Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1885

X W Een net MEISJE wordt GEVRAAGD Toor halTe dagen P G Adres evrotiiv P B C BAABSSteinmetS Turfiuarkt H lia VrUdag 6 Febnari 1885 N 3193 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken A Sohlemileh Amsterdam Jacob Voa Cappelle J H de Bock s Hage Olio Kaappers Maaslrioht Ja fan Pommen Waddinsfeen Soep idem Mietje BotiKman van het Hulpkantoor REEUWIJK Jaua Kompier Haaatreobt ZEVENHUIZEN J d Brag Amsterdam t BRIEFKAARTEN A Djjk Rotterdam Vrouw Kramers Hotterdam Vertoorien geweest naar BELGIË M J IJieman Lnik Venenden geweest naar FRANKRIJK A an Arinoden Parys De Directeur ran het Postkantoor te Gouda SIMONS Burgerlijke Stand GBBOB£N 29 JaD WilhelmiDS Cathtnns e CatbariDi WilbllininK oaders 6 S de Bruijn en S boulogue 81 Heodrik Fieter ouders A van Reedt Dortlaud en C M Tan Veen Johannes ouders M Z ooman en C M de Jong OVEkLEDËN 31 Jan D van Wijngaarden 6 J de Zwart 6 m G Toorn liet IS j Febr L M van Ëile van der Pais 11 w C de Jong 5 m S P C Bennis 1 J 2 m H J van Wijngaarden 11 A Dongelmans 12 w Moordrecht GEBOREN Johaana ouders K Boas en J Bloot Adnanu ouders M Vis en A van Leeoweu OVERLEDEN M den Ouden 60 j L Noordegraaf 2 m Qouderak GEBOREN Cornelia ouders k Vink en N Kalkman Arie ouders A Hulsman en A van Leeuwen OVERLEDEN M Vink 3 md W van der Vlist 2 mGEHLVl D C W Kool en W van der Hee Stol wijk GEBOREN Jan Cornells ouders L de Mik en M van Eyk Aart Ggsbert ouders P Rietveld N Hoogerwaard Neeltje Margaretha ouders P A Quint en J Koutstaal GEHUWD L Bol en Vï Haas G van der Wonden en C Koolw k Reeuwljk GEBOREN Cornelia ouders J van Dolken en E Plak Klaasje ouders K Jongeneel en J Dortland Adriana ouders G Schonteu en J Raster OVERLEDEN K Verwey 78 j B Vcrweg 65 j Zeveobuizen GEBORBN Hendrik ouders S J Panl en C van Essen Neeltie Adriaoa ouders Blom en A Gijienbergh Pietertjo ouders F Hofman en J Uullaard Johanna Maria onders J Hoogenveer en D Westmaae ADVERTENTIËN Heden overleed ons jongste Kindje i L9ÜI8E MARIE 3 maanden oud S W P TAN EDE VAN DER PALS A M F TAN EDE TAN DEB PALS Gouda 1 Febr 1885 Cramer Heden OTerleed tot droefheid Tan mij en mgne beiSe kinderen mün geliefde Echtgenoote DIRKJE van VLAARDINÜEN in den ouderdom Tan bfina 65 jaar J G BELONJE Oouda 2 Februari 1885 Voor de vele bewjjzen Tan deelneming ondervonden bjj het OTerlijdpn Tan onzen waarden Bfbeder en Behuwdbroeder den Heer C A SCHOUTEN betuigen wg onzen hjtrtelijken dank S C C SCHOUTEN 1 J SCHONEVELD tan der CLOET SCHODTEN A SCHONEVELD tan der CLOET A C SCHOUTEN J W SCHOUTEN A SCHOUTEN Plentrop De ondergeteekende betuigt haren hartel ken dank aan den Heer J de GIDTS Pgpmaker Toor het mooie geschenk haar geschonken Toor 40 jarige trouwe werkzaamheid bü genoemden Heer MARTINA SMITS ADVERTEOTIE1 I in alle Binnen en Buitenlandfiche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zal bjj Teiling en afslag op DONDERDAGEN 19 en 26 FEBRUARI 1885 telkens es Toormiddags 10 ure te Lekkerkerh in het Logement ide Grooten Bo£r in het openbaar naar plaatselijk gebruik VERKOOPEN Eene Bouwmanswoning benevens diverse perceelen Wel Hooi Boiiw en Griendland Dijk Weg en Water onder de gemeente Lekkerkerh ter groote Tan lé Hectaren 12 Aren 41 Centiaren Behoorende tot de nalatenschappen van de Echtelieden P H van BLANKENSTEIJN en R P COLIJN En zulks in zoodanige perceelen als nader zjjn omschreven in Notitiën welke in tijds verkrijgbaar zullen zyn ten kantore van den Notaris Heden 0 TVA GE Vulling 1885 WILDUNGER natuurlijk geneeskrachtig