Goudsche Courant, zondag 8 februari 1885

Voor de op 31 Jan ontvangen blgken van belangstelling betuigen wg onzen dank H W F BONTE N BüNTE Müi LïB Gouda 7 Febr 1885 met CHEMISETTES STAAND en LBGGBND BOOBD A V Aji 08 Az Kleiweg E 73 KEMMERlCHs gebraoiit waarbg naief werd aangemerkt dat baar natje als ran de aneeaw omgeren was Dezer dagen is in een tnin eene lerende groene boomrupa ontdekt elders ring men een lerenden vlinder een koolwilje en daarna wel meer dan twee bonte rlindera te nmeu Sedert acht dagen is het mooi kalm weer met hooge temperatnur lagen baromererstand en zuidenwind hoewel er storm waa voorspeld roet regen welke Toorspellicg New ïork reeds had berestigd Zooveel roorjaarsteekeuen moeten de errarenste natuar enweerkundigen wel hel spoor bgster maken En margenkomt het sneerwklokje ook boren den grond i 0 £ e heer O Kelly de oorlogs correapondent ran de Daily Newi die door dat blad naar Ejtyple werd getondeu ontving naar de Soir weet te rertellen een honorarium van honderd vgftig duisend francs dal hem vooruit werd uitbetaald Hij had bovendien aan onkosten van allerlei aard eene ongeveer eren groote som uitgegeven en de Daily New moet ingevolge het gemaakte contract sog eens honderd ryfti g duizend francs aan zijne weduwe uitbetalen Het orerlijden der heeren Herbert en Cameron zal der Standard en der Morning Post ongetwijfeld niet minder kosten Gedurende den Krim oorlog zond de Times den heer Kussell naar het tooneel ran dfta strijd om de operatién te volgen hg ontving eene gratificatie van honderdduizend francs in de overeenkomst die hij met het blad had gemaakt was bepaald dat ingeval hij kwam te overlijden zijoe weduwe een levenslang pensioen ran vgftig dmzend francs lojide genieten In een brief uit Amerika aan de Proe Qron Ct verhaalt de heer F Haan Orange city lowa aldus de lotgevalleb van een boerenjongen die hooger op wilde rSoor mijn bemiddeling kreeg hg reeds op den tweeden dag na zijn aankomst hier een armer die hem ƒ 25 per maand zon belalen Hg zag echter spoedig in dat hg te weinig verdiende en verhuurde zich met goedkeuring van zgn boer na één maand bij een ander voor ƒ 35 per maand Bij dezen bleef hg den ganschen zomer en woont hg nog Hg verdiende in alles ran 1 Mei tot 1 Deo ƒ 226 terwgl hg de drie wintermaanden bg zgn farmer blijft roor weinig meer dan den kost Maar wat deed bg nu met zgn rerdiend loon Hg kocht ran mg in Zuid Minnesota 32 hectaren leer puik land roor ƒ 1600 betaalde daarop ƒ 200 eu raoet er binneo drie jaren nog ƒ 300 op belaleu pins de rente naar 7 procent Wat zgc nu na negen maanden in dit verre Westen te zgn geweest de vooruitzichten van dezen armen wees P Deze Hg heeft zich ran 1 April tot 31 Dec 1886 rerhuurd roor ƒ 460 boven den kost Indien hg gezond blgtt kan hg in drie jaren gemakkelijk ƒ 1500 verdienen Hij moet daarvan voor zgn land afstaan ƒ 300 aan kapitaal eu 29i aan inlerest samen ƒ 600 Hg heeft dan nog van zgn rerdiend loon ƒ 900 over Maar hg kan op ign 64 deimt land in die drie jaren heel wel ƒ 3000 schoon geld maken en dit gevoegd bg de ƒ 900 maakt ƒ 3900 Hij heeft echter na drie jaren nog ƒ 1109 schuld op zgn land hetgeen hg er erenwiT indien hij dit rerkiesl 26 jaren tegen 7 pCt interest orer kan behonden De beste weg roor hem ia dit geld er loorshands over te laten en ign ƒ 8900 te gebruiken lot het bouwen ran een huisje en stal en tot het aankoopen ran een span paarden en zooreel koeien en varkens als maar mogelgk is Hg is dan op zgn 2Ue jaar boer even vrg en onafhankelijk als de beste in Nederland en ign land is dan reeds ran ƒ 1600 tot 3200 of hooger gestegen Dat is met öoda zegen waaraan ook in Amerika t al gelegen is de toekomst va den verwaarloosden armen wees in drie jaren tgds Ik weet M