Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1885

885 Vrijdag 20 Febroari j aiQg 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GEMAAKTE OITDEHGOEDEHEIT na3=kelle3n OanL erliJ e3eé ACHTJACQIJETS KI DERPOi NEI HEMDEN PANTALONS en NACHTPONNEN voor DAMES en MEISJES Eene ruime en voordeelig e collectie op nieuw ontvangen Alles soliede afg ewerkt SCHEi K Z0 IIE 111 m IIIMIKI Opgfericht in den Jare i 807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IILLIOEN 6E0EN Directeur Jhr Mr C HARTSEX Jbsi Tweede Directeur JIr J P POJKTIELIF Kantoor Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËPML AGËi T DË HËËR T DRAIJËRJË S 6RAVËNQA6Ë BILLITOMTRAAT 2 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuyu Droogleever Brielle Heeren de Kanter Veegens Ddft Heeren van Rjjn van Veen en Co Dordrecht iJIeer H Vriesendorp Goedereede Heer A van Schouwen Notaris Gorinchem Heeren C de Geselaar Co sGrmenlmge Heer P J Landrjj Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zooo Schiedam P Loopuyt Co Vlaardingen Heer Paulns Kikkert Woerden G Groeneveld TABAES BELASTIMS Vrüwlllige Verkooplng ÉÉÉVÉÉÉtW tW tÉI M I De Notaris D TEIJINOK De ondergeteekenden noodigen HH Tabaksen Sigaren Fabriekanten uiti tot het honden een r Vergadering in het café Vrede Be8t bovenzaal a s VRIJDAG 20 dezer s avonds 8 nor Van de GARDE en VRIJ LANDT D G VAN VREÜMINGEN C G VAN DtR POST De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zal bjj veiling en afslag op WOENSDAGEN 25 FEBRUARI en 4 MAART 1885 telkens des voormiddags ten 10 ure te Lekkerkerk in bet Logement de Grootë Boeb in het openbaar naar plaatselijk gebruik VERKOOPEN EENE BOUWMAlTSWOimTG van PAARDEN en RUNDEBEN te hoop gevraagd a contant Aanbiedingen onder motto Bloed by de Heeren NIJGH van DITMAR Rotterdam mimi SDHOLËïT Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 24 FEBRUARI 1885 des namiddags ten 5 uur iu de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de Leerlingen wier plaatsing op de Openbare Scholen met 1 April 1885 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande jerwezennaar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toepcht op het Lager Onderwijs De Secretaris Mr J FORTüIJN DROOGLEBVER Gouda 10 Februari 1885 benevens diverse perceelen Wei Hooi Bouw en Griendland Dijk Weg en Water onder de Gemeente LEKKERKERK ter grootte van ruim 14 Hectaren 12 Aren 41 Centiaren Behoorende Hot de nalatenschappen van de Echtelieden P H van BLANKENSTEIJN en R P COLIJN En zulks in zoodanige perceelen en op zoodanige voorwaarden als zal worden omschreven by gedrukte Notitiën welke 8 dagen voor de veiling verkrijgbaar zullen zyn ten kantore van genoemden Notaris TEIJINCK terwjjl verdere inlichtingen mede zijn te bekomen ten kantore van den Notaris J P MAHLSTEDE ieBergatgibacht Zaal KUNSTMIN op Zondag 22 Februari iSö ten voordeele van de Vereeniging tot ondereteuning van hulpbehoevende gepensionneerde OnderoMcieren en Minderen van liet Ned Leger te geven door eenige HH DILETTANTEN uit s Haoe met belangelooze medewerking van de Muziek der Gomdtthe Schutterij 1 in Ie antichambre van den Minister Dramatische Schets in één Bedrgf De Schildwacht Vögl Des Zangers min P Paalwïns De wedstrijd in het reciteren J C v d G De Schipbreukeling FrakpoisCoppéb Een bedrogen Zanger Theod v Bdeen Tot slot U I T O E FL O TE IT Karakterspel in één Bedrjjf door Abhot d Aanvang 7 j uur precies Pryzen der plaatsen Ie Rang 0 99 Leden ƒ 0 75 2e Rang ƒ 0 49 GEVRAAGD met MEI of eerder eene nette DIEÏÏSTBODE in een klein gezin van de P G en die een Burgerpot kan koken Werkzaam tot s avonds 8 uur Honderd gnlden loon in bet jaar Adres onder No 1078 aan het bureau dezer Courant PH MA YFABXM Co Frankfort a M IJzergietery en Fabriek van LANDBOUWWERKTüIGEN fabriceeren als Specialiteit volgent nieuwste en