Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1885

Vrijdag 30 Jaouarl 1885 i 3190 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kon hg tioh wel TcreeDigen ky lehtte het echter betirurijjk Toor de oiTiilerie en het koloniale leger den wettelyken dienittqd op drie jaren te atellen en OQ er de ToorJEcnr aan gtiea dien op fier jaar te te hoadrn De inalellinu der eenjarige frgwilligera kenrde hq af maar hq atemde in met hel geopperde denkbeeld om na een examen degenen die san de geetelde eiwhen roldeden heiig na éen hetig na twee jaar dienat te onUlaan FOXjITIEJ Oeronden en aan hel Bnrean ran Politie gedepo neerd Twee rerechillende Sleutels Burgerlijke Stand GEBOREN U In Jobuu ouden W Haaik ie H Baimaa WiUem AdriiDos ooderi J Hei es B Krun Catherioe Did ooders C tid Hirlen en D dep Edel 86 Jozef ooden J Winnet en J I uwener 27 Slmbeth ouden J C Westerman en L Venen OVERLEDEN 83 Jeu A de Jong H 84 H J Sekonteo 1 j i m E Jochim 5 H J Binnes kede 11 B M M 1 Venyl 1 m C A Butlei t n J FonthoTel S m K de Boer S5 j 8I A E Jeipen 5 m F Schnner 64 j 1 m M J Jauknegt huievr ven A tin Leeuwen 42 j S Ton der Winden m B Neef 48 j 86 C de koning 58 D Ogier 70 j Stolwijk GEBOREN Cornelii ouden P Noomeu en L Koolwijk Berthui Qoden M Zwian eu W Bootn Arie ouder A Mak en G Verklik GEHUWD w Both en P Knoop ONDERTROUWD K Scheer eu t Stoppeleubnrg Reeuwl k CEBOSEN Gerrit ouden H na Spongen en N ran Dam Maria oo en A Begen en J de Groot OVERLEDEN U Jougeneel 1 j 8 m Qouderak GEBOREK Cornelie ouden J Rolh en M H Noorlaa4er OVERLEDEN J Noordrgruf 8 m ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van eene Dochter M B KORTENOEVEB Oouda 25 Jannari 85 Burgersdije A Eenige kenniagtmng Tot onze groote droefheid overlepd heden onze hartelgk geliefde Vaderen Behnwd▼ader ▼ de WelEdel Gestrenge HeerEMANÜEL JOCHIM in leven Oud Raksontvaager imden leeftgd van bjjna zes en tachtig jaren Uit aller naam A J JOCeiM Gouda 24 Januari 1885 Beden overleed na een kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid vad mg en mgne kindereu onze geliefde Echtgenoot en Vader ANTH0NIU8 JOHANNES SNELLEMAN in den ouderdom van circa 60 jaar Wed A J SNELLEMAN UdENBEKOv e SCHüRING C A SNELLESitAN A C SNELLEMAN A SNELLEMAN JOH SNELLEMAN Zaanékm 25 Jan 1885 De oudergeteekenden betaigen hunnen dank voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van hunne Moeder en hunnen Broeder ondervonden A A VAH DORTU J vis DORTH MoüCBOK Qouda den 27 Januari 1885 De Onde eteekende verzoekt beleef de Sekeningeti over 1884 aan de GOUDSCHE MACfilNEFABRIEK spoedig te mogen ontvangen tt ENNO VAN GELDER elpersdrok w A Brxxkiuh te Goada Sociëteit ONS GENOECfiN 5e Abonnement Voorttelting DONDERDAG 29 Januari 1885 Kon Nederiandsch Tooneel Afd Sottfrdam PLkTUTi C Tooneelspel in 4 bedr van Rosier Faassen Aanvang VI uur 11 Gewone bepalingen en prgzen Hoest TT Dan is er geen beter middel als Eaaijmaakers Borstcaramels 17 HAVEN 17 Tegen FEBRUARI wordt in een Burgergezin eene fatsoenlgke gevraagd Zich te adresseeren onder No 1073 aan het Bureau dezer Courant DE FONDSEHMAEKT onder Redactie van Pr s per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke nomruers O 25 Inhoud van No 9 van 24 Januan 1885 AaDileiIen ChiiscIibq Pncific SpOMrwcj