Goudsche Courant, zondag 15 februari 1885

Woensdag 18 Februari 1885 N 3198 60UDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Voortzetting der Groote Voorjaars Opruiming ZOVEBE FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDKAOX k J 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter Atzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatiön kan gescbieden tot éón uur des namiddags van den dag der nitgave Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zalbyTei I ling en afslag op WOENS DAGEN 25 FEBRUARI en 4 MAART 1885 telkens des voormiddags ten 10 are te Lehkerkerh in bet Logement db Obootg Bobb in het openbaar naar plaatselijk gebruik VEEKOOPEN EENE BOÏÏWMAlTSWOiniTQ benevens diverse perceelen Wei Hooi Bouw en Griendiand Dijk Weg en Water onder de Gemeente lekkërkërk ter grootte van raim 14 Hectaren 18 Aren 41 Centiaren Behoorende tot de nalatenschappen van de EchteUeden P H vas BLANKENSTBIJN en R P COLUN En zulks io zoodanige perceelen en op zoodanige voorwaarden als zal worden omschreven bg gedrukte Notitiën welke 8 dagen voor de veiling verkr gbaar zullen zijn ten kantore van genoemden Notaris TEIJINCK terwgl verdere inlichtingen mede zgn te bekomen ten kantore van den Notaris J P MABLSTEOE ïe Bergambacht D ames Vraagt haar die zich de AmeHk Knipmethode hebben aangeschaft en eigen gemaakt hoe nuttig praktitch gemakkelijk enz die methode is Prgs der methode compleet 8 Prga per les ƒ 1 bö G M HOOFTMAN Te Koop te Gouda een kapitaal ÏFrjVKi iffï XS waarin sedert jaren een MANÜFACTÜÜRZAAK met het beste succes is uitgeoefend staande aan de Markt Hetzelve bevat ruime WINKEL verscheidene KAMERS ruime ZOLDERS KELDER KEUKEN BERGPLAATS met POMP en GASLEIDING daarachter een groote TUIN ter dubbele breedte met een vr en gang naast het huia en achter uitkomende aan het water Te bevragen bg den eigenaar Gouwe C 62 te Gouda Snelpersdruk van A Bkinkhait te Gouda Openbare VrUwillij e Verkooping te REEUWIJK in de herberg van VERKAIK aldaar S2ui un tj ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinaveen ten vei zoeke der Erfgenamen van de We D VERMU op Woeuëdag den 18 Februari 188S s morgens 11 ure van 9 HECT 62 AREN 80 CENT gelegen binnen de gemeenten ZWAMMEEDAM en HEEUWIJK op Broekveld r avenbroek en Vettenbroek in yyi perceelen in billetteo breeder omschreven Betaling op deu 15 Maart 1885 directe aanvaarding Nader onderrictt geeft Notaris MOLENAARgenoemd f Eeue florissante winstgevende en sedert jaren gevestigde Zaak in Koloniale Waren enz in eene der voornaamste havensteden der provincie Z Holland wordt ter overname aangeboden doordien de tegenwoordige Eigenaar stil wenscht te gaan leven Het Hnis op uiterst gunstigen stand staande is nieuw flink groot en biedt ruimschoots ruimte aan om er desrerlangd eene SIÖARENFABRIEK of iets anders bg in te vestigen Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven onder letters B E Z aan het Alg Adv Bureau van NIJ6H van DITMAR te Rotterdam M EZTEACT Analyse van Dr L E 81 M P L E beëedigd Scheikundige te Keulen Zuivere MALZ 21 50 pCt ALCOHOL 2 52 pCt ASCHSOORTEN 0 54 pCt MALZ BIER prgs per 6 flessohen 2 85 Gecondenseerd MALZ EXTRACT voor kinderen per flacon 1 20 Verkrflgbaar bg Wed P J MELKERT te Gouda k T Croedewaagen en Zonen MARKT naast DM WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 i 4 J daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in rass fondsen a S j j belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Va ö fondsen boven de 30 j Vi 7o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup f 0 05 I pr roebel 0 01 pr frslOO 0 20 dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg op nieuw zgn heeft betrokken hoopt door beste Compsumtie en goede bediening het vroeger in hem gestelde vertrouwen zgner Stadgenooten weder waardig te worden D BEGEER Heerenkade te Gouda WITTE LICaÏB Glacé HEEREN en DAMESHANDSCHOENEN A van OS A Kleiweg JB 73 Ondergeteekende heeft de eer het geachte Pabliek attent te maken dat fgn ATELIER geopend is speciaal itagericbt tot het maken en repareeren van Schoenen en Laarzen met GUXTA PKBCHA ZOLEN volgens Engelsche methode C DE ZWART Vogelenzang No 87 NB Als het bovenleder gebarsten is wordt het onzichtbaar in orde gebracht Een BEJAARD MAN op een dorp nabg Gouda vraagt eene UEIS HUIMBSTES tusschen de 30 40 jaren van de P G die het huishouden geheel op zich kan nemen Adres franco brieven onder No 1080 aan den Uitgever dezer Courant KIPPEl yOEK Gezonde KLEINE TARW per 100 KG 6 40 vermengd met MAÏS n GERST per 100 KG 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door Stolwijketiluie R SLtiGl O S 3D van PAARDEN en RUNDEREN te koop gevraagd contant Aanbiedingen onder motto cBlosd bg de Heeren NIJGH van DITMAR Rotterdam De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 17 Februari 1885 Zondag 21 Juni lal in deie gemeente door de Botterdanitche Poaldniten Vereeniging Prt Potria en wedfloohl gehouden irarden De afdeeling Oond van het Ned Oad Genootaobap lal op Maandaft 23 Februari des avondi te half acht ure io een der talen van den heer Hardgier fergaderen BehaNe bet jaarferalag ran den Secretarie tgo de volgende punten op de agenda geplaatst 1 Uw onderwya moet diuiplioe ign in te leiden door den Heer de Ven i De oBderwqter kan cijue leerlingen eigenlijk weinig leeren hy kan niet veel meer does dan den eg vüien voor verdere atudie in te leiden door den Heer Willen Hedtfi nacht tea OBgevcer 8 unr tijn bg de heereu van Vrenmingen en van de Paroordt op den Kleiweg alhier winkelruiten ingealagen De politie doet ondenoek Van Zondag op Maandag nacht heeft men bij den landbouwer A Spruit te Haaatreoht uil een geeloten uhunr na het verbrijielen ran eenige glaanilten eenige kippen en konijueo geatoleu Ia de giateren gebonden zitting der Tweede Kamer ia bepaald dat Woenadag ten I ure de Alg beacbouwingea over de Staatab rooting tullen beginoeu Oleteren liep op bet traject ran den HolIandidtBa poorweg Amtterdam Botterdam als proef een extratrein die deten weg in 1 uur 13 minuten moeat afrijden Omtrent den toettand det Koninga deelt de Haag ohe correapondent der N O Ct het rolgende mede De gunstige berichten omtrent s IKonings gezondheidstoestand die ik u na de verontrustende rerBchiJDselen ran den laatsten tyd geren kon houden gelukkig aan Te betreuren is het intusschen dat Z M ondanks bet gebiedend roorscbrift ran tyn lyfarts en ook ran den Carlsbader geneesheer dr London geen opgewektheid geroelt om i jn paleis te rerlaten en ran de rcrkwikkelijke bullenincbt te genieten Z M wandelt zelfa niet in den tuin Tot roor weinige dagen althans zat hiJ geregeld by den fel brandenden haard met een plaid orer de beenen en klaagde steeds orer koude zoo telfs dat by den beeren ran de hofhouding die hem bezochten erenceer een dekkleed meende te moeten aanbieden Maar orerigens is Z M welrareud waartoe rooral ook bijdraagt de omstandigheid