Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1885

1885 VrIJdtuc 23 Januari Ug den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieaweu jaaigang ran het N 318T IL4 GOUDSCHE COURANT meiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als discassiëc ij de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA Januari 1885 B1EÖT1 T1 1 A 1 T Oe inzending van advorteatiön kan geschiedon tot é ta uur des nanüddags ran den dag der uitgave wel meer feeaien organiseeiÉI die ongetwijfeld van ganseher barte welkom iuINh worden geheeten I Deter dagen veracbees M een Londensohen uitgever een boekje getiteld ipketcheB in Holland and Seandinavia van de hand vaa fca heer Aug J C Hare Dete ia bekend alaaokryverfan verscheidene boeken meest reisbeschrijvingea do4 l ala hy ook in andere landen too onnauwkeurig iO nek eu te boek alelde wat by tag als in ons land liebben ayne geaehrifien weinig wurde Wt keurt in Holland letterlyk allea af en nageaaif alle t dm maakten op hem een treorigen indrnk Hij lljpMbt ook Gouda waar by de gesobilderde glazen In de Groole Kerk bewonderde en bet godsbuialdoor een aantal lieden van de bnrgrrklassr rookentls en met hunne hoeden op als eene wandriplaats zag bruiken In Gouda werd hij erger afgetel dan er kns elders in Holland I Gelukkig dat by op byna alle plaateen veel aan te merken heeft en ook dfsr nieta goed vond toodM GcnkU aieli bat rw niet t atsrk behoeft aan te trekken De keer Hare vergist zich waarschijnlijk in zyne meecing dat hem hier te veel berekend werd SCHAAK OOBBESPONDExVTIE den Haag 17de lat wit O 4 H 6 Gouda 17de tet iwart B 8 B 6 Benoemd tot ouderwijter voor school h lager onderwijs te Beenwijk in fnnotie treding 1 Februari 1886 de heer P F van Slijpe le Nieuwpoort Op de voordraobt waren geplaatst de hh 1 P F vau Slype te Nieuwpoort 2 C Mey er te Uilligersberg 3 A van Urk te Zwolle Uit Oudewater schrijft men ons van gisteren Hedenmiddag bad vanwege de Oudewatersche IJsclub eene hardrijdery plaats Eene groote menigte uitgelokt door bet heerlijke wioterweder bewoog tich om eo bij de leut die vanwege de IJsclub was opgeslagen en waar de vereeniging Euterpe van lyd tot tijd muiiekslukkeo liet hooren De pryten alleen minvermogenden mochten dit maal meerijden l eatondeu in aardappelen spek eu dergelijke voor de deelnemers welkome levensbehoeften Maar ook ty die geen prys wonnen kr en leta voor de moeite Overmorgen zal er weder een wedstrijd dan vermoedelgk in het schoonrijden gebonden worden Van geheel anderen aard was hetgeen hier 11 Zondag voorviel t Was onder deo namiddagdienst in de B C kerk alhier Een der sedert eenige dagen bier werkzame paters hield zijne laatste predicalie De kerk was staropvol en allen hingen aan de lippen van den welsprekenden priester Eensklaps komt er beweging in den niiddengang Er werd iemand de kerk uitgedragen Eene flauwte dacht men maar t was erger de weduwe K eene oppassende vrouw en moeder van een zestal meerendeels nog jonge kinderen was plotseling dood gebleven Uit s Gravenhage wordt gemeld Waarom de hoffeealen plotseling weder in duigen tijn gevallen P Men egt men tegt looveel Men zegt dat de Koning zich in de laatste dagen minder wel ton gevoelen dan op het Loo Ik meen dal stellig td kunnen tegenspreken By de verschillende audiënties die Z M deze week gaf Iiital ani btide trgelykte erdtlgen opdat Engelaod later met CkiiMweke en Maleiieha koeïin lelf eo alleen ZuidAirika tot ga oordeel gebrailcen kau de Boeren die maanen ran ouun lam en on bloed ign stredeo derbali niet Toor zinhielf alleen maar toor gekeel het niet Britaohe Ëaropa de meDschliefeodkeid der Engelacheu voor Kaffers ia bedriejterij die meDsohlienadheid heeft tienmaal meer Kaffers gedood dan de hand der Boeren de afsobaffing der slavernij de Kaat kalonie locals de Hollaodsobe elementen die trilden rnslte op eralandiger beginselen dan tooals de Engelsohep haar uitfoerden Aan