Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1885

WoensdMg 21 Jatiiiail 1885 N 8186 GOUDSCHE COURANT iMeuws en Advertentieblad vöor Gouda en Omstreken AGEITT BOTEE Voor Oouda en Onutrelcen gevraagd een soiled en gverig AGENT voor een groote MARG BOTERFABRIEK die puik goed levert Adres met franco brieven lettr Z O F aan het Alg Adv Bureau van NIJOH va DITMAR Rotterdam ZL IVISRE FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Plesschen met acoUns franco buis gebeel Nederland ook per proefflesch kwart en balf anken belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Tan alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depo t yan Wellen s Eoonekamp Elizter Voor de mroigmldige bewflzen van har telgke deelneming zoowel van hier als elders bg het orerlgden ran onzen jongsten lieveling onderronden betnigeu wg onzen welgemeenden dank J VERMEULEN Bz M M J W VEBMEÜLEN TAN OoaTBN Gouda 14 Jannari 1885 De fleer en Mevrouw H IJSSEL d SCHEPPER BussKHAKER eu de Beer en Mevrouw H W G KONING Salomon HruCENs betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele blgken van deelneming ondervonden na het overlgden van hunnen waarden Oom den heer DAVID WILLEM WE3TERBAAN De schuldeischers in het faillissement van WILLEM BOER kleermaker en winkelier wonende te Gouda worden opgeroepen voor de tweede vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke zal plaatshebben op VRIJDAG 6 FEBRUARI 1885 des voormiddags te IOV4 ure in h t Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FüRTÜIJN DROOGLËEVER Advotaat Wederom ontvang eii Prima Nieuwe APFILSTHOOF T CREBAS Openljare Verkooping in het koffiehuis € de Hakhonie aan de Markt te GOUDA ten overstaan van Notaris MOLENAAR te WaddinXveen op Maandag den 19 Januari 1885 s voormiddags 11 ure van N 1 Een hecht en sterk zeer goed onderhouden HUIS staande aan de Spieringstraat binnen Gouda F 48 met Timmermanswinkel en Werkplaats groot drie Aren kad Sectie C No 1908 Bewoond door den eigenaar J LÏNDERS Te aanvaarden 15 April 1885 N 2 Een dito nieuw gebouwd HUIS in de Walesteeg te Gouda F 65 groot 54 Centiaren kad Sectie C No 456 Verhuurd bg de week voor ƒ 3 per week N 3 tot en met 11 Negen WOONHUIZEN met ERVEN in de Jan Muilenpoort aan de Groeneweg binnen Gouda L 150 tot en met 158 te zamen groot 3 Aren 51 Centiaren kad Sectie C N 2325 2332 en 2540 Vrgdom verh grondbel tot 1887 voor t laatste perc verhuurd bg de week voor 11 60 per week N 12 tot en met 16 Vgf zeer soliede gebouwde nieuwe WOONHUIZEN met ERVEN san het plantsoen bg de Doelensteeg ie Gouda L 105 A B C D E groot 1 Are 80 Centiaren kad Sectie C nummers 2550 tot 2554 Vrgdom verh grondb tot 1890 Verhuurd bg de week voor ƒ 9 50 per week Met uitzondering van perceel 1 te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 Februari 1885 eu te bezichtigen met voorkennis der bewoners drie d en vóór en op den dag der verkooping Breeder in billetten Nadere informatien geven de Notarissen MONTIJN te Gouda en MOLENAAR genoemd Snelpertdrnk van A Bbinkiian te Qonda Haven 17 Raaijmaakers 17 Haven heeft voorhanden MOEIMIE S WILDP4STËIJËN Rademaker s Cbocolaadsoorten Choufour ê geconserveerde Groenten Louis Henry s Patés de foie gras Wouterlood s diverse Soepen Foulon s gegla eerde Vruchten enz enz enz In een Burgerhnisgezin gevraagd tegen 1 FEBRUARI e k goede getuigen vereischten Adres franco brieven onder No 1072 aan het Bureau dezer Courant Een BURGERDOCHTER van middelbaren leeftgd zag zich gaarne met FEBRUARI geplaatst als of als MEID in een klein gezin Adres onder No 1071 aan het Bureau dezer Courant Alweder ONTVANGEN eene ruime collectie La Lampe Beige W J van LEEUWEN Hoest BORSTCARAMELS Koper en Blikslager Lampenmaker SPIERINGSTRAAT F 41 o MJUAAEEBS BORSTCARAMELS H J POLET Steenhouwer Vijverstraat Beveelt zich aan tot het leveren van GRAFZERKEN ea MONUMENTEN t en concureerende prgzen Een JONGMENSCH