Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1885

ia den toestand en het lot der officieren in te oeren Uit roornemeo ion zelfs zoo ernstig gemeend zgn dat de Miniiler mocbtea hem hinderpalen in d u weg gelegd wolden die de irerweieuiyking tijner plaaoeD oamogel k loudeB maken onherroepelijk bealoseo it af te treden Liefer zon de Minister als bruf soldaat den cerlgken dood op de bres zijner Ofertuiging sterven dan bg behold tan zijne hooge betrekking rerder toestanden te doen bestendigen die door een ieder reroordeeld reeds te lang oorzaak geweest zijn Tan billijke onterredenheid in de gelederen Van het leger Zoo zon naar men ons mededeelde de Minister eerstdaags een wet indienen waarbij evenals in België voor de verschillende offioicrsrangen vaste leeftijden aangegeven warden waarop het pensioen verleend moet worden Hierdoor zou eene meer gelijkmatige rang opkliraming verzekerd worden en zou het voortaan onmogelijk zijn sommige bevoorrechten tot een belachelijk hoogen ouderdom in hel leger te doen verblijven Zoo tonden verder de voorstellen der commissie tot henieuing van de statuten der weduwen en weezenkas eindelijk lot wei verheven worden voorts zouden de uniformen belangrijk vereenvoudigd doelmatiger en bovendien goedkooper worden de majoorarang en de gedwongen bijdragen aan de muziekcorpsen en het officierskleed ingsfondt opgeheven worden Verder zou de Minister nog bepalingen vaststellen op het met verlof gaan van offisieren en de dwaze bepalingen op het verleenen van buitenlandsoh verlof trekken Eindelgk verwacht van bet de laatste jaren opgevoerde sohoolschi onderricht van de officieren Indien de Minister slechts een teer kleiu gedeelte tol stand brengt van wat hem thans ais goede bedoeling loegedicht wordt dan zou hg reeds zooveel tpt welzijn van het leger volbracht hebben dat zijn naam niet anders dan in gezegend aandenken tot bij bet verre nageslacht genoemd zou worden Wij nemen het bericht over zooals het luidi Slechts ééne opmerking pogen we niet terughouden eenigde Weslfaalsch Bijnlandsche fabrieken en in de fabriek Dunabrug bij Hamburg De fal rikaqt A Weighel te Brighton vervaardigt vit wij idrnifen of radere Trachten dranken die alle be tanddeeles van den Daiuurxijn bevatten met uilAindering van bet bedwelmend beginsel den alcohol De mell ode van bereiding in Engeland geocfaroieerd bestaat is bet volgende De gegiste moat wofdt aan de destillatie iu het vacuum onderworpen bet eerste destillaat hetwelk de vluchtige aethers bevat wordt aftonderlgk opgevangen om bet later bij het aobtergeblevena te voegen De overgekomen Spiritus wordt voor geneeskundig en leehoiaeh doel bealemd Dit aloohalvig vloeistof wordt door water afgekoeld en onder afsluiting der lucht in Mn luabtdioht vat gefiltreerd waari zij bqna tot p het vriespunt a ekoeld en raat de bij de de èillalie eerst overgekomen aethers en verioh drniientap vermengd wordi De drank kan dam nog 4 et koolzuur verzadigd wordbn De iifijphtingeiij tgn ku dien aar j dot hel W van het n invlae en m de vaouumpan tot be l ikaelen gfhtfel vrJ tfli dienst of nitjreksels nil bel Stamboek voor de be laoghebbeoden by de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij tich voor de Loting vervoegen ter Secretarie deter gemeente om de daartoe noodige opgaven te doeu eu dat lij die betwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de LOTING is geschied die kuuneo inbrengen bq de Oedepateerde Staten deier Provincie binnen Vijf dai en te rekenen van den dag waarop de Loting beeft plaats gehad en wel bij een op ongeitgeld papier geschreven bewaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken geslaafd legen bewijs van onlvang tal behooren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer Gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Stalen opzendt Gouda den 2 Februari 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWEK en die der tegenwoordige ociaald ro n u den arbeider op h oog baSde Tol verbazing van de tuFml ook