Goudsche Courant, zondag 25 januari 1885

deurwaarderseiploot en dit ook Truohleloos blqkende rrof j de kerkeraad vau den kantonrechter te Sohoonhoren een bcrel tot oniraiming Daar het echter geeue ontruiming voor een gehuurd pand betrof verklaarde dete ich incompetent en zoo erd de aak Toor deze rechtbank aanhangig gemaakt Als grondslag Tan den eisch werd gesteld dat hier geen sprake kon lijn fan eenig recht by de gedaagde op inwoning in het Hofje Het geheel moet beschouwd worden als eene liefdadige instelling beboorende aan en bestuurd door de dincouie en in het leren geroepen Ier uitoefening van vrge en ongedwongen liefdadigheid Hel verschilt van de gewone bedeeling alleen in den vorm waarin de ondersteuning wordt verleend néfmeHjk huisvesting en is verder geheel onderworpen aan de diaconale macht Geen arme nu heeft recht op ondersleuning en hetgeen door diakenen gegeven is kan weder door hen ontnomen worden Eg kunnen zich zelfs niet verbinden tot ondersteuning Door uu de ondersteuning aan te nemen i eatu door intrek te nemen in gezegd Hofje had de gedaagde zich onderworpen aan de verordeningen die daarvoor waren gemaakt en door diakenen werden gehandhaafd Tegen overtreding daarvan zooals door de gedaagde was gepleegd was als straf uitzetting bedreigd en daarentegen kon beroep op een verkregenrecht niet bnteu Immers zoo het al mogelijk ware dat de gedaagde een recht op inwoning iu dat Hufje had kunnen verkrijgen des neen dan ware zulks iu dit geval onmogelijk daar zij reeds bg hare opname niet aan de gestelde voorwaarden had voldaan Gedaagde beweerde hierop wel dat destgds zulks aan diakenen bekend was en dus haar met verweten moest worden doch waar alle ondersteuning tot wederopzeggens loe verleend werd was dit niet voldoende om zich met vrucht tegen de ontruiming te verzetten Gedaagde had erkend het reglement te hebben overtreden en dit op zich zelf was reeds voldoeude om de ontruiming door te kunnen vorderen Het Openbaar Ministerie zal iu deze zaak Vrijdag over 8 dagen oonolusie nemen £ en laslsleiijk te Delfshaven woonachtige bode L A oud 25 jaar van het begrafenisfonds Genot door vooizorg gevestigd te Waddinxveen die zich te Gouda en omstreken aan verschillende knoeiergen ten nadeele van gemeld fonds had schuldig gemaakt stond Donderdag voor het Gerechtshof te s Hage terecht Besch bekende drie leden ITftn het fonds die zich in volmaakten welstand bevonden als overlijden opgegeveu en zich de daarvoor door de directie uitbetaalde 45 toegeëigend te hebben Vervolgens had hg voor twee werkelgke overleden kinderen een hooger leeftgd opgegeven dan zy bereikt hadden waardoor hem voor ieder ƒ 2 meer was uitbetaald dan hij aan de erfgenamen behoefde af te dragen Ten slotte had hg nog een nog levend kind als overleden opgegeven en daarvoor ƒ 10 uitkeering ontvangen welke hg sich eveneens toeëigende Voor sommige der ter overlegging gevorderde verklaringen van den geneesheer die de zieken behandeld zon hebben gebruikte hg brieQes welke kem als bode van een ziekenfonds van een paar daaraan verbonden doctoren in handen kwamen Enkele verklaringen vervaardigde hg geheel zelf Hg knipte dan het boven de handteekening slaande schrift weg en stelde er de vereischte verklaring Toof in de plaats terwijl hg dan den datum van het briefje naar vereischte veranderde Door deze oneerlgke handelingen bracht bij het fonds een gezamenigke labade van ƒ 149 toe Adv gen mr Bijleveld achtte het niet noodzakelijk het Hof lang met een verdere uiteenzetting der feiten bezig le houden aangezien zoowel de falsohheden als gebruikmakiugen voldoende bewezen waren Z E G A vond in het vroeger gunstig verleden van besch aanleiding om geen