Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1885

bovendien medewerking weten Ie verschaffen in de talrijke en niislekend ingerichte choleu voor zuivelbereiding Zoodra een nieuwe wgze van werken aangekondigd wordt wordt die door ieder bestudeerd en beproefd en deelt ieder den uitslag zgner onderzoekingen broedertgk aan het publiek mede Nergens f hebben wg moeite gehad aan die wisseling van I Jeokheelden aan de wrgving van gedachten daarover tgn de snelle vorderingen Ie danken waarvan de UBlionale rgkdom voordeel trekt Over ona eigen land is het oordeel jrsn dezen vreemdeling vrij wat minder hard en wg aarzelen niet te verklaren o i minder onbillijk dan dat van vele onzer iandgenooten zelf Ofschoon zegt bg de zacht om vooruit te komen in Nederland minder groot de ijver er gematigder schgnt zijn de vorderingen niettemin van groot belang bij dit zoo eritstig en in den arbeid zoo volhardende volk Die vorderingen zullen aanhoudend toenemende ile ts duidelgker aan bet licht treden Hel belang der zuivelintlusirie wordt er steeds beter begrepen De zaak wordt aan de landbouwschool te Wageningen en elders in hel land met ijver bestudeerd Warme apostelen van den vooruitgang houden zich onledig met het verbreiden van de kennis der verbeteringen met het doen houden van tentoon telliogen en wijden daaraan niet alleen ban tijd en bun moeite maar stellen ook hunne beurs open om onderzoekingen Ie bevorderen eu aanmoedigingen uit te reiken Met hel doel om in de hier aangewezen richting mede een steentje aan te dragen hebben wg het verslag van den beer Leze ontboden en hadden hel voornemen bet of in zgu geheel of bij wijze van nitireksel aan onze lezers mede te deelen Bij aandachtige lezing van hel verslag meeuen wij van dat voornemen Ie moeten afzien vooreerst omdat het natunrlgk met het oog op de Fransche belanghebbenden waarvoor het bestemd is te weinigonze toestanden in het oog houdt BIgkbaar toch is de voorliefde van den sohrgver voor de centrifugale wgze van boterbereiding hg geeft daaraan de voorkeur boven het stelsel van Swarlz Nu verdient echter o i opgemerkt te worden dat zulke nauwkeurig werkende machines als voor de centrifugale wgze van werken noodig zgn wel iu boterfabrieken maai minder in en gewone boerderij op hun plaats zgn en nu zou het wel zeer wenscheIgk lijn dat ook bier Ie lande de veehouders zich enkel op het leveren der melk toelegden en de boteren kaasmakerij labriekraalig geschiedde maar zo6 ver zgn wg nog niet Bg de opvattingen die bg onze boeren over dergelgke zaken bestaan zal de ricbiing naar fabriekmatige zuivelbereidicg zeker slechts langzaaw beirandeld worden Daarbg moei men vooral niet vergeten dat beide stelsels alleen verschil geven wal de hoeveelheid niet yt het gehalte der room betreft Het hoofdbeginsel van hel stelsel Swarlz is ol om de room door afkoeling in goeden staat te houden i en tevens sneller te doen bovenkomen zoodal het afscheppen gcmakkelgker wordt gemaakt de centrifugaal machine scheidt tengevolge van verschil in zwaarte tosschen room ei melk door midd npunttliedende kracht de room van de melk Door de laalste wgze van bewerking geschiedt de afscheiding der melk vollediger maar wg gelooven niet dat het een door de praktgk reeds uitgemaakte zaak is of de hevige bewerking der room die daarbg plaats beeft wel een gunstigen invloed beeft op het gehalte Bovendien niet alle room is gelgk de bovenste laag is beter dan de onderste eu naarmate dus de afrooming vollediger geschiedt wordt el Ook komen niet alle mededetltngen met de ervaringen hier Ie lande overeen Zoo lezen wg dat bg de school te Mecklenburg honderd koeien grazen op een weiland van 20 bunders dat is zeker tenzg er veel bg gevoerd wordt Ie weinig Dan wordt wal de behandeling der melk aangaat herhaalde filtreering aangeraden brengt dat de melk niet te dikwgls in aanraking met de lucht die maar al te veel kiemen van bederf bevat I