Bronwater Slotemaker Co E f M f Klïlf i met CHEMISETTES STAAND en LEGGEND BOOBD A VAN 08 Az Kleiweg E 73 DE FOmSElTMAEKT onder Redactie van Prjjs per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke nommers 0 25 Inhoud van No 10 van 24 Januari 1885 Botfalo New York Phlladelpnta Spoorwegmaatschappij BeursOverzicht Binoen en Bnitenlandsche bericbleu Commanditaire VemiooUchaji Lem k Bergsma NedMtndick Zmd Afnkaanschi Spooruiefjmaatschappij Rusttiche Ftnanaen Fmancten ra Portugal Turhcte Staatschuld Turhcke Conversie Peruaansche Financien Financien van Venezuela Uadndtche loten Ruimche Spoorwegen Atlanlte i Paajic Spoorwegmaali Canadian Pacific Spoormegmaatichappy Denver Rio Oraade Spoorurgmaalt Illmmi Central Spoor mt Louuvtlle S Nathalie Spoorwegmaat Chappij New York Ontario Western Spw mij Oregon California Sfoorujegmmtichapiiij Pennsylmnia Sjm maats ToledoPeona k Western income bonds United Stalen Freehold Land fid Emigration Company Ootvangaten van Spoorwegen Noteermgeo le New York Niet offlcieel verhandelde fondsen Laatste Berichten Correspondentie Uitlotingen Men abonneert zich b j het Bnreel van De Foodsenniarkt ter boekdrukkery van GEBROEDERS HOITSEMA te Groningen en bij alle Boekbandelaars en Postkantoren GELD DISPOITÏBEL op Huizen en Landerijen met of zonder aflossing Rente 4 4Vj 4 of 5 pCt naar gelang van den aard van het onderpand Zich te vervoegen bij den ondergeteekende G OVEREINDER Sr te Gouda nnnr nU RAD KALE genezing desverkieaend wordt Dllulj uilv overeeDgekomen voor een bepaalde prijs betaalbaar na genezing Daartoe zijd 20 kamers ter beschikking der patiënten getteld WAERSEQERS Heelmeester van breuken Groenplaats 36 te Antwebpbn Snelpersdrak van A Brinkkan te Gonda Plaatselijke Vereeoiging tot bevordering van Onderwijs eo Schoolbezoek i Voordracht van den Heer van KEMPEN onderwijzer aan de Huisviytschool op DONI ERDAG 5 FEBRUARI ten 8 ure in Nut n Verhaak Bezichtiging van voorwerpen door leerlingen der school vervaardigd OPENBABE LES De leden hebben toegang met hunne huisgenooten en kunnen bovendien één stadgenoot introduceeren 1 De Secretaris D RUIJTER Wordt gevraagd TWEE Qemeul ileorde Kamers met SLAAPKA3IEB liefst in het midden der stad Brieven franco onder No 1076 aan het Bureau dezer Courant om plaats te maken voor het NIEUWE Kleiweg E 73 A v OS Ai Voor le HYPOTHEEK op oliede LANDERIJEN heeft een Notaris SAFITAALEESOeiEBAAB tegen 4 4 it 4 pCt Brieven franco onder Letter K bg den Boekhandelaar Ade KOLdER Rotterdam In een klein gezin wordt wegens ziekte der tegenwoordige DADELIJK een DIENSTBODE gevraagd die goed kan KOKEN en zindelgk in haar werk is Adres onder nommer 1077 dezer Courant PH MA YFABTH Co Frank ovta M IJzergietery en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als Specialiteit I I volgeus Mroosni dersrr J volkome ne constructie iedere grootte tot billgke prezen Reeds geplaatst 33 000 stuks Bekrooifd met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prijscouranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in NederlAndsche taal Abshaubbins of An i Rhumatiscbe TXT TT E InT De Rhumatische lyders worden op de krachtige werking dgzer bereide Watten attent gemaakt Prvjs 30 Ct per pakje Hoofddepot bij A BREETVELT Az teDelft die deze Watten o a verkrygbaar heeftgesteld by x T A C van Deth C B Verieul Oudewater Hei de Wed Bosman A Boa Berkel Gouda J vac Dorp Zoelermeer W F J den Uijl Sohoonh A Kaaling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Schlattroan M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendgk Cappelle fC Oosterling Haastrecht S y d Kraats Bleiswyk W O Wilhelmus Woerden BINNENLAND GOUDA 6 Febrnari 1885 Toen ti iddertqd de data intdedetlden waarop de aboniementsfoonlcllingen toaden plaata bebben van de Vermiging Het f edtrlandtck Tooneel kondec g den datsn van de leade roorstelling lechli onder foorbehoud mededeeleo daar dete nog Icchta Toorloopig wat vastgesteld Thans ia beraald dat bedoelde abrstrlling ui plaata hebbeo Donderdag ti Febrnari a al welke ui gegeven worden door de KMtrimwuclU Afdeeling ran de Vereenigiog Dinsdagavond had eene bnitengewone hniskowieIqke TergaderJDg plaats las het Departement Goada der maatscbappg ftot Nut va t Algemeen tot behandeling van het bekende vooratel NIJmegen om op eene jjaitengewone algemecne vergadering terug te komen op het bcslait tot stiohtiug van de Kweekaohool te Uireobt Nadat de tersdtillende missives over deu uak fekoisen waarvan wg den inhoud reeds vroeger onM leaen mededeelden isodat daarop thans iel behoeft termgekoman waren foorgeleun stelde de Toonitter dr D Terpstra namens het Brslnur van het Dejiartement voor dal do vergadering ipn besluiten neb te rereenigen met het toorstel van het Depart Aotterdam om de zaak niet in eene baiteogewone alg vergadering te beslipaen maar de behandeling aan te houden tot de gewone alg vergadering in 1886 doch voor hel geval dal bel Hoofdbestuur niet gecind bleek durloe over le gaan waartoe het alle reeht heeft dan het Toorst l N jinegea te atennen DU foorstel werd nadat daaroier eeniga disonssie wai gevoerd langenoBca mot II tegen S alemme De Sociëteit Ons Oenoegen mei haar groot ledental die aan de ingeteleneo van Oonda en omstreken loo voortdurend in elk seiioeo vele vermakelljkhaden aanbiedt ia looala algemeen bekend is niet gevestigd in lokalen barer waardig Beeds lang werd over de onvoldoende locallleit geklaagd en het mag dan ook als c n uilgeoMakte uak worden hesolioiiwd dat vooraieuing in den legSDwoordigen toestand noodig is Met bgionder genoegen lullen dan ook de Leden der Sooieteit het oonvocatieblljet ontvangen waarby g worden opgeroepen tol een bnitengewone algemeene vergadering op Maandag 9 Februari e k des avonds ten 7 our Op dese Vergadering toch lollen worden behandeld de volgende voorstellen van het Bestonr 1 Ben voorstel lol verbouwing der sooieteita lokalen S Een voerloopig koopcootraot van het overpad 8 Machtiging in uke eene bypotheeaire geld leening op de eigendommen 4 Machtiging tot het aangaan eaoer geldleening Wy vestigen de aacdaoht der Leden van Ons Genoegen op het eil dat ket plan der terboumnp nut de omtckr ving nor ken dt Sociëteit ter imaje ligt Om een goed oordeel over de taak te vormen i het noodig dat man daarvan vooraf keimU SCHAAK COKRESPONDENTIE Den Hug 19de cel F S F 4 Gouda 19de iel D 6 E 7 Te beginnen met 9 Februari t ui door leden van het Sohuk en damgeulaohap PaUmedes alhier een oomwura worden gehouden op het Sohukbord het moet den laatateo Maandag in April geëindigd tgn In de eergisteren gebonden vergadering van het departement Oodewater der Mutschappg tot Nut f ao t Algemeeo ign de minives van Ngmegen die van I Hoofdbestour die der Commissie van ari 41 en die van den heer Haanstra behandeld alle betrekking hebbende op de opriohling der kweekschool voor bewaarsehoolhouderessen Uil de disoussien bleek dat men te reel vertrouwen stelde in de mede deeliogen van t HoofdbestniU en van e financiéele Commissie dan dat men niet Ngmegea ion willen meegaan in hel 0 porit vwfei legen een ia 1883 met