Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1885

S9 3189 BINNENLAND OODDA 27 Janaari 1885 Tot oiifterwgurn un de openbare tohoot ia yk A te Sliedmht i benoemd mej de Le a Ie Gouda Ifaar wy rerneiDen hebben eeuige heeien dilettanten Bit a irarenhage bel roornemen op Zondag den 22 Februari a a in de taal ICunsiniin van de Sooieleit Ona Genofgen nlhicr een uilroeriug Ie gef f n ten roordeele van de Pertenigóg voor Mpbthoetenie gtptntioneerde Omderoffieiiren en Utmiere em litt NedirlmiiKH I ger Ue Majoor Konimandanl der dienildoende aehalterg alhier heeft roor dit doel welirilleud de medewcrkiog tan het mutifkcorf toegeataan tertrgl de heeren van reraohilleude zgdeu leer gewaardeerde medeverhing oiiderfindeii Waar het een doel geldt om den behoefiigeu onden krggimau die oor de et 1877 KMt em harig penioea militain dient erliet in tijn eclal komoierrollen toealand l gemoet te komeu rertrouweu wg dat telen uilen bereid ign lot het eUiageo vau dit liefdadig doel mede te werken Met rol tertroniren bevelen wg dan ook de in teekenlgaien die deier dagen tallen oironleerea aan oute ala lgeuooteu aan Morgen Woenxlag middag tan 2 4 nnr tal bg goed weiler wederom eene oittoering worden gegeten in de Sociëteit Ona Genoegen door hel maiiekcorpa der dd Schntterg Uit Oudewater achrgft men ona tan giateren De gateriQiikcn tolgen elkaar oteral waar gelegenheid en liefhcbberg toor t tebaa taenrgden beataat iu geregelde volgorde op en t komt goed uit dat de kaaaen der gicinba dank g de tiappe intera der laatate jaren over t geheel tamelgk goed tooraien ign Reeda maakten wg melding tan twee wedatrgdeo hier in den loop der gepaateerde week gehonden De derde had plaate op Zaterdag t Betro toen een wedatrgd in het ringrgden toor knapen en meitjet van 12 16 jaar De prgien vielen ten deel aan A Schilt T Bosman A Margadant en M Montgn Ook dit gtfeeat door eene groote menigte belangitellenden bggewoond liep in de beate orde af Aan onzachte ontmoetingen met het gt ontbrak hel intuiaohen niet Niet genoeg kan den achaatsenrgderi sanbetolen worden onder het rijden aleedi rwUi af te houden en aa de giclob beituren om too er voldoende rnimte ia afzonderlgke opig en afrgbanen aan te leggen ep er op toe te zien dal de rgdert op deze banen alten in deiêl ie riehting zich toortbewegen Voorzeker menig ongeluk zou daardoor voorkomen worden Naar wg ternemen zal er hier e k Dinadagnamiddag weer een weditrgd gehouden worden en wel in het zoogenaamd bard achoonrgden door mannen en trouwen aohler elkander De prijzen zullen bettaan in twee gouden horlogee een porte monnaie en een ligarenkoker beide met goud gemonteerd De loling tan de iogeichreteoen der Nationale Militie lichting 1885 tnn het 19de kanton waartoe behooren de gemeenten Cappelle a d IJtel Bleis Sociëteit DNS GENOEGEN 5e Abonnement Voorttelling DO hjERDAG 29 Januari 1885 lUn NmlerUndaoh Tuonrel K i Sterdam LATIJI C Tooneelspel in 4 badr van Rosieb Faassbn Aanvang VU uur B Gewone bepalingen en prgzen Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen te Gouda ZONDAO 1 FEBRUARI 1885 STOT TAÏ 3s o3mt Wegens weersgesteldheid wordt de ZANGUITVOERING der BOSKOOPSCHE VEREENIGING ZANOLU8T tot nadere aankondiging UITGESTELD Bpelsch WoordenljoGk Toor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften uitgegeven onder Redactie v n Dr Ed RIEHM Uit het Hoogdaitsch vr bewerkt onder toezicht van Dr C H van RHIJN De lo Aflevering is op zicht