Wg wgzen op deze punten niet om van de waarde van het verslag iels af te dingen maar om ons oordeel Ie slaven dat het meer geschikt is om aan detkundigen een zakelgk en beknopt overzicht te geven van de jongste verbeteringen op het gebied der zuivelbereiding dan om het vertaald aan ome tmeel ioeren in handen te geven als een leiddraad iu bun bedrijf Wij wenachen echter met nadruk Ie wgzen op hel goede voorbeeld dat de Fransche regeering aan de onze geeft Waarom zendt men ook hier niet een der vele deskundigen die ons land telt naar Denemarken en Noorwegen om daartezlen te vergelgken en de uitkomsleu van hun onderzoek openbaar Ie maken Dit zon nuttig zijn vooral waaneer men voor die taak iemand koos die de gave bezit om zonder al te uitvoerig te worden en den eenvoudigen lezer door velerlei mededeelingen die alleen voor het studeervertrek of het laboratorium van belang zijn op een dwaalspoor te brengen kort en bondig weet Ie verhalen wat hij voor onze boeren en vooral voor bun vrouwen en doekten navolgénswaardig heeft aangetroffen Hoe nuttig zulke zaken zgn heeft de ervaring reeds geleerd Volgens een besluit den 22 Febr 1878 genomen is eene commissie beslaande uit de hh C L Begma thoe Kingma P Walma en H Walma met eene opdracht van het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbonw naar Denemarken en Zweden geweest en hel is baar verslag dat den grootslen stoot gegeven heeft aan de invoering hier te lande van het Swarlz stelsel De praolische voorbeelden van den heer W Sluis van de Beemster hebben menigeen tot navolging aangespoord en een in 1881 door de Vereen tot bev van den landbonw in Hollandsch Noorderkwartier genomen vergelgkeude proef waaraan de geheele zomer over de t d op het Tochthnis besteed werd heeft belangrgke gegevens opgeleverd voor een oordeel over de vraag wat het meeste voordeel geeft enkel ldammer kaas of eerst boter en daarn magere kaas maken waarbij de overtuiging gewonnen werd dat de laalste wijze van werken het meeste voordeel geeft Zulke proeven en onderzoekingen diende van de regeering uit te gaan of llthanfdoor haar gesteund ie worden Hel verschil in verhoudingen moge bij dit alles niet uil bel oog verloren wordeb wal hier een boer heet is bijv in Noorwegen en Denemarken een landeigenaar behoort tot een hooger ontwikkelden stand in de maatschappij en alsook daar de vrouwen en dochters boter en kaas vervaardigen dan kunnen zij gebruik maken van de nieuwste toepassingen der we tensobap omdi Ucg het eeri2 hebben Dal beeft men o a te dankeiraan de daar bestaande scholen van zuivelbereiding welker oprichting hier te lande nog maar niet vlotten wil ondanks de gverige pogingen die o a de Holl Maatschappg van Landbouw l r bereiking van dat doel aanwendt Wel wordt aan de llndbottwschool te Wageningen ook dal onderdeel niet verwaarloosd maar terecht zegt de heer Leze men begrgpt gemakkelgk dat zij aan deze school slechts eeu ondergetcbikte plaats inneemt anl in een lanübou 8chool mdeten de studiën S er een groot aantal vakken verdeeld worden Na eenige bgzon derheden vermeld Ie hebben zegt de Schr De inrichl g in haar geheel levert niets nieuwf op en wellicht zonden g haar stilzwggend hebben voorbg de hoeveelheid grooler maar niet het gehalte beter Het in de melk overblijven van een gedeelte a r room een nadeel in streken waar men uitsluitend boter maakt kan hier te lande wellicht minde kwaad ijéegean aïswg in r e idrg ïeT7e7a7nTei eenige vetdeelen in de afgeroomde melk overblgven Htel groot schgnt ket verschil in hoeveelheid trouwens niet te zgn Volgens den heer Lezó last het stelsel Swarlz 0 30 a 0 40 percent vette bestanddeelen in de afgeroomde melk on blgven er volgens hel besie oentrffugaalstelsel dat van Burmeister en Wain ilechls 0 10 of 0 20 peicent over Het geheele verschil zou dan hoogstens 2 of 8 duizendsten zgn Een andere reden van voorkeur voor de Frantcht lezers van het verslag de