Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1885

wm EH wmmomES VOOE Hand en Stoomkracht TA THOMAS BEADFOED C LONDEN MANCHESTER LIVERPOOL als bekend van de beste en soliedste Constructie worden geleverd door de GENERAAL AGENTEN voor NEDERLAND en KOLONIËN MIJNSSEN C INGHNIMUBS Kromme Waal No 29 AMSTERDAIU BINNENLAND GOUDA 12 Febrnari 1886 Binnenkort ui er eeoe vaulare onUUuo ia dea genwDlera alhier daar de beer L i Boggera voorDemeni ii lijne betrekking ran raadalid neder te lagK n wegeaa vertrek nil dele gea rnat e 8CHAAK COREE8PONDENTIE den Haag SOtte iet B 1 S S Oonda C 6 F Uit Beeovgk aohrgfi men ona Op den II Febmari jl had de openbare veiling plaata van rnÏB 28 hektarea droo emaakl land ia den geaombioeerdeB Veenpolder tan Ziramnerdam en Beenwgk welke peneclen land door den eigenaar de polder Beenwgk aan de hoogale bieden zjji gegnnd oor 1670 vrg van eenige onkoaiaa Wanneer in aanmerking irordl geoaaea dst bedoelde eigendommea lijn venraarborgd mat MS per heklare nominaal 2Vi pCt ioaobrgWng op bet grootbaak en de kaveltloien ign gemaakt of van mge de verkoopen in orde gebraohi lullea irordeB waarvoor veraebuldigd ia 576 dan bl jkt tea dui d 4ykale dat het land in den geoombineerdan Veenpolder onder Zwammerdam eo Beeiwgk waarde Da bevolking der geoM riB Beenwijk bedracg op 1 Januari 1834 137S nuion 1440 vr totaal 2813 Vermeerderd door geboorte met 45 maua S4 vr en door vestiging met 74 mann t6 vr totaal 270 verminderd door overlijden met 83 mann 40 vr aa door vertnk iMt 84 maan lOS vr soodat de bevolking op 1 Jannari 1885 bodrocg 1376 mann 1454 vr totaal 2830 Het getal gcaloten hawelgkcu bedroeg 20 en levenlooe warden geboren 1 mann 2 vr totaal 3 Bg d Dinsdag te Botlerdam gehouden heratemming is tot lid der Frovinoiale Stalen van ZuidHolland gekoun de heer C M Van Dam mat 216 itemmen De beer Kley verkreeg er 420 Oieleren kwamen de afgevaardigden van de NederlandMhe Landboowmaataobappü te Utreoht bijeen en ia bet Ned Idndbouweomit geoooititaeerd De beer Fontein de Jong ontwikkelde in eene elaprekende rede het doel der algemeene lanunwerfcing Tol preaident werd gekoun de beer Fontein de Jong van Mnrmerwonde tot aeaivlaria aeral mr C J Siekcai en J van der Breggen die echter ook na herbaalden aandrang bedankten daarna de heer F Boltmao nadat Van Slooten die ook in aanmerking was gekomen er bezwaar tegen bad gemaakt dat de beide leden van bet Dag Bettnur nil bat noorden tonden gekosan worden De volgende vergadering tal in Juni te i Hertoganboenb warden gebonden Aan het oomilé ii opgedragen de aandacht te veatigen op de belangen van het laudbonwkrediet by de bebandeling an bet bankootrooi Tal van Moatacbappgen zijn reedt toegetreden Saori en Zuid Holland aantal leden lOSOO worden vertegenwoordigd door de bh G J van der Oaderroenlen Herman F Bultman D F A Bandnin en vtn der Breggen Het voorlbeitatn der Hoogdniticbe Opera te Botlerdam ii wederom voor eenigen tyd verzekerd Be directie la thant opgedragen aan den heer Conrad Q hreni Da Committarlt det Koning in Zuid Holland heeft bekend gemaakt dat de uiloefening der jachten op wsterwild ordl getloten op Zaterdag 28 Februari a a dat de uitoefening van het weispel met kwartelen met tteekgaren of vliegnet ia toegelaten van 29 April tot en met 8 Juli doch het vliegnet in geen geval tol het tiraaaeeren van kwartelen mag worden gebrnikti dat de vitaoherg in de binnenwatereu waaronder ook worden verataan ri ieren voor luizen afgesloten zal tgn gefloten ran 3 April lot en met 3 Juol met uitzondering a van de disscherg door middel van fuiken aalscbaren aalkor Bg akte dd 7 Februari 1885 yoor Notaris Mr KIST te Qoxida verleden is de VENNOOTSCHAP onder de firma T GOEDEWAAGEN en ZONEN gevestigd te Gouda tot het drgven van Commissiebandel in Effecteir in Geldzaken alsmede in Suiker oorspronkelgk tusschen de Heeren TOBIAS GOEDEWAAGEN PIETER GOEDEWAAGEN ToBiAszooN en KABEL GDSTAAP GOEDEWAAGEN bestaan en na het overIgden van den eertcn tusschen de twee laatsten voortgeduurd hebbende ONTBONDEN gerekend sedert 1 Januari 