Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1885

1885 N 3195 Woensdag 11 Februari D SAMSOM Costumes Mofitels Japonstoffen Lingeries GOUDSGHE COURANT JMeutps en Advehtcntieblad voor Gouda en Omstreken anjhonceerl ijnej Ciiëntèle de a ti3sé LLe2 tot Sipotpxij25©ia ojin sulle Van af MAüllVD ilG U iVCfLG GROOTE OPRUIMpG 1 ian diverse LApP Goederen tot buit e hgf p w oo n agfe pHjzen f r Markt 53 lioei Ker st eg p 2 Groote i orja iis Opruifni van alle WITTE ItOEDÉRÉIV THIBETS JAPOIfSirOFFEN ENZ legpen veel verminderde prijzen SCHE IK i ZOOIV MAGAZIJN in TÜPUm GOEDIJUSTOmilT en BEHAUGEESAETIEELEU B de JONG Behanger Gouwe C No 200 T GOËDËWAAGËRI en UMK GOüDA naast de Waag nemen gelden a Deposito bedragen van ƒ 50 tot 500 terstond opvraagbaar è 4 s jaars ƒ 500 lOOOmetSdag enopzegg ing boven 1000 8 3V r tegen onderpand in Russi sche fondsen Mmtie Maatschappij De EEUDEACHT Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25 October 1881 X5irecte Q r J = T H E IS E 3ïT S De deelneming tot het steUen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVERWISSELAARS in deze Maatschappg de eentge van dien aard wier statuten bij Koninklijk Besluit zgn goedgekeard is van af heden opengesteld Gewaarborgde broederdienst volgens de Wet Betaling naar verkiezing ook na vgf jaren De deelneming geschiedt bg den Heer J W C van der WERF Crabcthstraat 240 en den Heer P L HESSIN G Korte Tiende eg 8 te Gouda Snelpersdnik van A Bri ikhik te Goada IVDE DAGEIV N en alle voorradigfc ¥ z4ar KÜlNSJrMiN f m cieteit Oi Genoe en üMlou a op ZONDAfS 8 EBR J4H i 1885 i VARIÉ DES PABifiLLES l onder Directie van den Heer 1 Alexander CHAPISONJ Tableau de Troupe Prgzen der Plaatsen iVoor HH Leden en hun gezin 30 Cents niet Led n 49 Cent f Aanvtag 8 Ure Bnreaii geopend ten 7 Ure G G FortDijn Droogleever JSotaris te GOUDA zal op MAANDAG 16 FEBRUARI 1885 des morgens te elf aren in het Koffiehnis HAaMONiE BBtt de Markt aldaar in bet Openbaar Verkoopen N 1 Een HUIS ingericht tot SMEDERIJ met BOVENWONING ERF en stak GROND ennstig gelegen aan de groote vaart bg de Mallegatslais aan de Bogen op den hoek der Hooikade te Oouda W k O No 144 Terstond te aanvaarden No 2 tot 4 Drie HUIZEN met afzonderipe BOVENWONINGEN ERVEN en stukjes GROND naast perceel N l aan de Bogen te Gouda Wflk O N 143 143a 142 142a 141 en 141o Gezamenlgk verhuurd voor ƒ 8 35 per week N 5 Een HUIS en ERF aan den Raam te Oouda Wgk O N 166 N 6 Een HUIS ERF en stnk GROND in de Komgnsteeg te Gouda Wgk K N 47 N 7 Een HUIS en ERF met een Gang daarnaast in den Vogelenzang te Gouda Wgk M N 73 N 8 Een HUIS met afzonderigke BOVENWONING ERF n stuk GROND in den Vogelenzang te Gouda Wgk M N 18 en I8a En N 9 Een perceel BOUWGROND in de Korte Akkeren te Gouda geteekend Wijk P N 337 groot 241 centiaren Nadere inlichtingen worden gegeven door genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER en wat de eerste 5 perceelen aangaat ook door den Notaris C A van BLARICÜM te Oudewater TE EOOr OF TE HUUB een HUIS aan den Fluweelen Singel No 571 bestaande nit 7 Kamers van verschillende grootte en grooten Tuin met vrge Poort Te bevragen bg C M BORSTEEQH i Onze vetliclité XIX eeuw is eene gewone bitdruUting als men de tegenwoordige beschaving wil stellen tegenover de j ruwheid van vroeger d geni Doch ons geloof j aan de verlichtiug de f eenw wordt soms op een harde proef gestelff n dikwgls l omt men tot de bedroevende slotftm dat ook deze repu tatie eenigszins geüsurpeerd is en er op de hooggeroemde beschaving van onzen Igd nog ivrg veel valt af te dingen Wvt denken daarbg niet in de eerst plaats aan de gmwelen des oorlogs in Soedan b v f Tonking men staat daar tegenover geheel of half onbeschaafde Volkeren waar men dui geweld met geweld moet keeren en niet vrtf is in z e middelen Maar voornamelgk verojitrnst ons het gebrek aan geloof in de krachlj der waarheid eu der rede hetwelk bl ui j de gewelddaden van dypamietmannen en de ziekelgke opgewondenheid welke overigens deugdzame vrouwen aandrgft oqi naar het pistool te grgpen ten einde zien zelf recht te verschaffen of een goed doel te bevorderen Uit deze en dergelgKe teekenen blgkt bet duidelgk dat de beschaving van onzen tgd nog maar is een zeer dun laagje dat in den strgd der hartstochten spoedig afbrokkelt waardoor de oorspronkelgke ruwheid in al hare naaktheid blootgelegd wordt Voor den vriend