te bekomen bij de Boekbandelaren A KOK COMP te Gouda J WELTER HOOGSTEAAT UI SPEOIAUTEIT IN OFENBARE VEHEOOFINI bij Executie De Deurwaarder C B VAN BAAREN te Schoonhoven zal op VRIJDAG den 30 JANUARI 1885 onder MOORDRECHT in den Zuidplaspolder nab het Station op de Bouwmanswoning genaamd tHet Huis de Mertoede in het openbaar tegen contante betaling nonder kosten verkoopen Ongeveer 500 duimend j Kilogrammen HO O L zich bevindende in twee zearoedige hooibergen en op drie schelften staande bg die woning Voorts twee Grasmaaimachines met toebehooren Hooischudder Bergeeft Bóerenwagen Speelwagen Arretaig Gareels Hoofdstellen Bitten en Tnigen Erniwagens Horden Brugboomen en Hekken een partg Dek riet Houten Bouwgereedschappen Appelmanden groote WeegschaJen met Balans en zeren Gewichten En eindelgk Heulseleii en Huisraad als Tafels Stoelen Kachel Spiegel Staartklok twee veeren Bedden Dekens koperen Melkkannen Ketels Staren Kaasvaten en eiudeiyk eenige Boeken Bijbels Kaaspeilen Thermometers en hetgeen verder te Toorachijn zal worden gebracht en op den 19 dezer maand door voornoemden Deurwaarder ia executoriaal beslag is genomen T GOEDËWAAr EI en ZONERI GOUDA naast de Waag nemen gelden a Deposito k 4Vo 37 I bedrag en van 50 tot 500 terstond opvraagrbaar s jaars ƒ 500 1000 met 2 dag en opzegging boven ƒ 1000 8 t tegen onderpand in Russi sche fondsen Militie Maatsohappy De E E IT DE A C H t Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 October 1881 üirect© a r T = J H E E 3 S De deelneming tot het stollen van PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS in deze Maatschappö de eenige van dien aard wier statuten bij Koninklijk Besluit zgn goedgekeurd is van af heden opengesteld Gewaarborgde broederdienst volgens de Wet Betaling naar verkiezing ook sa v f jaren De deelneming geschiedt by den Heer J W C van der mm Crabcthstraat 240 en d en Heer P L H ËSSIXG Korte Tiendeweg 8 te Gouda VERLOREN 12 Januari jl nabg de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda een Gouden Eeeren Hing Die dezelve terug bezorgd by de Heer A DAM zal eene goede belooning ontvangen OL en KATOEN TEICOT OITDEHGOED D H00GEi BO0M GEVRAAGD eene Tegen FEBRUARI wordt gevraagd eene ziodetyke KEUKENMEID F O die tereni hniswerk moet verrichten Brieven franco letter O Postkantoor ScAoonhoven GEVRAAGD een flinke nette DIEIVSTBODE Adres Turfmarkt H 48 H J POLET Steenhouwer Vijverstraat Beveelt zich aan tot het levere van GRAFZERKEN en MONUMENTEN tegen concureerende prezen C O K E s Van af heden tot en met DONDERDAG den 29 JANUARI e k zgn aan de GASFABRIEK des voormiddags tusichen 9 en 1 nar COKJSS verkrijgbaar als 30 cent per Hectoliter met 10 Heet 25 cent per Heet GRUIS 10 cent per Hectoliter Verhuring biJ Inschrijving geschikt om een Luis schoon te maken Adres te informeeren bg de Heeren A KOK Comf Boekhandelaren P LJ EAMSTEEG TB AMSTERDilM presenteert als lasthebbende van zgne principalen op den 27 FEBRUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hulpkorenbeurs aldaar pnbliekte VERKOOPEN als 1570 Balen MOULMEIN IL 800 d RANGOON II 1685 1474 d SAIGON II 1360 1832 d ABRACAN I 1280 d d IL 1640 d MOULMEIN IL 1931 d d d 800 d do d 756 d SANGON II 1884 d MOULMEIN III Liggende aan zooals nader bj ven en aldaar bezichtigen diverse Veemen en in lichter notitiën zal worden aangege op den dag der verkooping te Snelpersdmk ran A BRiNKHi te Gouda Aanvangende de LANDERIJEN direct de 17012 EalSH