zware straf te eischen Het requisitoir strekte tot oplegging van 2 jaar celstraf en 32 boeten van ƒ 50 Mr Rasoh beval besch in sHofs clementie aan De uitspraak is bepaald op Donderdag a s Bg Kon Besluit is aan J A de Ridder op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Zwammerdam De heer J Douwes van Berg Ambacht is geslaagd voor het practisch apothekersexamen te Leiden gebonden Tol onderwgzeies aan de openbare lagere school ta Moordrecht is benoemil Mejuffrouw C J J Boers te Waddiuxveen Z H de Koning heeft eenige dageu geleden het omvangrijke advus van den Raad van State over de Toorstellen tot grondwetsherziening iu handen gesteld ran den Ministerraad Bg den Baad van State is aanhangig gemaakt een wetsvoorstel om de Drankwet wederom te wijzigen Volgens de nieuwe klestabel die thans bg de betrokken provinciale besturen aanhangig is gemaakt zouden er vier nieuwe kiesdistricten komen Loeuen Oeertroidenberg Helder en Heerenveen terwgl Amsterdam Rotterdam en s Oravenhage elk een afgevaardigde meer te verkiezen zouden krggen Loop der bevolking in 1884 te Zevenhuizen 31 Dec 1883 bedroeg het zielen aantal dezer gemeente 2327 Het gelat der geboorten 95 dat der vestigingen 94 68 personen overledenen 178 verlieten de gemeente het verlies bedroeg dus 47 personen Hiervan zyn er 17 naar Nooi d Amerika vertrokken Het Nieuwsblad van den Hoeksch en Waard enz beval het volgende omtrent de vreeselijke ramp die wij in ons vorig ur veimeldden s Morgens om 6 uur met een tamelgk flinkgetal passagiers 30 stuks vee vlas lijnzaad enz ter waarde van duizeude guldens naai Rotterdam vertrekkende zag het er niet naar uit dat menspoedig op de bestemmingsplaats zou zijn Eeiiczware mist hing over het water en deze mist eenwitte damp als zij geleek was niet te onderscheidenvan het rijm waarmee de oevers van de ivierbezet waren zoodat land en water één kleur hadden Daarenboven dreef er veel gs waarvoor men behoedzaam moeat zijn Na eenig getob om denmond van het Beerengat te vinden werd dit doorgestoomd en kwam men op de Oude Maas Het was ruim 8 uur geworden en hoewel de dag opkwam hel werd er op het water niet beter door de mistbleef even dik Zacht aan voortstoomende stoottede boot plotseling op den Hartel een griendlandonder Spgkenisse en raakte vast Tobbende om ersf te komen gelukte dit niet daar kwam OudeMaas 1 op zijne reis van Heinenoord naar Rotterdam aan en trok jyOude Maas II er af Langzaam aan doorvarende zette t Oude Maas II dereis met alle behoedzaambeid voort en was zonderverderen tegenspoed al genaderd tot de Zwarte Tonbij Vlaardingen aan te leggen t Was ruim 9 uur geworden i De mist was nog altgd even zwaar gebleven een weinig ja maar niet veel meer dan een uur geleden kon men op het water onderscheiden Plutseling merkte de uitkijk op de stoomboot een stoomschip voor zich en eer men den tijd had om aan te roepen volgde een hevige slaj een groot gekraak en de Zeemeeuw een rgks loodsvaarluig bad Oude Maas II aangevaren voor bg de boeg Op hetzelfde oogeublik begon de boot al met het voorgedeelte weg te zinken Het taoneel van jammer en ellende dat toen volgde is niet te beschrgveii Vraagt men er de passagiers na ieder weet dat hg zich bergde of dat hij gered is maar Over hel geheel weet men zeer weinig Zoo veel er van te verhalen valt volgt hier De passagiers in de voorkajuit waren er het ergste aan toe Hier vooral was het die het eerste boven is redt nog zgn leven men vloog naar den trap De passagiers uit de achterkajuit hadden meer tgd om zich te redden daar het achtereind van de boot met deze kajuit rees naarmate het voorgedeelle zonk Later stond de boot haast rechtop in het water De machinist had de tegenwoordigheid