meest volkome Stroosnijders ne constructie iedere grootte tot bil ke prgzen Reeds geplaatst iSooO stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en pryscouranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in Nederlandsche taal fil FONDSElTMAEEr onder Redactie van Cr BIECa DBL Prjjs per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke nommera 0 25 Inhoud van No 11 van 14 Februari 1885 New York Ontario Western Spoorw en maat schappij Canndiaii Pacific Spoorwegrnaatachappy fieurs Overzicbt BinneD eu BDitenlaailsche berichlea Gemeente Mffn incht Havemtoombootdienst Hongaarsrhe Ttnancten EgyptisckeTtnancten Feruaanie ié fmancten Groote MaatacAapptj derRussïicke Spoorwegen Turkschf Zutdwettehjke Spoorwegmaatschappij De Pacific Spoorwegen en de regeenng derVcreeenigde Statvn Buffalo New York Fhüadelphia Ml New York Lake Erte k Western Sp m Louiamlle Nashpille Sp mij Oregen Cahforma Spoortcegmtj Wabaah St Louis Si Pact c Spmtj Ontvangsten v a Spoorwegen NoteeriDKeo te Nevt York Nietofflcieelrerhaodelde fondsen Laatste Berichteo CorrespoDÜeutie Uitlotïngen Advertentien Men abonneert 2ich by het Btireel nn l e Fondsenmarkt ter boekdrukkerg vanGEÜKOEDUlS HOIfSEMA te GroniDgen en bg alle Boekhaiidetoars ea Postkantoren Chem fabriek van H von Gimborn te Emmerik a d HAtjn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 BORSTPASTILLEN In zakjes a 15 ola eci iii dousjes il 30 en 50 cents SLIJMMAAGPILLEN lu lousje met 0 pillen 25 cenia TEER CAPSÜLES Ia flacons met BO capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Oouda L SCHENK Goudu Wed WOLFF Zoon Schoonhomm Snelpersdrak van A Bklnkman te Gouda vertaalrecht Het door de regeering met Dnitscbland gesloten tractaat wsarbg twpaald wordt dat voortaan geen Daitacb werk zonder toestemming Tan oen schrgver of uitgever zal vertaald mogen worden trekt terecht de algemeene aandacht ook omdat het een eerste stap is in eene richting die voor het intellectneele leven van ons volk bedenlelgk worden kan Er bestaat tochgeene enkele reden waarom te eeniger tgdaanFrankrgk of Engeland zal worden geweigerd wat aan Dnitachland ia toegeitasn Wordt het dna regel dat het vertalen ten onzent aan banden wordt gelegd dan kan het gevolg zgn dat goede lectanr zeldzamer en aldns de gelegenheid voor ons volk om zich te ontwikkelen en op de hoogte te blgren van de litteratonr der omliggende landen minder gnnitig wordt Het debiet van boekwerken is in ons land niet groot daar het gebied waar onze taal gesproken en gelezen woitlt byzonder klein is Eene eenigszins aanzienl ke schadeloosstelling aan een acfargver ten einde zich het vertaalrecht van zgn werk te verzekeren kan dns spoedig leiden tot zoodanige stg ug in de prgzen van vertaalde werken dat zg voor het groote pnbliek onbereikbaar worden Nn is het wel waar dat er bg ons te lande betrekkelgk veel lieden gevondsn wordan die vreemde talen aanleeren maar de meesten brengen het niet zoo ver dat zg zonder moeite een Fransch Dnitsch ot Engalaeh boek kouoen lezen terwgl de groote mawa der bargerg toch steeds alleen nit vertalingen kennis nemen kan van hetgeen de bnitenlandsche pers goeds en schoons oplevert De ontwerpers van het tractaat plaatsen zich op het standpunt dat de achrgver van een boek evenals de nitgever is een indastrieel ondernemer het xt is das een handelsprodnct waarvan de eigendom ook door internationale overeenkomst behoort te worden beschermd Dit standpunt is niet volkomen jnist In den regel is het schrgven van een boek geen loutere speculatie de autenr heeft meest de bedoeling beschaving en verlichting te verspreiden de wetenschap vooruit te brengen of te popnlariseeren in één woord een boek is voor een schrgver een kind des geestes waarin hg de vracht van zgn denken of zgn gemoedsleven nederlegt omdat hg daartoe den innerlgken drang gevoelt