Goudsche Courant, zondag 25 januari 1885

1885 Zondag 25 Januari JV 3188 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertcntieblad voor Gouda en Omstreken Tl Het koB wel ecu tya dat Eogeland nn exn lug waelit met bet geTeo ran eei antwoord op de tegeDroontelleD es intnaiehen io £ fiyiite ign gang gaat Het ftrootite beiwaar hiertegen ii de rarwarriug ran de Ëgyptiache financiën die dringend Tooniening fereiKken Dat de Engelaehe troepen in Egypte reralerkt worden ion doen rermoeden dal Gladatone er nog niet aan denkt om de internationale Toorstelleo aan te nemen De litting tan den Zweediehen Bgkidag werd door den Koning geopend met een troonrede vaarin o a de Tolgende wciaontwerpen ign aangekondigd iaalelling van een nieuw departement ran algemeen bntuar roor koophandel ngrerheid en landbouw uitbreiding der rerplichting tot het doen ran militaire oefeningen renterking der rloot definitiere regeling ran de jaarwedden der onderw ien B j het ontwerpen ran de begrooting is gerekend op ren rerlaging ran de gcsndbelasliug met 30 pCt Nieuwe belaaliugen of rerhooging rim baataande worden niet roorgeateld Den lelfden dag opende de gouverneur ran Finland namens den Cur de tilting ran den Landdag ran het grootrorstendom Finland Graaf Heyden lai de troonrede ia de Bnaaiache taal en daarna werd eg door aen der aeuatoren in de Zweediche en in de Fintehe taal ter kennis ran het Parlement gebracht Dit it rerdeeld in rier Kamers de Kamer ran den adelstand en die ran den burgerttand bedienen tioh bg de beraadtlagingen ran de Zweedsehe taal in de Kamer ran de geettelgkheid en in die r n den boerenstand wordt in de Finsche taal gediaouttiëerd P ÖSTEIK ItJSlsr LIJST ran onbekende brieren welke door tniloheukomtt aan het Postkantoor kunnen worden teruggehaald Van Straten Bergarobraoht J B Hoogendoorn Breda J de Jobg rerdcr aan mej Dirkje de Jong Gouda C de Bruin Botterdam ran Gullik Rotterdam Engelreld SohoonhoreD mej Anna Zwierum Zwolle mej U ran Brenkelen C De Directeur ran het Foitkantoor te Gouda SIMONS KENNISOEVINO Grondbelasting BüBQEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA brengen ter kennis dat het Kohier roor de OnmibeUtling op de Geboutude en Ongebouvie EigtnAmmeii deter Gemeente orer het jaar 1885 op den 17 Januari 1886 door d n Heer Frorincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotttrdam executoir rerklaard ia gesteld in handen run den Heer Ontoimger der Directe Belatiingen alkier dat ieder belastingschuldige rrrplioht is egnen aanslag op den bq de Wet bepaalden roet te roldoen en dat liMU drie maanden na afkondiging ran het kohier onder orerlegging ran een dobbel ran het AanslagBiljet beiwaarschriften kunnen worden iogfdiend bij Heeren Gedeputeerde Staten deter Prorinoie Gonda den SI Januari 1885 De Burgemeester roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Nationale Militie EENNISOEVING BUBGEMEESTEE en WETHOUDERS ran Gonda doen Ie weten dat het register ran inscbrgring met de alphabetische uaamigst ran hen die in het afgeloopen jaar iu deie gemeente roor de Militie tgn ingeschreren ran den 22n Januari 1886 tot en met den 30n Januari daaraanrolgeode de Zondigen uitgetonderd des roormiddags ran 10 tot des uamiddag 1 ure op de Secretarie der gemeente roor de belanghebbenden ter leting tijn nedergelegd en dat tegen register en Igst betwaar kan worden ingebracht bg den Commissaris des Konings in dete prorincie door middel ran een met de noodige bewgsstnkken gestaafd rertoektchrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het betwaar inbrengt welk rcrtoekschrift r 5ór of op den In Febrnari 1886 moet worden ingelererd bij den Burgemeester der gemeente Gouda den 21n Januari 1885 Bnrgemeeater en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBBRICHTEN Gouda 22 Januari 1884 Wegens gesloten water geen handel in granen De reemarkt met gewonen aanroer