MnatichAppg Beu raOverzicht Hiniirn rn Muitenlattilsche beiichleni Komnkhjke ederlandsche Locaalspoonoegm Russische Fi nanctëH Tttrksche Financien ypttsche Fmanqjien HoodItjdende Spooncegen ut dt Vertentgde Staten Nieuwe aanleg van Spoorwegen i de Vcreentgde Staten Atchison Topeka Santa Fé Spvuj Buffalo NewYoek FhUadelpkta Spoorwegmaatschappij Canadian Pacific Spwnt Lomenlle Naskvtile S Éij ew York Central Spoorwegmaats HewYork Lake Ene Western Spooncegmaat schappij Oregon Caltforma Sp my Southern Fucijte Spoorwegmaatschappij Wabash St Louts Pacific Spoor wegmij Rente en dividei dbrt tliiigrii OiitvHQ flirn aii Spoorwegen Nutecno ien te New York Nut ofBcieelverbandLlde fondsen LMtste BiTlchtvn Correspondentie IhtlotiiifECD Deuvi Uio rande Sh ire Litlotm en Btjvoegtet Men abonneert xich bij bi t Hnreel van De Voiidaeiimsrkty ter bo ktlfukkcru tauGEHKOEbLRS HOITSKMa te t roniiigen en by alle BoekhauAclaari eo Postkantoren Hypollieek verkrijgbaar op Huizea en Lapiderijen met aflossingen in eens in termyneu of annuïteiten alsmede Toor 10 j are w vast tegen billjjke rente b den ondergeteekende a OVERBIJNDER Sr te Qouda Sociëteit Ons Genoegen Codimissarissen der Sociëteit cOns 6KN0E0E brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 5de Abonnementti Tooneelvoorstetling op DONDERDAG den 29 JANUARI 1885 de 80CIBTEIT van des avonds ZES UUB af aal GESLOTEN gijn N mens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 27 Januari 1885 De oud Carthagfena s Bergplan ten Olie zet oogeublikkelgk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtgdige grgsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwgziug 60 cents Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg Wed BoSIUUk fiouda IWed N Sanders Leideo A Prins Zefenbuizeo W Ligthelm Voorburg Wed G WilhelmuaWoerd lA Boe Berkel V 17 RaveD RAA IJ VA AKERS Haven 17 Seeft voorhanden PATÉ Dl LIEVRE PAI8ANT PBRDRIX DK FOIES GRAS ZPalizigr izi g elel SARDINES KREEFTEN GROENTEN IN BLIK POTAGE TORTÜE A LA RÜSSE LONDON DERRIJ Vruchten in jus op BRANDEWIJN GEGLAgEERD Bijzonder wordt men attent gemaakt op de CHOCOLAAD uit de fabriek den Abend te e Hoge Prima qualiteit billgke prgzen Verhuring bU Inschrijvins voor den tgd van 6 jaren Aanvangende de LANDERIJEN direct de WONING c a 1 MEI 1886 van de BOUWMANSWONING genaamd Vooklenzano benevens 27 Hectaren WEI of HOOILAÏTD gelegen bjj elkander in den Zuidplaspolder van Scbieland binnen de gemeente Waddinxveen in eigendom behoorende aan Mevrouw de W G H V HOÜWENINGE geb Post te Tiel en in huur geweest bg de We W van EIJK De Inachrgvings billetten houdende dnideIgke opgave van huurprgs per jaar en onderteekend door den huurder en twee soliede borgen moeten ingeleverd worden vóór of op den 15n Februari 1885 ten kantore van den Notaris M0LENA 4K te Waddinxveen waar de huarconditiën ter inzage liggen Wordt TERSTOND gevraagd eene nette en flinke Werkster voor des ZATERDAGS voorloopig ook enkele dagen in de week beschikbaar hebbende Zich in persoon te vefvoegen b Mevrouw SWAAN Haven des morgeps tusschen elf en twaalf aur ilen lette op de VO O K ID E B L I C3 E1 VOOEWAAEDEN VAN DIEINSTMËIHIING VOOR HET Leger in Nederlandscli Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die rató verkrggbaar zgn bg het