is de rgkldagcommisl Z r Inden rgksdagzS d uit u m A hl 8 waarschijnlijk 011 uaam der bovengenoemde partijen berstellinir ree raa nir stellen E gereedeaanlfl ng oorhetgou er einl en de opposiiie Z h iT f x okl dj de K ale politiek de rijkskanselier Ie bergdeu Xe Brussel liep Kei gerucht dat Prinses Clementine van België jongsUJ dochter van den koning Leopold Jl verloofd I met prins Albert Victor den pas eerderjarig verklaSardeu oudsten toon v n den prins van Wales Veel geloof verdient dit gerucht niet J mdat de Prinsea geboren Sü Joli 1872 nog geen 13 jaar oud ia en bovendien hel katholieke geloof ibelgdt terwijl het Britsche koninklijke huis lol de i protestantache Kerk behoort Hel is niei aan te nemen dot de tuekorastige souverein van bet Vereenigd komnkrgk Groot Britanuië en Ierland eeue katholieke Prinses tol gemalin tal kieien en even onwaarscbijuIgk it het dat prinses Clementine vau godsdienst veranderen tal ui ff Sf wordtj j MARKTB£BICHT£X4 Gouda 5 Februari 1885 De iddzaaul snelle dooi maakte het den marktschuiten mogelijk weder te varen zoodat er eenige levendigheid in den handel ook ran granen Ie Ikspenren wai Er werden flink vorige prijzen besteed vooral in de vroegte Zeenwsche tarwe 8 25 a ƒ 8 75 mindere en ooider ƒ 7 60 a ƒ 8 Puike roode aageltarwe a 8 50 Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 60 Gerst ƒ 5 25 a 8 50 Chevalier a 7 26 Haver ƒ 3 40 a 4 50 Mais 5 80 a 6 10 Erwten eu boonen met weinig omzet De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag prijzen iets lager vette varkens 22 i 24 ct varkens voor Londen 18 a 20 ets per half kilo magere varkens en biggen traag biggen 0 80 a 1 20 per week schapen traag te verkoopen Aangevoerd 30 pang en kaas Eerste kwaliteit 22 a 26 tweede kwaliteit 20 a 22 Noordhollandscbe fH i 26 Gocboter 1 40 a 1 50 Weiboter 1 20 a ƒ 1 30 Uurgerlijke Stand GEBOREN 2 Febr Orrrit otien A L van Qodsboora en G Verhaa 8 JohSDoei Headrikai ouden V H Versteeg en G Huiskamp AdriaaflB Fraaeiaca onderB W aea Edel ea A H vso der KUio Helens liaise Aogatts ooders J Plok en A A F Brubeioi Jmdds PicterDslU ouden C Rtjnhaut ea S JUfeber Frsneiseaa AotoDiDs Marie Joaepb ouders F A i Beaamont eo A van der Bgl Johaaa Maria ondera G Houtrasn ea i Koolaees Neeltje ouders O Breokmaa en A vso Reede Jtnaje Hladrioa oaders 6 Veeoeideel ea N de Wit 4 Maria ooders A ZwijDeobarft eo H Both OVERLEDEN 8 Febr D van Haardingea boiavr van J 6 BeloDje 4 j M Blanker 8 m 4 C den Bood 8 m GEHLffD 4 F br S vto Lood cd F Pria J Hoogendoorn ea K Boadetteia StOlWÜk GEHL WD K Scheer eu C C Slopiieleabarg APVERTENTIÈN Ondertrouwd G P BOÜMAN m B TAN Dl VLIST Reemoijk 5 Febr 1885 L Te Berlijn i o te zien en wel eej Het is een m t witte borst e niim Entio De I bet ttooganbljk ieth teer i dtaamt gedjresseerdA kateüi i J fraai exeniflaar Kr i ootp en dhagt dfnlromilisten di bit diejrrt antgdefli zijn wel ni t zeer b lai Hjk miV i waardige van het geval til hifliu dat edi ikatten lot nog tob niet enkel tot del ti lit heden tullen hebttn l ehoard diaar W wellièl t nooit vertoand ii kii m F Het dief springt over barrièifi Ibopt danst koord jen laa t lelfa matig toe dat h t i het op de lhuningen van twee tloeleb Itfisti zamerhand ordl uitgerekt in men nog beperking too onoordeelkundig Het onderstaande i een goed voorschrift roor het maken van lijm om gebroken porselein te bevestigen tonder in de breuk een gteiaoktig spnor schier te laten dat ons voortdurend op onaangenaitie wgze aan het ongeluk herinnert Persoden die teer gesteld tijn op hun Serres of hun Chineesch porselein tullen er hun voordeel roede kennen doen Men vermengt In een goed sluitende flesch 40 gram chloroform en 50 gram oaontchouc niet gevnlf niseerd in zeer kleine stukjes gesneden de caoutchouc lost vrij spoedig op in de chloroform wanneer de oplossing volledig en belder is voegt men er 10 gram vloeibare mastiek bij daarna laat men alles gedurende 8 of 10 dagen goed weeken daarbij zorgende om van tjjd tot tijd de stof te