemeenschap stelden door het Duitsobe leger afgetoeden naar de kabels in de Seine gelegd werd gedregd en met goed gevolg Toen ging men aao het proeven nemen en Bonrboure nam ook na het middel ter baud t welk Morse en Rogers veertien jaren vroeger te Ballimore dienstbaar hadden trachten te maken ter bereiking van hun doel De uitslag beantwoordde ook tbans niet aan den vurig gekoesterden wensoh In 1876 kwam men te Pargs andermaal op de aak terug Het terrein waarop de proefneming geschiedde was zeer beperkt namelijk tussohen de bruggen van Jena en van Austerlitz maar de uitslag was niet gunstiger dan vroeger Dit schrikte echter de mannen der wetenschap niet af en niet slechts in Frankrgk maar vooral in Engeland en in NoordAmerika hield men voortdurend bet oog op de zaak gevestigd Om een voorbeeld daarvan aan te balen zg hier medegedeeld dat de electricus Freece te Londen gedurende twee jaren werkzaam is geweest om een telegraph ische gemeenschap tusscheu het eiland Wight en Southampton tol stand te brengen zonder geleiddraden maar ool hem gelukte het niet het vraagstuk op te lossen In t begin van dit jaar vatte professor Bell in NoordAmerika de zaak Ier hand H j ging uit van het standpunt dat de gemeenschap tusscheu schepen op zee door middel van licht en geluidsignalen nog zoo hoogst onvoldoende is en dringend verbetering eisohie en dat hierop in de eerste plaats de aandacht behoorde te worden gevestigd Hg begon met een teiephoon te plaatsen aan boord van een schip waarvan de eene draad over den voorsteven de andere over den achtersteven in zee hangt i op het tweede schip bezigde hij in plaats van een teiephoon een dynamo electrische machine waarmede een hooge spanning aan den stroom kon worden gegeven en waarvan de beide draden op de vroeger genoemde wgte een eind in zee hingen laatstgemeld toestel is voorzien van eeu stroorabreJter Ten gevolge van de meer of mindere snel na elkander herhaalde sluiting van den stroom worden verschillende klanken hoorbaar iu den teiephoon op het andere scbip Naar gelang van den duur der stroombreking laten zicb woorden en gansche volzinnen op di € wgze overseinen Bg voortgezette proefnemingen bracht men het eindelgk zoo ver dat tussohen twee schepen liggende in den Potomack op een paar Eng mglen afslands van elkander op die wgze kon geseind worden Een alpbabeth werd nMmgesleld voor de verschillende klanken welkt binnen weinig tijds zeer dnidelgk konden worden afgelezen door t personeel dat Bell ter zgde stond en om zoo Ie zeggen een nieuwe taal werd gehoord en verstaan Bij de proefnemingen door Preeoe Bonrboare en anderen was gebruik gemaakt van galvanometers Bell daarentegen bezigde eeu teiephoon en deed een belangrijke schrede op den weg die verraoedelgk t zg meer of minder gewijiigd tot het beoogde doel zal voeren Zoo onvolkomen de uitvinding van Bell tot heden nog moge zgn toch kan zg reeds gewichtige diensten aan de scheepvaart bewgten want bg mistig nevelig weder is men thans aan boord van schepen in slaat seinen te doen toekomen aan andere schepen welke zich in de nabijheid bevinden en inlichtingen ten aanzien van den gevolgden koers enz te geven Het aantal stoomschepen welke electrische machines aan boord hebben ter verlichting van het schip neemt voortdurend toe en er behoeft derhalve zeer weinig omslag te worden gemaakt om eeu lelephonische verbinding met andere schepen tot stand te brengen niet slechts bij dag maar evenzeer bg nacht Men schrgft uit den Haag aan de ul i Ct In dezen tgd nu de gebeurtenissen in ZuidAfrika zoo algemeen de aandacht trekken zullen uwe lezers met belangstelling kennis nemen van een brief van een landgenoot waarin deze de bezwaren schelst waarmede ook de