Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1885

1885 N 3194 Zondag 8 Febraarl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WASCB EN WBINOMSINES VOOE Hand en Stoomkracht VAN THOMAS BEADFOED C LONDEN MANCHESTER LIVERPOOL als bekend van de beste en soliedste Constructie worden geleverd door de GëNERAaLAOENTEN voor NEDERLAND en KOLONIËN MIJNSSEN C INOBNIEÜBS Kromme Waal No 20 AMSTEIIDA lll AAVEhTE TIE V in alle Binnen da Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De Heer en Herronw H006ENDIJE TAN Ltu betnigen hnnnen harteigken dank Toor de bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hon Hawelyk ondervonden Anuterdam 5 Februari 1885 met CHEMISETTES STAAND en LBGOBND BOOBD A VAK OS Az Kleiweg E 73 TE HÜÜR GEVRAAGD tegen 1 Mei a s ▼ oor eene alleenwonende Dame EENE NETTE ELEINE woNma Opgave van huurprgs en verdere bgzonderheden in te zenden onder letter C bg de Boek handelaars J van BENTUM kn Zoon te doiufa gevraagd goed kunnende KOKEN zich in persoon te vervoegen s morgens tusschen 11 en 12 ure B 153 hg Mevr van GELDER Westhaven Wordt gevraagd zoo spoedig mogelgk een MEID genegen om in de MELKSTAND te dienen bg M P OOSTERBEEK Turfmarkt 160 De ZUID HOLLAINDSCHE HYPOTHEEK BANK gevestigd te ROTTERDAM verstrekt gelden onder eerste Hypothecair verband op Mtet r n nen en met annuïteiten Zg geeft PANDBRIEVEN uit van ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 aflosbaar i pari bg nitloting en welke gewaarborgd zgn door haar volteekend aandeelen kapitaal en door al hate hypotheken Agent voor GOUDA en OMSTREKEN de HeerW ALvanNIEaOP WESTHAVEN B No 145 ftIJRS ZEGELS alsmede ign te bekomen in den Boekhandel van A BRII KIIIAI Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Te Huur gevraas d t n I MEI een klein net WINKELUUIS op goeden stand Opgaven van hnnrprgs en stand onder letter C aan KOOIJKER s Centraal AdvertentieBnrean te Leiden De Firma C NEDER VEEN BoekhandelarenBoekbinders te iBoteh beveelt hare gunstig bekende beleefdeiyk aan Agenten voor Gouda en Omttreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Oouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Dijkgraaf en Hoog heemi aden van Rijnland brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat de lijsteu der stemgerechtigde ingelanden Vvn het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1885 volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderdy van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de Igsten van al de zestien dietricten ter Secretarie van Rgnland alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verkrggbaar zgn die van htttderde district asin de Cruquiui die van het vierde district aAU de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter Gemeent secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe beboorende ondri kiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Igsten niet nauwkeurig zgn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewgzeu kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereeoigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Tegen MEI biedt zich aan eene fatsoenljjke bïïbgehdochtee 31 jaar oud P G üefst als MEID ALLEEN in een klein fatsoenlgk gezin Adres onder No 161 Bnrean dezer Courant Men letle op de VO O K 13 E B L I O E VOORWAAEDEU VAK DIENSTNEMING voos UET Leger in Nederlandsch Indië Bpwckkeho TiwtTIKKtHO KIIWTH m IWtllC llir rnTi il SU aLUEOARMOEDE llVltl uIAALbuekzucht GROOTEZWKTE omschreven in gedrukte mededeelingen die ffratü verkrggbaar zgn bg het Departement vanKoloniën te s Oravenhage en voorte bgalle Burgemeesters in flesBchen k 1 1 90 en f 1 00 TAMARINDB BO BOIVS aai beraleu trf cn verStOpping en durmede in erbaiid itsande ODEeiteldheden DE TAMARINDE BONBONS KHAEPELIEN U HOLM i n een iver pUntaardig lacbtwetkend apgirerteriuic en eellait niet torend Purgatief in coiifimurrarra aangenaam friioh Tan imaali eo leker