van den vooruitgang zgn dergelgke ervaringen droevig zg roepen hem wakker uit den achoonen droom waarin hg waande dat de wereld reeds een heel eind op den lang n weg van beschaving en verlichting vordera was Bovenstaande voorbeelden zgo sterk sprekende want ieder gevoelt dadelgk dat dynamiet en buskruit geen wezenlgke overtuigingsmiddelen zgn om tegenstanders te bekeeren Maar ook andere bekrompen uitingen doen ons telkens pgnlgfc aan omdat wg in onze onnoozelheid dachten dat wg die konden rekenen te behooren tot een achter ons liggend t dperk Daar is b v de zoogenaamde Judenhetze in Duitschland vooral heerschende en die misschien door de pogingen van den heer Keochenius en de Standaard ten onzent zal worden overgebracht Onze aandacht is hierop weder gevestigd door inzage van een circu aire afkomstig van een Dnitsch handelshuis waarin ter kennisse van zgn clientèle wordt gebracht dat de beide chefs der firma geboren christenen en dat hun personeel allen christenen zgn Zie de circulaire under het binnenland Indien een handelshuis dergelgke kennisgeving noodig oordeelt ten einde geen klanten kwgt te raken dan moet de vgandschap tegen de Israëlietische medeburgers al hoog zgn geklommen Zou men onzen tgd daartoe wel in staat geacht hebben Geen boordjes of orerheniden geen kousen of dassen geen chocolade of sigaren meer van een firma tenzg men wete dat de firmanten en de bedienden van onvervalscht christelgk ras zgn j Zulke onzinnigheden te moeten beleven nu eerlang het eeuwfeest wordt gevierd van de plechtige afkondiging der rechten van den mensch en de gelgkheid voor de wet is niet aanmoedigend Met hoeveel gejuich hebben onze grooten overgrootvaders den nieuwen tgd begroet dien de Fransche omwenteling in bloed en tranen baarde en die ten onzent onmiddellgk ten gevolge had de emancipatie der katholieken en Israëlieten de volkomen gelgkstelling van alle staatsburgers van welk geloof of van welk ras ook Men hoopte dat langzamerhand deze gelgkheid voor de wet zou worden gevolgd door nitwisscbing van de verschillen die nog in het maatschappelgk verkeer bleven heerschen ten gevolge der eeuwen oude en op het historisch verloop van het volksleven bemstende vooroordeelen betreffende geboorte afkomst ras enz J elke maatschappelgke hervorming natuurlgk niet met één pennestreek te verkrggen was Ten deele is die verwachting iet beschaamd wij zijn vooruitgegaan maar langzaam te langzaam zou men zeggen als men op deze en dergelgke uitingen van geloofsoi rassenhaat stoot Hartelgk hdpen wg dat de opruiende woorden en het verderfelgke voorbeeld van den Middelburgschen afgevaardigde eu het orgaan zijner partg niet nog meer den vrede komen verstoren in ons lieve vaderland dan thans reeds het geval is Wfl hebben nop eenigen moed dat het gezond verstand van ae leiders onzer natie ons er voor behoeden zal Wat toch verwgt men onzen Israëlietischen medeburgers In hoofdzaak dat zg zich even goed Nederianders gevoelen als ieder ander Volgens de Standaard c I nemen zg een hooger toon aan dan past voor lieden die eigenlgk alleen gastvrgheid gemeten te midden oer kiideren des huizes Waar waarop grondt zich deze beweerde vreemdelingschap der Israëlieten ten onzent Op hun geloof oi op hun rat Op hun geloof maar de joodsche eeredieMt heeft hier te lande ouder brieven dan het it Fraukrgk in de 16e eeuw geïmporteerde calvinisme van Dr Knyper Alleen het grooter aantal hervormden maakt eenig onderscheid doch geeft dezen niet meer recht om zich voor echte Nederlanders te houden veeleer zouden dan nog de Katho l eken zich Icnoaen beiyiwien de oode onvervaischte Nederlanden te zgn wier vooronders de germaansche goden vruwillig of gedwongen ruilden voor het christendom Op hun ras maar zgn die tairgke joodsche familiën die een wen in Nederland gevestigd waren niet meer inheemsen dan zoovele landgenooten met Fransche Daitsche en Kngelsche namen wier vaders en grootvaders hier fortuin maakten en vastgroeiden Gezwegen dan nog van allerlei Indisch en ander zuidelgk bloed in de aderen vau vele der Nederlandsche christenen Zouden een paar welbekende anti revolntionaire kamerleden zuiverder Nederlanders zijn schoon hun stamvader een Schot was die zich twee eeuwen geleden in Nederland vestigde en hun Ëngelsche nationaliteit nog zoo onaantastbaar is dat het tegenwocu dig hoofd van hun geslacht zonder slag of stoot