Goudsche Courant, zondag 1 februari 1885

1885 BINNENLAND GOUDA 31 Jannari 1885 Mr W Hemaiog ontvanger der regiitratie en domeiaea alhier ii bniae nd tot Lid der Commmie tot het afaemen van het rxameo voor larnomerair der regiitratie en domeinen Donderdagavond lal de heer rao Kempen onderwater aan de Haiavlytwhool opgi richt door de plaat elijke vereeniging tot bevordering van Onderwga en Schooibnoek ia Nut en Vermaak eene roordracht honden die behalve door de leden en hanue buiagenooten ook voor stadgeoooteu min door leden grittlrodDoaetd loegankelijlc lal ign Het tou niet te venvonderen ign all velen ioh opgewekt gevoelden om dete roordracht bg te wonen waarmede eene kleine tentaooiteliing vao op de ichool vervaardigde voorwerpen en eene openbare et aan eenige leerlingan gepaard gaan Men krggt alzoo een oreriioht van t geheel het doel van het ooderwgs de methode en de reaultaleo Thant il verichcnen het Adusboik vooa OouoA jaargang 1385 bg de nitgeven G B van Goor Zonen Uit boekje il langzamerhand bepaald onmiibaar geworden In 4allooie gevallen is het een behoefte het by de hand te hebben en toowel de gemakkelgke iuriohtiog ala de nette nitvoering maken het tot een vraagbaak waar men niet buiten kan Opnietw komen er lal van adrertenlièn in voor die daarin dan ook uitstekend op hnn plaats igo daar het een geheel jaar lang telken t r hand genomen wordt Zy die het zich oog niet aaniohaflen moeten in hnn eigen belang daartoe ipoedig overgaan nioidagavond hield te Haaatreoht de kaer C J Mulder predikant bij de Luthersche gemeente te Soetinehem eene Ining in de vereeniging Ërnat en Vrijheid Vó 5r en na de pauze laa hg over den twijfel die ten goede leidt De onderhandelingen van de Maatiohappij ran Landbouw om te Haastrecht eene modelboerderg voor zoivelbereiding op te richten hebben geen gunstig resultaat opgeleverd Naar men verneemt is zg nu aan het onderhandelen met ééa der landbeawers te Leerdam Uit het renlag omtrent den toestand van den landbouw in de gemeente Stolwgk in 1884 bigkt dat in December aldaar aanwezig waren 2574 runderen 99 paarden 112 schapen 116 geiten 938 varkens en 3 ezels en ran pluimvee 2460 hoenders 665 eenden 19 zwanen 8 ganzen en 9 kalkoenen De gezondheidstoestand van het vee was gunstig de handel en prgzen ran het ree mede gunstig doch de handel eu prgzen van het zuivel minder gunatig De overige producten waren bevredigend Donderdag jl is te Berg Ambaoht eéne IJscInb opgericht onder den naam Foorwaarti Het aantal leden bedraagt reeds 100 Tot beitnnrsledeo zijn gekozen de heeren J F Mahlstede als roorz C M Simons als secr er A Cook als penn Tereos zgn commissarissen benoemd Woensdag 11 werd roor de leden der Katiu ieke yereenigiog te Ondewater eene voorstelling gegeven door de leden van het gezelschap nOnderling 6e oefen Eerst werd opgevoerd Pierre de Galeiboef daarna Joorine de Vondeling kluohtspel in 1 bedrgf Donderdag 11 traden ter nutavergadering te Ondewater als sprekers op de heeren T Sahms A r i Mee en D Geilhof die achtereenvolgens voordroegen Kennemer Trouwe van W J Hofdgk Eene eerste schaduw op een zonnig pad van Hollidée en Eene oude verlel ing nog eens otenerteld van J J Cramer De heeren H T Verhoef G C Westenberg P J MunteBdam en J H Neu verhoogden dbor muzikale bijdragen bet g not van oen avond De fewtelykheden bg gelegenheid van l honderdjarig bestaan van het departeme odegraven der Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nienwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOtJD t In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen ala de discussiëu in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA Januari 1885 SlEijJ lSTl h LA liT het Aan lag Bi j t of eo aittrfksel uit de Kohieren dier Beiutingen inllende tot de OTernemiog deur bewljien ter PlutMljjle Seoretwie wordeo ge aeeerd digelgkt t d dn Toonniddigi 10 tot de lumiddagi 1 ure met aitundering ru dea Zondag Goadt den 24n Janntri 188S De Bargrmeeeter TOorooemd VAN BERGEN IJZENDOOBN KlelDbandel In Sterken Drank BUKGEMEESTER en WETH0UI EE8 van OotiDA brengen ingerolge art 5 der Wet fan 28 Aagnatoi 1881 Staatsblad No 97 ter openbare ken nil dat bij hen lya ingekomen fan de navolgende peiaoneo fenaeksohriften waarbij fergunniug wordt gevraagd om in de bg iedera naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Num van den Veraoeker Aandaiding der localiteit E M HnijveDaar Kleiweg Ë 91 W van Brenkelen Bleekeresingel R 264 S Tiebout Lombarduh Watertje G 107 Qoada den 27 Jaonari 1885 Borgemeeiier en Welhouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secrelafia BBOliWEB MARKTBEBICHTEN OOUda 29 Januari 1881 Wegcna gestremde vaart was de handel in granen heden tonder beleekeiiis De veemarkt met weinig aanvoer eersle soort vlug mindere soorten traag Ie verkoopec vette varkens 23 a 25 ot varkens voor Londen 18 a 30 ets magere varkens eo biggen traag biggen 0 70 a ƒ 1 20 per week schapen traag Aangevoerd 17 partijen kans Kaas eerste kwaliteit ƒ 22 a 24 tweede kwaliteit ƒ 20 a ƒ 2 Noordhollandsohe ƒ 22 a 26 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 i ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN SS Jan Helens Heroint ondera E Korteaoevcr en M B Borgeradgk 26 Pieler Jacoboa ondera P Seholten en 1 1 Kroon Neellje ondera E Ooatinryk ea ü H van dan Berg 27 Dina ondera M Groonendaal n S J van Wyk Alida Vt ilhelmina ondera P an Loon eo S Verzylenberg OVERLEDEN 27 Jan M van Mnijen U w J I N hoir 77 J J E van der Hoer wed B van Maanen 78 28 A Hearkens 6 w A M Menting ed B Boaaan 77 i GEHUWD 28 Jan i Ameai en J C van Spingelen Moordrecht GEBOREN Marie ondera C Loeoderaloot en M Bloot Joabannea oudera C Kleyn eo G Pooae Wtlbelmina ondera G Groenendgk en D de Jong Arie ondera C Borger eo A Ooatrnm Maria barnara ondera P de Brnio en W Mol Maarten oudera W Poat en A Vermeer OVERLEDEN J Haaeu 68 j F Vink 2 j K Noorlander 16 m J van Jeveren hoiavr van W Kerver 48 j B van der I aan 66 j A de Jong 72 j o erMaa te HaaatreeU ONDERTROUWD 6 de Jong 28 j enJ J Bouwman M j 6 J Boot wooeode te Gouda 21 j en J Verbnrg 20 j Haastrecht GEBOREN Petronella ondera G Slootjea en J Dnija OVERLEDEN T Oonchot S i ONDERTROUWD F Geyaendorph en D Kernebeek VliSt GEBOREN Hendrik ondera P de Pater en D Scheer oreetja ondera G C Rietveld en A Sterk ADVERTENTIÊN I Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid van m en mgne kinderen onze geliefde Echtgenoot en Vader ANTHONIÜS JOHANNES SNELLE UAN in den onderdom vai circa 60 jaar Wed A J SNELLEMAN IjDENBBnO e SCHURING C A SNELLEMAN A C SNELLEMAN A SNELLEMAN JOH SNELLEMAN Zaandam 25 Jan 1885 nelp rsdrok van A BhiKKMAK te Gouda Heden overleed alhier na eene ongesteldheid van één dag onze geliefde Zuster en Behuwdznster Mejaffroaw JOHANNA JACOMINA NIJHOFF in den ouderdom van ruim 77 jaren Gouda J G D C FOBTÜIJNDROOG27 Jan 1885 LEEVER Nijhopt W J FORTÜIJN DROOG LEEVER J L A TERPSTRA Nijhoff R TERPSTRA J G BROUWER NIJHOFF M A A