werkend in dooien Tan 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de iuademioK ran den rook denr Ciffaretten geeft den lyder aan AStlUnS tentond nrlichting In Btni ran 80 en 50 OentB SALMIAK PASTILLES oplossend en Teruohtend middel bg HOClt en Verlcoadheld in flewiiijea 20 oents ERAEFELIEN HOLM ApoUeiers tt Zeist Dep6l Toor Oouia bg den heer C THIM Apotheker mm F4BR1EK m h m oimbork te Emmerik a d Rk jn Tweevoudig kekroond Amsterdam 1883 U ai rerseel Z ui verings Zout In pakjes a 18 33 en 0 oenta Medicinale Levertraan In fl Tan 30 50 en 90 oents LTserLevertraan Een eetlepel bevat 0 16 gram ijzer in een lioht Terteerbareu Torm i flao 60 oents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honing In flesoh i 30 80 oenta en l J C ZELDENRIJK Oouda L SCHENK Oouda Wed WOLF en Zoon Schootihoten BINNENLAND GOUDA 7 Febrnari 1885 TEKGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Diosdac den 10 Februari 1885 dea namiddags ten 1 ore Aan de orde Het Toorstel tol wgiiging der begrooting van bet laraèlietiscb Armbaatnnr dienst 1881 Het Toorstel betreffende eene wgeiglng van het Reglement op de openbare lagere scholen Het voorstel ot wgtigiog der Verordening van Politie De benoeming van t e leden van het Bnrgerlgk Armbeatuar De benoeming van een lid der Openbare Oe ondhcids Commiuie De benoeming Tan een lid der Commissie van Toeiioht op bet Stedelgk Moseam Tan Oodheden Donderdagavond had in de taal Nat en Vermaak alhier de aangekondigde Tcrgadering plaata van de Plaalêelijke f sreemginf tot hetoriermg van hst ondenoys en schootUtoek alkier waarin de ledrn er geiotradneeerden in do gelegenheid werden geateld kennis te maken met het onderwqs in den zoogenaamdeo handenarbeid en tgne resultaten Bg het binnentreden der Ual lag men al aanatonds een aantal jongena druk aan t werk onder leiding Tan den Qnderwgier en de Tlogbeid en handigheid waarmede tg de rerschilleode gereedsohappen hanteerden gasen een goeden dunk Tan het onderwgs men lag hen tagen timmeren beitelen en verniaaen el een lost en opgewektheid die de bewering dat het hon apljl als bet leraar geiigdigd ia zeer aannemelgk maakten Bg dete gelegeoheid waren Toorts tal ran Toorwerpen tentoongesteld allen door Oondsche leerlingen Terraardigd en daaronder waren er Tele die uitmuntten door nette bewerking en practisohe bruikbaarheid Hen Mg Togelkooien horlogekasijes photographielgsljea postfegeldoocen Tonwbeenen sinarenTaten enz ens en meer dan een dier Toorwerpen lou lelfs in een goed Toonienen winkel niet misplaatst ign geweeat en zeker verkocht worden Door den onderwgier den heer 1 Tan Kempen werd in deze vergadering eens Toordracht gehouden waarbg hg het doel Tan bet onderwgs in den handenarbeid niteentette en tgne denkbeelden mededeelde omtrent de w te waarop dat moest worden gegeTen terwgl hg ten slotte Tertelde hoe deie nienwe tak van onderwgs ontstaan ia Spr toonde aan hoe noodig bet ie dat de kinderen ook in hun Trge nren naar lichaam en geest werkzaam zgn ledigheid is steeds de bron Tan veel kwaad en hoewel het leten in Trgen tgd Toorzeker op lichieir geen afkeuring Terdient moet na den sohooltgd raak iets ter hand genomen dat den geest ontspant en teTeos het lichaam wal te doen eeft en in die behoefte Tooriiet de handenarbeid Is dit goed in de jonge jaren bet werkt ook gunstig als de kinderen onder tgn geworden het werkt de huiselgkheid in de hand gaat de uithuitigheid tegen en het steeds bezig tgn der kleinen heeft zelfs soms gunsligen inTloed op de oudere leden Tan t getin en wekt tot navolging Volgens den heer Van Kempen mag het hoofddoel Tan het onderwgs niet tgn het voortbrengen Tan fraaie of smaakToüe Toorwerpen dit is bijtaak veeleer moet dat getocht worden in de nauwkeurige nette accurate beiferking Tan eeuToudige taken tg t dan ook al dat die op het oog minder Toorkomeii hebben Spr keurde het ten sterkste af dat ouders minachtend de schouders