handel in alles traag vette rarktns 23 a 24 et magere rarkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 20 per week schapen traag rerkocbt i Ï5 tweede Kau eerate kwaliteit 23 kwaliteit ÏO 4 ïï Goeboter ƒ l SO ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Bargerlijke stand GEBOREN 17 ntonia Clirioa oaden M Boot en i B Wielir 18 WiUeiniiu Coroelii ooders C P Blom en W M ran Veea SI Jofasnoa Catharioa ooden A K Kooiog eo E M ICoelaisD OVEBLKDEN 0 Jan S Uouel 73 j G P Woerlee m 81 R M van Delh t j W it Miok 18 V C A Nieowliod 7 j P C de Waal 7 m 88 M W S Schattelaar 4 w ADVERTENTIÉIN Heden overleed in den onderdom ran 73 jaar onze geaciite Vader S S MOSSEL Namens alle kinderen S S MOSSEL Gouda 20 Jannari 1885 Algemeene kennitgeving ♦ Heden overleed tot diepe droefheid van mg en zgne Onders mgn zeer geliefde Echtgenoot B M TAN UETH in den ouderdom van 29 jaren my nalatende twee kinderen te jong om hun verlies te beseffen Zwaar valt ons dit verlies slechts de zekerheid dat hg in den Heer ontslapen is kan ons doen bematen Wed J VAN DETH Die GiDTS M VAN DETH J C VAN DETH Gouda 21 Januari 1885 Krohhe Heden overleed tot diepe dtoefheid van mg mgne Kinderen en Behnwdkinderen mgn geliefde Echtgenoot F C van ZEULEN C W VAN ZEULEN Gouda 22 Januari 1885 Scbbnk Vieiteê van rouwbeklag kunnen niet wordenafgewacht Voor de vele big ken van deelneming ondervonden by de ziekte en overlgden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA IJPELAAR Weduwe van Antoniüs Snet lemin betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam A SNELLEMAN Gouda 22 Januari 1885 nnnirrnv RADIKALKQENEZINO dnvirkmmd wordt DilulJlkljl oTereengekomen voor eeD bepaalde prija betaalbaar Da gcaeziofc Daartoe zija 20 kamt rs trr beschikkinft derpalieoten gealeld HAEKSKGERS Heelmeeiter van breuken Gboenplaats 35 te Antwebpen P L J EAMSTEEG AMSTERDAM presenteert als lasthebbende van zgne principalen op den 27 FEBRUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hulpkorenbeura aldaar pnbliekte VERKOOPEN 17012 Balen Eijstemeel als 1570 Balen MOULMEIN IL 800 d RANGOON II 1685 14741 d SAIGON IL 1360 1832 do ARRACAN I 1280 d d II 1640 do MOULMEIN IL 1931 do d do 800 do d d 756 do SANGON IL 1884 d MOULMEIN IILLiggende aan diverse Veemen en in lichterzooals nader bg notitiën zal worden aangegeven en aldaar op den dag der verkooping tebezichtigen COISZE Van af heden tot en met DONDERDAG den 29 JANUARI e k zgn aan de GASFABRIEK des voormiddags tnsscben 9 en l uur COKES verkrggbaar als 30 cent per Hectoliter met 10 Heet 25 cent per Heet GRUIS 10 cent per Hectoliter Tegen FEBRUARI wordt gevraagd eene zindelgke KEUKENMEID F G die tevens huiswerk moet verrichten Brieven franco letter O Postkantoor ioonhoven ROëTMA SCHEFFERS Co te SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabriekant n tot exploitatie van zuivere Jenevergigt Levering in alle hoeveelheden Prgsberekening Steeds volgens de Schiedamsche beursnoteering Zuivere Kroongigt 41 CtS p KilOl Vnchtonkottea Zuivere CIrkelirlst 60 luU uZt De FirmaC NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te eBoeeh beveelt bare gunstig bekende beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Ometreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen ADVERTË TIËI OPWCKKCND VraSTERKEWD KOOBTSVtllORUVEim liirTn riii su blüeoarmoeoe IIVIl I u I AALbuekzucht groote zwakte in alle Binnen en BuMenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda in fiessohea 1 1 80 en f 1 00 TAMARIIVDB BONBOIVS aaubevolen tef eu verstOpplug eo daarmede in verband ttnande oiif esteldliedeii DE TAMARINUE BONBONS n KBAËPELIEN HOLM lyn een luirer plentaardift laohtwerkend spijsrerteriiiK en eetluit uiet torend Furgsti in coufituurforni a n tpnaaiii friaoh ran ttnank en leker werkend In doozeu ran 90 en 50 CeotS CIGARETTEf tegen ASTHMA lie ln den iu r ran den rook Itier