Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1885

1885 N 3185 TWEE WEGWUZEES II Wg hebben in ons vorig artikel reeds doen uitkomen dat de heer Van Houten met meer rertronwen de toekomst tegemoetziet dan de heer Bugs De eerste verwacht alle heil vaa de sameowerking der liberalen en de jongste kenteekenen daarvan in de nieuwe kamer begroet hg ab een veelbelovend voorteeken voor Eet welslagen der groadwetBherzieniog Geheel anders is de toon van Mr Bugs zgn slot is bgzonder zwartgallig cMet een parlement zonder meerderheid waarin elke party juist sterk genoeg is om elke andere tot onmacht te doemen en met eene regeering welke in het geheel geene partg achter zich heeft gaat men eerlang een politieken arbeid ondernemen die zoo hg al kan slagen zonder de grootste krachteontwikkeling TWi regeering en parlement beide in elk geval onvmchtbaar bigven moet Indien hg desniettemin besluit met een goeden wenscb voor het groote werk der grondwetsherziening dan wil hg dien beschouwd hebben als de meeste siMntjaarswenscheo wenschen nit het waraie Eart roorgevloeid maar die het koele ventend belaati niet als verwachtingen stempelen dnrft Het verschil tusscfaen dei beide schrgvers is dtyikt ons licht eTkU t mjft De heer Van Hoatm staat midden in m £ triid n nriit daardoor de voor eeneonpartgdige bescfaoawing zoo noodige kalmte Jamüsog strgdt hg voor een beperkt algemeen stemrecht en grondwetsherziening kan daartoe alleen delk weg banen Na deze aan dan boriion vencbgnt telt hg de bezwaren licht en wat meer om er toe te komen stapt hij over de struikelblokken heen om tot een uitgebreid stemrecht te geraken waaraan zgn hart haagt wil hg den clericslen het onderwgs prgsgeven althans in zgn voorstel tot grondwetsherxiening decreteert bg bet vrge onderwijs pur et nmple Volledige vrg l beid voor het bgzonder onderwgs ophe£Sng van elk staatstoezicht ook van eiken waarborg voor de bekwaamheid van hen die daarbg als onderwgzers geplaatst zgn Dit gaat Mr Bugs te ver Ook deze is niet afkeerig van eene schikking met declericale partgen want zonder eene transactie kan er van grondwetsherziening geen sprake zgn Hg wenscht echter niet eenvoudig art 194 der grondwet prgs te geren maar eene formnie te vinden waarmede de verschillende partgen zich kunnen vereenigen en waarbg de liberalen precies weten wat zg doen en hoever zij gaan t Eenvoudig schrappen van rt 194 der grondwet ten einde den vrede te herstellen vergelgkt de schrijver bg de handelwijze van een huisvader die van den post zgner huisdeur het biljet verwgdert dat de kennisgeving behelst eener besmettelgke ziekte en dan in den zoeten waan verkeert dat daarmede de ziekte zelve verdwenen is Toch zweert Mr Bogs niet bg de onschendbaarheid van deze grondwettige bepalingen Hg wenscht ook een modui vivendi ten einde den vrede in ons jammerlgk verdeeld vaderland te herstellen maar dan zulk eene regeling die de quaestie oplost en niet haar verplaatst De strjjd over het onderwgs beheerscht onzen geheeleu raaatschappelgken toestand en daar de partgen Ignrecht tegen elkander over staan moet er eeii vergelgk getroffen worden wgs niet zal worden aan banden gelegd Op grond banner beginselen knnnen de liberalen genoegen nemen met enkele overlating aan den wetgever maar ook tegen opneming van dit of andere grondrechten kannen zg geen bezwaar hebben Wilt gg echter noch de gebeele nocli eene door grondrechten beperkte vrgheid des wetgevers en streeft gg ernaar thans awe stem te verkoopen voor de concessie dat de wetgever der toekomst gehouden zal zijn om zelfs tegen eigen wenscb u het onderwgs over te leveren dan zeggen wg non posasmut Dat zou of