moeielgkheid om een voldoenden voorraad ge of genoegzaam koad water te erlangen voor het Swarlz stelsel bestiial hier te lanile minder dan in Fraukrgk Een tweede bezwaar dat wg tegen bel verslag hebben is dal de verschillende mededeelingen iu i i Wlieiden fabrieken of melkerijen verkregen niet genoegzaum oordeelkundig vergeleken zgn waardoor niet duidelijk genoeg althans voor den eenvoudigen l er in het licht komt wnt eigenlijk van de vele bereidingswijzen die de Schr gezien heeft de meest aobevelingswaardige is of wat in ieder daarvan de voorkeur verdient te vestigen o die ichoone stichting A r Vagbl Bultenlandsch Overzicht Te Parijs werden ZateMag door de Kamer van Afgevaardigden en door den gemeenteraad twee belangrijke voorstellen verworpen In de Kamer verklaarden zicb 380 leden voor en 118 tegen een amendement strekkende tot het overdragen van de Slaalspoorwegen aan de particuliere exploitatie en de Raad ging met 63 legen 2 stemmen over tot de orde van den dag nadat de heer Vaillanl geweien lid der commune had voorgesteld vgftig miljoen fr besobikbaar te stellen voor de ambachlslfljen zonder werk De Engelsche bladen knnnen geen voorden genoeg vinden i om de dappere schaar onder bevel van kolonel Wilson te prgzen die den tocht naar den Ngl voortzelle tegenover een veel sterkerea vijand Hoe meer men de gevaren van dien tocht indenkt des te bewonderenswaardiger komen ons die dapperen voor Wilson had slechts 1000 man meer onder ziju bevelen hg vocht ja tegen Ara 1870 80 en wel sooTcel gunstiger aU het renohil bedrugl tuetohen beide sterfte tafeU der geheele manneiqke befolking Er ia due ook daarop gelet dat de IcTcaekaua in ons land in de laatste tientallen jaren steeds gunstiger is geworden Bg de gecombineerde renekering i n de uitkomsten der beide taiieren bg elkander geroegd Vóór deze optelling ia evenwel het tarief oor nitkeering bg orerlgden met 6 pot verminderd omdat het fonds tegenover de volgens dit tarief verzekerden sterker positie inneemt Al het voorgaande betreft de mannelgke bevolking binnen 3 a 4 maanden uiterlijk zullen ook de tarieven voor vrouwen gereed zgn Fenekeringtbode Sedert onbengelgken tgd betoont de groote mecigte zieh standvastig in het geloof aan den invloed der maan op het weer hoewel er zelfs geen sohgn van grond voor bestaat Een dergelijk vooroordeel even eerbiedwaardig door zijn ouderdom en ongegrond als het vroeger genoemde heeft diepe wortelen geseholen in de gemoederen des volks namelgk de alom verbreide meening dat vooren najaarsnaohteveningeu regetmatiü stormen en erg ruw weer met zioh brengen Noch het een noch het ander heeft stand kaignen houden voor het nauwgezet onderzoek der wetenschap Lang voortgezette waarnemingen hebben het bewgs geleverd dat er geen sprake kan zgn van de kracht der nachteveningen in staat om bgzondere storingen in den dampkring te weeg te brengen Wil iemand nog in de strikken vau dit voproordeel bevangen zich los maken van deze waan hg neme de jongste aflevering der üfdrographisaie dnnaitn ter hand Het verslag betreffende et zoo merkwaardig onderzoek deswege ingesteld door den heer H B Scott in genoemd tijdschrift opgenomen en de daarbg gevoegde statistieke gegevens zullen ruimschoots in staat zgn om dit vooroordeel met wortel en tak uit te roeien De statistieke gegevens hier vermeld zgn verkregen door de gedurende 14 jaren van 1870 1884 met de meeste nauwkeurigheid voortgezette waarnemingen gedaan op last van het rgks meteorologisch bureel van Engeland hiervan zijn tabellen saamgesteld waarin al de stormen welke gedurende dit tijdperk hebben gewoed naar gelang van den tgd van hnn ontstaan zgn opgenomen Hieruit bigkt op overtuigende wgie dat stormen gedurenile de vooi en najaarsnaohteveningen niet talrijker zg4 dan gedurende andere tgdeu des jaars Uil die labellen leert men dat stormen bijna uitsluitend oprgien gedurende de wintermaanden met inbegrip van eeu gedeelte