z b b h h vraagt een net Qemdulileerde Zamer Brieven franco onder No 1070 Bureau dezer Courant van e r SITEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOUOIÏOIN THEE No 3 ƒ 1 25 per Vj kilo T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 a 4 t jun daarboven tot den prolongatiekoera volgens Amsterdamscbe beursvoorwaarden nemen gelden it deposito tegen onderpand in mss fondsen 2i 3 o jo rs belasten zich met het koopen en verkoopeo van effecten tegen een provisie ook voor loten van V 00 fondsen boven de 30 o V o onder 30 wisselen coupons bonen de Amsterdamtthe beursnoteering zonder bgberekening van provisie als pr frslOO 0 20 pr mss roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 1 pond sterling l 1 80 ƒ 0 32 I Inkaweeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam HOÜTVEIUNG ROTTEltDAM Woensdoig den 21 Januari 188S des namiddags ten 12 ure in het Café Frttschy aan de Overzgde van de Maas van Petersbnrger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wgburger Vuren en Grenen DELEI EN FUTEN Geschaafde en g eploeffde Zweedscbe Vuren Delen Amerikaansche Grenen Delen en Platen Narva en Croonstadsche Boomsparren Sparhonten Juffers Kolders EIKEN RIBBEN Eiken Balken enz Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt Noordereilaud te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam In deze veiling zullen verschillende partijen bepaald opgeruimd worden ADVERTENTIE in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 20 Januari 188S In de kedenroiddig ehonileo littiof fan den gemeenteraad die door IS leden werd bijgewoond de heer Heinting had iieunii gegeven door amblaheiigheden rerhiiiderd te zyn werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten badden goedgekeurd het raadsbealuil ran 33 December II tot wgtiging der gemeenlebegrooiing dieuit 1884 en dat door hen waa afgeweten de reclame fan den beer S P tan der Klein In zake zgn asnajag in de pi dir belaating op de inkonuien Voort dal B en W deu 13n dezer de ka en de boeken van den Oemeente OotTanger badden nageiien rn in rolkomen orde bevonden Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennitgeting Ingekomen tgn Een oorktel van hel lirwl Armbeatnor lot ytiicing der begrooting louder verbooging der Bbfidie Ter riaie 5 Twee miaai ea ran bel Burgerlgk Armbeatunr houdende aanbevelingen oor i leden in dal beatuur waarop voorkomen de beereu 1 P C VAN DEE MEULEN ï O C VAN DEE WANT J A P MONTI JN A VAN REEDT DORTLAND Eene miuire ran de Openbare fldondbeidaCommisaie houdende aanbereliug voor een lid dier commiaiie waarop voorkomen de he ren Da S W RAAJJE A BBITEX 4 Eene miaaire van de Gommiaaie van Toezicht op bet Muaenm van Oadheden boodende aanbeveling voor een lid dier Commiasie waarop voorkomen de heeren Mr D N BROUWER G C VAN DXE WANT De alukken aub 2 3 en 4 worden ter viiie gelegd terwgl de benoeming zAl plaata hebben in de volgende vergadering 8 Een vooralel van de Gommiaaie voor de ttrafverordeningen tot wgiiging der verordening van politie Ter viaie 6 Een vooralel van B en W tol wgzigmg van het reglement op de opaubare lagere acholen Ter visie Een adrea van J van den Boach e a boodende verzoek tot beitraliiig van een stak grond bg de Baanstraat Een adrea van A de Weger e a hondendeverzoek om een gedeelte alraat en goot in de Boelekade te doen repareeren De stukken nrs 7 en 8 worden ter afdoening gesteld in handen van B en W In deze zitting was aan de orde Een adres van eenige bewoners van de Kienwe Haren die den Baad mededeelden dat zg gaarne zouden zien dat de voorgenomen demping en rioleering der zgl langs bet Plantsoen tegenorer den Kaltensingel niet geschiedde doch voor het geval dal daaraan nèl gevolg gegeven werd dat dan een hek zon worden geplaatst iu rechte richting halverwege den grond B en W adviseerden den raad niet terng te komen op het besluit tol demping en rioleering