Hollanders nog in dat vreemde land te kampen hebben De brief waaruit ik u het een en ander wil mededeelen is gedagteekend Quelimane O kust tegenover Madagascar 13 Oct 84 en geeft ofschoon een verhaal van eigen lotgevallen bevattende toch een dolde lijken indruk van den toestand van verwarring en ouveiligbeid Het is nu ongeveer zes maanden geleden zoo verhaalt mgo zegsman dat ik mij naar het Quaoqualand begaf ora zaken te doen Van Quelimane uit moest ik eeu dag of vijf reizen om er te komen Zoo Schielgk mogelgk liet ik zoo goed en zoo kwaad als dat ging een huis en een magazijn bouwen en begon nu terstond met de negers te handelen Mijn tuin had veel van eens menagerie vogel honden apen varkens alles verkocht ik De negers kwamen veel bij mg en ik deed voordeelige zaken Maar wat gebeurde Reeds lang had zich het Fortugeescfae gou In de laatste jaren zgn namakiogen der Engelsohe banknoten zeldiaam geweest Slechts in één geval toen er feitelgk een komplot bestond waarin liedeïi iu de papiermolens te Laversloke betrokken waren mochten de voortbrengseieu der falsarissen werkelgk gevaarlijk heelen De misdadige samenspanning werd cveuwel nog bij tgds ontdekt ludieu de Bankdirectie nu echter meende dat haar bolwerk onaantastbaar was dan moest de ontdekking der valsche bankbiljeilen van £ 60 die plotseling hunne intree deden op verschillende plaalsen te gelgk haar leeren dal zg zich ten onrechte veilig waande Hetgeen hare ongerustheid niet weinig moet vergroolen is de zonderlinge vondst door drie mannen van de Metropolitttn Board 0 Work te Chapham werkzaam Ruim eene maand geleden ontdekten zg toevallig ouder eeneu heester bedolven eene langwerpig tinnen doos van Amerikaansch model Tot niet geringe verbazing der mannen bevonden zg bij de opening der vergezelde doos dat daarin eene grooie hoeveelheid Engelsch bankpspier ten beilrage van £ 6000 a £ 7000 aanwezig was Nu waanden tg dat hun forinin gemaakt was vooral loan een deskundige verklaard had dat de noten echt waren Snel werd de buit verdeeld Doch bg de eerste poging om éér der bankbiljeilen bg de Bank te wiaselen kwam het uit dat tg niet echt maar uiterst handige namaaksels waren Aan hel papier en bel watermerk was feitelgk niets te bespeuren en het bedrog kwam slechts aan het licht doordien de aangeboden banknoot eene serie en een nnmmer aanwees die beiden niet in omloop waren Een nader onderaoek door de justitie heeft doen tien dat deie valMhe banknoten heizelfde meesterlijke maaksel tgn als de biljetten van £ 50 onlangs in beslag genomen Deze pas gevonden baukuoteo zijn echter van t too en £ 500 Blgkbaar werden ze in der haast begraven uit vrees voor ontdekking Den knappen daders vermoedelgk Yankees is men nog niet op het spoor der prinses op het kktteel Königsteiu gebracht heeft en men Verwacht weldra de officieels aankondiging van de verioving Frederik Willem Lodewgk Leopold August erfgroolhertog van Baden gebaren 9 Juli 1857 is een kleinzoon van den Duilsohen keiter en de toestemming door dezen aan de voorgenomen ecbtverbintenis gegeven bewgst dat de verzoening van bet huis Hohenzollern met de hertogelijke linie van bet buis Nassau oprecht is Prinses Hilda ie geboren 5 November 1864 De Pruisische Landdag komt weder bgeen De partijen tijn daar aldus verdeeld 120 conservatieven 99 ultramonlanen 66 nationaal liberalen 66 vrg coiiservatieven 52 Duitsch vrijzinnigen 19 Polen Drie tetelt zijn bezet en 21 leden hebben zich bg geen der partgea aangetlotru De Duitsche Keieer trekt tich den dood van prins August van Wurtemborg bevelhebber der garde teer aan De prins wat meest sllgd in de omgeving des Keizers en 72 jaar oud De Fransche Kamers kwamen weder bgeen De Senaat verdaagde zgn