dat bij sedert eeoigen tyd heeft opgehouden te rookeu De roorttellen tot grondwetsherziening kunnen weldra de Tweede Kamer bereiken want het antwoord der Begeering op de uitroerige bedenkingen ran den Baad van State is reeds gereed Het roornemensohiJDt te bestaan ook het rapport ran den Baad aan de Tweede Kamei orer Ie leggen ai Uit den jongsteu jaargang ron den Gymnaslenalmanak blijkt dat Nederland thans 197 gymnas iekyereenigingen telt die orer 96 plaatsen zyn rerdeeid Daarran komen 18 in Friesland 16 in Groningen 3 in Drente 14 in Orerijsel 19 in Gelderland 13 in Utrecht 47 in Noord Holland 44 in Zuid Holland 4 io Zeeland 8 in Noord Brabant ea 11 io Limburg Amsterdam en s Gnirenhage staan met 16 aa 13 G V aan het tuwtd der 95 piaaUen terwijl Botterdam de grootste O V 130 werkende leden ieeft Als een belaogryk teeken des lijds dient vermeld te warden dat er na reads t damea gymnastiekrereenigingen zyn Door den In luit Vu Oorknm ran het 2e reg inf Ie Maaalricht ia een gewyeigde ransel met daaraan verbonden patcoentakjaa alsmede een sienw model patrooutateh niigerooden Bij dete ranselwordt de rol eirkeiagewijze orer en bjjna tot de uiteinden ran den ranael aangebracht en daaronderop elk der beide zijden een blikken bas met deksel ieder inhoudende 30 patronen berntigd De aldus gewyzigde ransel heeft het rondeel dat hy den drager minder drukt dan de tegenwoordige De pathtontoscfa die voor aan den koppel bereatigd wordt berat insgelyk 30 patronen mede in een blikken bus Bansel en potroontasch tyo aan d goedkeuring ran den regimeuts oommandant oml warpen die aan den Inil kolonel Menter en de kipts Stokhuyten en Van Moll heeft opgedragen er rapport orer uit te brengen Iemand uil Groningen die zich jarenlang met rischraugst op de binnenwateren heeft beziggehouden schryft ona het rolgende In de laatate jaren klaagt men steen en been orer het terminderen ran dec rischroorraad in binnenwaleren Gedep Staten bepalen de opening en sluiting dier ritscherij en aohryren de soort ran netten roor waarmede garischt mag worden volgens de wel ran 1852 Unr bij het sluiten ran de risscherjj laten Oedep Stoten de palingrangit opeu en het is juist daardoor dat de risch uit de binnenwateren rerdwynt Wal toch is het geral Met de aal rangt de ristehera millioenen andere kleine risschen die hy niet rangen mag en die ook geen waarde roor hem hebbeo Hy neemt tot bekorting van zijn arbeid al wat het net oplerett om later zijn rangst te sorleeren en dan de nietpaling alle orerige risohsoorteo die dan reeds gestorren zyn orerboord te werpen Art 16 Van genoemde el rerbiedt kuit op te rangen Doch wat geschiedt meestal De aal of palingrisschers zetten in den leeftyd ran de roorns hun netten fuiken op plaatten waar de rooros en andere ririerriach knit aohieten Deze plaatsen kent den risseher o a aan hel samensoholen der risschen Op die plaatsen worden de nelten dan alt met kuit bezaaid om daarna ran dat nas voorzien op plaatsen gezel te worden waar de aal loopt De risseher spreekt ran het loopeo der aal roor zwemmen Op die kuil nl aast de aal of paling irEr rolgt uit dit een en ander dat Gedep Staten ook de aal of palingvangst moeten rerbieden gedurende het tydperk dat de andere risscherij in de binnenwateren is rerboden Niet met rroege sluiting en late opening ran hel rischrecht zullen Ged Stalen de kwaal genezen die in de jongste jaren schrikbarend rerergerd is vMen mag op de binnenwateren alleen met enkele