onrecht zgn Dan toont gg bovendien niet te gelooven aan het beweren dat nwe inzichten omtrent het onderwgs populair zgn bg het volk in zijne algemeenheid en de tegenwoordige onderwgswetgeving slechts de vrucht is van bet ongeloof der hoogere klassen Dan is uw stelsel in één woord zóo onlogisch zón onverdedigbaar zóo tastbaar ingegeven door het naakte partgbelang en clericaliune dat slechts een weinig geduld noodig is om n uit uwe stellingen te verdrgven en een deel uwer eigen troepen van n afvallig te maken Legt men dit anirwoord aan de clericale eiscben naast bet voorstel van verleden zomer dan is er een aanmerkelijk verschil Toen concessies aan de kerkelgken thans een vermoeden dat de eiscben dier partij zoo hoog zullen zgn dat er niet aan voldaan worden kan Verwacht Mr van Bonten inderdaad dat zjjn grondwetovoorsiel de katholieken onbevredigd laten zal waartoe bet dan ingediend En hoe is dan zgn tegenwoordig vertrouwen oy totstandkoming van bet groote werk te verklaren Onvriliekeurig verraadt zich hier een twpel die bewgst dat bet pessimisme van Mr Bugs reden van bestaan beeft Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mum um of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirlf en Wouter Crabetli Prijs 80 Cents TIB aiiia II Ma o a r P A Willea eii M via Egek la Grietjt oodart k it Hmii en A C Krebi CÜroehs oadcrs P den Braber rn H J Boulogne IS Gerardu oudera G Broower en A Houendoorn U WiJhelfflui ouden W Tan Leeet en A de r roil OVERLEDEN 19 Jan A Snelleman 74 J C t la keryeld 1 m U C Winter ini r n A n Kiel 65 J GEHUWD 14 Jan P Cordia en C M VV Spaanderman StOlWJjk GEBOHEN Reeitja oudere W Hoon en P Anker ONDERTROUWD G van der Woude en C Koolwyk L Bol CD W Baas Reeuwijk GEBOREN Dirk oodera A Grooteudoret en J Sehooiten Klara oodera C tan Wingerden en R Groot Catbarina otiders J van Rgn en G Nienhuis OVERl EDfcN Verwoerd 10 n 6 F Kruijt i m Oouderak GEBORE i Neeltje Jannetje ooderi 0 Bopr en M den OndcD Cornelia ouders J Koolmees en A den Hoed Aaltje oaders M Schooten en A Bruyrrse OVERLEDEN N J Boer 3 d C Slegt U j ONDERTROUWD C W Kool 22 j en W van der Hee 18 j APVERTENTIÉN ♦ Getrouwd P CORDIA van Delfehaven EN C M W SPAANDERMAN die ook namens wederzydsche familie hun dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling by hun Hnwelgk ondervonden Gouda 14 Januari 1885 BeTallen van een Zoon A DE RAADT VAN DEN Dool Gouda 14 Jan 1885 De Heer en Mevxonw J M NOOTHOVEN TAN GOOR ROBST TAN LiMBDRG betuigen hunnen hartelpen dank voor de vele bewezen van belangstelling den 11 Januari ondervonden Gouda 15 Januari 1885 ONTVANGEN vuike Nieuwe PRONS of WACHTELBOONEN 20 Ct per KOP Zeer goed smakende China Thee per 5 ONS 60 Ct Heden ver ach e EU E BEN 7 Cent GL H SCHUTTELAAR Mejufvrouw RECKERS Vraagt tegen half FEBRUARI een R C die goed kan KOKEN en WERKEN ATTENTIE Wordt te KOOP of te HUUR GEVRAAGD een HUIS met vergunning Adres met franco brieven onder No 1069 aan het Bure au dezer Courant met opgave van stand en prgs Chem fabriek van H von Gimbom U Emmerik a d Rkijn TweeToódig bekroond Amsterdam 1883 BORSTPASTILLEN In takjes a 15 019 ea in dou je it SO eu 50 eenls SLIJM MAAGPILLEN In doosje met 50 pilleu 25 ceuls TEER CAPSOLES In flacoua met 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Gouda L SCHENK Goudu Wed WOLFF Zoon Schoon iovm J EDERLAl D Kaamlooze Vennootschap van Verzekering op liet Leven OPGERICHT IN 1858 KommiasaHsaen de UH Mr J R CORVER HOOPT P RAHÜSEN R M STBINS BISSCHOP en G A Baron TIN DAL te Amsterdam Mr D POLAK DANIELS en Mr R J Graaf 8CHIMMELPENNINCK VAN NIJENHUIS te t Hage M M dï MONCHY te Rotterdam