daar de wenschelgkheid daarvan reeds lang en herhaaldelgk was gebleken en te besluiten dat de afrastering zooveel mogelgk in rechte richting zal geschieden doch niet op het midden der zgl zooals adressanten verlangen daar ook deze zgl aan de gemeente toebehoort De Voorzitter deride mede dat deze taak reeds nu was aan de orde gesteld omdat er bg de behandeling eenige haast was wg l de aanbesteding had plaats gehad en de gunning daarop wachtte Over deze zaak werd eenige discussie gevoerd De heer Straver betoogde de wensobelijkheid dat vóc5rdat de raad een besluit nam nog eens goed wtrd onderzocht of de eigenaars vau bedoelde panden aan de Nieuwe Haven geen recht haddej op de helft van de zgl doch de Voorzitter merkte op dat de koopbriereii die B en W in de gelegenheid waren pweest te zien aantoonden dal dergelijk recht niet bestond en bovendien hadden B en W volgens de wrerdening de bevoegdheid bedoelde zgl te doen ria er n ten koste van de eigenaren van bedoelde pandea JNn geschiedde dit teu koste der gemeente en e verre van recht tot klagen te hebben bestond er nor bedoelde eigenaren alle reden tot tevredenheid De beer Kist zeide te zuliet slrmnien overeenkomstig bet adviea van B en U doch dal zal uiet als een bewga mogen worden beachouwd dat bg ingenomen is met deze rioleering Ereniaiu als vroeger is hg dil thans doch hg acM hrt vkkeerd op eenmaal genomen raadsbeslniiea terug tA komm De heer Samaom teide bij zgo vroeger ontwikkelde meening Ie bigven en tegen 4e rioleeriitg te znlleu stemmen Wanneer de zgl werd uitgediept en in orde gebracht zooals bet vipeger was bet riool bg de school werd verlegd en keeringen werdeo gemaakt bg de bmggen dan zon de demping onnoodig zgn en eeu trg groote som utlgegewonnen De heer Oudgk zeida evenmin voor de rioleerinff te zallen zijn Hg acht bet wei evenzeer ala de heer Kist in den n el met weuschelijk op eenmaal genomen bealaiten IMig te komen maar er kunnen gevalle zgn wwrlD dil goed is Zulk een geval doet zich thana rvor Ook na herbaalde overweging kan spr niet inzien dat deze voorgcnoiaen demping en rioleering in bel belang der gemeente is en bt zal er das tegen Memmen De beer van Straaien die bij de vorige behandeling d ezer zaak uirt tegenwoordig wu zegt bet gevoelen van den beer Kilt Ie dtelen en wil niet lerag komen op een eenmaal mal groote meerderheid genomen i e ait De Vooniatr hetoogt dMrop kartelijk dat de Raad inconse uenl zou handelen het verzoek van adreasauten toe te staan Ging de Baad niet tot de rioleering over men sou gevaar loopen dat het acboolgebouw werd afgekeurd want de schoolopziener beeft reeds nu geklaagd over de onaangename gearrn die daar opsiggen en bij moet reeds in overweging hebben genomen den geneeskundigen inspecteur daarop la wgzen De heer Samsam verdedigt nogmaals zgn gevoelen eu beweert dat de autoriteiten de school niet zallen afkeuren als de zgl wordt uitgediept en de andere verbeteringen warden aangebracht waarop h j zooeven weea Het vooratal va B en W om a wijieHd te beaobikkrn op bet adres der bewoners van de Nieuwe Havrn wordt daarop aangenomen met 13 tegen i stemmen die der bh Samsom en Oudgk De beer van Ilerson was bg deze stemming met tegenwoordig De raad besloot daarop aan de Directie der Gasfabriek te verhuren lol 1 October 1888 einde der concessie den gerioleerden grond langs het terrein der fabriek eu aan den heer M 8 Cats de bergplaats aan de Viscbmarkt voor den tgd van 3 jaar Zoo ire r en wind medewerkt zal er morgen Woensdag avond hier ter stede een gefeest worden gevierd dal zeer aardig belooft te zgn De gscliib organiseert dat op het verdronken land aan den Gouderakschen dgk tegenover bet Veerstal Het terrein zal op schitterende wgze worden verlicht en de kiosken en buifelteu zullen keurig worden geïllumineerd terwijl Ivoorls van igd lol tgd Bengnatsch vuur zal worden ontstoken en andere pyroltohniaohe