omdat hg behoefte heeft zgn medemenseben deelgenoot te maken van de resaltaten van zgn wetenschappelgk onderzoek of van de scheppingen waarin zgn studiën en indrukken lielichaamd zgn Wel ontvangt hg daarvoor zgn loon doch dit is in den regel niet in overeenstemming met den arbeid die aan het werk is besteed Een goed boek is dus eene goede daad en tegelgk een product dat zekere handelswaarde vertegenwoordigt Dit dubbele karakter is zoo in t oogvallend dat de wetgeving van alle volken er op gelet heeft Nergens blijft hel kopgrecht ten eeuwigen dage de eigendom van den schrgver of zgne rechtverkrggenden Meestal wordt het eigendomsrecht op een boek beperkt tot het leven van den schrgver en een zeker aantal jaren na zijn overlgden De gewone eigendom is niet aas dergelgke beperking gebonden Bezit een huis een stuk land en uwe kinderen en kindskinderen na u kunnen het voor altgd behouden of hun rechten zonder voorbehoud aan een ander overdragen Maar schrgf een boek en de eigendom geldt slechts voor een beperkten tgd Dit komt omdat de wetgever begrepen heeft dat boeken den algemeenen toestand der maatschappg knnnen Verbeteren zg zgn een uitnemend middel tot Volksbeschaving en voArnitgang Hoe meer degelgke werken venpreid worden hoe meerzg worden gelezen boe grooter winst zg aiwerpen voor het algemeen Ia het belang dus der maitschappg beeft mea een formule gezocht Om de belangen der sebr vers te doen samen r n met die van het pnbliek en daarvan is wettelgke reeling n bet kopgrecht het gevolg geweest Een beroep dns op M eigendomsrecht des schrgvers is niet atdoende Men kan ran oordeel zgn dat het honorariam hetwelk den schrgver in zgn eigen land reiz erdit hem voldoende moet zgn omdat de agmaardige toestand van ons land niet veroorlowi hem daarboven nog zekere voordeeien te verzekeren Het belang van ons binnenlandsch lezend pabliek moet bg onze regeenng zwaarder iragen dan dat van den baitenlandscben antear Tem daar het hier geldt eene overeenkomst tnaachefi twee Tolkeo waarbg das d voordeeien nit het tractaat voortspruitende voor beide partgen ongeveer gelgk moeten zgn Dit is na het geval voltrekt niet oadat de bevolking der beide landen zoo ver oitéenloopt Het aantal Daitsche boeken die voor vertaling in aanmerking komen is nataurlgk eenige malen grooter dan de Nederlandsche omdat het aantal Dnitsch sprekenden en schrgrenden eenige malen grooter is dan dat onzer land en taalgenooten Het belang van Duitschland ia derhalve veel meer in t oog gehouden dan het onze Owrenbovan komt lMbl iis voor dat er hier meer wordt gestreden voor de materieele belangen van M Dnitschè uitgevers dan van de Dniteche schrgven In den regel dra de aateur bg het verschgnen van zgn werk zgne rechten voor eene bepaalde som over aan zgn uitgever en deze zon dus in de meeste gevallen de schadeloosstelling ontvangen die vóór bet recht tot vertaling zou moeten uitgekeerd worden De vraag is dos eigenlgk of de Duitsche boekhandel met zgn nitgestrekt arbeidsveld inderdaad zooveel nadeel Tgdt door de vertaling van de werken die zgn pers verlaten dat daarvoor eene proefneming noodig is die op groote schade kan uitloopen van de massa der Nederlandsche lezers Naar onze overtuiging is er dns bg vertaling van de werken nit het buitenland geen sprake van benadeeUag der schrgvers Het zat den meesten genoegen doen wanneer hunne denkbeelden in wgder kring worden verspreid Goede boeken die de eer der vertahng waardig zgn worden geboren wg zeiden net reeds uit de innerlgke aandrift van het volle gemoed met het doel om nut te stichten en niet voornamelgk met het oog op materieel voordeel Goede schrgvers zullen zich het remis van enkele guldens wel getroosten omdat er het groote voordeel tegenover staat dat hun goede bedoelingen des te beter worden bereikt wanneer zg knnnen spreken tot een