sobuddeu zonder die te verwarmen Aan het einde van dien tijd heeft men een lijm die volkomen wit is en een opmerkelijk klevend vermogen bezit Sloompoit Regel moet rijn dat pensioenen verleend worden aan officieren die ongeschikt zijn geworden voor den dienst niet opdat anderen promotie touden maken Het land wordt door dezen laatsten regel te volgen ontroofd van een hoofdofficier van ervaring es de schatkist noodeloos met een pensioen bezwaard Waarom zooden er onder de officieren boven de zestig of zeventig jaar niet even goed mannen zijn teer geschikt om hun dienst te doen als onder de burgerlijke ambtenaren P Nog uiet lang geleden erd een voorbeeld gegeven van hetgeen nu volgens de Bred Ct desMinisters plan zou zgn en wij gelooven niet dathet de sympathie van vele officiereu beeft weggedragen Arnh Cl Men klaagt vaak en niet altijd ten onrechte over de minder heusche behandeling die het publiek hier te lande van de zijde van sommige openbare ambtenaren ondervindt Wij hebben een curieus staaltje van voorkomendheid mee te deelen dat we ook ter eere van onze postamblenaren niet willen verzwijgen Deter dagen wierp iemand ecu briefin eender hulpbussen iu de residentie tonder frankeerzegel Om bijzondere redenen wilde hij die fout hersteldtien en hij volgde den koristen weg wierp een enveloppe in de bos waarop met een puntje een posttegel was bevestigd en schreef er bij deze postzegel is bestemd voor den brief san te De ongefrankeerde brief werd tegelijk met de postzegelaan het postkantoor ontvangen en een paar dagenlater bleek dal men daar aan hei verzoek a m hetzegel de aangewezen bestemming te geven bereidwillig had voldaan IF De persoon die na den dynamielaanslag in den Tower te London gearresteerd werd John Gilbert Cunningham zooals hi tich noemt is dezer dagen opnieuw verhoord Het bleek dat bij hem gevonden is een klein werktuig geschikt om dynamiet te doen ontploffen terwijl hij bij tijno arrestatie een onvoldoende opheldering beeft gegeven omtrent de wijze waarop bij sinds tijn komst te Londen leefde De taak van Cunningham is weder acht dagen uitgesteld Uit Nieuw York komt de bijna zonden we zeggen verrassende tijding dat de Ier O Donovan Rossa de leider der dynamiet partij de man die door zijn onbeschaamde taal in zijn blad United Iriahman zooveel er toe bijbracht aan de eene tijde om dwepers tol het uiterste te brengen aan den anderen kant om zijne parlij gehaat en gevreesd te maken nu men haar iu het ware daglicht zag dat die O Donovan Rossa gisterenavond in zjjn bureau door eene vronw is doodgeschoten Men verneemt dat de dadrres in hechtenis is Gevonden en aan het Bureau an Politie gMepo neerd Een zilveren Knip met Beurs een Onderstuk van een kinder oorbelle Si bloedkoraal met goud en een broine Handmof Xi o T I 3iT O VOOR DE Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan art 28 der Wet van den 19dcn Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zijner Majeateits besluit van den Ssten Mei 1862 Staatsblad no 46 breugen Ier algemcene kennis dat de LOTING der in het vorige jaar voor de NJTIONALE i ZZ r i iugeschrevenea in dete Gemeente zal plaats hebbeu op DINSDAG den 24slen FEBRUARI aanslaande j dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelven hun noramer trekken dut ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door tijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwetigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dal de belanghebbenden ten einde te lolen en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die tij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op vermelden dag tullen moeten bevinden ten Raadhnite dezer Gemeente en wel tü wier namen beginnen met de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddags ten 9 ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q R S T V V W X IJ of Z des voormiddags ten U ure Dot op ZATERDAG den 14 FEBRUARI 1886 van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 lot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tol