zittingen tot 29 dezer hg moet zooals men weet de begrooting nog afdoen De Kamer herbenoemde haar bureel Men verwaoht hier de aanvrage van eeu nieuw Tongkin krediel groot 60 millioen laar het geld met ultimo Januari op is De Gambettistitche fractie zal voortaan in twee par tijen optreden de radicalen zullen onder Paul Bert een afzonderlijke fractie vormen welke tusscheu de radicalen en de Union répnblicaine inslaat Daardoor is de mogelgkheid geopend sommige heeren lid van een partijbureel te maken De officieuse Havas tegl dat de onderhandelingen met de Association Internationale goed staan Frankrijk zal tijn gebied op den linkeroever van den Congo afslaan en de Association het bekken van den Kwilu Niari geven De onderhandelingen voegt Havaa er bg werden alleen door het optreden van Portugal gestoord Van de sohadevergoeding spreekt Havas niet De koning van Spanje bezoekt thans in zijn rgk de plaatsen die door de aardbevingen geteisterd zijn en overal wordt hg met geestdrift ontvangen Vooral Ie Loja en te Grenada werden hem treffende ovatiên gebracht Iu de laatstgenoemde stad begaf Alfonso dadelgk na tijne aankomst en door een stoet van meer dan 150 rgtuigen gevolgd zich naar de kathedraal en van daar naar hel stadhuis Tot de prachtige gebouwen die geleden hebben bebooren de kathedraal waarvan een der zijbeuken bg de groote portiek vernield is en het Alhambra waarvan een der torens is beschadigd In de stad telve is betrekkelijk nirt veel verwoesting aangericht hoewel tg in eeu tgdsverloop van zeventien dagen ongeveer dertig schokken beeft doorslaan Zeer spoedig worden belaugrgke tgdingeu van Wolseley s expeditie in Soedan verwaoht Waarschijnlijk tal het korps dat van de hoofdmacht is gedetacheerd en gelgk men weet door generaal Stewart wordt aangevoerd aanstaanden Vrgdag of Zaterdag voor de troepen van den Mahdi aan den Njjl staan Dir corps is ongeveer 2000 man sterk en ontmoette tot dusver nog slechts enkele verstrooide aanhangers van den Mahdi of konvooien voor bet leger van laatstgenoemde bestemd Eenige dier konvooien werden door de Engelschen genomen Naar men beweert tou onder de volgelingen van den Mahdi ontmoediging beerschen Den 21 November 1876 heeft de Ha del Societeit te Utrecht lioh bij adres gewend tot den minisier fan financiën met verzoek dal hier te lande evenals in het buitenland een plaatselijk briefport en wel ten bedrage van 2Vj cent mocht worden ingevoerd Aan dit verzoek werd niet voldaan omdat de minister van oordeel was dat het Nederlandsch posttarief aan alle billijke eischen van bet postverkeer beantwoordde De itandeU Socieleil heeft thans deze aangelegenheid opnieuw ter sproke gebracht bg eene circulaire door haar gericht aan de Kamers van koophandel en fabrieken en aan onderscheidene andere corporatiën die de belangen van handel en ngferheid behartigen Zg herinnert dat in 1850 bg de wetgevende macht het beginsel op den foorgrond werd gesteld dat de iokomsleu van de postergen moesten strekken om de kosten er van te dekken en niet langer als regalia worden beschouwd tot stgving van de schatkist hoofdtakelgk ten laste van handel en ngverbeid en wgst er op dat die inkomsten ook na de invoering van de Kgkspostspaarbank en van den postpakketdieost met een jaarlgks toenemend bedrag steeds de uitgaven Ie boven gaan toodat men voor 1886 een Toordeelig saldo van ƒ 1 400 000 mag verwachten Eenmaal in 1876 vruchteloos voormeld verzoek gedaan hebbende zonder eenige toezegging voor later te bekomen verwacht de Handelt Societtit van een vernieuwd verzoek van haren kant bg de Regeeriog weinig vrucht maar vreezende dat deze meer en meer zal afwgken van het in 1850 aangenomen beginsel draagt zg thans het onderwerp