bet slot ran het opstel wordt geiegd dat de Boareu het verdrag fan 27 Fcbr 1884 roltttekt niet geschonden hebben liJ trokken in Bcchnroaen Zoeloeland om de rust op de grenien der TrnusTaal te ferzekeren Boveudien behoorde Bechnaoa reeds jaren laog tot de Transraalsche Republiek eu verder kan hel verdrag van 27 Febr onmogelgk het recht om te verhnisen naar de Ooslelgke of Westelijke grenien beperken over het geheel ts het oubegrijpelijk iraarum slechts aan Éngelschen op kosten der Zuid Afrika ton worden toegestaan en niet ook aan die Republiek zelf en de overige geheele wereld Afloop van Openbare Verkoopingen vaD Onroerende Goederen VEILING 19 JANUARI Huis Spieringstraat F 48 ƒ 3300 kooper P IJpeluar 9 Huiteo Jan Mnilenpoort L 150 168 5650 kooper L Soheuk Huis Watesleeg P 65 ƒ 2030 kooper W K F de Joug Jr 5 Haiien Plantsoen L 105 A E ƒ 5145 kooper 0 IJ sselslejjn Gevonden en aan hel Bureau van Politie gedepo neerd Een fantasie Broche een gouden Huarring met letters een Mes met Schede en een Haarkam Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Jao Aoiinei ouders G Lnlerveld en Ü vw der lleu Aotonm BUrina oudir M Boot en J H Wiertr 18 WilUmiu Cornelia ouden C F Blom en N W tau Veen 19 Willem ondera A Zor u C van Baalflu Adnaoua WiIbelmDB A van der Draag en J de Keiler OVERLEDEN 17 Jan J van Vliet 3m J de Jong Wed M VerlwoiB 84 j M A E Jaske 10 m J Broakhuiien hulKr vau F M Souffre 64 j 10 J vau da J oll 84 Haastrecht OVERLEDEN E van Dgk 80 j ADVERT£NTIÊN Ten einde alle verdere verdachtmakingen van Fatsoenlgke Jongelieden te voorkomen zal de ondergeteekende Honderd Gulden uitbetalen aan dengenen die overtuigend aanwgst wie de daders zyn van de zoogenaamde eaf rdigheid uitgevoerd in den nacht van Vrgdag den 9 dezer in de Lauge Noodgodsteeg G J STEENS ZIJNEN Wegens sterfgeval wordt ten spoedigste eene fataoepl ke gevraagd van de P G Zich te vervoegen bg Mejufirouw BRAKEL Lage Gouwe Wt Tegen FEBRUARI wordt gevraagd eene zindelijke KEUKENMEID P G die tevens huiswerk moet verrichten Brieven franco letter O Postkantoor i Aoon ho ven Het KANTOOR van VAN DEE DOES l C KASSIERS MAKELAARS in EFFECTEN ASSURANTIËN enz IS VEUPLviATST naar de Oosthaven Wijk B 90 Op Donderdag 29 Januari a s des avonds ten 8 uten zal de CHR ZANGVEKEENIGINtï Zanolust van Boskoop eene IJITVORRL G even in de zaal ORANJE NEDERLAND achter den Boekhandelaar B H MAASKANT Programma s zgn a 25 et verkrijgbaar bfl den Boekhandelaar H C EDAUW Ja en bij den Heer J van db PUTTE Hoofd der School voor Chr Nat Onderwijs De netto opbrengst is ten voordeele der Chr School te Gouda Door Sterfgeval wordt TE KOOP aangeboden te GOUDA een flink KOFFIEHUIS met Uitspanning genaamd HET SOHAAKBORD de zaak is zeer gunstig gelegen op een der beste standen en bestaat sedert een onheugeIflk aantal jaren Brieven franco bg den Heer W C VAN DILLBN te Gouda PH MA YFARTB Co Frankfort a M IJzergieterg en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als Specialiteit C I volgens ötroosniiaersrr volkome ne constructie iedere grootte tot billgke prgzen Reeds geplaatst 23 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prgscouranten gratis en franco AGENTEN woïden gevraagd Correspondeeren in Nederlftndsche taal Geld op Hypotheek verkrijgbaar op Huizea en Landerijen gelegen in Nederland tegen zeef billgke rente en gemakkelyke wgze van aflossing bg den ondergeteekende G üVEREIJNüER Sr te Gouda Men lette op de VO O ie 3D El Ei L I O E VOORWAARDEN VAM DIëNSTMBMING VOOR HET Leger in 17ederlandscli Indië omschreven in gedrukte mededeehngen die prra M verkrijgbaar zijn bg het Departement van Koloniën te s Gravenbage en voorts bij alle Burgemeesters STEËIVKOLE Depot Ehijnspoor De ondergeteekende levert beste STEENKOLEN vrg aan huis contant zonder korti g Per hectoliter Gewone Kachelkolen f 0 60 Extra grove 0 65 Haardkolen 1 00 BRUmKOOLBRi UETT£N merk Per 100 stuks f 0 60 1000 540 2000 