Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1885

De heer Fransen v d Putte klaagde over e sterke fiscaliteit van den Min en over diens iwaartillendheid ten opiichle der inkomsien van de cultures vooral vao de suiker en van de kofiie ivaarvan de handhaving op het programma stand dal deze Minister heeft onderschreven £ r ign dan ook vooreerst geen nieuwe belastingen noodig Verder bestreed spr s Ministers bezuiuigittgsmaatregelcu leu opzichte van het inlandsch onderwys Be heer BIgdenslein betoogde dat vermeerdering van belastingdruk niet onbillijk is voor den inlander en dat zy kan leiden tot meerdere fiuantieele onafhankelykheid tussohen ons moederland en de ksloniëo Ook de heer Muller achtte indien de ondernemingsgeest slechts niet te zwaar gedrukt worde fiscaliteit voor ludie thans het best om te ontwennen aan het leunen op Indische baten De heeren Schimmelpenninok van der Oye en van Namen verdedigden het finaooieel beleid van den Minister dat strekt om het duor den noodlottigen Atjehüorlog verbroken evenwicht te herstellen De Minister van Koloniën zette hierop verder zijn stelsel uiteen strekkende tot langzarao voorbereiding van een toestand die al zal deze nog niet zoo spoedig ontsianii waarin de balen uil de cultures niet meer zullen vloeien Hg veifdedigde verder de voorgestelde beiuinigingeu daarby v it het onderwas betreft betoogende dat volstrekt niet zuiver flsbale bedoeliDgen hem daarbij hebben geleid maar alleen de op feilen steunende overtuiging dat zoovele uitgaven voor kweekscholen met geldverspilling gelijk stonden De hoofdstukken der Indische begroeting zgn allen aangenomen waarna de Kamer op reces is gescheiden Meu klaagt wel eens Jat onze natie weinig overheeft voor het leger hoeveel miUfoeuen daaraan ook door de offioieele organen van wetgeving en bestuur worden ten koste gelegd Zeker is t dat men in vroegere lijden wel eens tieffende bewezen van genegenheid en belangstelling ontmoette van de burgers voor den soldaat al waren de soldaten destijds in den regel geen landskinderen maar aangeworven troepen en al namen de bewijzen wel eens vormen aan die in den legenwoordigeu tijd au de Nederlanders zoo eetbaar zoo fatsoenlek en üoo wars van alle uitspattingen zyn stellig niet goedgekeurd zouden worden Zoo vindt men in de Nederlandsche Jaarboeken van December 1781 van het fort Lillo aan de Schelde het volgend vermeld De coUouel van Pabst bevelhebber over de Hollandsche vestingen uu de Schelde beeh een brief ontvangen van den heer Doorn hoofdofficier der stad Schiedam waarbg hem berigi wordt dat aenige Kooplieden dier stad in aanmerking van het gure jaargetijde en uit hoofde dat het krijgsvolk aan de Schelde meer dan audere aan gedurige vermoeienissen zgu blootgesteld wel genegen zouden zijn om ter verkwikking van die brave lieden een Vaderlandsch geschenk van 5 a 6 oxhoofden Genever over te zenden in gevalle zulks aangenaam zoude wezen aafop voornoemde CoUouel heeft geantwoord dat zulks met groote bigdschap en dankbaarheid door de krqgsbezettingen zal worden te gemoet gezien Waarscbgnigk maakte de in 1784 dreigende oorlog met den Keizer den Schiedammer kooplieden het gemoed bgzouder week voor de brave soldaten aan de Schelde Ëene versohrikkelgke ramp had Dinsdag ochtend op de rivier de Nieuwe Maa plaats De stoomboot 0 de Maat II van Oud Beierluud die ongeveer 160 passagiers en een groot aantal stuks vee aan boord had oerd beneden de zwarte ton bg Vlaardingeu aangevaren door een andere stoomboot waarbg le Oude Maa een gat in den voorsteven bekwam en dadelgk begon te zinken De paniek was onbeschrgfelgk De Jrguê deed alles wat mogelgk was om de passagiers te redden en evenzoo de Oude Maa III die van Kotterdam komende juist voorbij voer Toen de passagiers over waren werden er vier vermist die vetmoedelyk door den schok gedood werden Het juiste