Cijsaretten geait den lijde aan Asthma terstond rerlicbting In Etui raa 80 ra 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplosaend en rersnohlend middel by HoeSt en Verkoudheid in fl ohje a 20 cents ERAEPELIEN HOLM fothekert te Zeiet Depöi roor Oouda bij rien heer C THIU Apotheker Chem fabriek vanH vonGimborn te Emmerik a d Rhijn Zilveren NedaJlie Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederland Scltrijflnkt Alizaria Keizer Scbryfen Copieer inkt iilalon en andere IntSOOrten ondrrschriden rich door hunne letendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droo gen van alle andere inktfnbnkaten Verkrygbaar in ieder tnliden boekwinkel en in de bekende depots Snelpersdrnk van A Brinxhak te Gouda BINNENLAND GOUDA 24 Jannari 1886 De loop der berolking gedurende 1884 io dexe gemeente wat rolgt Op den 1 Jan 1884 telde de berolking ran Gouda 16847 ielen Zq rermeerderde in het afgeloopenjaar door reatiging net 1107 en door geboorte met 782 Totaal 20736 zielen Zjj rerminderde door rertrek met 1060 door orerlgden met S13 IB73 Zoodat de berolking op 31 December 1834 bedroeg 19163 tielen waarran 9018 mannen eti 10146 rronwen In bet afgeloopen jaar syn 168 buwelyken gefloten en it 1 eohtacheidiiig ingetobreren De loting der in het rorig jaar roor de nationale militie iugetohrerenen tal io deie gemeente getchieden op üinidag 24 Febrnari i morgent 9 ure Dinidag 27 Jannari e k tal in het Dep Oouda der Maattohappy tot Nut ran t Algemeen de ipicekbenrt worden rerrnld door den heer I A Böhringer uit Arotlerdam die tot onderwerp aankondigde De Moeder van den lUgent Elitabelk Charlotte Moett het gtleeal ran Woenadag arond watrran ij in ont rorig nr melding maakten nog op rerdronken land worden gerierd thaut nu de rortt heeft aangehouden en allerwege de wateren met een dikke korat tijn bedekt it het alom too gewaardeerde winterrermaak eent io rollen gang Wat een tchaataenrgderi rereerden Donderdag onte tad met een betoek Van alle lyden tlrooraden de landen dorptbewouert om toe en op de Markt tag het lelterlyk zwart ran de menacben Ook uil een tioffelyk oogpunt wat dit talrijk bezoek reien niet onwelkom De Singela rondom dete ttsd lereren thaot dag op dag een zeer rroolyken aanblik op Op de berroren grachten tal ran rydert ran allerlei itand en leeflyd rertchiU lend tornt tmaakrol tornt pottierlyk litgedotoht en daarnaatt tal ran wandelaara die het ijarermaak lelf uiet kunnende of willende genieten dit allbaot ran naby willen gadealaan Op de Wetering achter de Sociëteit irOna Genoegen heerach ereneent groote rroolykheid en het ii een opwekkend genot rtaarran getuige te zyn Het flink oudHollandtche yirermaak atemt ieder prettig en rroolyk en er beeraoht een getonde feettrreugde die ieder de huizen uitlokt en naar het yi trekt Morgen Zondag tal de muziek der tohnttery tut3 en 4 uur een uitroering geren ten genere ran de tcbaatienrijdert en toeaohouwert op genoemde wetering De heer Dam kaatelein der Sociëteit Ona GeooÜgen heeft welwillend de groote zaal daartoe afgettaan de muziek zal plaatt nemen op de brug ran die zaal Zooali bekend it hebben ook uiet leden gedurende het yirermaak toegang tot Ont Genoegen Zoo de rortt nog wat aanhoudt tullen de wedatryden op acbaatten zooalt er hier en daar reedt plaats hadden zooalt ook blykt uit onderttaande berichten ongetwijfeld nog talrijker worden en ttaat er nog veel genoegen roor de denr dal niet alleen oogénblikkelyk genot tchenkt maar ook nieuwe kracht en luat rertchaft om daarna de plichten des lerent met vernieuwden moed ter harte te nemen I De in een vorig noromer dezer courant reed aangekondigde wedstrijd te Ondewater in het zoogenaamd tohoonryden had gisterenmiddag onder een groolen toerloed ran belanestellenden plaats De eerste pry een raet goud gemonteerde aigarenkoker riel ten deel aan H Bosman de tweede prys een zwaar zilriren