v n het voor en najaar en dat zg in den zomer in den regel weder zeldzame uitzonderingen zgn Gedurende de wintermaanden laten zioh stormachtige perioden waarnemeri en naar allen schgn vormen de vooren najaarsnaohteveningen juist de grenzen tnsschen die stormachtige perioden Indien het getal stormen omstreeks de najaaranachtevening door het cijfer 8 of 9 wordt uitgedrukt dan stggt het gedurende dien veniugstgd tot 10 en neemt eerst daarna zeer snel toe dit is dermate het geval dat het in de beide volgende perioden van den winter tot het dubbele of somtgds tot het drievond daarvan klimt Op een vermindering gedurende de eerste helft van Ni ember vol tegen het einde dezer maand een tweede maximum In het begin van December heerscht betrekkelgkerwijte stille in den dampkring daarop nemen de stormen weder toe totdat zg omstreeks het midden der tweede helft van Januari het absolnut hoogste maximum bereiken om dtarna weder langzamerhand met minder snelheid op elkander te volgen Omstreeks de voorjaarsnacht evening klimt hetaantal stormen bgna tot het dubbele cgfer van die welke den dampkring beroeren omstreeks de najaarsnacbteveniug roet juistheid mag wordengezegd dat de evenredigheid is als 19 10 Terekenen van de najaarsnacht evening stggt hetaantal stormen van 10 tot 30 en vóór wg aande leg enachtevening komen daalt het reeds jft t 37 op 19 J Opmerkelgk is het dat 1 Januari tera zeer stormachtige dag mag worden genoemd Gedhrende de 14 jaren waarover de waarnemingen loopec bebben 6 stormen op dien dag gewoed op 10 en 30 November 18 en 19 Januari en 24 Februari heeft het 5 malen gestormd en op 16 andere dagen 4 maal in die 14 jaren Vergelijken wg bet resultaat dier waarnemingen betreffende Groot Brittanië mét hetgeen derg lgk onderzoek ten aanzien van de Duitsche kust heeft geleerd dan bIgkt dat beide met elkander geheel en al overeenkomen De waarnemingen tot dal inde gedaan op last van de hydrogrnphische afdeeling van het Duitsche ministerie van marine zgn aangevangen in 18 S en voortgezet tot 1883 HIerbg is men bg de waarneming dér stormen uitgegaan vio dit punt dat eerst dan zon worden aangenomen dat een storm was opgestoken indien overeenkomstige waarnemingen ten dezen opzichte minstens op dri verschillende punten op denzelfdeu tgd gedaan met elkander overeenstemden De punten van waarneming langs de Duitsche kast zgn Memel Neufahrwasser Swineinnnde Wustrou Kiel Hambnrg Kettum Wilhelmshaven en Borkum Van het gemiddeld aantal stormengedurende die jaren kwamen voor in de maanden Januari 26 of U g percent Februari 2U IS j Maart 32 U April 6 i Mei 8 3V Juni S l sJuli 7 3V Augustus 16 6 s September 7 3 October 23 10 November 33 U U December 36 16 Uit bovenstaande tabel blgkt ten dnidelgkste dat stormen hoofdzakelgk voorkomen in het ninterhalfjaar Wijst het tijdperk van October tot Maart aan 180 atormen of 79Vg pCt aan April tot September kwamen er daarentegen slechts 46 of 20 g pCt voor Uit deze opgave ontwaart men tevens ten dnidelgkste dat de beide nachteveningen zich wel niet bgzonder jonderscheiden door stormachtig weder Hierbg mag niet uit het oog worden verloren dat de meeste stormen in plaats van saam te vallen met de acfuinotiën iu December voortomen en wel legen het einde dezer maand Na de herfstnacht evening klimmen de stormen van 3 lol op 10 pCt en na de voorjaarsnachtevening dalen zij van 14 tot op ongeveer 3 pCt Ia de lentenacht evening voorbg dan verbeteren de kansen op stil weder en daarentegen neemt bet uitzicht op stormachtig weder na de herfstnachtevening zeer aanmerkelgk toe In de Pragen de Tyds van Februari gaat prof Van Geer te Leiden de Verschillende denkbeelden en voorstellen na die over de hervorming van het kietrecht hier te lande in den laatsten tijd zgn geopperd en toetst die o a aan de gegevens die hem omtrent Leiden bekend zgn De schrij er keurt het ingewikkeld stelsel door de Staatscommissie in haar ontwerp