Departement van Koloniën te s Oravenhage m voorts bg alle Burgemeesters RIJRS ZEGELS alsmede E= lsL 3s zeg els zgn te bekomen in den Boekhandel van Wg beleven tegenwoordig een tgdperk van atilatand in de politiek De Kamers zgn naar huis terwgl de ontwerpen voor de grondwetsherziening nog niet het licht gezien hebben Van andere werkzaamheden dan die in verband staan met de ingediende en nog niet voor behandeling rgpe begrootingswettsn voor 85 hoort men weinig of het moest zgn de herziening van de kiestabel die iu aantocht chgnt te zgn ten einde te voldoen aan aandrang vooral van anti revolntionnaire zgde waar bezwaar gemaakt is het werk der grondwetsherziening te ondernemen met eene Kamer die volgens de wettelgke voorschriften niet voltallig is Wat hieromtrent uitgelekt is kan nauwelgks anders zgn dan losse géfnchten de indiening van het ontwerp zal alleen kunnen uitmaken of man bier te doen heeft inet eene eerlgke poging om uitvoering te geven aan een te lang verwaarloosde wettelgke bepaling dan wel met een soort van knntselarg ten believe eener partg waartoe de aard van het onderwerp gereede aanleiding geven kan Intjisschen kunnen de liberalen dezen stillen tgd besteden aan de orgauiseering van hunne partg waartoe zooals oiite lezers weten een poging is gedaan door de ontwerpers der zoogenaamde liberale Unie De kiesvereenigingen uit de hoofil en de hofstad zbn het over de grondslage van het nieuwe Bond eens gewordjen en weldra zal het vooi loopig bestuur een beroep doen op ée medewerking der bestaande kiesvereenigingen om de teere spruit te maken tot n krachtigen boom Ook in ons midden zal dus eerlang de vraag worden aan de orde gesteld of wg ons aan de Unie zullen aansluiten Naar onze meening behoort het antwoord toestemmend te zgn Wg zien geen enkele reden waarom wg niet ont a medewerking zouden schenken aan dit goede werk De vroeger medegedeelde statuten zgn eenigszins gewgzigd vastgesteld Uit bet oorspronkelijk voorst l zgn vervallen de woorden de bestrijding van den staatkundigen invloed der kerkelgke paertgen Zooals wg vroeger reeds schreven kunnen wg ons met deze wgziging wel vereenigen Wg zagev er volstrekt geen bezwaar in om den strgd tegen de clericalen nitdrukkelgk te noemen als een der voornaamste bedoelingen van de Unie maar nu er bezwaar tegen gtmaakt was van verschillende zgden was het verstandig deze woorden te schrappen De bloei der nieuwe vereeniging kan er riiisschien door bevorderd worden terwgl aan het doel niets zal veranderd zjjn Met of zonder deze woorden in haar vlag zullen de liberalen toch steeds de beide kerkelgke partgen als hun natuurIgken vgand tegenover zich zien Wg die geen gelootsformules ten grondslag leggen aan onze staatsleer moeten van zelf iu botsing komen met degenen die dit wel doen Wellicht dat de geincrimineerde uitdrukking aanleiding zou hebben gegeven tot het vermoeden dat de liberalen het gemunt Jiebben op den godsdienst of de kerk en dat enkSle minder scherpzinnige denkers zich daarom van medewerking zouden onthouden hebben die vrgzinnigen die liberaal in de staatkunde toch de kerk in eere willen houden en zoo zgn er velen want het eene sluit volstrekt het andere niet uit kunnen nu gerust zich bij hen aansluiten die zich de kerk meer ontwassen