ter overweging voor bg de wettige organen en de vertegenwoordigers van handel en ngverheid en roept hun invloed in met verzoek van hun kant ook eens op de invoering van een verlaagd plaatselgk briefport van 2V9 cent bg Begeering en wetgeTeade macht aan te dringen Bg de Regeeriog wordt eene aanvulling overwogen van het algemeen reglement foor den dienst op de spoorwegen folgens welke sneltreinen rgdende met froolere snelheid dan 60 KM per uur of zander opouden een afstand van meer dan 20 KM afleggende Toorzien zullen moeien worden van inrichtingen waardoor hel mogelgk is gedurende den rit uit elke rglaigafdeeling een sein lot etilhoadeu aan het trein en locomolief personeel te geven Meer dan veertig jaren tg reeds voorbijgegaan sedert mannen van het vak pogingen hebben aangewend urn te telegrapheeren zonder geleiddraden en het eerste medium dal men gepoogd heefi daartoe te gebruiken was het water deze vloeistof hoopte men te kunnen bezigen als geleider van den electrischeu stroom Voor zoo verre bekend zgn de eerste proefnemingen van dien aard gedaan ten jare 1844 door den later zoo beroemd geworden Morse in vereenigtng met een ander man van t vak den zoo bekwamen Rogers Dit geschiedde te Baltimore en de Susquehanna poogden zg tot dien einde in dienst der wetenschap te stellen Wat de latere pogingen totdat einde aangewend betreft zijn vooral bekend de vergeefsche proefnemingen gedaan gedurende de belegering van Parijs in 1870 Toen de hoofdstad was omsingeld wer Buitenlandsch Overzicht De Weener oorrespondent van den Tmft gewoonlijk goed ingelicht meldt dat de kabinetten van Pargs Weeuen Berign en Pelerabnrg aau het onderhandelen zgn over de Egyptische quoesiie en de vier mogendheden het eens tgn geworden wat betreft het antwoord op Engeladds voorstellen Fr mkrijk dal bet ijverigste aau die onderhandelingen heeft deelgenomen is door de drie andere belanghebbenden uitgenoddigd het eerst dit antwoord naar Londen te lenden Het kabinet Ferqr qwent echter dat het antwoord door de vier mogendheden gelgktgdig gegeven bchoorl Ie worden en el in eeu identieke nota welke hare desiderata bevat Vermoedelijk tal dit den 16 Januari geschieden De Duitsobe nationale bladen zgn opgetogen over den uitslag van de Zaterdag gehouden tilting van den Bgksdag over i bgoa eeuttemmige aanneming van de uitgaven voor de Kameroen stooinbooi tij meenen dat nu werkelijk ook in den Ryksdag de Dnitsche vlag is gehescben en hopen dat de koloniale politiek thans op dentelfden gloriergken weg tal blgven De ingenomenheid met den uitslag zal nog grooier worden wanneer in Duilichland de uiistekende indruk bekend wordt dien de rondborstige taal van Bisraarok in Engeland heeft gemaakt Het is alsof de Engelsche bladen op eens zgn omgekeerd en als door een 100verslag bel koloniale chauvinisme weggevaagd De Times is iu goed humeur en meent dat er wel enkele delicate vragen tussohen Engeland en Duilschlaud kannen ontstaan maar er geen aanleiding is tot ernstig misverstand Engeland gaat het blad voort is verplicht de legitieme rechten van de andere Mogendheden ten opzichte van koloniale uitbreiding te eerbiedigen in Europa heeft Engeland Duitsohland steeds beschouwd als een groeten waarborg voor den wereldvrede en evenleer ligt er in de koloniale ondernemingen van Duilsebland geen reden van veronlrustiug voor Engeland De miuisterieele Daily tegl dat de Duitsche koloniale politiek overal den grond weggenomen heeft voor de onverstandige paniek welke in Engeland is ontstaan De conseriratieve 8iaudard goal nog verder en tegl dat het belachelijk is met Duitsohland te atrgden omdat hel genomen heeft wat Engeland vroeger had kunuen nemen Hen weet overigens dat Duitsohland met