ofcrgroote m ii WJ w I iii id genomen bealoit Met algemeene stemmen werd hMloten aan Nga egeo niet het verlangde bewge van iwtemmmg te soUnken Mq G Hartog benoemd tot onderwijieles aan de openbare sobool te Oademuer ui met I Uurt e k hare betrekking aldaar unsaafden Toor de ereneeua raoeemide hietrekking van onderwqur vacature Coltbof hebben lieh geen soilioilanles opgedaan eene tweede nieawe oproeping is daarvan t gevolg Te Ondéwaler word aedert eenige dagen een I9 jarig jongeling vermist Na goed en wel van zijn meisje afscheid le hebbso genomen faeefi hg tot beden niets meer van lieh doen kooien Uen vreest dalhem een oogel k ia overkom Hp Ter terechizlltiog iran DJudagiKHgen deed de Rechtbank te Bolterdara oiiapruk ia de uken de rorige weck medegedeeld Zg veroordeelde W £ fisa her le Oaderkerk a d IJsel ter uke van beleedigiag en gewelddadigheid legen den veldwachter aldaar en verwonding ran een kameraad met wieu hij lit geweeat was tot 3 weken celstraf en 2 geldbêdtoo ieder van ƒ 8 en W de G boerenknecht uit Haastrecht die eene verwonding toebracht uu den persoon dien bij tegenkwam met hel meisje wurmede hg roeger verkeeriog had gehad lot dfie maanden oeistraf en eene geldboete van 8 Onder bcsobnidiging vui mishandeling atond daarna terecht O v Hj SBOrwegwerkcr en diens hMavravw W v K oMlk ms den ZnidpkapoUler onder Waddingaveea uo de Ign Gouda Den Haag Toen in den avond van den iSea December jU op lul ran den evaDeens ia genoemden polder woseoden landbouwer H G een oodenoek werd iogesteld naar het verbigf van eene niebt van H G waarover dete voogd was blerk het dat tg tich berond ten bniu van de beklaagden Daar de nicht die in beacbonken toestaod verkeerde niet mede wilde gun ging H O telf nur die woning doch werd bg tgue komst door den len beklaagde omhuld op eeuige Tuisislagen terwgl de trouw hem de haren uit het hoofd trok Ofschoon een ep ander door getuigen werd berettigd hielden bekl fol tich duruo met schuldig gemukt te hebben Integendeel beweerden tg door H G mishandeld te tgn Het O M echter hield de unklaeht slunde en eischte beider veroordeeling tot 15 dagen celstraf en eene geldboete van ƒ 8 Uit de begrootingsstokken bigkt dat de heereo Bngtoh referendaria aan het Departement van BInnenl Zakeo hoofd der afdeeling medische politie en Wirli direetenr van s Bgks veeartsengscbool te Utrecht van Regeeringswege de opdracht hebben ODlTangen om nadere mutregelec te beramen tot uitroeiing van de longtiekte in het apo lingsdistriot Hun voorstellen omvatten ten beboete van lo Algemecne inenting Oprichting van een inentingt station voor al hel ingevoerde vee speciale veeartsen te belulen met de inenting het steeds voorradig tgn van geeohikte entstof te verzekeren Waaktaaraheid tegen invoer van verdacht vee vooral oit hel buitenland 2o Afmaking van tiek en verdacht vee Verscherping van het toeticht op de politie maatregelen legen de longtiekte onverwglde afmaking van tiek en verdacht vee opruiming van slachtplaatsen die besmettingsgeraar opleveren en inrichting van gelegenheden voor onismetting ruimere toepassing van het recht tot onteigening tan gevaarlijke stallen vaste regelen voor het ontsmettingswerk organisatie van een bepaald ontsmettings personerl verbod van vervoer van getond vee in het spoeliogsdistriot De giftmengster üit Leiden is bg beschikking der Arrond Bechtbank le t Hage dd 3 Febr jl verweun naar den Procureur Generaal Gisteren had te Utrecht ten kantore van de heeren Vlaer h Kol een tragisch voorval plaats Baron M uit Arnhem had zieh