van grondwetsherziening neergelegd af en vraagt nu bg de afbrekende critiek er van reeds door de medeledan Van Nispen Teilegen Asser en Farnoombe Sanders gelsvercj nog die van den vicepresident Prof Bugs is gekomen van welk lid dat stelsel toch afkomstig is en op welke gronden het stennt Het stelsel van den heer Sacdêts en het overgangsstelsel van mr Van Houten die hel kiesrecht vasthechten aan de personesle belasting kan prof v 6 evenmin goedkeuren omdat zij het recht afhankelgk maken van een toevallige meerderheid die de belastingwet kan veranderen Schrijver geeft geen eigen stelsel maar enkel een bijdrage ter beoordeeling van het vraagstuk Hij teekent aan dal ook aan de zelfstandig optredende vrouw het kiesrecht moet worden verleend Verder worden in de Februari aflevering een opstel gevonden van mej Hel Mercier over de Sociale ffelmicAap en een van den ond minister van oorlog generaal Enderlein waarin critiek wordt geoefendover vele argumenten die legen de dienttvenanging bg het leger worden aangevoerd De hooglecraar aan de A mst Universiteit mr L De Hartog behandelt in de Bijdragen tot iennit oan Slaattiettmir enz de vraag of de benoeming van H M de Kodiugin tot regentes in strijd is met onzestaatswetten Men beeft zich nl beroepen op art 6 der Grondwet bepalende dat vreemdelingen alleen tot landsbedieningen benoembaar zijn volgens de bepalingen der wet en dat bg de wet welke tot nitvoeriug van artikel is gemaakt het regentschap nietis genoemd en de Koningin volgens ons Staatsrechttoch als vreemdeling is te beschouwen Dit laatstegeeft prof De Hartog toe omdat de regel dat devrouw den staat van haren man volgt volgens hemalleen geldt van het jburgerlijk recht Ook ontkenthg dat de wet op het regentschap die in rereenigde zitting der Staten Generaal wordt vastgesteld kon aanvullen wat in de gewone wet door de Grondwet voorgeschreven ontbreekt Hg gelooft echter dat het regentschap niet te brengen is onder de landsbedieaingen en licht die meening uit de geschiedenis der Grondwet toe Deze heeft den wetgeverin dat opzicht geheel vrij willen laten zoodat ookeen vreemdeling tot regent benoembaar is gelijk ookeen vreemdeling tot het koningschap kan geroepenworden Welke gevaarlgke gevolgen het gulzig eten kan hebben werd weder dezer dagen beoezen Het treurig geval had vjlgens Het Nieumbl voor Ned plaats ten huize van den baukelbakker E in de Haarlem merstraat te Amsterdam en overkwam tijn oom V dien hg voor dien dag ten eten had gevraagd Deze V een man van 64 jaar was door tusschenkomst van zgn neef in het Brittannia gestipht Breolsno P geplaatst maar kwam van tgd tot bg hem op visite hetgeen ook dezer dagen weder gebeurde Men at o a biefstuk en na schgnt V zich den igd niet gegund te hebben om het fijn lesngden ten minste hij werd plotseling erg benauwd en ondanks spoedige hulp gaf hg weldra den geest Bij hel onderzoek bleek dat hg door een te groot stuk biefstuk geslikt was Toen men het Igk naar het geslicht wilde doen brengen bleek weder hoe slecht er voor vervoermiddelen in dusdanige gevallen is zorg gedragen Eeu rgtnig kon men evenmin krggen daar men geen lijken wilde overbrengen en toen moest men tot een list zijn toevlucht nemen namelijk door een rgtuig te bestellen en het lijk tnsschen twee personen in Ie nemen alsof men een zieke wegbracht Zoo iels maakt het geval voor de familieleden natunrlgk nog treuriger Onlangs werd aan Victor Hugo het bezoek van Lord S lid van het Hoogerhnis aangekondigd De dichter heeft vele Engelsche vrienden en begaf zich naar den salon Hg vond daar de Lord met vrouw en dochters Nauwelijk was hij binnengetreden of de Lord wendde zich tol de Lady en zeide Monsieur Victor Yougo I groot dichter Victor Hugo boog Toen wenilde de Lord zich tot zijne dochters Victor Yougo I Notre Dame de Paris De dichter boog nogmaals bij deze voorstelling De Lord baalde hierop eed dik notitieboek t voorschgu en Viotor