van geest voor hij zich uit de machinekamer spoedde de kleppen open te zetten om de stoom te laten ontsnappen en de vuren open te leggen De Zeemeeuw had zich inmiddels losgewerkt en meende eerst weg te stoomen bevreesd voor de averij die hij zelf beloopen had Gelukkig evenwel deed men dit niet en draaide de Zeemeeuw door den stroom bij langs de zg der zinkende boot De passagiers hadden du gelegenheid om op de Zeemeeuw over te springen en bijna allen gelukte dit sommigen nadat zg of in het water gelegen of zifch met levensgevaar vastgeklampt hadden aan de Zeemeeuw en zoo gered werden Door de mist was alles aan boord tou en enz glad en gleden de handen af De dekknecht Jan Romein die voor op Ie Oude Maas op den uitkyk gestaan had zag natuurlgk de aanvaring aankomeu De aanvaring was zoo hevig dat 2 ossen verpletterd werden en de splinters van bel houtwerk door de voorkajuit vlogen Zoodra zg plaats gehad had de kop van de boot begon al te zinken ging Romein naar het voordek naar den trap van de voorkajuit Hier hcbbeo wel zeker de treurigste tooneelen plaats gehad en vonden de beide dekknechts Jan Romein en Albert den Boer handen vol werk met het redden der passagiers Alles woelde daar dooreen Menschen vee en goederen het geleek een kluwen 3 beesten badden zich van hunne touwen losgewerkt en 2 paarden waren losgesneden De mannen redden zich spoedig maar met de vrouwen versufd als zg waren door het plotselinge ongeval had men de grootste moeite Vliegenssnel werd hun een touw om het lichaam geknoopt en werden zg zoo op de Zeemeeuw geheschen Helaas I men kon allen niet redden Acht passagiers hebben er het leven bg ingeschoten Waarschijnlijk eeu spoedigen maar toch zeker een vreeselgken dood hebben zg gehad Men kon hunne jammerkreten nog hooren Wie kan daar iets naders van zeggen ZjJ zgn dood en dat is wel de vreeselijkate zekerbeid Het zgn Grietje Sluimer een oude vrouw koopvrouw Tennis Baars koopman eeu bejaard man nalatende een vrouw Jan Van der Schoor Hz koopman nalatende een vrouw en 3 kindereu waarvan 1 gehuwd Cornells Van der Linden met vrouw en kind nalatende 2 kindereu als weezen een van deze weezen was s morgens mee van Oud Beierland gevaren maar verliet te Spijkenissc de boot om familie te bezoeken Pietje de Kuijter een meisje die zioh naar haren dienst te s Hage begaf Dit meisje bgna in veiligheid viel van de raderkast van Oude Maas II in het water Men stak baar eeu sohippershaak loe tweemaal greep zg mis de derde maal begaven haar de krachten Haar lijk spoelde kort daarop te Vlaardingen aan Willempje van Vliet een veertienjarig meisje Alle acht zijn uit Oud Beierland afkomstig Op het oogeublik weet men niet van meer verongelukten men hoopt dat het bij dit getal blijveu zal Dit is zeker dat het te verwonderen is dat niet allen verongelukt zgn Was de boot niet zoo dicht i onder den wal geweest en de Zeemeeuw door den stroom niet bggedraaid voorzeker allen waren omgekomen Eer en lof moet gegeven warden aan de dekknechts van Oude Maas II Jan Romein eu Albert den Boer die bovenmenschelgke pogingen tot redding gedaan hebben Den Boer was de laalite die de verongelukte boot vertiet Ook de bemanning van de Zeemeeuw verdient lof voor hare trouwe hulp Zoo ook de bemanning van Oude Maas III van Rotterdam koiMnde die bgdraaide Geen lof mag gesproken worden van den gezagvoerder van de stoomboot Onderneming varende van Rotterdam op Middelharnis die op het oogenblik van de aanvaring passeereude geen assistentie verleende maar dooriloomde Buitenlandsch Overzicht In Frankrgk bereidt men zich op de aanslaande verkiezingen van den senaat met eeu kalmte met een bezadigdheid voor als men zelden bg dit volk vooral in