geheel anderen kring van lezers waartoe zg zelveu niet in staat zgn het woord te richten Is deze onze beschouwing jnist dan vervalt de voorname grondslag waarop de regeering zich ter verdediging van bet tractaat beroepen kan Ulgft alleen de vraag wat het meest in het belang is onzer natie wier wettelgke beschermster zg is Nu is het dunkt ons aan geen redelgken twgfel onderhevig dat het tegenwoordig stelsel van vrgdom om te vertalen wat men wil het meest strookt met de behoeften van het groote publiek De stroom van intellectueel en letterkundig voedsel die door ons volksleven gevoerd wordt kan nooit te machtig worden hoe meer vrgheid van be weging op dat gebied hoe beter Men late zich niet verschrikken door de groote woorden van roof en letterkundigen diefstal die de Dnitschè pers ons naar het hoofd slingert Het geschreven woord liebonde iets van het vluchtige en ongrgpbare dat het gesproken woord kenmerkt Spreek een nieuw denkbeeld eeo oorapronkelgke gedachte uit de hoorder maakt er zich onmiddellgk meester van en verwerkt ze als zgn eigendom Wie is in staat zgn eigendomsrecht daarop te handhaven Gelt kig dat iedereen de tot woord geworden gedachte maar voor het grgpen en verwerken heeft Zg is het dagelgksch brood voor den geest en het noodzakelgkst element voor alle ontwikkeling en beschaving Welnn een boek is de gekristalliseerde en aldus vasigeworden gedachte het kan geen kwaad dat het althans iets behoude van de vrge gangen van het gesproken woord en van het onstöfielgke waarnit het ontsproten is BINNENLAND GOUDA 13 Februari 1885 Bjj geIef eDbieid van den fcijurdag van onun Koning Willem III tgn de openbare en vele iarticaliere gebonweo venierd met de TaderUndaoh vUr Des middsgs ten 12 ore werd door hetgaroizoea parade gehouden De beer D Karing alhier ontving dezer dagen van ket Omnilé der ia 188i te Amsterdaa gehoadea Intamitioaale Ltudbouirtentoonslelliog een herinae ringamedaille voor de bekroonde door hem gedane inieading Door het kantongerecht alhier werden gisteren zet kapiteina van atoombooten varende tnaaches Eotterdim en Araaterdam Gonda en Leiden Gonda en Boskoop en t Hertogenboach en Amaterdam veroordeeld ieder tot eene boete van 10 galden omdat uj in de rifier de Gonire ouder de gemeente Waddingareen mrl te groote anelheid hadden gevaren Volgena de provinciale verordening op de atoomvaart in de boetemirateren in Znid Uolland van 22 October 1883 mag in de Gouire met atoombooten niet aneller orden gevaren dan 150 meter per minunt Volgena beweren der kapiteins tonden tg ticb strict houdende aan de bepalingen dier verordening veel later op de plaats van bestemming aankomen dan in de dieustregeling is aangegeven SCHAAK COKRESPONDENTIE den Haag 20stfi zet D 2 F S Goada 20ste iet D 7 D 6 Naar wy vernemec ia het etaonlwerp tot heniening der kieatabel looals het thana by den Baad van Slate in ondertoek ia in eniiele onderdeelen belangrijk gewijtigd Amsterdam Botterdam en a Gravenhage knjgen ieder een afgevaardigde meer Steenwijk wordt een dubbel district en voorts worden Breukeleo Bergen op Zoom Zaandam en Apeldoorn boofdplaataen van nieuwe districtea N A Ct Dinsdag werd den bnrgemeester van Boskoop den heer H Le Coultre die van zyne huwelijksreis met zgne echlgenoole in die gemeente terugkeerde eene feesielg ke ontvangst bereid Aan de grens der gemeente werd Z E A door eene eerewacht te paard rene feeatcommiasie opgewacht en trok ouder begeleiding van muziek de gemeente binnen In bet Hotel V d Bit werd hem door den heer HnssUm het welkom torgeroepen de eerewgn en een fraai geschenk bestaande in eene marmeren pendule m6t coupes aangeboden waarna het jeugdige echtpaar door eeo paar jonge meisjeskoreo een hartelijke welkomstgroet werd toegezongen De geheele gemeente waa met vlaggen getooid en op onderscheidene plaatsen met groen versierd