Huko meende reeds de vraag om een aulogram weder Ie zullen vernemen Hg deed een pas achteruit maar de Lord keek naar de pendule en zeide met de oogen op het notitieboek gericht Om tien uur de giraffe in den Jardin d Aocli matation bezoeken Zonder Ie groeten verliet hg met zgn gezin de kamer Van verschillende zgden is de aandacht gevestigd op een belangrijk verslag door den heer Lezó op last van den Franschen Minister van Landbouw nitgebracht over de jongste vorderingen der zttivslbereiding in Denemarken en in Nederland De beer F B Löhnis die in de Sconomiet over Onze zuivelindustrie sohreef noemt dat verslag zeer lezenswaardig en acht het voor Nederlanders van groot belang om er kennis van te nemen Wij zgn het met dat oordeel evenwel onder zeker voorbehoud geheel eens De heer Leze is leeraar aan de landbouwschool te Griguon hg beeft een aantal fabrieken in Denemarken Noordduitschland en Nederland bezocht en heeft daar niet alleen de jongste belangrgke verbeteringen op dit gebied nagegaan maar ook de voordeelen van verschillende stelsels door onderlinge vergelijking in het licht gesteld Zijne mededeelingen zgn vooral van veel belang omdat zg niet berusten op studiën in hel laborï torium of op gelegenheidsproeven bg wedstrgden of tentoonstellingen genomen maar op de werking der verschillende stelsels in de praotyk Het nut van de kfnnis der ttitkorasten met nieuwe verbeteringen verkregen wordt gelukkig hier te lande niet meer betwijfeld Dat is reeds een groote schrede vooruit Boter en kaas maken scbrgfl de eer Löhnis in boven aangehaald opstel werd bij ons te lande beschouwd als eene zaak van uitsluitend praktgk eene kunst die men zich slechts door langdurige oefening kon eigen maken De melkkelder was het eigendom van den boer of nog liever van de boerin en het denkbeeld dat de wetenschap in staat zou zijn op dit gebied lessen uit te leelen gold als bet toppunt van dwaasheid en betweterg De Hollaudsche boer heeft steeds mei een gevoel van minachtend medelgden neergezien op de geleerden die het waagden zioh op zgn terrein te begeven Het meeste gold dit echter wanneer die geleerden den drempel van zgn melkkelder durfden overschrijden en het waagden daar aanmerkingen te maken op zgne verrichtingen Die schildering is niet meer ten volle op ons land toepasselijk De belangstelling in de lessen van wetenschap en ervaring is toenemende en uit het verslag van den heer Leze zoowel als uit het opstel van den heer Löhiiis zelf bIgkt dat ook in de toepassing dier lessen grft te vorderingen wordt gemaakt Toch staan wij hier Ie lande verre achter bij Denemarken waarvan de heer Letó in zgn verslag o a het volgende getuigt Alle belangrgke verbeteringen die in de zuivelbsreiding zgn aangebracht zijn niet uilsluitend in de laboratoria uitgevonden er zijn langdurige proefnemingen noodig geiAest om tot lelifre gevolgtrekkingen te komen De geleerde prorfeseore van Denemarken hebben niet alleen weral göfeden wil en vert ouwen oangetroffeli bij ite groote grondeigenaars de landbouwers de maclunefabrikanten de regeering inzonderheid mS r zg hebben zich bieren maar deze waren neerendeels gewapend met verdrafeode remmington geweren Gedurig moest het carré halt houden om gelegenheid te geven de gewonden te verzorgen die op den moeilijken tocht midden in het carré op draagbaren werden meegevoerd Naar ouderdom bad lord Cb Beresford het bevel moeten overnemen van Steward maar als Marineofficier stond bg het af aan Wilson en bleef in de verschansing achter waor de Arabieren het hem nog moeilijk ganoeg maakten En niet alleen de officieren verdienen den boogsten lof maar ook de soldalen die met kalme vastberadenheid aan de gegeven bevelen gehoorzaamden en den naam van Engelschen eer Sandeden Opmerkelgk is het dat de Engelsche bladen hoe weinig Engelsch gezind ook in den laatsten tgd hulde brengen aan de zeldzame dapperheid der Engelschen dit maakt een beteren