aantal omgekomenen kan echter nog niet opxegeven worden Het vee dat voorop stond is verdronken van de beesten die achterop stondeu hebbru enkele zich losgerukt en tgn naar den wal gezwommen al Je overige ign mede verdronken Van de goederen is niets gered Van andere zgde verneemt men dat in de voorkajuit van de gezonken stoomboot twee lyken zgn gevondtn en wel van etne oude vrouw en van een meisje van ongeveer 16 jaren Wg laten hieronder volgen de statuten der Liberale Unie zóoals zg dezer dagen vastgesteld zijn in eene vergadering der besturen van de vgf kiestereenigiogen die tol oprichting der Unie zich Tereenigden Tot vestiging der Unie werd dus besloten Bg het lezen der bepalingen thans vastgesteld cal het da aandacht trekken dat nit artikel één de woorden zgn vervallen de bestrijding van den staatkundigen invloed der kerkelgke partijen Naar ons wordt medegedeeld is deze uitlating niet op te vatten in den zin dat bestrijding van tegenstandets builen den kiing der Unie moet vallen maar zgn deze woorden weggevallen omdat naar het oordeel der vergaderende besturen zoodanige bestrijding waar zij noodig is in het thans algemeener uitgedrukte doel was begrepen De Amsterdamsohe Vereenigiugen Burgerplicht en Grondwet en de Eotterdamsnhe Vrijsitmige KieavereeHiging en Burgerplicht zgn dadelgk toegetreden Het bestuur der Haagsofae Vereeniging Grondwet moest zich raadpleging met de leden voorbehouden De thans opgerichte Unie zal zich binnenkort per circulaire wenden tot de liberale kiesvereenigingen in Nederland om haar tot toetreding uit te uoodigeu In de eerste helft der maand Maart zal waarschijuIgk o m ter benoeming van eene commissie van uitvoering eeoe eerste vergadering van afgevaardigden worden gehouden Wij laten hier de thans vastgestelde Statuten volgen Ari 1 Er wordt opgericht eene Liberale Unie die zich ten doel stelt door alle geoorloofde middelen van voorlichting en samenwerking de toepassing der liberale beginselen te bevorderen Art 2 De Liberale Unie omvat als hare deelcn zoodanige Kiesvereenigingen in den lande als bij haar zich aansluiten Art 8 De zetel der Liberale Unie is te Arasterdam Art 4 ledere Kiesverceuiging vaardigt naar den maatstaf van haar ledeBtal een of meer leden af ten einde deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemroiifgen der Liberale Unie De afgevaardigden worden gekozen voor den Igd van twee jaren en zgn herkiesbaar De maatstaf naar welke de afvaardiging io de eerste alinea bedoeld plaats grgpl is voor de Kiesv wier ledental is 60 of minder één 1 1 van 50 tot 150 twee 160 300 drie 300 600 vier n II 600 of meer vgf De afgevaardigden stemmen hoofdelgk Art 5 Uit de aldus afgevaardigden wordt eene commissie van Uitvoering gekozen belast met het bijeenroepen der Vergaderingen regeliug der werkzaamheden en ten lUtvoerlegging der genomen besluiien Benoemd in de Commissie van Uitvoering leggen de afgevaardigden huone functie als zoodanig neder Art 6 De Commissie van Uitvoering beslaat uit negen leden die de fuuotiéu ouderling verdeden Zij worden gekozen voor den Igd van drie jaren en zijn niet terstond herkiesbaar alle twee jaren treedt naar optemaken rooster één derde af De leden der Commissie van Uitvoering hebben ter Algemeene Vergadering stemrecht Art 7 De Commissie van Uitvoering wordt ter zgde gestaan door eeii Secretaris dien zij benoemt en aan wien zg jaarlgks eene toelage verstrekken kan De woonplaats van den Seorcinris is te Amsterdam Art 8 De Liberale Unie vergadert ten minste eenmaal s jaars en verder zoo vaak hare bgeenkomst door de Commissie van Uitvoering wordt noodig geacht De plaats van bgeenkomst der Liberale Unie wordt voor elke vergadering door de Commissie van Uitvoering aangewezen Art 9 De Commissie van Uitvoering heeft de bevoegdheid personen nit te noodig n tot bijwoning zoowel van hare bgeenkomsten als