d B dat gg geen voorstander van emigratie zijt Gg znlt daarvoor tonder t glel wel BW goede en gewichtige reden hebben Ik ben io t algemeen teer roor emigratie uit een land als Nederland dat toch waarlgk oeerberalkt raakt naar een land als Amerika waar nog zoo reel zoo enfsacUiJi reel rolk een ruim bestaan en een schoone toekomst roor zich en moral roor zgn kinderen kan rerkrggen Haar lang niet iedereen is geschikt voor Amerika al is ook Amerika geschikt roor iedereen In oDZegroole fabriekstedeo is nu en dan de toestand der werkende klasse weinig beter dan die in de Nederlandsche steden Weinig beter maar toch altijd nog ieel wat Maar in het Zuiden en Noorden doch vooral io het esteu tan dit groote Uud is nog voor millioenen eu millioenen plaats en brood Wat een spoorwegbrug over een Nederlandsche rivier is kan men eenigszins hieruit opmaken Het verren ran de brug over de Waal bij Nijmegen is aanbesteed roor ƒ 8990 Men rekent dat 20 ververs daaraan gedurende 8 a 4 maanden werk zullen hebben Buiteolaodsch Overzicht Het groote nieuws van den dag ia de val ran Khartoem Op het punt van ontzet te worden sehgnt de stad door verraad in handen ran de Mahdi gespeeld te zijn Omtrent het lol van Gordon is nog niets bekend De val ran Khartoem heeft allerwege in Engeland grooie ontsteltenis teweeggebracht De Londensche bladen zgn eenparig van oordeel dat een terugtrekken uit Egypte onmogelijk is De meeste bladen bevelen het zenden van talrgke versterkingen roor een groot deel samengesteld uit Indische troepeni naar Soeakint aan om den weg naar Berber rrij te maken Generaal Wulseley zou in afwachling daarvan de troepen moeten concentreeren en in gemeenschap met generaal Earie moeten handelen om Berber in tejbemen De Daily Telegraph zegt in een tweede editie Ofschoon de besluiten van den Kabinetsraad die thans bgeen is nog uiet bekend zgn gelooft zg dat het ministerie besluiten zal tot grootst mogeIgke rrgheid ran handelen aan generaal Wolselry te laten De regeeriug zal elke aanvraag toestaan die Wolseley mocht doen om over s lands hulpmiddelen te beschikken ten einde de Mahdi te verslaan en Gordon te bevrgden of te wreken Waarschgnlijk zal per telegraaf aan de Indische troepen bevel worden gezonden om de bezetting van Suakim te versterken in afwachling dat er rersterkiug derwaarts gaat uit de restiogeu aan de Middellandsche Zee welke versterking aangevuld zal worden door troepen uit Engeland De Daily Telegraph zegt verder te gelooven dat de regeering de staatkunde van krachtig doorzetten voorstaat Volgens particuliere dépêches zouden de Arabieren Khartoem hebben uitgemoord en zouden vele duizenden omgekomen zgn Sedert geraimen tijd is het in de Eransche binneulandsche staatkunde niet zoo rustig geweest als dezer dagen In den Senaat maken de nieuwe Uden kennis met elkander in de Kamer wordt de buitengewone begrooting zonder geestdrift behandeld De reactionnairen geven zich veel moeite om zichzelven te overtuigen dat zg niet erg verslagen zijn bg de laatste verkiezingen roor den Senaat De radicalen houden zich buitengewoon stil De anarchisten hebben de rergaderiug uitgesteld die zg op een der Pargsche pleinen wilden houden De belangrgke berichten over den goeden loop der onderhandelingen met Engeland betreffende Egypte vereischen om begrepen te worden een geestontwikkeling die slechts bg de verlichte personen te vinden is en laten aldus het grooie publiek nogal koel Uit Tonkin hebben wij sedert geruimen Igd niets nieuws vernomen Kortom alles is kalm Dit beteekent echter niet dat alles gohd gaat Het zal wel niet lang duren roor dat de oppositie in de Kamer baar pogingen hernieuwt om het ministerie omrer te werpen De beraadslagingen over de rechten op den invoer van koren en