rekenen Wg hopen dan ook dat alle schakeeringen der groote liberale partij zich zullen laten winnen voor dit plan Er wordt f geen politieke geloofsbelgdoiis gevergd noch I hei offer van zelfstandig inzicht De bedoeling is een middelpunt te hebben voor allen die vrgzinnig denken op staatkunde geUed ten einde krachtig op te treden in de practische politiek bg verkiezingen bg venehfl van inzicht omtrent de tgdigheid ex te nemen maatregelen oi in ie dienen voorstellen ma Verschil van opinie over bgzondere ponten behoeft dus geen reden te zgn van onthouding alleen behoort men de liberale opvatting te hebben van den grondslag van den Staat Men heeft de Unie verweten dat g aldns kunstmatig tracht samen ie snoeren wat uit zgn aard bestemd is uiteen te vallen Dit it ten deele waar Er zgn in de liberale paijg zooals in elke groote politieke partg vcrschipende stroomingen de een nadert meer de cons atieveo de ander is radicaal Niemand verlangt dat men afstand zal doen van die eigenaardiae opvattingen die pariggenooten onderling onderscheiden Maar net publiek belang brengt mede dat men in de practische politiek optredende om een bepaald doel te bereiken zich met elkander versta zoolang niet zulke diepgaande verschillen aanweüg zgn dat langer samengaan onmogelijk en splitsing in twee of meer partgen een dringende eisch wordt Tot dnsver hebben zich nog geen principieele verschillen van dien aard voorgedaan zoodat vooralsnog het gezamenlgk optreden aller liberalen bet meest wenschelgk is En zoo zich hier of daar een enkel politiek man of publicist op meer bijzonder standpunt geplaatst heeft de gegevens om achter hem een paitg t plaatsen zgn er dog niei In de toekomst is zulks mogelgk nu nog niet Men spiegele zich b v aan Engeland waar de liberale partg de Wbigs die thans aan het roer zgn insgelgk allerlei nuances omvat hetgeen niet belet dat zg sedert jaren zich gesteld Leeft onder de discipline van Gladstone en op practisch terrein zich staande bondt en werkt doordien men zich met elkander beraadt voor de ie volgen gedragslijn in belan ke quaestiën Dit geschiedt niet zonder wrgving zonder verzet der kleinmoedigen soms n ongeduld der voortvarenden maar ten slotte trekt de geheele partg ééne Ign Dit is de eenig mogelgke weg om iets tot stand te brengen Men stelle zich nu niet voor dat mei de Unie de gouden eeuw der liberalen zal aanbreken Hei is eenvoudig eene poging om zich te bedienen van een instrument dat ons tot dusver in den strgd ontbrak én elders proef hondend bevonden w Het is best mogelgk dat onze onhandigheid om het te hanteeren oorzaak wordt van mislukking dezer goedgemeeqde prgef Maar het dient gedaan te worden omdat het denkbeeld uit zich zelve goed is en aanbeveling verdient Dat overigens het karakter van den politieken strijd er niet door veranderen zal bljjki genoegzaam uit de liefeiyke rede die de heer Keuchenius te Zaandam over de Unie en een barer ontwerpers gehouden heeft Zie HandeUblad en N Rott Ct van 23 Jan Ouk zonder de bestrgding van de clericalen in het vaandel is dat liberale gedrocht voor hem een werk uit den booze Voor Keuchenins en zjjne medestanders is er geen kerk denkbaar zonder geopenbaard woijrd geen school zonder bgbel geen staat zonder grondslag op de ordomiantiën Gods