10 00 S O BOOX DE FOirDSEraAEZT onder Redactie van CF BIEC3 DeSL Prgs per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderiyke nomniers 0 25 Inhoud van No 8 van 17 Januari 1885 Koniiiktijke NedertaBdwlie I ocaal Spourwrt Maatschtppij D voftruitlichten van de AiiKnksitii ctie i p9orHeftmarkt ÜeiirsOverzichi Hiiiitvii fn HoiteiilapilHrlie berichlek Financien can Nederland ï rsU Groninger framweifMaai sèhappvj Ruinacke Tinancien ïtahaanaehe Finana Ooatenrjjkseh Bongaargche Bank Peruaansc e odhgattm Gecomohdeerde ohltgaitm van den Staat Lomtiana danmtm ting van xtheren dollars tn de Vertenigde Staten RuuucAe Spoorwegen Canadian Vactfic Spoorwegmij Dividenden van Amertk Spoorwegen Cleveland Colv mhn $ Cincinnati Indianapolu Spoorwegmij Loutsvtlle Nathville Spw mtj Maxwell Land Grant Company St Lome San Francttco Spoorwegmij Lake Shore k Michigan Southern Spoortepgmaatachapptj Oregon California Spoorwegmtj Heutiien divideiidb ttliiigrD OnlvftD slpn an Spooiwegeo No teenngen fe Ne Vork Niet officieel lerhandrlje foDdwd LanUte Btrohten orreipondeiitie Litlotrngto Mea flbunnrert zich bg ti Hurcfll vhh De FondBenmarktp ter boekürukk ru vftD GEBItOËUfcKS HOITSRMA te roniugen en by alte ÜuekbaDdelaan eo PoalkantorvD Sedert 25 Jaren zijn de beroemde echte Abshaubbinsof AntiKhumalische Watten bij de Rhumatiek lüders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrijving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepot honder A BREETVELT Az te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bij r A e van Deth Mej de Wed Bosuian Gouda W F J denUgl Sahoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle S V d Kraatê Bleiswijk C B Verhenl Oudewater A Bos Berkel J vai Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattraan Bode ra en K Oosterling Haastrecht W d G Wilhelmus Woerden ADVERTE iTlElX in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelp opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLA ND GOUDA i Jtoasri 1886 Mr A A BD Bergen IJceiidoom lid der Prov SlWeo van Znid Holland i benoemd tot Tooniiter vaa deo militierud voor de lichting der nationale ilitie van 188S in het Se mditie diatriot Wir berinnereo ban ien rroeger vergnnning werd nrleend om aterken drank in bel klein te mogen verkoopen aan honne verpliohiing om in den loop dezer maand Ier Secretarie deter gemeente kennis te geven of zy verlangen gedurende 1885 van die vergnnniug opnieuw ge uik te maken Donderdag 29 Januari e k haeft de kon nementavoontelling plaata van de Tereeeiging Bet NtderlaMdtck Tooneel De Botterdanuobe Afdealing vom dan op het ntenVe ttak van den keer Boeier Faaasen dat allerwege roei byionder snccea werd gegeven Het heet Platum en Co en is een tooneelspel in 4 bedr Daarin treden op de hh Botier Faasien D Haspels Le Gras Jan C de Vos Poolman Vioior Vaassen ene en de dames mevr Barlage Veriroert Paassen van Velzen mej Vink en mevr de VosValois Het groot genoegen waarmede vroegere stokken van den beer Paassen hier werden gesien en de oitstekende recensies van dit nienire sink in verBohillende bladen voorkomende kunnen teker Donderdag B at wederom eene atsmpvolle laal doen verwacbten Gisterenavond had het door de IJsclub georganiseerde ijsfeeat plaata op het verdronken land aan den Gouderaksohen dgk tegenover het Veerslal De versobillende kiosken a giorno verlicht vormden eene smaakvolle illnmlnslie die ook uit de verte een aardig gezicht opleverde Hoewel bel jammer waa dat er niet meer schaalaenrijders waren waardoor meer die geielllge drukle ton hebben geheersobt welke een ijsfeest moet kenmerken waa het toch aardig en recht vrooljjk en heerschte er eene prettige opgewekte stemming Onder de vrooljjke lonen der rantiek zwierde voortdurend tal van dames en heeren lustig de baan rood Zag men hier een geteilig troepje op en neer ryden laar enkele paartjes voortvliegen ginds alleenrijdende personen toouen hoe