ophaalden tooals vaak l geval ii als hunne kinderen Toorwerpen thuis braobtan die op het oog weinig ierlgks hadden Zg moesten tóót alles Tragen Hoe pel moeite is daaraan door t kind besteed En dan met aardeerliig roor de eorg daaraan ge gd bet thuis gebrachte met belangstelling ter hand nemen IJe handenarbeid leert de handen te gebruiken oefent het oog en ontwikkelt den smaak De heer lan Kempen jprak op het einde igner Toordraeht een woord van kartelgken dank aan den Gemeenteraad aan ket Dep Gouda der Haatsebappg tot Nut van i Algemeen en aan de Plaalselgke Vereeniging ter Mvordering van hel onderwijs en achoolbeioek alkier roor den onderTonden leun en medewerking neo kon vertekerd zgn dat de geldelgke bgdragea aan dete taak goed bétteed wareo Toen de voordracht geëindigd waa werd ook ds Tcrgadering gesloten doch niet dan nadat de Voorzitter Mr J Foriugu Drooglaner een woord van dank getprokeo had tot den heer Van Kempen die tich eeds een Tgful jaren het onderwgs in den handenarbeid tag toevertrouwd Toor hetgeen kg in dete betrekking deed en waarbg spr den wensch uitte dat bel den heer Van Kempen gegeven mochl tgn tich lang oog daaraan te wgdeo en ook als toodanig nuttig werkiaam Ie tgn met welken wtnsch de Tergadering bare iaatcmming betuigde Naar mea ona mededeelt ia door het Beatuur der VolapflkClnb alhier aan den beer Haaalert leeraar in de Volapflk te Rotterdam gBTraagd naar de spelling Tan het woord Oouda De heer Schleger door genoemden heer hieroTcr geraadpleegd heeft in het Weltapraohenblatl bei woord Gouda aldus ge chreTen Hoada toodat de dtb voortaan genaamd is Volapük Cinb Houdaik I In de oulaoga medegedeelde laak tegen eene in het hoQe van Van Zgll te HMStreoht inwonende welke beweerde dat tg kraohleu OTereenkomat met diakenen der hervormde gemeente een reoht op inwoning bad en mitadien geweigerd had te Tortrekken nam het openbaar ministerie fiittren oonolnsie De eiachert hadden geileld dat M wt atad inwoning eene daad Taa Heliiadigheid waa lot wederopieggens toe terwgl door de gedaagde daartegenoTer waa beweerd dal tg waa opgenoman tot verpleging eener zieke Truttw en daar j inwoning had rerkregen totdat er mimte Ie kort tonde komen Altnu waa de Traag of de verbintenis tooals die door de gedaagde waa geateld bealaanbaar waa of namelgk de inwoning in dat hoQe het onderwerp eener orereenkomst kou uitmaken Dit nu waa niet het geval of iemand al dan niet in gemeld hoQe mochl wonen hing af san den wil des alichters welke door diakenen werd nitgeToerd Door dien wil nu wat hel eene taak geworden door bettemming buiten den handel en konden diakenen geen recht op inwoning Terleenen als oontra praeatatie tegen eene andere die op geld waardeerbaar was Op d ie gronden aohtle het O M de Terbintenis waarop de gedaagde zich had beroepen onbestaanbaar en concludeerde tol toewg ting Tan den eiaoh lol ontruiming De uitspraak werd bepaald op i Maart In hel deter dagen Tersobenen meteorologisch jaarboek TOOT 1884 komt de opgaaf voor dat van tweeëntwintig atormeo of reeksen van stormen slechts Tgf min Toldoeade aangekondigd tgn twee daarran alleen niet omdat de telemelorograaf Tan Olland nog niet iugeToerd is Voorla ii men negeuentwinlig maal in dal jaar gewaarschuwd terwgl aleohts negentien malen de kracht meer dan 30 pd heeft bereikt Verder kwam de riohling Tan den wind bgna altgd met de Toorspelde richting OTereen Het meteorologisch Inslitunt in Dit ton natuurlgk Teel heler tgn dan de zoo onbepaalde opgaren Tan een priTaal getelschap in de N York Herald maar toch bigft het nog altgd wenschelglc dal het lostimnt te LJtreoht van de Atorische eilanden en Tan de plaatsen op Engeland door kruisers of op esnige andere wgte tgding kreeg omdat op den grooten Atlantischen Oceaan tusschen Amerika en ons land too meuige storm kan uitgewoed hebben eer bg hier aankomt of nieuw tgu ontstaan tonder dat hg in Amerika bemerkt is Van den