sedert gernimen tgd op een bankierskamoor te Amsterdam in zeer gewaagde speculatiën begeven De firma V ie K had van dit kantoor de proloogatiëo overgenomen doch baron M reeda vódr meer dan een jur de rud gegeven de effecten te verkoopen doch vruchteloos Ëindelgk weigerde de firma V K de prolongatie langer voort te tellen en daarop kwam gisteren de heer M op het boreau van de firma en schoot zich voor de oogen van den ondelen firmant dood Geen enkel woord werd gewisseld zoodat de heer Kol geene gelegenheid had om hem van zgn voornemen dat hij nur men zegt reeds lang gekoesterd had af te honden 15 Men vond bg den ongelukkige behalve het pistool waarmede hij zich van het leven beroofde nog een tweede Zgn financiéele toestand wu op het oogenblik Bog niet van den urd dat redding onmogelijk wu Hel Igk is nur het polilieburun overgebracht Door den Gemeenteraad van Mautrioht is goedgekeurd een voorstel van het Bnrgerlgk Armbeslnnr aldaar tot hel unstellen van eeu landbouwknndig consnlent voor den Igd van hoogstens drie jaren en tegen een jurwcdde van 1800 Genoemd armbeiituur dat uitgebreide gronden betit ziet zijn inkomsten bedreigd dooT den ougunstigen toestand wuriu de landbouw thans verkeert en wil nu middelen beramen om dakrun bet hoofd te bieden waartoe het de voorlicbtiog van een deskundige behoeft Reeda is cemeld dat de laatste drie schildergen van Frana a oog in het hoQe van Berestegn le Haarlem dWhanden verkocht en nur Pargs verxondeo iw Wie de gelukkige befiltcr van deu konstUMo voortuo is werd niet bericht al kon men hH gissen Thans meldt La Chronigue de $ arte et de Ut curumté dat dete schildergen voor lOO WO fr zijn gekocht voor het Louvre Het blad voegt durbij het volgend compliment un het adres der bestuurders van bet hofje Ongelnkk genoeg is het teer noodig dat de schilderijen schoon gemukt en hersteld worden vóór tg hel publiek te untcbouwen worden gegeveal Vooral het mansportret dat in 1629 geschilderd werd trok de aandacht der redactie omdat hel een teer belangrgk werk is in de eerste manier van den beroemden schilder en tg belooft terng te komen op deten unkoop gwurover in de kunstwereld veel ui worden gesproken Het zoutsmokkelen in Noordbrabant un de Belgische grenzen dnort ia weerwil der aanhoodende veroordeelingen stcfds voort Door de Arrpndisse mentsrechttwnk te Breda zgn alweder 26 tootsmokkelaars lot kortere en langere gevangenisstraf veroordeeld De roeeeten behooren onder Tilburg thuis en sous zgn het geheele gezinnen tot zelfs kinderen van 12 a 13 jaar die oitsluitend hunne kosiwinning er van maken en iqet de grootste list de rgkumbtenaren verschalken en van het spoor brengen In een artikel over gsvermaak en drankverbruik komt de Ned Drmhoet tot de conclusie dat het in het belang van het sehaatsenrijdend publiek in Nederland ec dat it zeker zeer groot is dat de drankwet in dier voege wordt veranderd dat wel den drankverkoop op den openbaren weg verboden wordt maar dat aan Burgemeester en Wethouders het recht wordt toegekend om bij uitzondering tot den verkoop van sterken drank op het gs of bg gelegenheed eener hardrgderij vergunning te geven voor welke vergunning dan alleen in unmerking zooden kannen komen zg die reeds onder de vergnnoinghooders gerekend worden Men leest in de Bredatche Ct Nur wg uit vertronwhiKe bron vernamen sohgnl de Minister van Opilpt overtuigd dat de reeds sedert lang in het wSi erskorps heersehende malaise leo slotte op verderf van het leger zou uitloopen het vaste voornemen te koesteren belangrgke rerbcieringen