politieke gebeurtenissea opmerkt De zekerheid dat zij geheel ten gaoste van het miuisttrie zullen uitvallen niettegenstaande het geschreeuw der monarchisten en bonapartisleu is daarvan de oorzaak en tevens het bewgs dat het land gerust is op de toekomst dat de republiek ich gepantserd voelt legen de v andelgke stoeten van binuenlandsche tegenstanders De goede betrekkingen met de andere Ënropeesche mogeiidneden versterken land eii regeering in niet geringe mate iu dit zelfvertrouwen Gerustgesteld ten opzichte der naburige staten kan men meer en meer de binuenlandsche staatkunde bevestigen Gaat ook niet alles in de republiek zooals het moest zgn in haar alleen evenwel berust voor het oogenFrankrgks vrede en kracht De financiën der Fransche Republiek waren jl Zondag te Lyon hel onderwerp eener voordracht van den heer Jules Roche rapporteur in de Kamer van Afgevaardigden over de staatsbegrooting voor 1835 en alzoo deskundige wiens mededeelingen daarom zeer de aandacht trekken Met onbetwistbare ogfers toonde hg aan dat boe zwaar de lusleu ook zgn welke vroegere regeeringen aan de republiek hebben nagelaten hoeveel millioenen zg ook heeft moeten ten koste leggen aan s lands opbeuring zoowel materieel als moreel haar linancieele toestand thans voor al de monarchiën van Europa benijdenswaard is In een tweede rede welke hg na afloop van het diner hield bestreed de heer Roche hel cleticalisme Met nadruk eischte hg dat de Staat van de Keek neme alles wat hij zal kunnen krijgen in afwaetrting van de scheiding die niet kan niet mag uitblijven Op eeuigen afstand van Metammeh heeft het eerste gerecht plaats gehad tusscben de Engelsche troepen onder generaal Stewart en de volgers van den Mahdi het was bg de bronnen van Abuklea deze waren bezet met 10000 opstandelingen Stewart had 1200 man onder zgn bevelen door den woestgnmarsch zeker niet sterker geworden toch moest tot den aanval worden orergegaan De erraring heeft geleerd dat bet vormen van een carréhel meest gesc iikle middel is tegen de zwarten die meeat met speer en schild gewapend ia den eersten aanval gewoonlijk hun beste kracht verbruiken die eerste aanval was zoo heftig dat zooals meermalen geaohiedde bet Engelsche carré werd verbroken gelukkig werd de orde echter spoedig hersteld en daarop richtten de EngeUohen eeu moorddadig geweervanr op den vijand toodat roudom het carré eeu stapel ran lijken vormde Dat was voor het geloof aan de onkwetsbsarheid van de Muzelmannen le veel en de muiters gingen op de vlucht De Engelschen hebben betrekkelgk veel verliezen geleden vooral aan officieren generaal Stewart ontkwam nouw zgn paard werd gedood die verliezen zgn hoogstwaarschgnlgk veroorzaakt bg den eersten aanval toen er door het verbreken van het carré verwarring in de gelederen onislond De Engelschen bezetten de bronnen en waren voornemens onmiddellgk naar Metammeh op te rukken De eerste overwinning is een zaak van groot gewicht want het geloof van de Madhi volgers is geschokt De Congo conferentie hield zioh bezig met het vaststellen van den tekst van het derde punt van haar programma De vertegen woordijter van Engeland maakte bezwaar tegen de opneming van het woord protectoraat in de verklaring en gnf te kennen dat bg vooralsnog ran zijne regeering niet in last heeft gekregen het bezigen van dit woord goed tekeuren Gelijk men weet is het juist de Duilsche regeering welke aso hare betrekkingen tot koloniaal bezit den naam protectoraat gegeven heeft Ouder deze omstandigheden zal de conferentie deze week niet gesloten kunnen worden en dus meldt de Nordd Altg Zeil dun ook reeds dat die werkzaamheden nog uiet zijn afgeloopen en de dag voor de eerstvolgende zitting in