1885 Zullende de vereffening plaats hebben door den eerstondergeteekende en deze bevoegd zgn de zaken voor eigen rekening onder denzelfden firmanaam voort te zetten P GOEDEWAAGEN Tz K G GOEDEWAAGEN mimi mm Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 24 FEBRUABl 1885 des namiddags ten 5 nar in de respectieve schoollokalen de HALFJAARLIJKSCHEINSCHBIJ VING zal gehouden worden van de Leerlingen wier plaatsing op de Openbare Scholen met 1 April 1885 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aaaplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas De Secretaris Mr J FOBTÜIJN DROOGLEEVEB Gouda 10 Februari 1885 met CHEMISETTES STAAND en LBGOBND BOOBD A VAN 08 Az Kleiweg E 73 Men lette op de V 0 O K 3D IE E Xj I O E VOORWAARDEN VAN DIRINSTNËMING VOOE HET Leger in Nederlandscli Iiidië omschreven in gedrukte mfededeelingen iiè gratis Terkrflgbaa zgn bij het Departement van Kolo 4K te s Oravenhage en vootts b alle rgemeesters NEDERL BOÜWVEREENIÖING g evestigd te GOUDA De gewone JAAELIJKSCHE VEBGADEBING voor Aandeelhouders tot het doea der Rekening over 1884 zal gehouden worden op DONDEBDAG den 19 FEBRUABl 1885 des middags ten één uur in het Koffiehuis DK Harmonie op de Markt te Gouda DE DIRECTIE J E FONDSENMAEET onder Redactie van J B IE O EL Pry 8 per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlgke nommers 0 25 Inhoud van No 11 van 7 E ebraari 1885 Mexico Du Moiatfi Fort Dodge SpoorwcgmutKhsppy Beun Ovet ZKiht Bioben eo HDiteDUodgcbe berichten Tvrkache Tinanci9i Effyptttche Financtm JtuMStsche Zutdteeitelyk Spoorwegm Atlantic Pacific Spoorwegmtj Buffalo New York fhtladelpMa S M i Ilbnou Centraal SpooTKeffmaafichapptj louisvtlU Nashville SpoorwegnuMt NeKYorh Ontario Wettem Spooiieegmaattchapptj NewYork Penniyhama Ohto S M Unton Pacific Spoorwegmij OntvaogsteD van Spoorwegeo Ndteeritigen te New York Niet oflacied erbandelde fondien Reute en Divendbetaliogen Laattte BenchtcD Correapondeutie Uit lotingen Men Abonneert zicb bg het Bnreel van De Pondsenmarkt ter boekdrukker TaoGSUKOEDERS HOITSEMA te Rroomgen en bg alle Boekhandelaar en Foitkantoren ADVERTE TIEI in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekbandelaar A BBINKMAN te Gouda Genezing van Heeschlieid door middel van de zoo gunstig bekende Rjjnlandscbe Druiven Borstboniij van W H ICKENflElMBB te Mainz Ngmegen WelEdele Heer Ik moet U by dezen mgn hartelpen dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesch Borstbonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige beeschheid genezen Met dankbaarheid verblgf ik V DEd Dienaar J HENDBIKS Sijnlandsobe Drulven Borstbonig alleen echt verkriigbaar in flesschen a fl 2 S 1 en a 65 Cent voorzien van capsale met nevenstaand fabriekstempel te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bfl J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot Stolwijk bg C G V d Berg Openbare Bewaarscliolen Op DINSDAG 24 FBBBÜABI 1885 des namiddags ten 5 uur zal in de beide scboollokalen de INSCHRIJVING worden gebonden van kinderen wier Plaatsing men verlangt met ingang van 1 April 1885 op de U en 2 Openbare Bewaarschool Voor nadere byzonderheden raadplege men da aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwfla De Secretarie Mr J FOBTÜIJN DBOOGLEEV ER Gouda 10 Februari 1885 Men verlangt te Goada liefst direct te HUREN een h TT I s op besten stand gesobikt voor eene nette DÉTAILZAAK Opgaaf van pr js localiteit en stand worden iogewaoht onder letters 8 O A aan bet Algem Advert Bureau van NUGH VAN DITMAR Amsterdam Nfc HH Bleekers en Particiilieren worden gewaarschuwd toor het in dienst nemen van de Wed ca GRAAF geb iovovhv welke m i door Mejott TEB8CHEGGET zal gerecommandeerd worden Donderdag 12 Februari wordt zg door mg ontslagen Verder onderzoek in te winnen adres J W VAN KROGTEW Bleekerg cBlïijknbdbo te Voorburg PM MA TFABTH Co Frankfort a M IJzergieterg en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als Specialiteit Ol 1 volgens otroosnijders r m volkome ne constructie iedere grootte tot billgke prijzen