van de vergaderingen der Liberale Unie Art 10 Ter besirgdiiig der noodzakelijke uitgaven wordt door iedere Kiesvereeniging jaarlgks een bedrag van ten hoogste vgftig cents voor ieder barer leden bggedrageu Tot maatstaf wordt genomen het aantal ledeu der Kiesvereeniging op den Isteu Februari van ieder jaar Hel telkeujare vereischte bedrag wordt door de Commissie van Uitvoering vastgesteld Art 11 De rekening en verantwoording van de geldmiddelen der Liberale Unie wordt onmiddellyk na afloop van ieder jaar onderworpen aan de goedkeuring Van drie afgevaardigden door de algemeene vergadering gekozen Art 12 Aanspraak op reis en verblijfkosten uit de algemeene kas hebben de afgevaardigden niet Art 13 De Liberale Unie wordt opgericht voor den Igd van 29 jaren aan te vangen op l Juni 1885 Art 14 Tot wgziging der Statuten wordt vereischt eene vergadering ad hoc Art 15 Voor de Liberale Unie wordl door de commissie van uitvoering rechtspersoonlykheid aangevraagd Aldus vastgesteld ter vergadering van de besturen der kiesvereenigingen Burgerplicht te Am sterdam Burgerplicht te Rotterdam De Oronimt te s Gravenhage De Grondwet te Amsterdam Vrijzinnige Kiettereeniging te Rotterdam gehouden te Amsterdam op den 18 Januari 1886 De republiek Paraguay zegt de Berl Börse Zeii wordl door Hugo Zöller niet ten onrechte het land der vrouwen geuoemjl Toen na het eindigen van den treurlgeu burger oorlog de vrede weder hersteld was kwamen de arme vluchtelingen die door den dictator Lopez naar de wildernis waren verjaagd vermagerd ziek en in lompen gehuld weder uit hunne schuilhoeken van de Cordilleras te voorschgn in het geheel waren zij tweehonderd duizend zielen sterk waarvan met inbegrip van de zuigelingen knapen en grysaards slechts tienduizend mannelijke individnën war n Sedert zgn wel duizenden vreemdelingen het land binnengetrokken maar toch wordeu door het enorm groot getal vrouwen in verhouding tot dat der mannen zeer eigenaardige toestanden in den berleveuden slaat teweeggebracht Alvorens onze riiziger die met een stoomschip de Pauamarivier bereistle de grenzen van Paraguay nog bereikie trok hel ten zeerste zijn aandacht dat naarmate men verder kwam aan ieder station steeds meer vrouwelijke passagiersessen die allen tot een bepaalden stand behoorden aan boord kwamen de vrouweu werden door bet personeel van het stoomschip met zeer veel onderscheiding behandeld en men wees haar de ledigstannde hutten in de kajuiten aan de vrouwen die geen plaats meer in hutten konden bekomen omdat er niet meer dispouibel waren maakten hel zich op het dek gemakkelgk waardoor drs avonds de gelegenheid tot het organiseeren van dansparlgijes ontstond zoodat de overige passagiers in de prachtige door inaneschgn verhelderile nachten bijna geen oog konden sluiten Het waren zoogenaamde Quinguaberns vrouwen nit den kleinen burgerstand van Paraguay die bgna uitsluitend den kleinhandel in alle takken van nijverheid en de ambachten in handen hebben Zg maakten de reis met het stoomschip om in en verkoapen te verrichten men noemt haar de meisjes met gouden kam naar aanleiding van den haaitooi dien tg dragen Naar Zöller mededeelt zijn de vrouwen vriendelijk beleefd en fatsoenigk zij weten zich bovendien ook zeer goed te gedragen t geen niet wegneemt dal zg nevens site uiterlgke vormen van Ëuropeesche beschaving er een oatuurlyke wgze van spreken op na houden die in Zuid Amerika algemeen is maar den Europeaan vaak onlsteld doet staan Als de Quingnaberos zich door de straten bewegen dragen zij hemden t e keurig zindelgk en laag uitgesneden zgn en de armen geheel naakt laten verder witte met kant versierde onderrokken eene zwarte mantille een gouden of schilpadden kam in het ravenzwarte haar oor en vingerringen en koralen colliers Schoenen dragen zg niet behalve bg feestelyke gelegenheden en kousen evenmin maar nimmer