ree zullen weldra de openbare raeeuing wakker schudden Daarna komt de reeds zoo dikw ls behandelde quaestie der groote kiesdistricten aan de beurt wat zullen wg dan niet op eindelooze dissertaties over de root en nadeeleu van de verschillende stelsels vergast worden I In de Kamer was giateren het belangrgke roorstel ran de uiterste linkerzgde aan de orde om 25 millioen fr te geven aan de arbeiders zonder werk Het voorstel reeds vooraf door de meeste republikeinsche bladen bestreden werd door de Begeering bg monde van Waldeck Bousseau onaanneraelgk geacht en met groote meerderheid verworpen daarna werd een roorstel aangenomen waarbg de regeering wordt uitgenoodigd zoo spoadig doenlgk de openbare werken te laten uitvoeren die reeda op de begrooting zgn aangeweun De Congo conferentie wacht nog altijd op den afloop van de onderhandelingen tusschen Portugal en de A ssociation Internationale en het spreekt ran zelf dat de herren te Berign ontstemd zgn orer de hoitdiug ran het kleine Portugal Het bericht dat Portugal eenvoudig de quaestiense punten aan de Afrikaansche kost had bezet op grond ran zijn zoogenaamd oud reoht vereischt nog bevestiging en men wil niet aannemen dat Portugal op deze wgze zich tegenover al de Europeesohe mogendheden zou stellen De onderhandelingen sohgueu nog te worden voortgezet en sommige beweren dat de Portugeesche regeering met opzet zoo moelijk is om straks aan de Kamers te kunnen zeggen dat zg alleen bezweken is roor den drang van al de Europeesohe mogendheden Meer nog dan over de Congo conferentie wordt er geschreven over de taliaansche onderneming aan de Boode Zee Ore r hel geheel is de indruk niet gunstig De kosten welke Italië roor de annexatie van het lange kustgebied moet maken staan beweert men volstrekt niet in verhouding lol de roordeeleo welke er roor het land uit kunnen roortvloeiea Ook rrwst men dat Italië meenend zelf een groot roordeel te behalen eigcnlgk door Engeland wordt om den tuin geleid men kan zich uiet fMMtellen dat Engeland belangeloos aan een andere llit zg l ook Italië voordeelen zal afstaan Het kustgebied van Souakin tot Assab heeft eene lengte van 900 mglen in Italië staan nog 15000 man gereed om op het eerste bevel naar de Boode Zee te vertrekken De Minister van Buiteulandscbe Zaken Mancini verzekerde dezer dagen in de Kamer dst er geen geheime overeenkomst met Engeland bestond maar alleen een afspraak tot een parallelle actie in Soudan maar men begrgpt dat niemand dit gelooft zonder een bepaalde overeenkomst zal Engeland althans Massouah niet uit de handen geven Nu en dan doen zich kenleekenen voor waaruit is af te leiden dat er misschien kans bestaat op het sluiten van den vrede tusschen het Vaticaan en Duitschland doch steeds blijkt dit onjuist Thans is naar het schijnt weder bei vooruitzicht op een schikking geopend De Oermania meldt uit Bome dat de onderhandelingen met den heer Von Schloser die eenige maanden geschorst waren hervat zgn en dat de Curie ter voldoening aan den wensch van keizer Willem s vertegenwoordiger haar verlangen heeft kenbaar gemaakt in een memorie welke in het bgzouder twee gewichtige vraagstukken betreft nl de opleiding der geestelgkhsid en de reohtsberoegdheid der bisschoppen In een auder insgelijks katholiek blad de Köln Folkszeit rinden wg het bericht dat de groothertog van Hessen onlangs door een zgner vertrouwelingen den wensch naar het beëindigen van den kerkelijk politieksn strgd aan den Paus beeft doen te kennen geven en dat ten gevolge ddarvan eerstdaags een apostolisch delegsat naar Darmstadt zal vertrekken om met de groothertogeIgke Hessiiche regeering te onderhandelen over het bezetten van den bisschopszetel Ie Haiuz welke sedert den dood van ingr Ketteler in 1877 vacant