BROU WEB NIJHOFF Mt3NTEHDAM D C NIJHOFF J L NIJHOFF Eenige kennügevmg Door sterfgeval biedt zich aan voor TWEEDE of KINDERMEID een fatsoenlgk met April of eerder van goede getuigen voorzien Adres onder No 1074 aan het Barean dezer Courant Ministerie vao Binnenlaodsche Zaken AANBESTEDING Op MAANDAG 9 FEBRUARI 1885 des voormiddags ten ll j ure zal onder nadere goedkeuring door deir Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland of bfl zjjne afwezigheid door een der leden van de Gedeputeerde Staten en in büzgn van den Rgksbouwknndige voor de onderwijsgebouwen lenz aan het gebouw van het Provinciaal Beètuur te s Gravenhagt worden AANBESTEED Het onderhouden van en bet doen Tan herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 December 1886 Raming ƒ 2 240 Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van Binnenlandschê Zaken aan dat van Het Provinciaal Bestuur van ZuidHolland te Gravenhage en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bfl den Boekhandelaar M NIJHOFF Nobelstraat n 18 te s Gravenhage en door zgne tnaschenkomst in de voornaamste gemeenten des Uyks Op DINSDAG 8 FEBRUARI 1885 des namiddags ten 1 ure wordt de noodige aanwijzing op de plaats gedaan voorts zijn nadere inlichtingen te bekomen b den Bouwkundige voornoemd en bg den Hoofd Opzichter der Universiteitsgebouwen K de BOER HzN te Leiden Heden Ol TVAlVGE Vulling 1885 EAÜ DE VICHY natunrlgk geneeskrachtig Bronwater Slotemaker 6c Co Chem fabriek van Ha vonGimbom ie Emmerik a d Rijn i Tweevoudiit bekroonil Amsterdam 1883 go = Uligfrane Stifle NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Zeker middel trfsen SCHELE HOOFDPIJN migraine TAND KIES en AANGEZICHT8PIJN lirachut tevens tegen het ateken van insecten door enkele deeirn vah het gelaal en de handen er mede Ie beslrijken Prija per éini 60 oeula i C ZELDENRIJK Gouda ILib € DnCIIirDV R GKNEZING deaverkietend wordt DUllU IjLlt overifengekbmrn oor ren bepaalde prija betaalbaur na genezing Daartoe zijn 20 karaira ter bcicbik king der pailpnten geateld ABHSKGBRS HeeUeeiter fan breoken tiaoKHPLAATS 35 te Amtwehpxn PH MAYFABTM Cö FrankfortajM IJzergieterjj en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als SpJIialiteit 1 1 I volgens Stroosnijdersrr J volkome ne constructie i ere grootte tot biliyke prgzen Reeds geplaatst S3 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prgsconranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in Nederlandsche taal De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeveil en alom te bekomen DB mim 8LA2EN of de beschrjving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Spnskerk te Ter Gou e benevens de schiedKis der St Janskerk der Glazen der Cartonteewiingen enz waarbij is toegevoegd een afzoncJerlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Cents N 3191 Zondag 1 F ebruari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mij tot Nat van t Algemeen werden Donderdag ochtend aangevangen met 2S0 leerlingen der daar bestkande openbare scholen op flinke onbekrompen wgze te onthalen onder bet genot eener voorstelling van den heer Maju Dei atends zette genoemde heer voor de leden van ons departement en die van Zwammerdam zijne werkiaaqiheden voort door op populairwelenaebappelgke wgte ecni wonderen der natuur Ie ontsluieren Half FebHiari zal t eeuwfeest der M iatschappij in rereenigi g met dat van t Departement in eene openbare rygadering gevierd warden Tegen eene dienstbode ia een hotel in