zal een sierlgke waaier in de hand ontbreken noch eene roos of anjelier achter hel oor die bloem wordt op eene wgze gedragen gelyk een Ëuropeesche koopman die bet druk heeft pen of potlood achter het oor steekt Neemt men by dit alles de ouovertreffelgk elegante min of meer dansende wgze van gaan in aanmerking dan zal men moeten toegeven dat het uiterlyke dezer sohoonen die barrevoets en met waaiers rondloopen zeker niet aan eigenaardigheid ontbreekt Velen onder haar zgn bijzonder schoon en sieilyk gebouwde vrouwen De vrouwen van Paraguay zgn niet enkel landbouwers ambachta en kooplieden maar chefs der huisgezinnen op haar rusten de zorgen om den kost te verdienen en die voor de opvoeding op hare schouders drukken alle verplichtingen tegenover het volgende geslacht Het klein getal mannen uit het midden ea lagere standen wordt onder deze omstandigheden nataurlgk erg verwend de mannen houden zich met geen enkelen arbeid onledig en leven slechts om te genieten Eene correspondentie uil den Haag aan de Uidd Ct bevat o a het volgends Een merkwaardig staaltje hoe de heeren kamerleden o lort et A traven willen bezuinigen werd mg zooeven verteld door iemand die het wel weten kan Aan de rechterzijde zou hef plan beslaan bg de aanstaande behandeling der begrooting van het Departement van Binnenlandsche Zaken o a twee amendementen voor te stellen het ééne tot schrapping van alle subsidiën aan gemeentelijke hoogere burgerscholen te verleenen bet andere ten doel hebbende de Utreohtsche universiteit op te heffen Dat arme onderwgs moet het bg die heeren toch altijd misgetden Zou het misschien zgn omdat sommigen hunner door dat onderwijs zoo slecht bedeeld zgn P Het is ongehoord f bg wgze van amendement misschien wel in den vorm eener motie overgegolen een hoogeschool op te heffen met alles wat daaraon verbonden is Maar geld en nog eens geld schijnt bij die heeren hoofdzaak te zgn waarvoor alles de wetenschap zelfs zwichten moei Ook in hun privaatleveu schgnt die geldzucht maar al te veel doorgedrongen Zoo trekt een lid der Tweede Kamer niet alleen steeds zgn verloftraktemeni waarop hg als referendaris aanspraak heeft maar voor den tgd dat hij tengevolee der ontbinding geen lid was heeft hij zijn gewone volle bezoldiging waarop hg voor dien tijd recht had kalm opgestreken zonder daorvoor iets in zijn betrekking van referendaris te doen En waarlijk hg kan zouder dat geld wel leven en goed ook I Volgens een te Leiden ontvangen schrijven nit Mossamedes van December 1884 zijn naar het L D mededeelt de heeren Veth Van der Kelten en Goddefroy den 7deu dier maaml behouden in ir noemden haven der Portogeesche provincie Angola aangekomen Het punt van waar de onderzoekingen zullen aanvangen is dan nu eindelgk bereikt maar het zal nog eenigen tijd duren eer de reizigers het binnenland kunnen ingaan daar db Portugeesche mailbout welke hen heeft overgebracht de ammunitie niet mocht medenemen zoodat deze met een visscbersvaartuig van Banana moet warden aangevoerd Brieven van aanbeveling van Banana medegekregen verschaften iieu heer Veth de welwillende hulp van eeï Portogeesch ingezetene van Mossameiles waardoor hij met zgn medereizigers onmiddelijk een onderkomen vond in een huisje waarin hij bij bet verzenden van zijn brief met al zijn goederen reeds bgna geheel geïnstalleerd was De reizigers genoten een goede gezondheid paarden en bonden badden ich ook uitstekendgehouden en de heer Veth beloofde zich veel nuten veel bespsriuK van kosten door den ossenwagen welken hg in Nederland had laten maken en medegevoerd heeft De jaistbeid dezer goede meening kan nauwelijks belwgfeld worden wanneer m n leest wat Dr Daiickelraann in het bericht over zjjn reis in Mossamedes in den zomer van 1883 Duitsche Geographische Blatter Band VII Heft 1 mededeeltomtrent de verbazend hooge prgzen welke zelfs voorhalf