pleno nog niet eens vastgesteld is t De Duilsche Rijksdagcommissie voor de stoomvaart is eindrigk tot een resultaat gekomen zg heeft zich verklaard voor de Oost Aziatische Afrikaansche en Australische Ign verlangt inschrijving voor Duilsche ondernemers en meer andere bepalingen De Regeering was steeds van oordeel dat de Rijksdag niet al te veel bijzonderheden moest regelen Moeten al die bgzouderheden nu in den Rgksdag ook nog bediscussieerd worden dan zullen er nog maanden mee heengaan en dit jaar verloopeB voor men iets van de stoomvaart ziet Intusschen is bg den Bondsraad ingediend een aanhangsel op de begrooting waarin de tractementen voor de koloniale heeren worden voorgesteld het is een dure geschiedenis de gouverneur van Kamerun b v krijgt een tractement van 20000 M zgn kanselier 120U0 M zgn secretaris 6000 M te zamen 48000 M De Iracteroenten van de commissarissen bedragen te Togo 12001 M te Angra Fequena 12000 M Al de heeren hebben i uilendien vrge woning waarvoor in het geheel 152O00 M is uilgetrokken Men verzekert te Berign dat er onderhandeld wordt over een handelstraolaal tasaohen Dnitsohland en Transvaal het verblgf van den heer Beelaerts van Blokland te Berigu zou daarmede in verband slaan De Duilsche bladen deelen de groote commissie mede welke is gevormd om Bismarck op zgn 70n verjaardag eeu geschenk aan te bieden Groote en kleine giften zijn welkom Aan bet hoofd der commissie staan Hertog van Ralibor president van het Pruisische Huis van afgevaardigden plaatsvervangend president en Rotger president van de Seehandlung penningmeester Gevonden en san het Bureau van Politie gedepo neerd Een fantasie broche een oorbel zgnde twee bruine kralen met goud eenige kiuderwanijes en rozenkransen een zilveren horlogie met gouden vestketting een fantasie armband Men leest in bel algemeen politieblad De hoofdcommissaris van politie te s Gravenhage waarschuwt bet publiek op tgn hoede te zgn bg hel aanknoopeu van betrekkingen met Willem van den Akker rer rer en zgne rchtgeuoole Hendrik Mathot Zg woonden vioeger op Welgelegen aan den Loosduinsoben weg onder s Gravenhage later 0 a ts Brussel te Antwerpen en laatslelgk te Delfshaven Thans zgn zg huizende in de villa Bouwlust aan den Ouden Soheveningscheu weg te s Gravenhage Vele klachten kwamen tegen hen in over belaugrgke benadeelingen Zg werd veroordeeld in 1868 door de Arrond Rechtbank te Roermond wegens bedriegelijke oplichting tot gevangenisstraf zie bladz 341 van 1868 en bladz 242 van 1876 en te Brussel wegeus bedriegelgke bankbreuk tot 6 maanden gevangenisstraf Omtrent een lid ran bovengenoemde familie zouden de heeren Houtman eu de Voo s alhier eveneens nadere inlichtingen kunnen verschaffen KENNISGEVING Belasting op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda in overweging nemende dat bg ari 2 der Verordening op de invordening der belasting op de houden vastgesteld door den Raad dier Gemeente den 8 Oct 1875 aan eigenaren of bezitters dezer dieren de verplichlicg is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met nitnoodiging de gevorderde aangifie eu betaling te doen teu einde beboeting te voorkomen Gouda den 24n Januari 1885 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZINDOORN De Secretaris BROUWER UurgerlijJce Stand OEBORlïNi 21 Jan Hendril onder K Smit eu F W Broekmans Nela iolinnoa ouders H fiennis en J de Joog 28 Johanna Hendriiis oudm VV van den Berg en A I a Force Heinier Arie onder J W Morie en £ de Keua OVEBr BDEN 2 Jan C A Nieowlind 76 j 82 F C ran Zeijlen 73 j ONDERTROUWD = 23 Jan 4 J Hoorn te Dordrecho 23 j en M Muurman 23 j J RoogeodoorD 35 i en K Boudeatein 31 j ADVERTENTIEN è7 ü t 5 fc l i Ondertrouwd WILLEM