verrassinjien te genieten zullen zgn terwijl ook voor muziek zal worden gezorgd Hel feest vangt aan te 6 j ure en ia voor leden der Club kosteloos toegankelgü met 2 dames Niet leden betalen ƒ 1 voor e ne dame ƒ 0 60 De op zgn verzoek van het Ie bg het 4e reg inf overgei laatste Ie luit F B J Breramer is aldaar ingedeeld bg de Ie comp 5 bat te Oouda Zondag jl hield het Zieken en Weduwenfonds hare 10de jaarvergadering in zgn Vereenigingsgebouw De Secretarii Boekhouder bracht verslag uit van den toestand gedurende het 10e boekjaar waaruit bleek dat de ontvangsten badden bedragen ƒ 2506 27 en de uitgaven ƒ 2414 20 zoodat een batig saldo in kas was van 91 07 hetgeen bij hel aanwezige saldo van vorige jaren ad ƒ 978 SP s hel kapitaal der Vereeoiging vormt groot 1069 38 s D rekening en verantwoording benevens bet geld werd nagezien en geteld door de leden P J van Krrsbergen en L Oversteeg en in orde bevonden Ms President in de plaats van H C Bongera werd gekozen de heer I T Berlgn en in de plaata van I T Berlijn en E de Jong werden gekozen de heeren A de Kwant en J de Graauw waarna de Voorzitter met een woord van dank voor de goede orde de vergadering sl ot Aan een roededeeling van den beer F C de Graaff kunalschilder te Amsterdam ontleent het N V d D het volgende Dezer dagen schreef mg een mijner collega s die net de Kerstdagen ern bezoek bracht aan bet Museum van Oudheden Ie Gouda waarvan een prachtige oatalogns in druk versebenen is dal bg onder de oude achilderslukken ontdekt heeft een zeer oude merkwaardige schilderg volgeus zija vermoeden van Maarten van Heemskerk leerling van den beroemden Jan van Schorel Deze Maarten van Heemskerk studeerde daarna drie jaren in Italië en zette zich vervolgens te Haarlem neder en overleed in 1574 oud 76 jaren De schilderij is in bruikleen aan het Museam te Gouda afgestaan Te Haasireobt werden in 1884 geboren 29 M 32 V totaal SI overleden 23 M 27 V totaal 50 er vestigden zich 65 M 55 V totaal 120 en vertrokken 61 M 64 V totaal 125 er werden 10 bnwelgken gesloten en 2 levenloos aangegeven Bevolking op 31 December 796 M 830 V totaal 2628 Te Vlisl werden in 1884 geboren 7 M 8 V totaal 15 overleden 5 M 4 V totaal 9 er vestigden zich 17 M 18 V totaal 36 en vertrokken 13 M 17 V totaal 30 er werden 6 huwelijken gealolen en 1 lerenlooa aangegeven Bevolking op 31 December 226 M en 220 V totaal 446 Bg de dezer dagen gehouden verhuring der dgken van den Eendrachtspolder en Tweemanspolder alhier is gebleken dal de buur der weilanden nog niet sierk is gedaald De verhuring die voor 5 jaar geschiedde heeft nu op een som van ƒ 8600 ƒ 800 minder opgebracht dan de vorige keer De gemiddelde huurprijs van een hectare dijkweiland is bier op bet oogenblik ƒ 100 Door de afdeelinp Zevenhuizen Waddinxreen en omstreken van de Holiandsche Maatschappij van Landbouw worden pogingen in het werk gesteld tot bekoming ran de uoodige gelden Ier rerkrgging van een goeden dekhen 8l Er wordt noodig geacht een kapitaal van ongeveer 2600 waarvan reeds 40 aandeden van ƒ 25 zgn geplaatal Naar men mededeelt was Z M de Koning jl Zaterdag door ongesteldheid genoodzaakt het bed te houden en werd s Kouings geneesheer bg Z M ontboden Gisteren was de gezoniiheidstoeatand gelukkig zoodanig verbeterd dat Z M wederom aan tafel kon versohgnen Intussohen ontvangt Z M dagelijks ren bezoek van zyn arts iV In de gisteren te Rotterdam gehouden vergadering van de Frijzinnige Kiesvereentjmg lol het stellen van een oandiHoat voor de Provinciale Staten van ZuidHollaud vacature Vening Meinesz is met 31 stemmen tol candidaat gekozen de heer mr P D Kley elke van 1874 80 hel district Zjeterroeer in de Staten heeft veriegenwoordigd De heer Kley is levens hoofd van het water Cbap van des Alezander polder De heer 1 G Belt lid van den Gemeenteraad en van de Kamer vau Koophandel te Kalterdam ins elgks candidaat gesteld verkreeg 12 stemmen