Engeland onderhandelt zoowel over de Ssmoa eilaudeu als over de Luoia baai Dit is trouwens geheel overeenkomstig het beginsel dat Bismarck in de bekende verklaring voor de Congo ooufereutie heeft aanbevolen en dat neerkomt op met eenzgdig wegue men eerst kennisgeving aan de Mogendheden om de eveuliieele geschilpunten te onderzoeken Reeds eenigen tgd geleden werd het gerucht verspreid dat de erfgroolherlog van Baden verloofd zal worden met prinses Hilda dochter van den hertog van Nassau Dit gerucht niet bevestigd maar ook niet tegengesproken ontstaat tbans opnieuw ten gevolge van het bezoek dat de prins deze week aan de ouders P OXiITZE Gevonden en aan het Bnreau van Politie gedeponeerd Een Sleutel een Portemoonaie met geld eeu Zilvervoetje een zwart zijden Pet een Want een kinder Want een fantasie Broche MARKTBEBICHTEJÜ Oouda 16 Januari 1884 Hoewel iu granen weinig omging was toch de stemming eer vast te noemen vooral van goede tarwe waarvoor lagere biedingen te vergeefs waren De prgzen voor de beste laiwe waren ƒ 8 26 i ƒ 8 60 gewoon eu jiolder ƒ 7 50 a 8 en mindere lot f 6 75 Rogge als voren 6 a ƒ 6 60 Gerst in gewoon soort ƒ 6 50 a ƒ 6 50 chevalier tol ƒ 7 50 Haver flauw 3 75 a 4 25 Mais onveranderd 5 80 a 6 20 Erwten en boouen jwnder noemenswaardigen handel Hennepzaad opgeruimd De veemarkt met gewonen aanvoer handel in alles traag veile varkens 21 a 23 ct varkens voor Londen 18 a 20 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 60 a 1 10 per week schapen traag verkocht Kaas eerste kwaliteit ƒ 24 4 ƒ 26 tweede kwaliteit ƒ 18 a 23 Goeboter 1 40 a 1 60 Weiboter 1 20 a ƒ 1 30 üarsrerlijice Stand 6EU0R£M 3 Jan Agaths ouders L Oortchot en W vernement gehaat gemaakt eo die haat sloeg over op alle Portngeezen vooral in Missaohireland en Ohinovie Eindelijk kwam het tot eene uitbarsting Tal van blanken werden vermomd en niets werd gespaard Weldra tou het ook met mijns rust gedaan ign Vluohlende Moeren kwamen mg op zekeren nacht de tgding brengen dat het naburige plaatsje Mompeija uitgemoord en leeggeplunderd was De Mooren hadden slechts kunnen redden wat iq aan hun Igf hadden Den volgenden morgen werd ik ook uit de HoUandsche faclorg gewaarschuwd eo mij aangezegd zoo sohielgk mogelgk over land te komen want de boot lag reeds gereed om naar Quelimane te vluchten zoo spoedig mogelijk pakte ik ngoe goederen preste eenige kano s en begon te laden Maar terwgl ik daarmede bezig was kwam een bevriend negerfaoofd op mij af en zeide mg uw leven is iu gevaar gewapeude benden zijn reeds in t gezicht en t zal ons moeite kosten hen te bewegen uw eigendommen te sparen Ik sloot toen mgn huis en mijn magatgu om het nooit weder Ie zien en vluchtte naar de factorg Daar was alles in rep en roer omdat men het ergste vreesde Trouwens al spoedig bleek het dat die vree maar al te gegrond was Reeds den volgenden morgen tageo wg beweging aan de overzijde der smalle rivier en honderden negers kwamen geregeld op ons af Gelukkig hadden wg er waren ook enkele franschen bg ons tien geweren en kogels iu overvloed Zoodra echter de vgaod bemerkte dat wij niet vso plan waren ons zoo te laten afmaken zwom bg de rivier over om ons n de landzgde aan Ie vallen De aanval was hevig maar toeh sloegen wij tot driemaal toe de roovers af Tegen den avond werd het rustig maar het vermoeden lag voor de hand dat men met nog veel greater strijdmacht zou terugkomen en wg namen in allergl de vlucht naar Quelimane Onderweg werden wg wel bevig bescbolen maar van de blanken werd niemand getroffen Tl Quelimane aangekomen rapporteerden wg terstond aau den Gouverneur wat er was voorgevallen en dat naar onze overtuiging ook Quelimane niet meer veilig wat Zgn antwoord was dat bg