Goudsche Courant, zondag 1 februari 1885

Woensdag 4 Februari 3192 1885 m mm mm 9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 2LIVE11E FKANSCHE WIJiXEN De bekende BORDEAOX k 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proemesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Emg Depot van Wellen s Boonekamp Elizter Oe inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris 1 P MAHLSTEDE te Bergambaeht is Toorneraens op WOENSDAG den 18 FEBRUARI 1885 des morgens teh 10 nre ten hniie tan P STOPPELENBURG op het dorp te Stolmjk in het openbaar te rerkoopen DE BOüWmSWONM geteekend nmmer 9 G met diverse partyen Wei en Hooiland en aaobehooren staande en gelegen onder de Gemeente STOLV IJK in Vliethaizen aan den Goadschen weg rgweg tusschen Stolieijk en Gouda ter grootte van 15 Heet 92 Aren 68 Centiaren alsmede eenige partgen gelegen onder de Gemeente HAASTRECHT op Bilwgk ter grootte ran 6 Heet 26 Aren 59 Centiaren en alzoO te zamen groot 22 Heet 19 Aren 27 Centiaren Om te aanvaarden de woning en getimmerten den In Mei 1885 en de landergen dadeljjk na de toewgzing De nadere omschrgving dezer vatooping is vermeid in veilingboekjes te b men ten kantore van den Notaris AANBESTEDING De SCeUTTERSBAAD der dd Schntterg te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 10 FEBRUARI 1885 des namiddags ten twee nre in het openbaar bg inschröving AANBESTEDEN De levering van 47 KAPOTJASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Woensdag 4 Februari tot Zaterdag 7 Februari 1885 van des morgens 10 12 nre ter lezing liggen ba den Concierge in het gebouw ArtiL e Of de Markt te Gouda alwaar de inschrgvings biljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee ure moeten worden ingeleverd De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat hü OONDBRDAO 5 FEQRDARI a 8 GooDA met z ne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken a £ te ontbièoefi zal zgn bgden Heer F X imRDIJZER Café cVredebest op de Markt s HaB ÜFTIClRrf Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG den 11 MAART 1885 des morgens ten tien ure in het voormalig Bechtliuis aldaar in bet openbaar te verkoopeu 1 D0 HOFSTEDE geteekend nummer 331 met diverse perceelen Wei en Hooiland BOUW en GRIENDLAND DIJKGROND WEG en WATERING staande en gelegen onder de Gemeente Bergatnbacht ter grootte van 38 Heet 41 Aren 96 Centiaren 2 De Bouwmanswoning geteekend nummer 82 met diverse perceelen WE enH001L i D en aanbehooren staande en gelegen onder de Gemeente Streefkerk ter grpotte van 12 Heet 2 Ai en 18 Centiaren De nadere omsi rfving dezer verkooping is vermeld in veiliugboekjes te bekomen ten kantore van den Notaris 4 V yV In een klein gezin wordt DADELIJK een DIEi STfiODE gevraagd die goed kan EOEEN en zindelgk in haar werk is Adres onder nommer 1075 dezer Courant IEMAND wenschte eenige vrge uren over dag of s avonds mittig te besteden tzg ter l3ijlioiidin van Boeken of correspondence in de Moderne Talen enz Franco brieven onder motto Tgd aan het Bureau van dit blad mmm van Gelsr SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda ha Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bfl H MOL Probeer s p de SOUOHOlsr THEE No 3 1 2 per Vj ilo Snelpersdruk van A Brinkmak te Gouda T Cjoedewaageii en Zonen JUABKT naast DM WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 i 4 J daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche bearsvoorwaarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fdndsen a 3Vj o J i belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van l g 7o o fondsen boven de 30 1 Jl onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamschu bearsnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr frs 100 0 20 pond sterling 11 80 pr roebel O OI 0 32 dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g bandelspapier op Amsterdam en Rotterdam Verhuring by loschrijvlng voor den tfld van 15 jaren Aanvangende da LANDERIJEN direct de WONING c a 1 MEI 1885 van de BOÏÏWMMSWOirarQ genaamd tVoOELEXZANo benevens 27 Hectaren WEI of HOOILAITD gelegen b j elkander in den Znidplaipolder van Schieland binnen de gemeente Waddinxveen in eigendom behoorende aan Mevrouw de We G U V HOÜWENINGE geb Post te Tiel en in huur geweest bg de Wt W van EIJK De Inschryvings billetten houdende dnidoIgke opgave van hnurprgs per jaar en ondertsekend door den huurder en twee soliede borgen moeten ingeleverd worden vóór of op den 15n Februari 1885 ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen waar de hnurconditiëu ter inzage liggen UAL3 mm Analyse van Dr L E S I M P L E beëedigd Scheikundige te Keulen Zuivere MALZ 21 50 pCt ALCOHOL 2 52 pCt ASCHSOORTEN 0 54 pCt MALZ BIER prjjs per 6 flesschen 2 85 Gecondenseerd MALZ EXTRACT voor kinderen per flacon f 1 20 Verkrygbaar by Wed P J MELKERT te Gouda P L J EAMSTEEG Tl AMSTERDAM presenteert als lasthebbende van zgne principalen op den 27 FEBRUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hulpkorenbeurs aldaar publiekte VERKOOPEN 17012 Balen Eijstemeel als 1570 Balen MOULMEIN IL 800 d RANGOON IL 1685 1474 d SAIGON II 1360 1832 1280 1640 1931 800 756 1884 d d d d d do d ARRACAN I d II MOÜLMEIN n d do do do SANGON IL MOULMEIN IIL Liggende aan diverse Veemen en in lichter zooals nader bg notitiën zal worden aangegeven en aldaar op den dag der verkooping tebezichtigen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 3 Februari 1885 Bg Z M besluit van 31 Jan ia benoemd tot notarit binnen bel HrrondiMemeot Rotterdam ter ataudplaats de gemeente Lelilcerkerk de hr A i de Maoy candidaalnotarie te Gouda MaanüaK 36 Januari jl erd in de taal van den heer ran Santen de negende jaarvergadering gehouden Tao het Schoeninaliera Ziekenfonds vHelp n eelven Uit het verslag bleek dat het ledental 48 bedroeg Aan eontilbuiie irerd in bet afgeloopen jaar ontvangen ƒ 246 30 terwijl aan eiekengeld en bodeloon serd uitbetaald eoodit er een ballg saldo was van ƒ 60 30 zoodat met het ovrige aanwezige geld de vereeniging in kaa beeft ƒ 419 69 H K H Pripses Hendrik is verloofd met Z U H Prins Albert Henri Joseph Karel Victor George Frcderik van Saksen Altenburg geboren den 14en April 1848 luitenant generaal a la suite van den keizer aller Bussen kommandant van de 3e brigade der 2e divisie garde kavnilerie te Warschau De Prins is een zoon uit het tweede huwelgk van den hertog Eduard van Saksen met Prinses Loaise van Renss Greii Prinses Hendrik werd 14 Sept 1866 geboren De verloving bad te Dessan plaats waar de Prinses zich thans nog bevindt Binnenkort zal zÜ echter naar hier terngkeeren Een kort Iwzoek aan haar familie te Oldenburg en wellicht ook aan haar familie te Berlgn zal aan haar terugkeer voorafgaan Met leedwezen verneerat men dat mr J P Amersfoordt vroeger burgemeester van Haarlemmermeer eigenaar der vermaarde Badhoeve door zgne geschriften en werkzaamheid algemeen in ons land bekend op de Badboeve is overleden De heer Amersfoordt werd ruim 70 jaar oud De Minister van oorlog heeft de bestaand bepalingen omtrent het oonstateeren der bedrevenheid van de miliciens in het lezen ea schrijven gewgzigd en aangevuld Voortaan zal binnen acht dagen na de opkomst Van de miliciens bg de korpsen worden onderzocht en