versleten ossenwagens het eenige vervoermiddel in die streken moeten betaald worden jNatuurlgk is bovendien de wagen welke de heer Veth naar zgn teekening heeft laten maken veel beter overeenkomstig de behoeften van welensehappelgkereizigers ingericht Zgn eerste zorg zou thans zgn door den aankoop der noodige ossen cgn uitrusting tecompleteeren Het vertrek der terngkeerende boot had zoo spoedig plaats dal ook nu weder tgd voor uitvoeriger schrgven geheel ontbrak Met de eerstvolgende mail zijn nadere berichten van de reis tot Masaamedes Ie verwachten De Weener bladen bevatten een geheimzinnig verhaal van een postdirecteur Peszl genaamd die den 6n dezer uit syn woonplaats Neuzeug in Ooslenryk verdwenen en acht dagen later teruggekomen is Zyn kantoor en de kae van de post waren in de beste orde ook zyi particuliere taken eventeer als zyn geestvermogens eu hg heeft aliyd als een algemeen geacht man onder tyn medeburgers bekend gestaan Ware dat alles niet het gevsl dan lou bel verhaal van tyn verdwenen en terugkomst zeker bg niemand eenig geloof vinden Het komt in korte woorden op het volgende neder Den 6n deter was hg per spoortrein naar Linz gegaan om eenige effecten te verkoopen Ier waarde van 4000 gulden In den spoortrein maakte bg kennis met een heer die hem wist uil te vragen wal hg te Lini ging doen en voorgaf aldaar in hetzelfde hdtel als hg Ie willen logeeren Zoo namen tg aan bet slation te Lint samen een rgtuig maar in dat rgtuig Is hy bedwelmd geraakt en by weel alleen dat hy n vrij lang ryden is overgedragen in een slede door een boer bestuurd die hem door een hem onbekende iireek eiudelgk in een afgelegen woning bracht waar hy eenige dagen gevangen gebonden werd en nieroan I te zien kreeg dan dien boer welke hem eten brasbl In zekeren nacht te drie uur werd bij gewekt en wederom in een slede naar een spoorwegstation gebracht waar hem deielfde heer uit den spoortiein ontving zgn reiatasch en spoorkaartje overhand gde en met den boer verdween vóórdat hij iemands I ulp had kuuuen inroepen Natuurlgk waren de 4000 gulden verdwenen Hem bleek later dal het l station Kleinrelfling moet geweest zgn Zoo kwam de potdirecleur Peszl weder bg zgn familie die iulusschr hetgeen de zaak nog raadselachtiger maakt den 11 n het volgende telegram uit Divacca in Istiië ontvangen had Goddank ik leef hoop met ijlen eersten trein binnen twee dagen thuis Ie konifcn Mondeling nader Peszl Wie dat telegram verzonden heeft is nog niet opgehelderd en de pogingen der politie om uil te vinden in welk rijtuig Peszl te Linz met dien vreemden heer van het slation is weggereden hebben ook nog geen uitkomst opgeleverd die eenig licht over deze taak werpen kan Lotgevallen van een schip Men leest in een Pargsche correspondentie uit Rome Den 3n Ooiober jl vertrok de Malteo Bruzze uit de haven van Genua naar Zuid Amerika met 1300 landverhuizers aan boord Onder deze waren 174 vrouwen en 169 kinderen Daar de cholera juist te Genua uitgebroken was kon het schip geen gezondheidspas bekomen De reeders lieten hel niettemin vertrekken weinig bezorgd oi er bet mogelijke lot van de op het vaartuig saamgepakte lading menschec Gedurende de eerste dagen van den overtocht ging alles goed zekere onrustwekkende verschgnselen die zich eerst onder de reizigers hadden voorgedaan verdwenen en men dacht reeds aan hel gevaar ontsnap te zijn Maar op 24 October toen de plaats van bestemming Montevideo zoo goed als in t zicht wat vertoonde zich plotseling aan boord een geval van cholera met uiterst snellen en doodelgken afloop Het gevolg hiervan was dat de overheid Ie Montevideo niet alleen weigerde de stoomboot in quarantaine toe Ie laten maar haar noodzaakte lerstoad weer in volle zee te steken onder bedreiging van anders zander plichtplegingen i in den grond te worden geboord Te vergeefs smeekte de kapitein dat men