een pairachap kon aanvaarden dan zooveel Portngeesche Israëlietische families die misschien reeds een eeuw vroeger te Amsterdam handel dreven Vele dezer laatste hebben breeder wortels in den vadrrlandscfaen grond dan sommige onzer patricischeoi koopmansgesiachten die van de Fransche réfugiés of sans culottes afstammen Hoe ook beschouwd de onvoorzichtige uitingen der anti revolutionaire woordvoerders missen allen redelgken grondslag en kannen alleen zgn ingegeven door blinde partijhaat of overdreven geloofsijver Gelukkig is het nog bg deze symptomen gebleven maar het verschjjnsel is ernstig genoeg om met alle kracht er tegen te waarschuwen Is eenmaal een dergelgk vuurtje aangestookt dan valt blussching zoo moeilgk en het vernielend element grgpt verder om zich heen dan wel in de bedoeling lag Waarom zou men halverwege bl jven staan op zulk een fraaien weg Eerst de christenen tegen de joden opgezet waarom dan ook niet protestanten tegen katholieken liberalen tegen anti revolutionairen enz Dan komt het eindeljjk zoo ver dat ieder bg zgn inkoopen gaat letten op de godsdienstige en politieke richting zgner leveranciers Tot dus ver vragen verstandige lieden alleen naar de qualiteit der waar maar dan wordt i men medegesleept door den stroom en dwaalt men steeds verder af Misschien wachten ons dan tegen het einde dezer eeuw circulaires ter aanbeveling van door zuiver orthodoxe handen gefabriceerde taartjes door anti revolutionairen I gebreide sokken of annonces betreffende katho I liek bitter of liberaal bier dat zou voorzeker de kroon zetten op de hooggelooide 19e eeuw BINNENLAND GOUDA 10 Febroari 1885 De gemeenteraad heeft ia sijoe ïiltinjf tan hedenmiddag OTcreeDkomitig de roeger ingekomeD voor tellea bealotea tot WijtigiDg der begrootiog ran het laraëlitisch ArmbestDur dieoat 1S84 Wijtiging faa he Seglemenl op de openbare lagere cbolea Wgiiging der Verordening van Politie De olgende ituklcen kvanieo b den Raifl io 1 Het rapport der Baadacomminie in wier handen waa geatetd de auppletoire begrootiog der dd Schutterij strekkende tot erhooging van de jaarwedde van den kvartiermeeater by de dd Schnt terij met ƒ 50 loodat deee ion worden gebracht op ƒ 150 De Commiiaie stelt voor tot bedoelde verbooging te besluiten Ter viai S Een oontel ran hh Begeatea ran de beide Hathiizeo tot ferhooging van de begrootiog dieoat 1885 voor het St Calharioa Gasihuia met ƒ 350 f oor de aanschaffing en ooderhond van cbirargiaohe ioitraraenten eu ƒ 200 voor de aab chaffing van vrrbaadatukken Wordt geiteld ia handeo der Cmnmiasie io wier handen was geateld de begrooting voor de beide gasthniien beatoaode nit de hh Kist Straver en fjaogenboom 3 Een voomei van bh regenten an de beidegasthuizen tot wgziging der begrooting dienst 1885 Ter Tisie Een voorstel van hh reenten fan het Weesen Aelmaesenierahnis tot w tiging der begrooting dienst 1884 Ter fisie De rekening en verantwoording van het geldelgk beheer tan de Kamer van Koophandel en Fabrieken oier 1884 Ter risie De Raad benoemde tot Leden van het Burgerlijk Armbestunr de hh F C van der Meolen en J A F Montijn Lid der openbare Getondheida Commissie de heer D F W Baabe Lid der Commissie ran Toezicht op het Stedelyk Mnaeom ran Oudheden de heer Mr D N Brouwer In de gitterenavond gehouden bnilengewone algemeene vergadering van leden der Sociëteit Ons Genoegen lyu de vroeger in dit biad vermelde oorstellen van hel Beatuur tot Terbouwing der Societeils lokalen enz na nitroerige beraadslagingen met bgna algem stemmen aangenomen Maandagavond 16 Februari a at beeft in de Sociëteit Ons Genoegen een groot kinderfeest plaats onder leiding ran den heer M P Okhnyseo ran Rotterdam gerolgd door een groot bal onder leiding van den heer Gorissen De mntiek ran het 4e reg infanterie zal het feest opinisteren Een ooier vrienden ontving dezer dagen uit Duitschland de volgende circulaire die y als ouriosnra mededeelen ook omdat wy er in ons hoofdartikel van heden op zinspelen Zy luidti aldus Naar aanleiding van het Kerstfeest zyn by ons zeer veel vragen ingekomen ten doel hebbende om te ioformeeren of de eigenaars en chefs der firma Mey en Eillich ook hel kervtfeesl vieren Wij kunnen aan deze vragen j een andere beteekeuis heoUlen dan dm hel aan hi zeer groot aantal onzer klanten buiten de stad fi yrenscht voorkomt te weten tot welke religie de onter firma behooren