is Mag men den Monilnr de Some gelooven dan zullen die onderhandelingen weldra den geweuschten uitslag opleveren De Darmttadter Zeilang ilaat aan deze berichten geen ifA o 4 CORRESPONDENTIE Wegens jilnatigiibrek kaaiieD de attiprakea vso de laatste zitting vsD bet KsotODgerecht esrit in eea volgeod ar gsplsatsc wordeo UurgerlIJke Stana OEBORElTi 6 Febr Geertrsidi osders O vsa der Lindeu en O Jongeneel AddcIU ouders C Blom en P van der Zwslm OVERLEDEN 1 6 Febr I Heemskerk O j J E Linden 7 m 6 IJistUtijn 1 j 2 a O MDEBTBOUWOt IS Fsbr J ter Heek te HenKcla U j en I de Beer 29 j G Sloof 20 j en C B Tugnenburg 19 j ADVERTENTIfiN Voorspoedig beralleii timi eene welgeschapen Dochter J HOUTMAN geb EooLUEKs Heden overleed ons jongste Zoontje JOHANNES mim 14 maanden ond G US8ELSTUNP O U8SELSTUNOouda 6 Febr 1885 tam Eedwen Heden overleed te Antwerpen onze Broeder en Behawdbroeder de Heer GEKARD SAL ÖkON HÜU6BNS J M KONING Salomo HouoESs H W G KONING Gouda 5 Febraari 1886 Voor de menigraldige bewgzen van deelneming zoowel van hier als elders onderronden gedareude de ziekte en bg het overlgden van mgnen diet baren Echtgenoot betuig ik mynenr hartelgkeu dank Wkd C 8 e SMELTGouda 7 Febr 1885 db Mol Voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlijden van mgnen Neef CORNELIS S B SMELT zoo van hier als elders ontvangen betuig ik mgnen welgemeeoden dank C S VAN VLIET Gouda 7 Febr 1885 puike kwaliteit bij Gouda A van VEEiV Openbare Vrijwtllke Verkooping te REEUWIJK in de herberg van VEBKAIK aldaar 5Wpt ij ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ten verzoeke der Erfgenamen van de W D VBBMIJ 0l Woenitdag den 18 Februari 1885 s morgens 11 ure van 9 HECT 62 AREN 80 CENT LANS EN WiTEBINO gelegen binnen de gemeenten ZWAMMERDAM en REEUWUK op Broeheld êGravenbroek en Vettenbroek in vgf perceelen in billetten breeder omschreven Betaling op den 15 Maart 1885 directe aanvaarding Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR genoemd Medicinal = Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar JBrn Stein UErdö Benye bg Tokay Hongarge ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegürendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzen te verkoopen I De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede proeven zgn bg mg te ontbieden GoüDA M PEETERS Jz P L J EAMSTEEG TE A1II8TERDA1I1 presenteert als lasthebbende van zgne principalen op den 27 FEBRUARI e k ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op de Hulpkorenbeurs aldaar publiekte VERKOOPEN 17012 Balen Hijstemeel ali 1570 Balen MOÜLMEIN IL 800 0 RANGOON IL 1685 1474 d SAIGON IL 1860 1832 1280 1640 1931 800 756 1884 do d d d d do d ARRACAN L d IL MOÜLMEIN U d do d d SANGON IL MOÜLMEIN III Liggende aan diverse Veemen en in lichter woals nader bg notitiën zal worden aangegeven en aldaar op den dag der verkooping te bezichtigen ROETMAN SCfHEFFERS Co te SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Uitsluitend 2IJIVEEE JENEVERGIST Prijs 35 Cents per Kilo Levering in alle hoeveelheden Monsters gratie Bg acte op den zesden Februari 1885 voor w v gevestigden Notaris P M MONTUN gepasseerd is tusschen de onderireteekenden CORNELIS IJ8SELSTIJN koopman handelende onder de firma van tA JONKEREN ZOON en ADfilANüS JOHANNES IJS8ELSTIJN CoENïnszooK zonder beroep beiden wonende te Gouda aangegaan eene rSSNOOTSCMAP te Gouda gevestigd ten onderwerp hebbende het drgven van handel in Steenkolen Bonwmaterialen Koren Mout Lood Tras beuevens het bedrgf van Molenaar en dergelgken onder de firma van € A JONKMUt en ZONEN zgnde beide Vennooteu bevoegd tot handteekeningvan deze firma voor alle zaken de Vennootschap betreffende doch zal door geenhunner eenige fondsen mogen worden terleen of