hem ten minste zou toeslaan wat kolen eu verschen voorraad in te nemen men antwoordde hem met kanonschoten en bij moest den steven wenden In verscheiden andere havens vau Uruguay en Brazilië vond de Malteo Bruzio betzelfde onthaal overal was de mare dat zg de pest aan boord had haar voorafgegaan overal wees men haar dreigend terug en als tg aarielde floten de kanonkogels haar om de masten Zoo zwalkte zg dagen lang rond de kolen raakten op evenzoo de levensmiddelen geneesmiddelen ontbraken geheel en de ziekte greep al feller om lioh heen Eiodelyk slaagde de kapitein er in door list en snelheid de waakzaamheid der kustbewoners te verschalken en zich te Isola Grande den noodigen voorraad kolen en mondkost te verschaffen Twee oorlogschepen daagden op om hem dit te beletten maar hg bad zgn slag reeds geslagen Na echter bleef er niets anders te doen over dan maar weer naar Italië terug te keeren Aan een schip dat men praalde werd bet verzoek gericht um de Italiaansche Begeering van het geval te verwittigen en zoo tag de Malteo Brutio by haar terugkomst iu de Italiaansche wateren zich het eiland Planoza aangewezen als de plaats waar tij baar passagiers aan wal zetten en onder quarantaine stellen Icon Dn ziekte had inmiddels uitgewoed Van de 44 personen op het schip aangetast waren 22 gestorven 17 hersteld eu 5 nog onder behandeling Hel laatste oholera geval was op den 28r November voorgekomen Den 18n Deeember liet het schip ter leede van Planoza het anker vallen Buiienlandscb Overzicht De heer Ëdmond About gekozen lid der Académie Fran aise is komen Ie overlgden vóór zgue installatie alt zoodanig Dientengevolge tal de beer Caro thans directeur der Academie bg About s graf de rede uitspreken waarmede de keer Rousse den heer About ton hebben verwelkomd indien hy had tilting genomen De opvolger van laatstgenoemde zal na den tetel innemen die voor About bestemd was en twee lofredenen moeten houden op Jules Saudeau About s voorganger eu op Abuot Sedert 1860 beeft zich talk een geval niet voorgedaan Toen den 17den Januari van dat jaar de heer Saint Priest als lid der Academie werd geïnstalleerd trad hg op als lofredenaar over Ballanohe en Virion Te Frankfort acht men het thans buiten twgfel dat de moord op den heer Rumpff gepleegd een politieke wraakneming is geweest In tgn parliculitr leven had de beer Rumpff vele vrienden en geen vgand daarentegen was hy als gverig ambtenaar van politie fel gehaat door de socialisten Tgdeus het sooialislen proces van 1881 beeft hg tich zelf niet ontzien met behulp van tgn agent Horsch een aanslag legen tgn eigen persoon te beramen ten einde gemakkelgker de draden van bet socialisme iu handen te krijgen Het Rgksgerecbtsbof te Leipzig laakte toen dezen maatregel eu misschien badden de veroordeelden het daaraan te danken dat zg later grotie kregen De krachtige wiize waniop de heer Rumpff in het proces van het NIederwald optrad beeft natuurlijk den haat der socialisten tegen hem doen toenemen Bg de behandeling van de oorlogsbegrooting in den Duitscheu Rgltsdai kwam ook hel kerkgaan der soldalen ter sprake daar een post van 60 000 Mark was nitgelrokken voor het boaweo eener garnizoenskerk Ie Neisse Eugen Richter venelte zich tegen decea post op grond dat de soldaten evengoed de gewone kerken konden bezoeken Het was zeer goed dat den soldaten gelegenheid werd gegeven tot bg woning der godsdienstoefening maar de militaire overheid behoefde er niet voor te zorgen en had geen recht om de soldaten naar de kerk te sturen Daarom zouden de liberalen het niet goedkeuren ua voor het eerst op de begrooting een post voor een afzonderlijke garnizoenskerk werd uitgetrokken De minister van oorlog generaal Bronsart von Schellendorf was vau oordeel dat den soldaten ook door den godsdienst bun militaire plichten moeslen worden ingeprent Als opperste hoofd van de