dfn Haag die verleden Zaterdag stal werd eergisteren reeds de eiich gedaan en wordt de nitspraak verwacht over acht dagen Dit is op jndicieei gebied nog sterker dan de gcBcbiedeniB van dejas diedea avonds werd gedragen terwgl dea morgens het schaap nog met de wolrondliep Maar indie a en sitd met evenredige ij zeggen niet e i glJ ke rlugheid de zakenbehandelden als de Haagsde rechtbank dezen diefstal zon het publii k zeker B t dankba der zgn dan deze dienstbode awataauden IXpderdag met mogelijkheid wezen kan Arnk uitgehaald roorloopig rerbonden eo in de wachtkamer gebracht waar hg eeuigen ijjd later door geneesheeren rerbonden werd Door een nit Dordrecht ontboden trein werd hy vervolgens naar bet gasthuis aldaar overgebracht Bijna onmiddellijk na de botsing geraakten de wagens en de locomotief in brand Of de brand ontstond door de wrijving bü de botsing veroorzaakt dan wel door het vuur nit de locomoti f is niet bekend Uit Zwgodrecht rukten spoedig twee spuiten te hulp Waarvan ééa water gaf Gedurende het branden der wagens werden aanhoudend eenige knallen gehoord hetwelk aanlriding gaf te vermoeden dat zich onder de goederen waarmede de wagens geladen waren patronen bevonden Het kan echter ook teer goed zijn dat die knallen veroorzaakt werden door het springen van flessohen met w jn welke obder de goederea aanwezig waren De roorloopige Coromiaiia der Centrale Vereeniging ran Nederlandsche Indnstrieclen waarvan het doel is de bevordering riw de belaiigen der Nederlandache Ng verheid in hclq algemeen en meer in t bijzonder de waarneming der belangen van de Nedertandsehe inzenden M tentoonstellingen heeft de industrieeleii itgcnoodtgd tot eene vergadering te houden Ie Amsterdam op Dinsdag 3 Febrnari e k des namiddags ten i ure in tent der zalen van het lokaal KrasnnpoUgf De onderwerpen op die vergadering te behandelen zgn lo oonatiliitie der V e W0iBg i io behandeling der BtaiBten 3a benoeming u a besinnr 4a bespreking der belangen van de Veiseaiging Aan de groote inspanning der manschappen welke aan de spuit werkzaam waren was het mede te danken dat men betrekkelgk spoedig den brand meester wal Daarna werd door de manschappen welke aanwezig aren en die van de treinen uit Dordrecht welke ontboden waren onmiddellgk een aanvang gemaakt met ïei aprnimen zoodat Dondrrdag morgen ten 6 i nar de wealelgke lijn vrQ was en over die lijn bel verroer weer kou geschieden Wat de oorzaak van de botsing is geweest kan nog niet met zekerheid gezegd worden wel echter tegt de Dordtscie Ct dal de trein van Dordrecht onverautwoordelijk hard liep en voorbij de afstandsaignalen sloamde Dat eohter wel pogingen zg n aangewend om te stoppen blgkt daaruit dat de remmen rast waren aangehaald Men schrijft aan de Uiddellmrfieke Ct Die t kleine niet eert ia t gT ote niet waerl En dat het kleine niet veel in tel ia ton men kunnen opmaken uit de siatistiiehe gegevens vervat in de jaarreralagen ran de Rgkstelegraaf In elk rerslag rindt men een a tweeduizend gulden onder de outvangslen opgenomen wegens niet ingewisselde antwoordbewgzen zijnd de kosten roor een antwoord gestort door den afzender van een telegram Het bedrag dier oningewiaselde bewgien bedroeg in 77 en 78 ruim 1800 in 79 even ƒ 2000 in 80 ƒ 2846 in 81 en 8Ï ƒ 2394 en in 83 weder ƒ 2772 In Nor 79 werden teneinde het publiek er meer op te wijzen omslagen ingevoerd waarop met flinke letters de woorden Antwoord betaald stonden maar looals men uit bovengenoemde cijfers