Reeds geplaatst 23 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prijscouranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in Nederlandsche taal nnnfTr ni RADIKALE OENEZINO awerkineDd ordt DtlltU llllli cereengekomfn voor ten bepaalde pryi betaalbaar na tenezinii Daartoe rijn 20 knmrrs Ier beachlkkiDK der pa ienten leiteld w ABRSEGEHS Heelmeeiter an breuken GnorNrillT 36 Ie ABTwtBPïic Snelpersdmk van A Bbi ïkman ta Gouda Vrijdag 13 Februari N 3196 GOÜDSCHEMÜRANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ven dobbers en door peliraft naar aal en paling h van de visaoberg met de gebbe om kleine viaohjet te teheppcB tot aaa voor döbbera Het vitichen met knilnetten waaronder ook bebooren ankerknilen en Blaalboorarn ia van 3 41 i 7 oni ferbodeii de kooiliadea tallen hou kooieenden in dit jaar moeten opdnitan f opbokken van 7 Maart tot en met 25 April en voa 6 Jali tot de opening der jacht op waterwild Het Bitvoerend eomitd der ten vorigen jare te Amaterdan gehouden latamalionale Landbonwtentoonalelling heeft de rekfaing en verantwoording vaatgetteld die daarna daM de eommisaie is goedgekeard Da oatvaagtten badfeoféa 248 285 de uitgaven 248 U8 en bet batig aaldo 87 Aan eatr eldea weidHi ontvangen ƒ 63 308 en aan versehillende aabaMita ƒ 190 231 Onder de nitgaven komea voor aan alallen teolen ent 60 802 veevoeder 18 457 prijzen ƒ 265 koalea van het beatuar ƒ 8847 koeten van de jury en van bet diner 52ï Omtmt de itranding ap dea Botenden Bol van den Engdaebaa aeboaiiar lfar7 Emma kapitein Uarriton meldt tam ait Mieawediep da volgende bijtonderfcedcB Da t lw to t Stad Aaialardam vailiak na kct bokaad woadaa der atraading met da Nddingbool op aleaptMilr aaar de plaato dea aabeiU oa l tracbla t bcmaaning te radden Data had echter taeda ct in nood verkeerende ebip in ten stoep vaiifitn daar men tick aan boord van dan lek gavMden teboener niet meer veilig woonda In dit nqka vaartuigje waren eveawal la afcipbwablNa a a ai aaOiiir taar kat aiat tegm de woedeoda daaealcn baitfasd waa Gelukkig werden lij nog intijda ontdekt door de bemaoaing van een baringviel tebipper Th Bgkert welke zioh in da nabybeid bevond Door de vlet werden tg opgenomen en bakenden alhier aan wal gebracht Van aebip en lading lei denkt men weinig of niet te kannen bergen Zondagmiddag kwam langa Halfweg een tilbury waarop twee penonen ttten die tamelgk veel ge dronken bleken la kebbea a Avondt half S kwamen tij van Haarlem terug en tallen na een half uur de temgreia naar Amaterdam voort maar drie kwartier later kwam een der twee te Halfweg weerom en beatelde een rjjtnig om naar Amalerdam gebracht te worden wat geaohiedde 3 aandag middag werden bel paard en de tilburjr benevena de hoed van den tweeden peraoon uit de trektaart opgeviaobt Men ermoedde natuurlijk dat de tweede penoon wat verdronken wat gisteren bewaarheid werd toen men ait de vaart hel lyk opbaalde van den 21 jarigen W C uit Amsterdam Zgu makker die tiob naar Amaterdam liet brengen en van t geheele geval aiela repte is in arrest genomen Seen andere bijtonderheden tg n aan bet Iq k opgemerkt dan dat nu een ring een aleen werd vermist en hel hoofd gedekt was met eeo doek waaruit menafleidt dat de verdronkene den hoed reeds kwjjt was i66t bel rijluig te water raakte Aan de sporen is voorts op te merken dat bet paard aobternit te water gegaan i Aan de predikanten Teraooy Apèl en Laurillard te Amsterdam die oa eerst geruimen tijd van wege den kerkeraad in het Bargerweeshuis godsdieost onderwgs hebben gegeven aldaar sedert 1866 als vaste predikanten waren aangesteld is onlangs door de Regenten van dat gestiobt ontslag gegeven en wel eervol en met dankbetuiging voor de beweien diensten De aanleiding tot dit ontslag vinden wg in een ingeionden stuk in De Bertorning aldus vermeld Gelgk bekend is ontvingen genoemde predikanten van de bun door den kerkeraad toegeweten ouderlingen een aohriftelg ke weigering om hen bij de aanneming hunner leerlingen te adsisteeren Daarop riepen eg de ouders en voogden der jongelieden samen om tioh