Evangelische kerk hsd daarom de keizer voor loorer het dit kerkgenootschap betrof wel degelgk hel recht om de soldaten te gelasten dat zij de godsdienstoefening bijwoonden De soldaat zelf behoefde slechts te gehoorzamen want in het leger is de gehoorzaamheid onbeperkt Naar aanleiding van deze bewering werd van liberale ztjde opgemerkt dat al is ook de koning van Pruisen in zijn eigen Rijk hoofd der Evangelische kerk dit hem toch in bet Duitsche Rijk geen rechten geeft In allen gevalle ontzegde men den bisschop het recht om wien dan ook tot kerkbezoek te noodzaken en bovendien men was nu in den Bgksdag en behandelde de Ryksbegrooling zoodat men met de rechten van het hoofd der kerk in Pruisen niets te maken had Daarentegen achtten de conservatieven namens welke partij de hofprediker Sloeker bet woord voerde bet wenscbelyk dat ook de militaire overheid voor het tieleheil van den soldaat tergde De godsdienst behoorde bij den dienst en daarom had ook de keiter als opperbevelhebber van hel leger slechts te bevelen wanneer bg kerkbezoek voor tijne soldalen heiliaam achtte De minister van oorlog ondersteunde dete opvatting welke door de liberalen werd bestreden daar ty den dwang niet konden rijmen met de vrijheid van godsJienst Windthorst was dii met ben eens maar achtte toch voor de Katholieke soldaten een aansporing teer heiltaam Zoo slemden ook de Katholieken voor den besproken post loodst te Neisse nu een aftonderlyke garnitoenskerk zal worden gebouwd Daarentegen werd eec post van 290 000 Mark tot het bouwen van een onderofflciersscbool te Nen Breisaoh door de vereenigde ultramontanen en Daitschvrgziaaigen verworpen ofschoon behalve de minisier van oorlog ook Moltke er voor in het strijdperk trad Hetzelfde lot trof de voorstellen tot bet bouwen van 9 nieuwe kazernes in verschillende garnizoensplaatsen De ambassadeurs van Duitscbland Oostenrgk en Rusland te Londen schijnen ieder op hunne beurt den Engelscben Minister van Buileniandscbe Zaken Granville een bezoek Ie brengen tot overhwdiging van de nota gelijkluidend met de Fransobe tegenvoorstellen welke nota tevens mondeling wordt toegelicht De Duitsche ambassadeur Manster was de eerste bg maai te gisterenmiddag zgn opwachting De Time gaat intusseben voort de Fransche voorstellen voor onaannemelyk te verklaren en men kan dat begrypen wanneer bewilligd wordt iu een internationale enquête en in een internationale leening ten optichte van de Egyptische financiën lydt de Ëngelsche politiek een nederlaag die naar den gewonen gang van zaken aan het Ministerie het leven Uioet kosten De Iïmm tegt ook dat de Mogendheden een conferentie voorstellen voor de ueutraalsverkiaring van het Suez kanaaL Er is ij de Fransche tegenvoorstellen iets vreemds Frankrgk heeft door deze voorstellea geheel afstand gedaan van het zoogenaamde coodiminium de dubbele controle waarbg Engeland en Frankrgk werden beschouwd als de eigenlyke beheerders van Egypte in plaats van de dubbele contrSIe treedt thans de internationale Uit dat oogpunt kan het Fransche tegenvoorstel wel niet beschouwd worden dan ais een wraak van Frankryk op Engeland omdat dit steeds weigerachtig is gebleven de dubbele controle te herstellen De eisch aan Engeland is twaar welke reden is er om te veronderstellen dat Engeland de internaiionale controle zal aannemen nadat het de dubbele controle hardnekkig geweigerd heeft Engeland heeft niet veel gedaan om zich de sympathie der volken of der Regeeringen te verwerven maar dit neemt niet weg dal het zich voor bet herstel der orde in Egypte opofferingen heeft getroost Ware Engeland in Egypte niet handelend opgetreden dan speelde op dit oogenblik Arabi Paoba en met hem het Mohamraedaansche fanatisme den baas eu dat schgnt wel wal vergeten ie worden De Mogendheden hebben lang gewacht met het geven van antwoord op de Engelscbe voorstellen