het opmaken der getuigschriften wegens BROEDERDIENST of van te zgn EENIQE WETTIOE ZOON en dal belanghebbenden ten bewgze van volbrachte of werkcigke hroederdien t daarbij moeten overleggen een patpoort latboekje of ttlteil va ditttit bij plaatwertanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande iiigeielenen die OP HUNNE FERANTD OORDELIJKBEID de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te make getuigachrift onderteekenen Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke Op grond van de overtuiging dat het teekenondcrwijs onmisbaar ia voor den handwerksman en op vele lagere scholen te zeer op den achtergrond slaat is gelgk bekend is in de jongste algemeone vergadering van de Nederl Maatschappij ter bevordering van nijverheid den directeuren dier maatschappij opgedragen stappen te doen om te geraken tot de opneming van het teekenonderwijs onder de verplichte vakkeu van de lagere school Ter voldoening aan deze opdracht hebben directeuren zich thans gewend lol de besturen van de voornaamste gemeenten des lands met verzoek om beantwoording van de volgende vragen o Hoeveel uren teekeuondër iJs ontvangen de leerlingen uwer lagere school in de week P i Wal kan er vermeld worden omtrent de uitvoering van dit onderwijsP Voorts stellen directeuren er prijs op behalve de beantwoording dezer vragen hel gevoelen dier besturen te vernemen aangaande de in hunne gemeenten bestaande behoefte aan verplicht teekenonderwijs en de wenschelijkheid dit toe te passen Uuitenlandscti Overzicht In de Fransche Kamer werd een voorstel van den afgevaardigde Ballue urgent verklaard trekkende tot afschaffing van de geheime stemming in de Kamer Br is van die geheime stemming veel misbruik gemaakt j er werd gestemd voor afwetigen ja het gebeurde niet zelden dat meer dan ém persoon stemde voor afwezigen toodat er in t eind meer stemmen waren uitgebracht dan naar het ledental mogelijk was Men nam dat echter zoo nauw niet de meerderheid maakte de beslissing hoe dat deed er minder toe Niet om dat misbruik deed Ballue echter tijn voorstel dal heeft een andere reden en wel die van de aaustaande lemming over de invoering van de scrulin de liste de hjslslemming De Regeering of liever Ferry wil dat plan waarover Gambetia gestruikeld is doorzetten Een lijdlang scheen het of de openbare meening de lijslsiemming wenschte met de Getrouwd Willem M C HOOGENDIJK EN C E VAK LIER Amsterdam 5 Februari 1885 Oe onderg teekende betuigt zjjnen dank voor de vele bl jken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van zjjn geliefden jongeten Broeder GIJSBERTÜS Mede namens zgue Ouders Zusters en Broeders ADB TOOBNVLIET Luidens de statistiek door den iaapeet ur van het kranktinnigenwezen hier te lande dr J N Ramaer bekend gemaakt bedroeg het aantal der iu de 15 Xederl gestichten voor kraukcinuigen op 1 Jaauari 1883 verpleegden mannen 8286 vnwwen 2388 te mea 4B67 persoiwn en op 1 januari 1884 maunao 2862 vrouwen 2 16 te zaraèu 4778 Helgrootste aantal verpleegden in 1883 was te Meerenberg 922 dan volgt s Hertngenbosch 684 het kleintie aotal was te Nijmegen S Te Coudewater bevonden zich 603 te Utrecht 429 te Amsterdam 151 Ie Delft 317 t Deventer 246 te Dordl 844 te Praneker 222 te VHage 188 te Maastrieht 74 te Botterdam 222 te Zutfen 468 en te Berk 73 In 1883 werden opgenomen 1098 verpleegd 5760 niet hersteld ontslagen 122 hersteld ontslagen 402 terwijl er overleden 458 In de Oidt van Februari behandelt de oudMioister van Financien jhr nlr H J Van der Heim in een opstel Jmerika m Europa het belangrijk vraagstuk van de concurrentie welke Amerika aan den landbouw van Enropa aandoet naar aanleiding van een lijvig werk ten vorigen jare iu Italië verschenen van den heelr K Rossi over de Amerikaansohe concurrentie De heer Van defi Heim gaat o la de verschillende middelen na die zijn aangeprezen om deteconcurrentie het hoofd te bieden en verklaart tich tegen maatregelen om Amerikaaiiich graan te weren Die invoer uit