met dezen te beraden over de thans I te volgen gedragsign Vooraf echter wenaohten tg r eene samenkomst qiet regenten te hebben die bun welwillend werd toegestaan Deieo deelden tj het feit der weigering mede waaruit voortvloeide dat de aanneminf thans onmogelijk op de gewone wgze plaata kon hebben Zij weten er op dat de regenten daardoor telf in een moejelijker positie geplaatat werden don de andera der jongeiiedea die zioh ten overstaan hunner kinderen vrger bewogen en dezen mee een alem konden laten uitbrengen maar noemden Ie gelgk een en ander op dat door de regenten in overweging kon genomen worden Mochten echter hunne personen bij de te nemen maatregelen in den weg ataan dan boden zij bnn ontslag aan Zg meenden natuurlijk dat van dit als ridderlijk erkend aanbod elechta dan gebruik gemaakt zon worden wanneer geen andere nitweg mogelgk of raadzaam bleek Daarna had de samenkomst met de ondera en voogden plaats doch de regentedf oftcbooo oitgenoodigd waren er niet bij tegenwoordig en teekesden evenmin In hunne qnaliteit bet bij den kerkeraad in te dienen protest tegen de onwettige weigering der ouderlingen Zij hielden ook geen nadere aameokomsl met de predikanten rn toen een van dezen geheel ongezocht gelegenheid vond een der regenten over de hangende zaak aaa te spreken waarbij hij o a nadruk legde op den reeda gegeven wenk om de aanneming in het weeabaia uit te alellen daar tock de betrokken jongelieden tot 10 Mei 86 in het geatichl gehuiaveat bleven verwachtte hy niet aodera dan dat die Regent het door hem ontvangen Hebt in de vergaderzaal zon doea acbgnen Heeft hg dat gedaan dan bleek het onvoldoende om de dniaternia ta verdrgven want zie I reeds den volgenden morgen ontving die predikant de offieieaae aededeelinc dal de heeren ontslagen waren apoed gevolgd door een officieel schrijveo hierop ueerkoniende dat het gevraagd ontslag was aangenomen eo den heeren inmiddela verzocht werd hun voorbereidend onderwga ab aaar gewoonte te geven om dan later den wgkpredikant da Adriani te verzoeken tiob met de aanneming te belatten De intender van deze möiedeeling voegt er nog o a bet volgendr bg Welk eene onwaardige bebandeling van predikanten ala Apèl en Laurillard dia tal van jaren in de meeat vriendschappelijke verhouding tot de regenten stonden Zonder hen nader te hoaren om bun raad in te winnen of op het reeda gegeven advies met ren enkel woord terug te komen wordt hun ontalag eenvoudig thuis gezonden zjj worden op eene loagelaten door mannen die hen zoolang mogelijk tegenover het drjjven eener uilerat ondraagtame pang hadden moeten ttennen Of waa bet door hen gegeven onderwijs ook in de schatting van heeren regenten te krtterach om langer neduld te worden Doch waarom dan loovele jeugdige zielen too vele jaren aan het verderf prijs gegeven Maar neen I Regenten betnigden steeds hunne tevredenheid over dal onderwijs en spreken dal ook nog in den ontalagbrief onverholen uit Dr H J Belt noemt in de Jmslerdammet onze tegenwoordige partijvorming door en door onlogisch en beschouwt dit als de reden van de onmacht der verschillende partüen Thorbecke noemde het in tijne bgdrage lot de hertiening der grondwet onledelgk en aen schreeuwend onrecht de kerkgenootschappen is twee klaaaen te verdeelen tioh jegens die van de eeae klasse te verplichten tot voortdurende beuling van hetgeen tg op een willekeurig gekoten tgdstip uit s lands kas genoten en tich van de andere af te maken met een ktmiun Over hel oogenaamd verkregen recht van de kerkgenootschappen der eerste klasse had hg tioh in de aanteekening op de grondwet reeds Verklaard Onder de anti revolutionnairen tgn er die ten opzichte van dit alles met Thorbecke meegaan Onder de liberalen zg n er die al dat onrecht maar willen bestendigen Zelfs zijn er onder de anti revolutionoairen die begrgpen en erkennen dat het onrecht is menschen tot geeuerlei kerkgenootschap behoorende voor eenige kerkgenootschappen H doen betalen Zulke auti revolnlioooairen vind ik zeer liberaal In tiJne Froere tot herziening der grondwet liet