uettensoorten zegent en meer dan twee schakels zijn ADVERTBNTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adv rtentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zijn rerboden de risscherij beoefenen Honderden ja duizenden orerlrediogen ran die bepaling zijn door de beroegde macht te constateeren A r d D Men schrijft uit Goes aan de MiddtU Ct Er be staat hier eene ware manie roor oesters niet zoozeer als artikel roor comsnmtie dan wel roor apeculatie Fabelachtige winsten zijn in belrekkelyk korten tyd door A of B of C behaald loo weet men te rertellen Xa oesters te doen is eene illusie waarnaar door zeer reien uit den burgerstand wordt gestreefd ler ike is het Zeen wsche Californiè het verdronken land ran Zuid Bereland het land ran belofte de straten van het rergane Boemerawaal het terrua waar men bet goud sleehta roor hei rapen heeft Ongeloofelijk groot is het aantal Inchtkaateelen dat gebouwd wordt op den grondslag ran een tweekleppig weekdier een fondament niet minder sterk dan ran zooreel andere Ckatea x en Etpa ae Ongelukkig of gelukkig slaat de maniaoanvMae ook naar andere deelen ran Zeeland orer Toteir Noord Berelaod en Schouwen worden Dayrerig op de enorme roordeelen die Zuid Bereland uit de oeatercullnur heeft getrokken £ n dus is de tijd niet rerre meer af dal de markt orerroerd en de roordeelen gerlogen tullen zijn Want die enorme winsten bestaan zoo raak in de rerbeelding of wel ia den mond ran hen die gaarne eenige aandeelen aan den man zonden brengen Eu ons zyn rerscheidene burgers bekend roor wie het koopen ran enkele aandeelen gelijk heeft gestaan met het nemen ran een koud stortbad Orerdryring zal de klip zgn waarop de oeslercultuur dreigt te stranden en daartegen meenden wy te moeten waarschuwen Zeeland kan geen enkel middel ran bestaan missen en honderden zouden broodeloos worden door het Ie niet gaan ran de teelt ran weekdieren De lasfchenkamst van den Pruisischen Landdag zal worden ingeroepen over een geschil dat orer het beheer ran de staatsschuld gerezen is en dat loopt orer een bedrag ran 80 centen en orer één sleutel Bij het onderzoek ran de rekeningen der administratie ran die schuld ia nl gebleken dat door het rerwaarloozen ran breuken bij de becyfering ran schulden der ingelijfde prorincien Hanorer Nassau en Frankfort op een geheel bedrag der slaatsBchold ruim 31S4 mtUioen mark een nadeelig rerachil ran 1 mark 36 pf is ontstaan Dat rerschil moet nu worden in rekening gebracht opdat blijke dat het Pruisische rolk die aaozienlyke som minder schuldig is dan de administratie heeft opgegeven en het krediet ran den Slaat er niet onder lyde Een tweede ontdekking welke de commiasie ran onderzoek heeft gedaan betreft een sleutel Het ia nl gebruikelijk dat afgeloste obligatien der schuld na afgestempeld te zijn worden geborgen in een kast die rolgens de wel twee sleutels moet hebben waarvan de een berust bij een lid der hoofdadminittratle roor de schuld en de tweede by zulk een lid ran de schulddelging Nu beeft de kast echter drte sleutels en die derde is in bewaring gegeven aan een ondergeschikten ambieuaar bij de administratie der staatsschuld Daartegen is nu de com missie rau onderzoek opgekomen zy verlangt voor bewaring ran den sleutel hooger geplaatste handen I Maar aan dien eisch i niet roldaan en nu moet de rerlegenwoordigiug er in gekend worden De Köln Z geeft den raad hel derde slot weg te nemen dau is de quaetlie dadelyk uit de wereld 1