Hl StOÏÏIOSl WONING c a 1 MEI 1885 van de BOUWMANSWONING genaamd cVoqülbszawg benevens 27 Hectaren WEI Of HOOILAND gelegen bg elkander in den Zuidplaspolder van Schieland binnen de gemeente Waddinxveen in eigendom behoorende aan Mevrouw de W G H v HOÜWBNINGE geb Post te Tiel en in huur geweest hg de We W van EIJK De Inschrijvings billetten houdende duideIgke opgave van hunrprgs per jaar en ondertëekend door den huurder en twee soliede borgen moeten ingeleverd worden vóór of op den 15n Februari 1885 ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen waar de hnurcQnditiëu ter inzage liggen 1885 Woensdag 28 janu ari GOUDSCHE COURANT J teuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF O EN TEN De uitgave Qezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINHDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 y B k v m t Afzoaderlgke Nommers VIJF CE De inzending van adrertentiön kan geschieden tot éón unr des namiddags van den dag der uitgave irgk Moeroapellr Waddinxvan Nicnwrrkerk a d Usel er Zefeohni ea sal in laalagenoemde gemeente plaat inden den Ma Febrnan a a des morgeoa ten 9 nar Het depariemenl Alfen Oadttoorn tan de maalachappij tol Nut n t Algemeen vierde Vrgdag het bondrrdiarig beetaau der maalKbappij Nadat de vooiziimf mr C Krabbe de vrrgederitig geopend hadmtl eene korte loeapraiik waarin hg de reden der feeat iiring Ottt onwde werd door de afd AiAilerdam tan Hit N irlmdtck Tooneel het bigapel Ultimo tan C on Moaer opgetorrd De afdreling telt thana vgf ea eatig leden eii heeft tooral in de apaarbwk de amlnditsKbool en het iekenfonda ffu p i ZjfVtni teer uullige initelliugeu dat aan haar ertegeowoordigert en medid en verdere belangalelleuden zal worden gezonden De bedoelinK it door onderlifige wiaaeling tan deakbreiden en wederzijdscbe toorlichting een geachikt middel lol iDstruetie in het leten te roepen dat niet alleen den vertegenwoordiger maar ook der Hg len bate lal komen In de eerale plaait ia daarvoor ren Brietenbua beeterod die als de hoofdrubriek van het Bollriin wordt beschouwd Dit no betat zeer praeliaehe wenken over Belaliën Premien toor ongelukken Hooge verzekeriugasommen Geoeeakundige controle bij ongelukkeu Week rapporten Onjuiste inlichtingen Leten eii ongelnkkenvene kering Guldenstarief Combicalièu en afwgking an oorwaarden Beitpolisaen ürine onderzoek Afd I Afaluitprotiaie toor verzekeringen naar de Uneven A Aa en B Aid 1 Brietenbns De Jnh Cf meikt op dat t vreemd ia dat de wet tot t vertallen verHaren der rgstelliug an grundbelaaling oor nieuwe gebouwen eetttoudig a ckondigd ia om met 1 Januari 1885 iu werking te treden tooder aeaige adminiatntieve voorachrifleB zonder dat die allhaua ter openbare kennis zgn gebracht boe men haar bewoordingen dat de vrgdora ertalt oor huizen waartgn de atichling herbouw bg of opbouw naden In Jan 1885 begiut i moet teiitaan Wanneer begint de etichting tan een gebouw Met het afbakenen au het terrein Met het graten der fundeeringaleuten Met het stapelen tan de eerste steeolage daarin Met het metselen tan de eerste steenlaag Men deelt mede dat de Regeeriog eene aanscbrgving aan de gemeentebesturen beeft doen uitgaan ermeldende dat alle grbouoen welker fundeeringen op 1 Jan lot aan den beganen grond voltooid waren nog hel genot tan den rgdom bleten behouden tonder dat daarbg een termijn tan oltooiiog werd gesteld Is dit het geral dan tal men weldra aanbiedingen ter verkoop ontmoeten