goed tij de kunst verstonden waaraan deze avond was gewijd ook andere amnaeraenteu ontbraken niet als b V hel sleeijp rijden Er was zelfa een geïllumineerde ar die niet weinig het feest opluisterde Een getelschap riders had het goede denkbeeld gehad een a giorno verlichte boog mede te brengen die voortdurend onder hel ryden in de hoogte gehouden werd en altoo een lich voortbewegende illnminalie vertoonde die een teer aardig effect maakte Het terrein werd telkens verlicht door Bengaalsch vuur terwyl den ganschen avoud door verschillend vuurwerk werd afgestoken dal de vrooly kheid niet weinig verhoogde eu ook de talrijke menigte die aan beide lijden van den ïsel stond geschaard veel genoegen schonk Zoo de vorst aanhoudt zal de usclub leker nog I ADVEBTËNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgot ifzoaderiflke Nommers VIJF CENTEN was hij zeer opgewekt en zag er zeer flink uit Men zegt ook dat de omataodigbeid dat H K H Prinaea Hendrik de ry der hoSeeaten dezen winter met ern soiree mneicale opende zekere gevoeligheid zon hebben doen ontstaan en ontevredenheid tegenover ben die daaraan hebben deelgenomen toodat om die reden werd besloten de voorgenomen bals niet te doen doorgaan Ik geloof niet dat die oorzaak de ware ia Het is toch buit kyf dat Prinses Hendrik een te tactvolle en fijnbeaebaafde vorstin ia om inbreuk te maken op de hoféti nette Van een f uaestie van étiquette kan geen aprake ty n Men legl eindelyk en wie tal uitmaken wal daarvan ia f dat de anislen die door den hof muziekdireoteur den beer F van der Does warea uitgenoodigd om ten paleite op le treden voor d eer zonden hebben bedankt Daarover ontatemd aoa Z H de Koning van alle verdere feesten hebben afgetien Onmogelyk is het teker niet want men herinnert iah dM ook vertcden jaar d gtoote artiate weigerde op te treden omdat tij gedwongen waaeetat in tegenwoordigheid des Koninga te komen repeteerea Het tou mij niet verwonderen wanneer ook andere kunstenaan met mededeeling van dete voorwaarde nilgenoodigd door een geheele verkeerde opvatting van de bedoeling er toe kwamen voor de eer te bedanken Staten Oeneraal Eebsik KAvia Zitting van Dinsdag 20 Januari lo de eerste plaats werd in dete titling aangenomen bel wetaontwerp tot vaststelling van bet slot der Begrootingsrekeniog van Curatjao voor 1880 Voorts werd behandeld de Begrooting van Suriname voor 1885 De Minister van Koloniën gaf le kennen dat aangezien men iq riname thans liever Chinetsche koelies heeft de aa er van werkkrachten bezwaar vindt in de weigering van China om koelies af te leveren bniteu contract Maar de werving van immigranten is volstrekt niet gestaakt Voorts deelde de Minister mede dat by deo kolonialen wetgever aanhangig is een voorstel lot lijdelijke schorsing van de nttvoerrechten op suiker ter tegemoetkoming van de industrie Daartegenover ton slaan n verbruiksrecht op de cacao en de bananen De heer Muller verklaarde zich reeds nu legen die plannen voor zooveel equivalenten betreft vooral wat de banaan aangaat die een schaduwboom is voor de caco aanplantingen Beter ware eene verbooging van de belastingen op Snrinama De heer Blussé achtte het noodig dat de Minister zich goed op de hoogte slelle van de toestanden in Suriname eo vooral van de begrootingstaten waarin hy de ontdekking gedaan heeft dal ren pensioen is uitgetrokken voor een minderjarig kind dat in 1810 is geboren I De begrooting werd aangenomen met alg steramen Daarna koam de Indische begrooting voor 1886 aan de orde De heer Insinger zich in de ingevoerde bezuinigingen verheugende en legen de nieuwe belastingen geen betwaar hebbende had echter liever deze laatste gezien als aequivalenl voor andere schadelijke heffingen waarby hy als zyn meening le kennen gaf dat ook de spoorwegen in banden van particulieren moeten komen en dat in elk geval daarvooi geleend kan warden Maar vooral de landbouw behoort ontlast te worden