hier slechts over tien negersoldaten beschikken kon maar hij gaf ons vergunning een vrgkorpt op te richten In 24 uren tgds was dat gereed en beatond uit 6 Hollanders 4 Engelschen 3 Franschen 4 Zwilzers 2 Oostenrgkers en 1 Duitscher terwijl ook 120 Quelimanenegers door ons gewapend werden Weldra zou ons vrgkorpa iu staat zgu gswichtige diensten te bewgten Oprukkende naar Maram vernamen wg onderweg dat het hals Paiva ingesloten was door eene gedachte macht Onmiddelijk gingen we er heen en niet dan na veel moeite gelukte het ons er in te komen De geheele bezetting die wij er aantroffen bestond uil ééa Engelsohmao één Portugees 4 gewapenden negers en 20 personen uit Hindustan die niet mee mochten schieten omdat hun geloof het hun verbood Wg kwamen juist bij tgds want de bezelting was reeds op het punt geweest zich over te geven Drie dagen bleven wg daar onJer onophoudelgk geweervuur 1 gedurig deden w j een uitval totdat de vgand eindelgk aftrok op zgn weg alles in brand stekende Het bleek dar wg een groot aantal dooden hadden gemaakt in de buurt van Pavia lag zelfs een geheele hoop Igken die men blgkbaar eerst van plan was geweest mes te voeren De vgand had tgne kano s ook achtergelaten die wij in den grond boorden Wg wilden nu verder bet land ingaan maar er kwam een koerier van den Oonverueur Qeneraal van Mozambique die ons gelastte niet meer te vechten Daar begrepen wg niets van maar het raadsel loste zich weldra op Er waren soldaten van Inhambane Mozambique en Marguea gekomen en men had den gouverneur van Quelimane afgezet omdat hg de vreemdelingen voor Forlugal had laten oorlog voeren wat met de eer van Portugal in strgd was I Ondertusscheu zou de ellende niet te overzien geweest zgn indienwij stil hadden gezeten en afgewaoht hadden wat de Portugeezen zonden doen Portugal is prat op zgne eer maar onmachtig om de veiligheid in deze streken Ie waarborgen Het is dringend noodig dat de andere mogendheden er zich mee bemoeien want het zou hoogst treurig zgn als dit land zoo vruohtbaar en zoo winstgevend voor den handel voorgoed verlaten zou moeten worden omdat de noodige bescherming legen rooverbenden niet te verkrijgen is Gedurende eeuinen tgd deed zich bg voortdurend toenemend gebruik van het Cibils vleesch extract herhaaldelijk de vraag voor op welke wijze dat praeparaal werd bereid en waaruit het bestond De thans verschenen lo aflevering vjn het Deutsche Vieriet Jahnchriftf öffmtl Oemndh pJlege 1885 geeft daarop het antwoord dat het praeparaut geenszins looalt verondersteld werd uil paardenvleesch wordt bereid maar dat het in Uruguay uit de daar in het wild in de prairiën ronddwalende ossen wordt vervaardigd Nadat er groote drgfjaohted gebonden en geheele kudden gedood tijn wordt het vleeaoh verkleinden in kouden toestand met zuiver zoutzuur uitgetrokken eO daarna met koolzure natrou geneutraliseerd waardoor het praeparaat geheel vrg wordt van Igm en zeer rgk aan eiwit is dat oor het neutraliseeren in weeken vorm ordt uitgesfelwtden waartoe het noodig is het extract voor het gebrnik om te iohuddeo Het extract beslaat volgens de analyse van dr C Büger te Berign uit lo eene oplossing van conleu eiwit en kreatin 2o uit eene gecoaguleerde eiwilaardige vloeistof welke met vet geémulseerd ii en 3o uit fijn verdeelde fragmenten en spiervezelen onder het mikroskoop dnidelgk als zoodanig herkenbaar Meer uitvoerige scheikundige analysen van dr Hilger en dr RUger geven omtrent de prooentiscbe verhouding nadere toelichling Onder de vele curiositeiten welke men in de Bank van Engeland aan ingewgden vertoont neemt het boek der valsche bankbiljetten eene voorname plaats in Dit is eene zorgvuldig bggehoudeu verzameling der voortbrengselen