Amerika heeft de prgien van hetbrood met 30 pCt doen dalen wat voor eetgezin van 6 pcisonen volgens zeer matige bere tening een verschil van ƒ 24 voor de grolste so ruitmaakt en iu Nederland 15 a 29 millioen sjaiirsdoet vrijvallen die nu voor nadere behoefte kuiw nen worden besteed Hij toont ook aiin dat Nederland door handalen scheepvaart nog altijd een aanmerkelijke plaav inneemt en dat de goede naam dien oiize stoomschepen bnitenslands hebben wegens de org welkeer voor de lading wordt gedragen oniy een aansporing moet zijn om ons aandeel in de Irachtvoartvan Europa uit te breiden 7 Hij wijst er verder op dat de gemi elde opbrengst van onze tsrwelanden niet hoogir is dan de middelmatige in Amerika en gelooft dat om voor de toekomst van onzen landbouw te waken dringend behoefte bestaat aan bet instellen van een onderzoek door maatschappijen en particulieren omtrent a werkelijken toestand van onzen landbouw en n de landbouwers zooals de Ferein für Social PtMtih in Duilschland voor drie jaren heeft gedaan Als onderwerpen vnn onderzoek noemt de heer Van der Heim op lo pnchtBtelsel 2o de splitsing van het grondbezit 3o den invloed van het erfrecht op de verdeeliug van dat bezit 4o het grondcrediet 6o verbetering van den grond door drooglegging 6o xle fiscale wetgeving Indien bg den graaobouw zegt hg de gemiddelde opbrengst van 22 a 24 hectoliter per hectare op 30 kon gebracht warden dan kan de vreemde mededinging gerust warden afgewacht indien de zuivelproducten van Holland geiyk voor weinige jaren als de beste in het buitenland erkend blgven behoeft onze landbouw niet te vreeten en zoolang het steeds veredeld ras van ons rundvee voor hooge prijzen door het buitenland wordt aangekocht hebbeu wij met onze voortreffelijke weidelanden mits goed gedraineerd en goed bemest een bezit dat elk land van Europa ons beng deu moet Op een kloeken en kundigen landbouwersstandkomt het echter bovenal aan op verstand gepaardaan inspanning gelijk van de Amerikanen getuigd kan worden maar ton eindigt het belangrijk opstel geen beschermend recht geen wettelijke tusschenkomst vrage men in de eerste plants noch hopedaarin afdoende hulp te vinden HU In de fabriek van Krupp te Essen is een nieuw soort buskruit uitgevonden dat vele voordeelen boven de thans in gebruik zijnde soorten schijnt te hebben De kracht van dit bruine buskruit is veel grooter zoodat daarmede een veel grootere aanvankelijke snelheid n meer gestrekte banen verkregen worden Bovendien heeft hel de zeer goede eigenschap dat het slechts ontploft wanneer het zich in eene meer besloten ruimte bevindt terwijl hel in de open lucbl langzaam verbrandt Het bestaat evenals de nndsre boskruitsoorteu uit houtskool salpeter en zwavel Alleen in de verhouding is verschil Ook wordt ondersteld dat de graad van verkooling vau het hout eene groote rol speelt in de samenstelling Een ander voordeel van dit kruit is dat het slechts weinig rook geeft die sioh spoedig oplost Volgens Armee Frangaiie is men in het Duitsche leger druk bezig met de beproeving vau dit kruit dat tegenwoordig vervaardigd wordt in de Ver districisverkiezing beweerde men ging bel uiet J ger de eorrnptie werd te groot de Kaïder werd dn mengsel van Jooale grootheden die uiet meer fi middelmatig wareu of daar beneden tg werden Wkozen als plaatselijke zaakwaarnemers tg moesten m allerlei wijzen de wensoben van huD kiezers te Arijs verwezeulijkea tij liepen de nlinisteriëele iireaui daarvoor plat dreigden bg belangrgke baesties tegen te stemmen wanneer tau bun iltrlangen uiet werd voldaan men kreeg ren Mkemeeoe demoralisatie welke door de lijstiinmuiing tou worden opgeheven Immera bjj leer iSLole districten houden e locale invloeden op Inlarlegenover sImI eehtei dat met de lijslslem mg de invloed tbo de party die aan bet bewind jjm teer toeneemt en de minderbeden reruietigd imrden Toch zelfs gematigd liberale kfêutfu pleitten nbr de lijstslemmiiig uit afkeer van dex riuptie i r de distriois+eteiamiBg teweeggebracht