Direkteuren Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L J DUBOÜRCQ Inlichtingen en Proapectuaiien zgn te bekomen bij de Heeren B H van de WERVE en Mr D N BROUWER te Gfouda Bg den ondergeteekeude staat de inteekening open op den nienweu jaargang van het iL4 € van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die by den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaarg ang DRIE Gulden GOUDA Januari 1885 BK HsTISI L A IN Eert DIploma Frankfort a d M I8S0 Gouden MadailK Amaterdam 1883 KaiserBru jn n tn i nia luiigl 1 htt Stidtlgk Biitiir Akeucli Tbennaalwater mot ICooliunrmUing verfrlBOhenil smakelijk en genesakrachtlff Taïelwater Aacheier Badcrerwaltung Abtheilnng Tur Wasstrrertrieb Qeneraal GeiiittgtiKden voor Nedei land n Koloaiëa De Heeioii S Bose Co Amsterdam Depit te fionda by da Hear Nortl f Te en JICHT Hhümatiëk t rerkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsELSTUN Blanwstraat Alphen L Varossiaü Zn Boskoop J GOUDKADK P Logman Harmeien W G K fRviw Hazerswoude i Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Wed Bobthoobn Wouhrugge A db Wilde Bodegraven B G F Brinkel Kamerik van Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Dépóts geplaatst aan H Traag aan het Hoofd Depot J bg M J C HAM te Utrecht Dr J G JPOPP S Weenen I Bognerstraat No 2 Ëclit Anatberin Mondwater en Plantaardigp Tandpoeder z n de drugdelijkate en m est beroemde middeleo tot geuezinK eu reiniging ian de landen Oeneeakundig atteat Het Jnaiherin Mondwater wn den K K Hofisudt nieetler J 6 PO PP iu Wrenen I Boguerairaan No 2 it zeer weldadig eu oefent zijn beilzamen ib vloed inzonderheid uit by ziekten van bet landvleeica het losraken der tanden eu een lëchleu reuk vaden mond Steunende op de onderviudiug kan de ondergeteekeude niet nalaten dit mondwater aan alle monden landlgdero met nadruk aan te bevelen POPP S flantaardig Tandpoeder is ok ren voortreffelijk middel om de tanden van den zoo laatigen tandsteeu te bevrydeu eu ze voortdureud wit te houden alsook om het Dr Jo STRASAK Stedelijk eu Gereohlelyk Pbysicui AANOOENIN EN HoHïNMAUTH Bohemen Verkrygbaar in de ouderalannde depdta Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apolh en A Scbippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijh te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bü E Noordyk te Amsterdam by F van Windheim 85 Co en H H Ulo h Oo apotheek te Sohoouhoven bij 8 Wolf en Zoon te Alphen by L VarossieaU eu Zoon te Utrecht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiateii nnnrvnii BADIkALE GENEZING de verkieiead wordt DIllllJKulli overeengekbm D Voor een bepaald pr i betaolbaar na gcoeziDg Daartoe zijn 20 kamtra ter beschikking der palienteo fieileld W AEHSEGERS Heelmeeiter breoken Gkoemplaats 35 te Antwebpbn Snelpersdruk van A lisiNKUAN te Gouda 2ondag 18 Janoarl 60UDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 17 Jaonari 1885 VERGADERING VAN DEN GEMEENTKBAAD Dinadag des 20 Januari 1885 dea aamiddaga ten 1 UK Aas de orde Een adrsB rao eenige bewoners van de Nieuwe Haren betreffende de roorgeuomen demping ea rioleering der lyl langs bet Plantsoen tegeuorer den Katlenaingel Het adres ran de Directie der Gaafabriek houdende rerzoek om gerioleerden grond langi het terrein dier fabriek te mogen buren Het adrei ran M S Cata betreffende de wederinhnring eener bergplaats aan de Visohmarkt Wii rsstigen de aandacht onzer atadgenooten op achterstaand ingezonden a uk betr de aardbevingen in Spanje Daarby kunnen wy de mededeeliug voegen dat de heer G J Steens Zynen alhier daartoe uitge noodigd door den consul van Spanje te Rotterdam ioh in de volgende week by de Goddsobe ingezetenen