Voor hen zijn wij snoodaards die roepen wejr met kerk en christendom leve de chaos en net niet Deze lieden van het tegendeel te overtuigen en te brengen tot het inzicht dat wij niets wenschen aan te randen van wat hun dierbaar is zou een onbegonnen werk zgn Daartoe dient de Unie dan ook niet Wg medestanders en geestverwanten moeien er leeren elkanders bedoelingen ie waardeeren en eerbiedigen elkanders eigenaardigheden leeren kennen en ontzien elkanders misvattingen aanwijzen en verhelpen elkander stenneu en bemoedigen in één woord de Unie moet worden een krachtig opvoedingsmiddel voor de liberale partg Dat is mogelgk en zeer wenschelgk tevens BINNENLAND GOUDA 29 Jmnari 1886 De pleidooien voor de Botlerdamsche ReofctbiDk in het proces betr den eigendom a de voormalige Gasthuiskerk op de Oostbaven tija thans bepaald op Vrgdsg IS F brnari e k Bg kon beslnit ia beaoemd lat onlranger der dir belastinfjen iufoerrechtec en ace nseo la Helmond o a de heer J G E Salt ihtia ontvanger ie Oonita bnitenKenieenten SCHAAK C0BRE8P0NDENTIE den Haag 18de tel C 1 E 2 Oonda 18de tet C 7 C 5 Bg de rerkietiui van een lid der Pravioeitle Staten in het hoofdkieedistrtet Uotterdam tgn uilgebracht 1092 stemmen Daariau verkregen de heeren G H van Dam 614 ror P D Kley 281 mr B H Bahlmann 268 slempen Herstemnriag alxoo tasacfaen de heer a C B em Dam en mr P D Klef Id de zitting der Rotterdamache Reobibtak vto Woensdag stond terecht W £ 25 jaar visscher Ie Ouderkerk a d Usel beschuldigd ran beleediging gewelddadigheid eo verwonding Toen de gemeente reldwachter K V te Ouderkerk a d Usel in den aiond van 7 December jl in eene herberg aldaar kwam eir de betoekers tot rust vermaande liep bekl op £ em toe greep hem by de borst en onder het dreigend ophouden der gebalde rechterhand foegde hj hem toe jy toekt myn ongeluk nu zal je 6 sterven waarbij hg hem eenige trappen toebracht Bekl leide dien avond onder den jniloéd van sterkeu drank te tgn geweest en rich daarom van hrt Toorgerallene niets Ie herinneren Ook herinnerde hg lioh uiel dat hij in den avond van den 36n d a v onder Goaderak den persoon van A V met wien hg herliergen bad beiooht met een mea eene verwonding aan de linkerwang had toegebracht Al deie feiten werden echter voldoende door een 6tal getuigen beiesligd Zgne veroordeeling werd door het O M geeisoht tot S weken celstraf en 2 geldboeten ieder van ƒ 8 Mede onder beschuldiging van moedwillige verwonding stond daarna terecht de boerenknecht W de G uit Haastrecht 29 jaar oud lo den nacht van 13 op 14 December 1884 ontmoette hg op den IJseldijk on ler Beeuwgk lekere J B die bij iich had het meisje waarmede De G vroeger verkeering had gehad Zonder eenige aanleiding daartoe van de tgde van i B bracht hg deten met een mes eene verwonding aan de linkerhand toe waardoor B gedurende geruimen tijd verhinderd werd zgne erktaamhrden waar te nemen Ofschoon drie getuigen verklaarden hel feit te hebben gezien hield bekl rol de verwonding niet te hebben toegebracht Het O M requisitoir nemende achtte eene strenge straf alleszins noodcakelgk en eischte bekl veroordeeling tot drie maabden celstraf eo eene geldboete van ƒ 8 De uitspraak in deze zaken werd bepaald op Woensdag orer 8 dage Door den Gemeenteraad te Oouderak is tol On ¥