horloge aan T Molt en de derde prijs een met zilrer gemonteerde portemonnaie aan K Uithol Ërenalt de rorige maal werd ook thaut weder het ijsfeett opgeluitlerd door de muziek ran nButerpe onder directie ran den heer J H Neu Allet liep in de bette orde af Woentdag had Stolwyk acne hardrijderij op tehaataen plaatt daar het te doen wat om eent te weten te komen orer welke kraehten men Stelwqk zelf betchikken kou mochten nkel ingezetenen mededingen De prys ran 16 werd beknald door C ran Dam Wz de eertte premie ran ƒ 7 50 door 6 Kool Jz en de tweede premie ran ƒ 2 60 door B Dr Vriei uit t Beieriehe Vanwege de IJaclab te Berkenwoude werd aldaar op Douderdagroiddsg 22 Ju eene hardrijderij gehouden waarby prijt en premiën ten bedrage ran 26 10 en 6 in geld waren uitgeloofd Van de 18 medrdingert waren de pryawinnaart M de Bruin ran Berkenwoude G Neef ran Lekkerkerk en J Spektnyder ran Ouderkerk a d IJtel Bij een glaterennarafddag ran wege de Zerenhuizeutche IJaclub gehouden baniryderij op schaatsen werd de Ie pryt ad 40 gewonnen door A ran den Berg de 2e ren 16 door J Hostert en de 3e ad 6 door B Knipert Aan het lüe Jaarrertlag ran hel Zieken en Wednwentouda Prorideniia ontleenen wy het rolgende Het ia eene onbegrijpelykc taak hoe bet mogelyk is dat de Vereeniging roor tommigen nog steeds het mikpunt blijft ran allerlei dwaze praatjes en rerzinsels daar er in Gouda geen Vereeniging ran Werklieden bestaat die openlijker bare handelingen publiek maakt en elipter hare rerplicfatingen tegenorer hare leden nakomt dan ProrideAifli dudlI de erraring keefi hel geleerd dat juist die personen welke raak den mtind rol hebben orer onte Vereeniging noch met de tolidileit noch met de publiciteit kunnen noch durren wedyreren ran daar dal het Beatnur reedt tdd aan die praatje gewoon daarran iu t mintt geen nota meer meent deukende aan de woorden ran een roornaam aohrijrer Zy die ateeds op de handelingen ran anderen te ritten hebben gelijken lieden die op den duur iu rreemde huizen rerwijlen en daar alles rerbeteren en herrormen willen terwijl zy hun eigen hnis laten rerrallen Iets andere is het echter met hetgeen in den loop ran dit jaar ten opzichte zoowel ran het Besiunr in zyn geheel ala rac enkele leden ran het Beituur in t bizoader ran mond tot mond de ronde deed namelyk rdat in bet Bettnur Sociaal Democraten waren Dit praatje ging ditmaal niet rond ender de leden der Vereeniging die zyn te go ran het tegendeel overtuigd maar onder de gegoeden tot zelfs onder de élite dezer Gemeente en rond zelfs ingang by enkele autoriteiten Ik meen daarom M H I ter roorkoming ran rerdere rerdachtmakingen daarran niet alleen ran het Bestuur der Vereeniging maar ran elk lid daarran in t bizonder hier te moeten oonttateeren dat niemand van het bettnur der Vereeniging tol de uxiaal Demoeraten bekoort en zelfs tegenstanders ran die party zijn Tot staring hierran M H I dient dat den 30n Maart jl eene openbare Vergadering in het Yerrenigingsgebouw werd gehouden tot het oprichten eener afdeeliug ran bet Algemeen Nederlandsoh Werklieden Verbond raet aangesloten Coöperatieie Vereeniging alwaar twee woordroerders der Sooiaal Dpmocratisohe party de Heer A J Fortuijn ran Amsterdam en H F Ba je ran s Hage ezpresselyk waren orergekomeu dit te rerhindereu en zoo mogelijk eene afdeeling hunner partij te stichten hetgeen hun echter totaal mislukte en de afdeeling ran hel Algemeen Ned Werkliedenverbond met üoöpeiatiere Vereeniging geconstitueerd werd Ook werd een aanrraag tot het houden eener openbare rergadering io hel Gebouw niet ingewilligd Het ledental wai even aU het rorige j iar nan gedurige wisselingen onderworpen en bedroeg bij het sluiten ran bet boekjaar 3ö8 Die wisselingen hadden plaats door de rolgende omstandigheden In den loop ran het jaar werden 49 nieuwe leden ingeschreren 2 werden weder ingesohrereu welke bet rorige jaar de