Belgischen biljartspeler Léon Goffo rt worden de Tolgende stukjes Terhaald Hg maakt een atoot OTer 99 banden tonder eenige Tolle champagnefieaachen n een bord op I biljart Ie raken hg caramboleert met een bal welke op een pgp ligt die iemand in den mond beefl zonder de pgp te raken hg doel t ook in ééa stool op drie of Tier biljarts te gelgk en eindelgk laat hij een bal na éea Iwod te hebben geraakt orer bet hoofd ran een op het biljart op een stoel tillend persoon tpringen om daarna in een hoed te caramboleeren Een Engelsch ingenieur de heer Fearce beeft bg de Britsche admiraliteit het ontwerp ran een kruiser ingediend die alle beataande en in aanbouw zgode kruisers der gekeele wereld tal orerlreffen in anelheid bewapening berging TOor steenkolen en teewaardigheid Volgens den nitsinder tal tgn kruiser eene snelheid hebben Tan 21 5 knooji per uur en eene hoereelheid kolen kunnen laden soldoende roor eene reis naar Indie eo terug gerekend ep eene snelheid Tan 12 knoop per uur Een Tcrouftig samen tel Tan Inchtkamers ea waterdichte beacholten ton er toe leiden dat tgn anelheid niet Terminderde zeifa al werd de romp door 100 schoten doorboord Goede maatregelen tijn genomen om het boTen gedeelte Tan het schip Ie bereiligeo o a eea stalen dek Tan 10 cM dikte dal tich ongeTeer 30 cM boren de waterign beTJndi Hacbinea en Tuurhaarden tullen een maximum van kracht ontwikkelen bg een minimum Tan gewicht De machinea tgn Tan staal en mangaaobrons in Torm atemmen tjj OTereen met die ran de Alaska de Oregon en da UmMa De bewapening komt die der groote pantaersohepen nabij Zg tal nl beslaan uit 2 kanonnen Tan 100 ton en barbette of 4 Tan 66 Ion hencTeoa TerMsheidene atukken Tan 6 duin en ee aantal milraiileuset Lengte ran den krniaer 12S tl breedte 11 H diepte 19 M aloomTermogen 13000 paardekraobt De eleolriscke Terliohting der wagens Tan den Lon donBrighton spoorweg die reedt langer dan eeo jaar in werking is blijft Tolgens de iV B Ct Toortdnrend teer goed Toldoen De inrichting is zoodanig dat de djuamomachioe die door de raderen Tan dea goederenwagen in beweging gebracht wordt ook orer dag werkt en alsdan acoumnlators laadt die bg nacht langs automatischen weg mei de hoofdgeleiding rerbonden worden zoodra de trein stilstaat of tgn raart Termindert en de werking der dynamo dieotengeTolge ophoudt of rertraagt Hel koppelen der geleidingsdraden tusschen de wagens is teer gemakkelgk Te Woerden is deter dagen eene vergadering ran de afdeeling Woerden der Uollandtche Maatachappg Tan Landbouw gehouden welke tioh kenmerkte door een bgtonder groote opkomst ran belangstellenden daar er in plaata Tan als gewoonlijk een dotgn nu wel ruim 60 leden aanwezig waren misschien wel een gerolg van eene aangekondigde rerloiing Onder de ingekomen stokken was ook een schrgreu van de nieuw opgerichte rereeniging tot reredeling van het Tee de Bgutlreek om de landbouwers in dete afdeeling op te wekken als lid dier rereeniging toe te treden Er waren eehter teer weinigen die aan die roepslem gehaor gaven Terens werd op roorstel ran een der leden besloten dal eene commissie welke staande de vergadering benoemd werd een plan tou opmaken om de weekmarkt te Woerden meer te doen bloeien rooral met bet oog op den aanroer ran kaas welke in hel naburig Bodegraren zulk een groote rinobt heeft genomen Lang roor de rorst had eeo boer een schaap in hel weiland dat gelamd had hetgern als eene groote teldtaamheid rerkondigd werd De boer had echter niet geweien dat er zich onder tgn koppel schapen een berond die drachiig was anders ton hg het stal gehaald en geen haan tou er uaar gekraaid hebben Tweede teldtaamheid Een machinist ran de Egolan Isobe stoomtram had rgf jonge kanarierogels uitgebroeid waaruit men opmaakte dat de teldtaamheid ran bet geral bg de michinist moest getocht worden die bigkbaar reel tijd had ora kanarierogels op té voeden Daarna hebben duiren jongen Ier wereld