M C flOOGENDUK p C E YAN LIER m Amelerdam 22 Jannari 1885 § i Heden overleed tot diepe dtoefheid van mVJ mijne Kinderen en Behawdkinderen miJD geliefde Echtgenoot P C van ZEIJLEN De VFed C W van ZEULEN Gouda 22 Januari 1885 Scbknk VwUet van routebeklag iunntn niet worden a gewacht Tot onze groote droefheid overleed heden onze hartelgk geliefde Vader en Behnwd vader de WelEdel Gestrenge Heer EMANUEL JÜCHIM in leven Oiid Kjjksontvanger inden leeftgd van bgna zeg en tachtig jaren Uit aller naam A J JOCHIM Gouda 24 Jannari 1835 Voor de belangstelling mg betoond bg het overljjden van mgne geliefde Moeder betuig ik mgn hartelgken dank W D H W KRAMERSVbrslüfs Gouda 24 Januari 1885 ADVERTE iTIEI l in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Beproaft alles behoudt het beste Den leer W H Zickenheimer Maiaz EWIJK bg Ngmegen Mgn Heer Daar ik sinds het verloopen jaar aanhondend aan korte ademhaling Igdende was zoo heb ik op aanraden van een mijner vrienden Uw DBÜIVEN BORST HONIG gebruikt met dat gevolg datik heden nagenoeg geheel hersteld ben ÜËd dw S van Kortenhof Bg ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoudig en natuurlijk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar nevenstaand fabriekstempel moet zijn ingedrukt Verkrijgbaar a fl 2 fl 1 en afl 0 65 de flesch te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwgk bg C G v d Berg G C Fortuijn Droogleever INotaris te GOUDA zal op MAANDAG 16 FEBRUARI 1885 des morgens te elf uren in het Koffiehuis aHAJiMONiE aan de Markt a daar in het Openbaar Verkoopen N 1 Ben HUIS ingericht tot SMEDERTT met BOVENWONING ERF en stuk GRO D guijstig gelegen aan de groote vaart bij dè Mallegatsluis aan de Bogen op Jen hoek der Hooikade te Gouda Wijk O N 144 Terstond te aanvaarden No 2 tot 4 Drie HUIZEN met afzonder hjkeBOVENWONINGEN ERVENenrut GROND naast perceel N l aan de Bogen te Gouda Wgk O N 143 143a 142 I42a l Lc öezamenlijk verhuurd voo ƒ 8 d5 per week J W Eï l a den Raam te Gouda Wijk O N 166 N 6 Een HUIS ERF en stuk GROND in de Komgnsteeg te Gouda Wijk K N 47 N 7 Een HUIS en ERF met eeu Gané daarnaast in den Vogelenzang te Gouda Wgk N 8 Een HUIS met afzonderiüke BOVENWÜNING ERF en stak RONrin den Vogelenzang te Gouda Wijk M No 18 en 18a En N 9 Een perceel BOUWGROND inde Korte Akkeren te Gouda eeteekend WiikP N 337 groot 241 centiaren Nadere inlichtingen worden gegeven door genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER en wat de eerste 5 perceelen aangaat ook door den Notaris C A van BLARICÜM te Oudewater Openbare Vrijwillige Verkooping in het Koffiehuis van den heer J MttmeiJn te Waddinxveen nabij Boskoop Op WOENSDAG 28 JANUARI 1885 s morgens 11 ure van Een WINKELHUIS benevens 7 WOONHUIZEN waarvan een in 2 perceelen bewoond met ERVEN en GROND gelegen in Reijerscoep vlak bg t dorp en binnen de gemeente Botkoop gemerkt Wgk 3 nummers 280 280b 281 281 28P 2 13 281 281 te zamen groot o Aren 66 Centiaren Verhuurd t Winkelhnis tot 1 Mei 1887 voor 156 per jaar de overige huizen bg de week te zamen tegen ƒ 8 35 per week Aanvaarding en betaling 2 Maart 1885 Breeder in billetten Nadere information geeft Notaris MOLENAAR te Waddinaveen Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den WijnbergeigenaarJEr Stein te Erdö Benye bij Tokay Hongarije ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billijke prjjzen te verkoopen t De ontledingen van de eersteautoriteiten alsmede proeven zgnbjj mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz van Gebr S17EL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda by Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bfl H iMOL Probeer s p de SOTJCHIO iT TJEiBE No 3 ƒ 1 25 per kilo