van bauknootvervalsoher voor zoover zg hunne kunsten hebben beproefd ten nadeele der Old lady of ThreadneedU ttreei Zulk een album zoekt zgne wederga elders wel te vergeefs Helgeeii bet sterkst den leek daarin treft is de domheid en onhandigheid der meeste falsarissen Hunne persproducten iqn op geringe uitzonderingen na ellendige knoeiergen die niemand behalve onnoozele boeren of huns gelgken ooit voor echt zoude aanzien Het is daarom M te opmerkelijker hoe tairgk en overmoedig de B namakers van biljetten der Engelsohe Bank op bet laatst der vorige en het begin der tegenwoordige eeuw optraden Het vervalsohen der banknoten werd destijds nog gestraft met den dood doch zelfs de galg en bare versohrikkingen weerhielden de falsarissen geenszins Tnssohen de jaren 1787 en 1817 werden niet minder dan 870 personen wegens den namaak van bankbiljetten strafreohielgk vervolgd en SOO bnaner stierven op het schavot Toch vermenigvuldigde zich het cgfer der vervaltehers is onrnstwekkrnden Irani Van 1812 tot 1818 werdeu ruim hoiiderdduizecd ralsohe banknoten aan de Bank io beslag genomen Het gebeurde dat op éénen dag honderd onechte biljetten ler inwisseling werden aangeboden Deze vele vervalschingeu en de barbaartobe bestraffing er van die oomachtig bleek haar tegen Ie gaan boeiden de openbare aandacht in Engeland destijds sterk De Societf of Jrlt stelde eeu onderzoek iu naar den aard der vervalsohing en de middelen om baar tegen te gaan Gok de R eering gelastle een soorlgelgk onderzoek en hare commissie onderzocht niet minder dan 180 gvernufiige plannen om het namaken van banknoten onmogelyk te maken Het moet opmerkelgk heelen hoe weinig er van al die uitvindingen overgebleven is De Eogelsehe Bank ging met hare oude methoden vrg wel onveranderd voort Ja het was een bekend traditoneel beleid barer directie de biljetten der Instelling zooveel mogelgk ongewgzigd te iateu iu vorm druk en letter Haar vertrouwen om vervalsohers en vervalsohingen tegen te gaan rustte voornanelgk op den aard vsn het papier welks aanmaak inderdaad een familiegeheim der Fransohe uitgewekenen Portal is Sedert ruim anderhalve eeuw werken hunne molens Ie Laveraloke in Hampshire uitsluitend voor de Engelsohe Bank wier klandisie hen verrgkt heeft Metterdaad behooreu de molens beiden toe Pas iu 1837 en wederom in 1856 kwam er eene wgiiging in bet proces waarmee de Bank hare biljetten in het gebouw zelf drukt en uommeri Van 1837 tot 1865 maakle ig gebruik van hel zoogenaamde tiderogra hisohe proces Sedert 1865 wordt de leekening der noleu gegriffeld op afzonderigke sluklen koper brons en staal Van dit modeijwordt door galvanoplasiiek een melalisn vorm vervaardigd Maar ondanks deze wijzigingen in het procédé zgn letters en teekeningen der noten evenals het papier dezelfde gebleven en enkel hel toogenaamde watermerk daarin of liever gezegd de wgie om het voort Ie brengen heeft eene verandering ondergaan De Bank bestuurders zgn nog steeds naar het schgnt bet gevoelen leegedaan dat het watermerk hunner biljetten en het papier er van hun de besie waarborgen tegen vervalsohing bieden Inderdaad was lot daiver het geslaagde namaken van beiden haast eene omuogelgkheid Het watermerk der Engelsohe bauk t noot il zeer eigenaardig in zgne kleurgradnliën doch kaar papier is zou ik zeggen nog veel eigenaardiger Voor wien het eenmaal betast en verfrommeld heeft i b vergissing verwarring tussohen echt en ouecht tiBkbiljellenpapier bykans onraogelgk Bij het hanleereu der banknoten van de Engelsohe wflk wordt men ren dun en uiterst taai papier gewaar Iwelk een ruiachcnd krakend haast knappend geluid ktEen Engelsch bankbiljet kan men bloot door oelen van alle andere banknoten onderkennen