ziel zonder veel suce De ndmiuiilratie kan niet meer doen De schuld ligt geheel èn al bg de geadresseerden der telegrammen D een b r seint een antwoord dat minder kost daa de waarde ran het antwoordbewgs en bewaart dit daarom tot later maar dat later valt dan wel eens na den termgn van inwisseling zqcde 6 weken Uier bedriegt de zuinigheid de wgsheid Een ander frommelt na lezing zgn telegram in elkander eu vergeet bg zgn antwoord dat de kaaien reeds waren betaald Stelt nu de waarde van een antwoordbewijs op 25 cent en de jaarlijksche bate die het Bjjk ten goede komt gemiddeld op 2300 dan wordt rnim 9300 keeren verzuimd dit bewijs in te wisselen Het is wellicht goed de aandacht van het publiek op bovenstaande te vestigen Woensdag nacht is op de spoorlijn voor het station Zwgndreoht het volgende ongeluk voorgevallen Terwijl men omstreeks half één bezig was eenige goederenwagens tr laden kwam een van Dordrechtkomende gUederentrein op dezelfde Igo met zooveel snelheid op de stilstaande wagens inrijden dat 4 van deze geheel verbrgzeld en de andere min ofmeer besohadigd werden Dei mnohinist geraakte daarbg onder de wagens zoodat ziJD linkerbeen boven de knje verbrgzeld werd Door de aanwezigen werd bg er onmiddellijk onder J Naar men rerneemt ia de toestand ran den maohinist E J Beeki genaamd ongehuwd 31 jaar oud en geWea te Kampen naar omstandigkedea teer wel Zï li bent is fcalr rw ge het dijbeen afgezet laodat anoMf er niet bgkoml roar zg p levea geen geraar bcataaL Omtrent de Undrerbnieing naar de Traniraal Wordt in een hier te lande ontvangen brief welken men aan het N B i D ter inzage verstrekte het volgende gezegd dat wg meenen onder de aandacht onzer laodgenoöten te moeten brengen De toestand in Znid Afrika is tegenwoordig trenrig Er is geen werk geen geld duizenden Igden armoede De talrijke werklieden die uit Nederland naar de Transvaal vooral naar Pretoria komen vinden daar niet zooals hun was voorgespiegeld ruimschoots gelegenheid om geld te verdienen Zij zien zicb spoedig tot een treurig omzwerren en gebrek Igden reroordeeld en een groet aantal hunner trekken te roet Natal en den OranjeVrgstaat in om te trachten daar iets te rerdiecen Waarsohuwt zoo zegt de briefschig ver toch alle werklieden legen landverhuizing naar Znid Afrika Overal treft men hier Nederlandsche werklieden aan maar in den trenrigsten toestand hongerig haveloos en vaak nog bigde het vuilste werk te kunnen rerrichten ZuidAfrika heeft in dezen tijd geen Hollanden of Engelschrn meer noodig en wie toch de reis wagen znllen zich bitter teleurgesteld zien Het gerucht omtrent de gunning tan den bovenbofiw der spoorwegbrug ie Venlo door den minister van Waterstaat aan een Duitsche firma ondanks de pogingen der commissie voor werkverschaffing om den minister gelegenheid Ie geven van zgn recht van foewijzing in deze met bet oog op de Igdsomslandigheden kebrnik te maken ten voordeele van de vaderlandaohe nijverheid is niet geheel juist De zaak is volgeus het N v d D deze Bij de aanbesteding schreef de Actiöigeielltcia t enz te Duisburg in voor ƒ 307 800 en de Kom Fabriek te Amsterdam V d Made voor ƒ 328 0M De Commissie voor werkverscbafiiog wendde zich tot den Minister van Waterstaat met het verzoek de zaak aan te houden tot zij een onderhoud niet den minister had gehad De minister beeft san de Kon Fabriek V d M gevraagd of zg voor de I som jbur de duitsche firma ingeschreven het wer op zi ƒ wilde nemen waarop een afwgzend antwoord