stad hadden rerlaten en 1 welke terugkeerde uil den militairen eland zoodat het ledental rermeerderde met 62 Daarentegen rerminderde het ledental met 26 door bedanken 7 rerlielen da stad 2 werden opgeroepen voor de Nationale Militie 5 werden geroieerd en 2 orerieden Ie zamen 41 zoodaf het aantal leden met 11 rermeerderde en met het sluiten ran bet boekjaar bedroeg 358 tégen 347 iu het rorige jaar Vau de 41 uitgetreden leden lieteu 37 een contributieschuld achter van ƒ 7 26 namelijk de 26 leden die bedankten ƒ 4 82 de 7 welke de stad rerlielen ƒ 1 en de 6 geroieerden ƒ 1 43 te zamen 7 26 Dal de werking onzer Vereeniging ook door de meergegoeden wordt gewaardeerd kan roldoende blijken uit bet feit dat het aantal Donateurs dit jaar met 4 is rermeerderd en daardoor lot 66 is geklommen Ook onze nieuw gekozene afgeraardigde roor ons district ter 2e Kamer der Sialen Generaal de heer Mr U H Hnber machten wy onder onze donateurs tellen Aangaande den gezoDdheidttoettand der leden kan niet zoo guuttig worden geadriteerd dan het rorige jaar en werd dan ook dit jaar ƒ 16 ziekengeld meer uitbetaald dan het rorige jaar Vooral de 2 eerst kwartalen deden zich gelden en berokkende de Vereeniging een liadeelig saldo ran 138 36 De groote schaarschie ran werk de wakke winter beoerens de groote ramp der Stearine Kaartenfabriek werkten daartoe niet gunstig mede Neemt men daarbg iu aanmerking dat leden elk 16 achtereenrolgende weken 6 per week nitkeering genoten en daarna 2 er ran orerieden Koodat aan drie leden een bedrag ran ƒ 340 werd uitgekeerd dan ia daaruit zeer duidelgk bet aanvanielük nadeelig aaldo aficleidan Het woord aanrankelyk heb ik hier opzettelijk gebruikt omdat het 3e en 4e kwartaal geheel goedmaakte hetgeen het Ie en 2e had Ie kort gekomen en bet boekjaar alsnog met een batig saldo ran 91 07 werd gesloten Hieruit M H I blykt opnieuw wat eene Tereenigiug rermag en ik ben zeker orertnigd dat wanneer de leden het doel elkander in tijden ran ziekten en beletselen om te kunnen werkea te helpen beter begrepen en ter bereiking ran dtt doel geaamenlijk medewerkten en daarna handelde er reel meer door onze Vereeniging kon gedaan worden want het is een met bewijzen te staren feit dat ondanks de strenge controle er nog altijd leden worden aangetroSen die uit speculatie of hebzucht de Vereeniging daarroor willen gebruiken en zich niet schamen met de zuurrerdiende penningen hnnner mede werklieden hun als nitkeering by ziekte uitbetaald te verrijken Hulde zij daaroia gebracht aan die leden welke met hel Beaiuur medewerken om de misbruiken op Ie iporen en ont kenbaar te maken en bet it ook aan die goedgezinde leden Ie danken dat dit jaar weder twee ledeu wegent misbruiken tyu ontdekt en geroieerd Toor de arroudisaemeuts recfatbtok te Botterdam werd gisteren de rolgende zaak behandeld Een weldadig ingezetene der gemeente Haastrecht had inderIgd aan de diaconie der Ned Herr gemeente aldaar nagelalen eenige huizen en eeuig kapitaal met bepaling dal tanden wbrden gesticht eenige arbeiderswoningen thans bekend als het Hofje ran Van Zyl waarin 6 door de diaconie gealimenteerde huisgezinnen mits aan zekere roorwaarden roldoende gratis huisresting tonden genieten Goederen en kapitaal staan ten name der roornoemde diaconie en bet geheel wordt door deze bestuurd Io eene der woningen nu was roor eenige jaren opgenomen de weduwe W geb F en zulks alhoewel ty niet roldeed aan de roorwaarden dat hel hoofd des huisgezins den leeftijd ran 60 jaren moest hebben bereikt en door de diaconie worden gealimeutcerd Nadat reeds eenige kleinere botsingen Insschen haar en diakenen hadden plaats gevonden had zy zonder daarroor de rereisohte toestemming te hebben h ar moeder bij zich genomen waarop door diakenen besloten werd haar de wonnig Ie doen ontruimen en haar zulks by brief medegedeeld Toen hieraan niet wer voldaan volgde e B