opgenomen of aan anderen ter leen gegeven of eenige börgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming van welke toestemming alleen zal kunnen blgken door beider onderteekening van hunnen eigenen naam onder eigenhandige bgvoeging der woorden voor de firma zullende zonder zoodanige handteekening van beiden het verrigte zgn en blgven voor bgzondere rekening van dien Vennoot dié zoodanige daden gedaan of verbindtenissen aangegaan of met den inhoud der acte strgdige contracten gesloten heeft en zalks voor den tgd van tien achtereenvolgende jaren aangevangen primo Januari 1885 eneindigende den 31 December 1894 onder uitdmkkelgke voorwaarde dat vóór den 31 December 1893 door eenen der Vennooten is mededeeling gedaan hetzg bjj Deurwaarders exploit hetzg bg aangeteekenden brief dat hg de expiratie op dien gestelden termgn verlangt bg gebreke van zoodanige mededeeling wordtde Vennootschap geacht wederom op den zelfden voet en onder dezelfde voorwaarden te zgn geprolongeerd voor den tgd van vgf jarenen zal alzoo voor dat geval geëindigd zgn 31 December lb99 nogtans met wederzgdsche bevoegdheid der Vennooten gedurende den ganschen loop der Vennootschap om die telken jarp met den 31 December te doen eindigen mits elkander zes maandeq bevorens behoorlgk opzegging doende S f Gouda 6 Februari 1886 C US8EL8TIJN A J U8SELSTIJN Cz MS NOBUAALLESSEN te GOUDA De ondergeteekende bericht dat op 1 APRIL e k nienwe Kweekelingen kunnen geplaatst worden Zg die aan het toelatingsexamen wenschen deel te nemen moeten zich bg den Directeur aanmelden vóór 1 MAART a s Zg leggen daarbg over Ie hunne geboorte acte 2 een of meer getuigschriften waaronder zoo zg bg eene lagere school werkzaam zgn geweest een getuigschrift van het hoofd dier school 3 eene verklaring van onden of voogden dat z voornemens zgn hem of haar voor het onderwgs te bestemmen De adapiranten moeten op 1 April e k hun 14t jaar bereikt hebben Ook bestaat er geleéenheid tot toelating bg de voorbereidende klMse van leerlingen die den leeftgd van 12 jaar hebben bereikt en het bewgs leveren het gewone lager onderwgs met vracht te hebben bggewoond Gouda 7 Februari 1885 De Directeur H J W HÜBER Heden VERSCH ontvangen GEKOOKTE PALING PALING in GELEI en SARDINES è L HUILE R VAN DER BURG Gouwe over de Visohmarkt ROKKEN PIQUE L Breed MAUAPOLAM FLANEL OOGJESGOED voor LUIERS f 0 20 0 14 0 30 RUITJJ S ên BLÓKJËST 0 16 K HOOGEl BOOM VAST SALAËIST Voor eene HoUandsche Levensverzekering Maatschappg worden gevraagd ACTIEVE BODEN tegen vast salaris en provisie Franco brieven onder motto Bode bij den Uitgevei d ezer Courant Men vraagt TERSTOND een ZAE ELUASEBSENECHT van de P G die eenige jaren bg het Vak werkzaain is geweest tegen genot van Kost Inwoning en Loon naar bekwaamheid Adres bij D KöRIN G Zadelmaker te Gouda Ondergeteekende Sclioenezi en Laarzen met OtTTTA PEItCHA ZOLEN vol gens Engelsche methode C DE ZWART Vogelenzang No S7 van Qelir SITï L Amterd us verkrggbaar te Gouda bii Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOTJOHOIiT THEE No 3 ƒ 1 25 per V kilo ROTTERDAM Woensdag den 11 Febnutri 1885 des namiddags ten 12 ure in het Café Fritschy aan de Overzgde van de Maas van Petersburger Croonstadsche Zweedsche Rig Memel Wgbnrger Vuren en Grenen DELEIT m PLATElTs Geschaafde en geploegde Zweedsche VUREN DELEN enz Amerikaansche Grenen Delen en Platen NieuweNarva en Croonstadsche Sparren Sparhouten Juffers Colders EIKEN RIBBEN Eiken Balken enz Alles genummerd eu liggende in de Loodsen op de Werf Busland Oostpunt Noordereilaud te Rotterdam Notitiën zgu te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade No 1 In deze veiling zullen aanzienlijke partijen Grenen en Vuren Delen Platen en Sparren coulant opgeruimd worden