niet tan bouwgrond noch tan oltooide buiten maar an bon grond met fundamenten en het genot n den achtjarigen trgdom tan grondbrlaating aanbiedingen die jaren lang goed tullen big ten omdat de gehandhaafde rijdom tolgens de oude wet ingaat met de oltooiing van het gebouw en men de vrgdom aanbreogende fundamenten jarealug kan laten liggen Ook is het de traag of de kooper tan zulk een gefondamenteerd stuk bouwgrond aan de aanwezige fundamenten gebonden is Hej Joaephine de Groot bsefi ontalag genomes ala tooneelepeebter bg de aMt Amcterdam tan Bet NedertaiidKk Toauel tot hentd barer giacbokte ge Hoewel het in Engeland triezend weder bigft ia door den ongnnatigen toealand tan bet ga alle hoop trrtlogen om den wedatrgd op ichaalaen te Cambridge deter dagen te doen doorgaan hg ia diebleu ie olge toor oubepaalden tgd nilgealeld De Eogeltche rgdert zgn giateren ochtend onder geleide tan mr Newton Digby Ie Rotterdam aangekomen en onmiddelgk naar Leeuwarden doorgeapoord om lich vooraf oor den wedatrgd ie oefenen Onder hen bevindt zich ook de bekende rgiler Fiah Smart De heer Jsmea Drake Digby zal Maandkg a a met een contingent Ëugelache liefhebbers aankomea De lUuitr Zeitmng tan tieiptig heeft onzen atadgeooot den berr Greite den bekenden konttachiMer tenocht op de plaata tan den kamp eene leekening toor het bla l te maken Ook toor Engeliche illuitraliea zullen leekcnaara aanwezig zgn Het ga op de Oroote Wielen ia 20 cH dik en zoo glad ala een apiegel de glintlerende baan met de groole bgbanen leteren een prachtig gezicht op Ala op den dag tan den wedatrgd die menigte van velerlei Dationaliteit wier tlaggen boten de hoofden wapperen zullen op den ijsvloer dooreen krioelen zal het er ongrtwgfeld recht prettig en gezellig torgaan Uok ternemen wg dnt vele voorname Friezen met hunne dames in hun protinoiaal koatuum op bet ga rullen tegenwoordig zgn Sport Wie ook het gesloten water in onze grachtenen buiteutaarlen aangenaam mogen tiiiden en naareen langen duur tan het gsvermaak erlangen zeerzeker niet de teemeeuwen die over de bevrorengrachten rondzwieren doch nergens bun voedsel knnnen zoeken Twee tleescbhouwera op dePriosengracbt te Amalerdam waren dezer dagen met het lotdezer hoogerlgdende dieren begaan en wierpen hunop den walkant afval van le ch toe waarop zg met buitengewone graagte toeschoten binnen weinige oogeoblikken wareu er een kleine honderd meeuwen die moedig op den al kwamen len aanschonwevan een aantal oorbggangers oor wit Jit eenaardig schouwspel ople erde v Het zou goed egn indien dit oorbeeld doOT meer meoschen werd ge olgd en men op die wgze de ongelukkige dieren den winter hielp doorkomen Natnnrigk behoeft men bun niet juist vleescfa te geven want in den nood eieo de meeuwen wg Tot welk een harlttochlelgkheid bel schaataenrgden in het i oorden wordt opgevoerd bigkt uit het volgende Om de gibaan toor de a a hardrgderij te Appelscha zoo doelmatig mogelgk te maken heeft men rondom een schip dal in de bgbaan lag en daarom hinder Igk zon zgn hel ga weggebakt en bet vaartuig doen zinken I De familie Van den Akker voor wie de politie het publiek onlangs waarschuwde beeft de villa Bouwiu8t aan den Onden Scheteningscben weg verlaten om waarschgnigk elders haar geluk te beproeten De Verakeri gi Bode meldt dat de Eerste Nederlandache VereenigingMaalschappg op het leten tegen invaliditeit en ongelukken te s Oratenfaage het eerste nommer heeft uitgegeren van een bulletin