indruk dan het meesmuilen der Franseben die alleen allerlei kwade noten kraken over het verder verloop der expeditie Uit de nadere bgzonderhedeo door de Engelsche correspondenten meegedeeld blgkl nog dat de Mahdi versterking had afgezonden naar Metammeh en het gelukt is deze binnen den stad te brengen even voor de verkenning door Wilson In Metammeh voert thans bevel een der fanatiekste aanhangers van den Mahdi Ali Mussa en men gelooft dat er daar dus nog ernstige tegenstand zal worden geboden In den Duitschen Rgksdag vangt Vrgdag a s de derde lezing van de begrootiog aan een der eerste posten is de 20 000 M voor de beruchte directeursplaals Men is zeer nieuwsgierig naar den afloop De sociaal democraten hebben in den Rgksdag ook eeu ontwerp tot bescherming van werklieden ingediend Het bfstaai nit vgt artikelen Art 1 verbiedt bet vervaardigen van industriëele voorwerpen in gevangenissen voor anderen dan den Staat Art 3 schaft eenige bepalingen der ambachtewet af deze vervangende door andere welke de verhouding tnsschen werklieden ook leerjongens en patroons regelen Daarbij wordt verder voorgest d om den werkdag op een maximum van 10 uren des Zaterdags niet meer dan 8 uren te brengen in Se mijnen op een maximum van 8 uren Werk des oacbtren op Zonen feestdagen zou behoudens eenige uilzonderingen verboden moeten zgn Voorts zon een reglement inhoudende be klingen over loonbetaling schafltgdeo termgneu voor dienstopzegging moeten worden vast gesteld door Districis Kamers van Ambachten waarin ook de werklieden zitting en stem hebben Hetzelfde art 3 regelt ook de bescherming van jeugdige werklieden Art 4 bevat de organisatie van de genoemde i Kamera van Amlïacbten van scheidsgerecfateil van een Rijkidepanement voor de belangen der werklieden enz Art 6 handelt over de strafbepalingen Tv Berign hebben de liberalen op uitnoodiging der zes liberale kiesvereenigingen een meeting gehouden ten einde te proiesteeren tegen de voorgestelde verhooging der graaurechten De bijeenkomst werd door ruim 2000 personen bijgewoond waaronder de meest bekende liberale afgevaardigden van den Rgksdag Van dezen hield Rickert eene uitvoerige rede waarin hg aantoonde dat de hooge graanrechten slechts eeUvZeer geringe minderheid ten goede kwamen Nu de Duitsche handelsdag zich niet openlgl tegen bet regeeringsvoorstel had durven verklaren kon men dit lichaam niet meer als den vertegenwoordiger van den Duitschen handelsstand beschouvrei De handelsdag had nu uitgediend maar nu iboest het volk zelf zgn stem doen hoeren en zich met alle kracht legen een dergelgke beiastingsstaatkunde verzeilen Misschien kan deze politiek zich een paar jaren in Duitschland staande bonden moar nooit kan zg van bigvenden aard zijn omdat ze de groote ffmassa van het volk drukt om enkele gegoede klassen te bevoordeelen Behalve Rickert voerden nog de afgevaardigden Virchow Lówe en Munckel het woord waarna de vergadering met eenparige stemmen verklaarde dat de verhooging der graanrechten hoogst nadeelig was voor de groote massa van bet volk en de liberale leden van den Rgksdag moesten doen wal zg konden om het volk te bewaren voor een kunstmatige broodverbooging welke slechts dient tot bevoofdeeHng van een kleine minderheid producenten Ten einde dit doel het beste te bereiken werd een commissie benoemd die in het geheele land een beweging tegen de voorgesteldwverhoogiog zal organiseeren Berichten uit New York melden dal de meeste dagbladen goedkeuren dat de Senaat het tractaat over hel Kanaal met Nicaragua verworpen heeft De beteekenis van die verwerping wordt verhoogd door de daaraan Voorafgaande aanneming van Sherman s amendement waarbg de Senaat de Hegeering uitnoo j digt allereerst ovef het intrekken van hel BulwerCla ytontraotaat net Engelagd te onderhandelen LUST van onbekende brieven door lusschenkomst van het postkantoor terug te bekomen P Frolis verder aan A Hoevoets Aohlerbroek Jt