zal aanmelden om hunne liefdegaren voor de I ongelukkigen te vnigeu Ongetwyreld tullen Velen bereid zyn daartoe let s afteataan Bij de Donderdag en Vrijdag zoowel hier te lande ata in Duitsohland gehouden insobryving op 2 S0ü 000 obligalién der geldleeniug groot 3 000 000 ten behoeve der Koninklyke Nederlandscbe Locaalspoorwegmaaisch is het gevraagde bedrag riii volleeiend Naar men verneemi maakt het by de Regeering een punt van overweieing uit de d d sohaticyeu in Nederland in getal meer iu overeenstemming e brengen met het cyfer der bevolking dat de grondwetsherzieoiog mogelgk maakt I De boogleeraar gelooft echter niet dat zulks zal knnnen geschieden vwidaar zgn pessimistische verwachtingen vo de toekomst De beer van Houten beeft voor zich zelf eene oplossing gevonden door de lastige quaestie over boord te gooien m het betwist terrein aan den vgand over te laten het onderwgs moet vallen als offer vo tf het algemeen stemrecht inderdaad als dit Mchieden kon zonder schade voor het algemeen waren wg veel verder en de kanaes voor grondwetsherziening zonden veel rgzen Mato wg zgn het met Mr Bn eens dat men dch dan de zaak te gemakkelgk mai en mn duurzamen vrede stichten too liever oe herziening wat vertraagd dia M de herziening te staan voor het groote onbekende Wordt de weg gevolgd dien Mr Bugs voorslaat dan zal de moeielgkheid kunnen overwonnen worden en de overwinning zal een grondslag van toekomstige bevrediging met zich breiden waarop de latere wetgever mat goed gev kan voortbouwen Achten onze tegenstanders zegt de Gids dat het toch reeds zoo ruime grondwetsartikel hen nog alt knelt laten v dan trachten door verduidelgking van redactie door wgziging of aanvulling het voorscbrilf ook voor hen aannemelgk te maken maar laten wg in elk geval weten wat wg doan weten wat wg kwgt zijn Of bet mt eigk al wezen een vergelgk ir ttdSBSi moet êa toeboajb iecsen Aaa iieB bet om wegruiming van hare grieven te doen is moeten de daartoe strekkende voorstellen ook komen van de tegeopaH en zon bet ons weinig baten daarop reeds nn voomit te loopen Mgne verwachting op eene gnnstige uitkomst I is ik beken het gaarne niet bgster groot vrant voor Welslagen is van weerskanten eene mate van inscfaikkelgkheid noodig welke ik zeer vrees dat nog altgd aan weerskanten zal ontbreken Dit laatste is o i volkomen juist De overtuiging dat er ten aanzien van de reling van ons volksonderwgs water in den wgn gedaan zal moeten wordeb is althans bg de liberalen nog niet zoo algemeen dat van hunne zgde op veel tegemoetkoming kan gerekend worden Ons rest nog op eene merkwaardige uiting van Mr Van Houten in zgn artikel in de Vragen des tijd de aandacht te vestigen Te gelgker tgd dat de hoogleeraar Boys het laatste parlementaire voorstel van Mr Van Houten aan critiek onderwerpt omdat deze daarin het recht aan den staat betwist om toezicht te houden op het bgzonder onderwgs schijnt van Houten zelf gevoeld te hebben dat zgn opofferen van het onderwgs ten bate van het stemrecht toch niet in den haak is Hg voorziet dat de Tijd die niet overtuigd is van de noodzakelgkheid van grondwetsherziening hem op zgn eisch tot verkrijging van uitgebreid stemrecht antwoorden zal Laten wg bet op een akkoordje gooien Geef ons het onderwijs dat wjj wenschen ea wg staan u in rail bet stemrecht toe waarnaar gij streeft En dan volgt daarop dit bescheid Wg begeeren op het gebied van het onderwijs den wetgever niet aau banden te leggen Vreest gg dat hij geheel vrg zgnde zgne macht zou kunnen misbruiken om uwe individueele rechten aan te randen vraagt afdoenden grondwettigen waarborg dat de vrgheid van onder f r r mmitmM tmmm merm