aangeteekend w ie vanghen kunnen lezen en schrijven of alleen lezen en wie niet Bg dit onderzoek dat plaats heeft bg de compagnieën escadrons en batterijen door een van de officieren mag niet op de bloote verklaring van den man worden afgegaan doch moet deze van zgn kennis van lezen of schrijven doen bigken De geleverde proeven in het schrijven waarbg behoort beoogd te worden eene nomiflatleve opgave van de miliciens die verklaarden niet te kunnen sohrgren of lezen moeten gedurende 3 maanden bewaard blijven Jaarlgks wordt onder dagteekening van 31 December door de comraandeerende officieren der korpsen rechtstreeks aan het departement van oorlog mededeeling gedaan van den uitslag van dit onderzoek ten aanzien van al de in den loop van het jaar in werkelgken dienst gestelde manschappen der militie daaronder dus ook de in dienst gestelde miliciens die inmiddels uit den dienst ontslagen zgn Axel Paulsen de Nootdsche sch aaisenrg der die zich de grootste kampioen der wereld noemde beeft zich volgens het Vtr D Ie L euwarden teruggetrokken omdat hg Dinsdag legen een gewonen boer rijdende het al verloor en pp zgne vraag of dit de hardste rgder was ten antwoord kreeg neen dat is een gewone rgder Des Woensdags had hg veel drukte over de baan dat deze te lang was eni ent De commissie heeft hem toen allerlei concesaies gedaan ook om het keerpunt 50 meter breed Ie maken zooals bg wenschte maar toch dorst hij den strgd niet b io Zg hebben hem nog f 600 geboden als hij bet konde winnen tegen een der Friescbe hardrgders die al afgereden was N B i en toch doet hg het niet want eindelijk komt het hooge woord er nit Als ik het verlies is het mgn dood De Friesohen hebbeu tegen de vreemden gereden als stoere kerels De heer Smart reed met een groot bord op zijne borst waarop stond The Champion rider oj tke wold eo toch was Kingma hem 19 d voor ea Kingma is vstitrrk t geen dsr budats rgders Smart viel in het testje van vermoeienis neer Aae het NiétiKtblad mor NederUutd deelt men bet volgende mede omtrent den overwinnaar in den sohaatsenwedslrgd Pieter Bruinsma is geboren te Lemmer Zijn vader was schipper Hg is de jongste van iien zonen en op t oogenblik 27 jaren oad 24 November Keoorden thans kapitein eener veerboot die van Sneek naar de verschillende andere steden in Friesland vaan is hij zeer werkzaam zoo zelfs dat zijne superieuren hem soms moeten dwingen om rust te nemen Zgn gestalte is lang en gezet zijn haar en baard zgn blond Hg is nooit uitgelaten druk en spreekt niet meer dan het hoogstuoodige Hg gaat zich nooit aan sterken drank Ie buiten doch drinkt van tijd tot tijd zgn borrellje evenals ik en een ander Alle jaren in October begint hg levertraan te gebrniken en tegenwoordig eel hg mei het oog op de wedrennen dagelgks 30 rauwe eieren Ook zijn moeder is een stoere rijdster geweest en won o a eenmaal in den tijd van eene week negen prgzen roet hardrijden Die thans reeds bejaarde vronw drukte hem voor zgn vertrek aan het hart en zeide Pieter toont heden dat ge man en Fries zyt want bier geldt het de eer van Vorst en Vaderland Met aanmoediging ging hij op weg en overwon Toen bg alleen de baan afreed omdat zgo tegenpartij weggebleven was had liij zgn bovenbroek aangehouden eg kwam terng met een groote scheur in het krnis zoo krachtig zet hy zijne beenen af In Amsterdam heeft hg erg legen A v d Berg opgezien die Castelein er had afgereden Nu wou ik winnen ik wou mg nheer en het was ofik mü zelven éa ujoeg Ik deed meer dan ik ooit gedaan had maar ik wilde niet verslagen worden door hem Aldus vertelde hg Waarom niet door V d Berg en wel door een