Maar uifa uu de lijstste ming in de Kamer aan de orde hll komen beginitfn de heeren afgevaardigden baqg L wor eu votfr hwi beaiaafl en zouden gaarne de luik llten zOoal die wai Men sprak van eett Mnoek om gtfbeime stemalng maar om deze te MWinderen heeft Ballue aijn voorstel ingediend MAtl e eeriogMoet wal sglPSD het plan door zeilen e M der IbezJaWn wa ai dat bet aantal I faranils en dus oiwelgk was ualsr op sommigel Miise bit aataiat n oaiA met in evenredigheid laiij Jk het aantal iiezrrAj bv op plaalien waar vedlf v mdelin ien z lM de ji Havas mede dltyidelRegeeriJiig eeii VOWleI ifi ondrrstMuen om hetlaaAlal afgeiaardiltdfut Ie tiepalen f aar h t nu l kteiers H VjM nl l ifgevitóigden jordt bg flei jijstsltmmiog vtufurerdff rcll ni ir om het nieuwe it wl liet al te duur mi ien LIa het Iracltmenl deil sfg vaardigden war i njjreri lutrerd totj 12600 iLMoe hel nu met dè lijtatdj miiig M itfloopen M m K Wr oiiteker Er Homï bg fd bg de Seniitsièiietiogeii eeu aahtU R edgetii de republikeinen verhuisd ziJn er daardoor d jgedweee ministerie Ie roeerderleid ielwat geslonken is De Brabaebislleden tonder werk te Parijs bebbcn weder eene vergadering gehouden om de afgevaardigden van hunne lotgenootïn uil Lyon te omvangen die in de hoofdstad tiju gekomen om te verklaren dat aangezien van de regeering en het parUment niets te verwachten is een zelfstandig optreden gebiedend gevorderd wordt s vonds volgde een tweede bg eenkomsl om over de aan te wendeu middelen te beraadslagen Ter uitvoering van hel loan geuoweu besluit verscbeuen Maandag elf Lyonsehs werklieden in het gebouw der Kamer vau Afgevaardigden om de leden der uiterste linkerzijde te sprekeo Luckroy ontving hen en lü deelden hem bnnne eisoben mede o a verlangen tg een onderstand van vijfhonderd millioen nil de Staatskas Men verwnchlte gisierennamiddag dat de werklieden na afloop der uiterste linkerzijde zooden bijwonen Vdór bet Palais Bourbon slouden veertig of vgftig rklièden die tich teer rustig hielden Hat bureau der Kamer weigert de vergadertoal voor de oiilvangst der Lyonsche ge lelegeerden besehikbaar te stellen De politie heeft voortorgroaatregelen genomen Iu deijDuitscben rgktdag beeft minister Puttkamer namens het gouvernement de noodzakelijkheid van de wet op de socialisten betoogd De sociaaldemocraat Singer viel de regeering aan wegens haar kleingeestigheid omdat zg de sooiaaldemocratie geen ergerlgke feilen voor de voelen werpen kan tocht zij baar door gebenrlenitstn uit hei buitenland te compro j Biiitecren Nadrokkelgk verwierp hg alle verband tusichen socialisten en anarchisten wat uil bet proces vau Reinsdorff voldoende bewezen was Maar wel is uit processen in Zwitserland duidelijk gebleken dal de regeering bg het anarchisme haar handen in t spel bail eu eigenlijk anarchisten maakt Het ontbrak hem niet aan voorbeelden dal de socialistenwet onrechtvaardig eu willekeurig is toegepast éen keer werden de vergaderingen verboden een sodermaal toegestaan hoewel in beide gevallen hetzelfde thema touden spreken Men kon volgens spreker alleen sannemen dal de berekening was geweest of kansen det conservatieven daardoor al of uiet verbeteren Op de socialistenvergaderirigen ging het altijd ordelijk toe wat men niet van andere vergaderingen kou teggen En hier vertelde spreker eenige vermakelijke staaltjes vsn oproerige kietersvergaderingeii der conservatieve partg tonder dal dnarom de vergaderingen opgeheven waren De minister Puttkamer bestreed de bewering des beereu Singer dal Let getal socialisten trots de wet in de Isniste jaren toegenomen was Geen vernietiging der oeislisten stelde de regeering rich als resultaat van dete wet voor maar zij bedoelde ermee de aooiaalileniocratie te beperken en voor alles die klassen der maaiBchsppij welke het meest asn de rerlokkiugen der revolutionaire agitators bloolstonden aan hun erderfelgkeu invloed te ntlrskken De minister schreef de socaliatenwet een gioolo opvoedende klacht toe die tij men tag hel duidelijk in de