ander doet hier niet terzake Gisteren zoo zei hg verder wilde ik de eer hebben Ik had het vast voorgenomen en wanneer de Engelschmgii maar kon dan kon ik ook i og wel Eergisteren kom Vc iai Leeuwarden op klompen met de schaatsen ondef den arm in bet koffiehuis waar de Eogelsche rgders en anderen ADVEUTENTIÊN worden geplaatat van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 4 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN iels gebruikten Men maakle hen op mü opmerkzaam en hunne monden begonnen langzamer t bewegen Ik zei il liekt wol dat se it ieten er non net trocb krge kinnen Hel lijkt wel dat ze het eten er uu niet door krggen kunnen wat aan de Engelschen vertaald werd en hen deed lachen In de taal van bet Groot Oosten te Parijs heeft eene tentoonstelling van het Genootschap der Fransche koks plaats gehad Den geheelen avond hebMn de nieuwsgierigen gedefileerd langt de tafels die met bloemen versierd waren en aarop drie enveerlig groote fifce nontéei warea tentooogetteld eenigen van rensachtigen omvang De prgs is behaald door deu kok van den Ooslenrijkscben ambassadeur graaf Ho vos den vermaarden Capdeville hij had vijf slakken ingezonden waarvan het eene uit 20 nongatineii bestond ieder met den naam van een dagblad versierd ongetwijfeld bestemd voor een diner aan de officieuze pers Qt tweede e re raed ills werd verleend aan Poulain kok van de Wasbingioo Club voor een onmetelijk gevaarte bestaande uit rotsen van was bekroond met eenel verzameling koude eiitréet Een souper Ven tweehonderd converts en een bal besloten de bgeenkomst Door het Werkliedepfonde der KederUudsehe Peosioenvereeniglng voor werklieden zgn de definitief vastgestelde tarieven openbaar gemaakt Bg de rekening is uitgegaan van het beginsel dat over pensioenveraekeriiigen een sterftetafel moet worden gekozen die wel zoo na mogelgk de sterfte drzcr werklieden aangeeft maar toch stellig te gunstige levensvoorwaarden oplevert terwgl bg een tarief voor uitkeeriiig bg overlgden juist het omgekeerde hetgeval is Daarom is voor de nilkeeringen bü overlgden de sterfte gekozen zooals die is afgeleid alt de waarnemingen in de 87 grootste stereo van ons land gedurende het tienjarig tijdperk 1860 70 Verschillende door Prof Van Pesch verkregen uitkomsten gevoegd bg andere hem welwillend verstrekt gaven hem de overtuiging dat de werklieden die in gezonden toestand lid van het fonds zga geworden een gonstiger sterftekans hebben gehad dan uit deze sterfielafel blijkt De slerfte in de groote steden van onslandi gedurende het tg dperkl8Ii ö sg TSSeTgnnsugel geweest dan dje ff Tiet vorige tienjarig tgdp rkJ maar de iriskundige adviseur heeft deze tafel voor de berekening niet durven kiezen daar hg geen zekerheid meer hald dat de s erfte onder de werklieden die tot dit tarief toetreden allhans iets geringer zal zg n dan die welke de tafel aanduidt Voor de pensioen verzekeringen was indertijd door prof Van Geer de sterfte gekozen die uii de waarnemingen over de geheele mennelgke bevolking van ons land gedurende bet tgdperk 1860 70 is afgeleid Deze tafel heeft een gunstig verloop zooals voor pensfoenverzekeringen ooodi is zoodat de hoogleeraar zich indertijd verantwoord kon rekenen met deze te kiezen Sedert zgn echter door prof Van Pesch de sterfletafels berekend voor ons land over de perioden 1870 80 eo deze geven ook voor de mannen een zooveel gunstiger verloop dat hü zich thanf niet meer veraitwoord mocht achten de vroegere tafels Ie behouden De tariereo zijn thans zoo berekend dat zij overeenkomen met eene sterfte die gunstiger is dan over het Igdperk m I II 1 P