Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1885

1885 Zondag II Februari N 3S00 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Terwgl de rereeniging Bet Friiteie Rmdtet stamhoek foorldurend de meest gewenschle belangstellingen deelneming ondervindt kan dit tan Hei Paardtnutamboek nial worden gezegd Naar ht sohqnl zien de meeate fokkers er nog niet het nut ran in en meenen zij dat eene foor andere dienalea minder geschikt eworden merrie nog goed genoeg is voor de fokkerg Slechts enkele gebruiken daartoe jonge krachtvolle uitmnnleDd gevormde moederdieren en nu is het van groot gewicht de afstamming fan deze exemplaren te folgen en too eenigazius mogelgk de afsiammclingeu te verbeterea door stelselmatig de best bg elkander voegende fokdieren te paren Het bestuur fan Het Paarivf un Koophanderomlrent dëzaak en hel eêraïë wal I Saiornin Löhman roerden daarop nog het woord ttamivk doet alles wat bet kan om ook hjar da 1 1 UI 1 1 1 uociua uaaru f iiicuts unt uo o k u w tig Minister het adfies heeft ingewonnen van de Kamers OMtjgjl ferrolgens de motie Borgesius De bh Roêll AanKenerd 28 partyen kaaa Eente kwaliteit ƒ 23 a 25 tweede kwaliteit 20 i 22 Noordhollandiohe 21 i 26 Goeboter ƒ 1 40 a 1 60 Weiboter ƒ 1 20 l SO Bargerlljke Stand GEBOREN 16 Pebr Cornelis ouden P Baggert en H H Blok Jacob Simon onder J Beitachat en F IJpma 17 Fieter Johannes enden A de Brninen M J Boot 18 Antooiui en Johanna onders G P H Sonnen en J Sanden OVERLEDEN 17 Febr M A Heerkeni 20 j E W Sohuliag wed J an der Lont 74 j 18 J Bennie wed A Doornik 69 j P Tan der Klein 19j GEHUWD 18 Febr D de Jong en G Hordgk Q Sloof en C B Tognenbnrg ADVERTENTIËN BeTsUen van ee Jongen W BRÜNSOouda 18 Febr 1885 Abem ♦ Berallen van een Zoos F BEITSCHAT IJPMA Gouda 16 Febraari 1885 Voorspoedig beTallen Tan eene Dochter D W BECKINGAmhem 15 Febr 85 Dirkzwager ♦ Voor de vele hartelgke bewjjzen van deelneming ondervonden b het overlijden van onzen lieven JOHANNES betuigen wg onzen dank G IJS8ELSTIJN P C IJSSELSTIJNGouda 19 Febr 1885 van Eeuwen Voor de vele blgken van belangstelling bj de geboorte van onzen Zoon ontvangen betnigen w onzen hartel ken dank A VAN REEDT DORTLAND C M VAN REEDT DORTLAND Gouda 18 Febr 1885 van Veen DANEBETÏÏIGING De Ondergeteekenden betuigen ban harteIgken dank aan allen die bewjjzen van deelneming betoonden gedurende de ziekte en het overladen van onzen geliefden Vader Behuwden Grootvader FIETEB van de WATER en in t bgzonder brengen wg onzen innigen dank aan de heeren Van de WJSO die hem op z jn ouden dag met zooveel liefde hebben gesteund circa 9 jaar waardoor hij tot het einde toe in staat was in zgn onderhoud te voorzien J D V D WATER Gouda W VAN RIEMSDIJKFebr 1885 v d Watee Dordrecht H E VAN DOORNE Vlaardingen P VAN DOORNE id KOST en INWOlSnïTG aangeboden bij fatsoenlijke Burgerlieden voor EEN of TWEE HEEREN Adres onder No 1082 aan het Bureau dezer Courant Men lette op de VOOK IDEBLia B VOOEWAAEDEH ViiN DlËKST VKMINS TOOE HET Leger in Nederlandsch Indië omschreven in gedrukte mededeelingen iiegratis verkrijgbaar zgn bij het Departement van Koloniën te 8 6ravenhage en voorts b alle Burgemeesters Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 9 MAART 1885 voorm te Elf uren in het Koffiehuis Hakmonie tën overstaan van Notaris Mr Kist van 1 het KOFFIHaUIS eertflds genaamd chet groot Schipper8huis met Vergunning PAARDENSTALLEN en KOETSHUIS dienende als UITSPANNING bijzonder gunstig gelegen aan het Veerstal B po 134 en aan de Peperstraat S no 269 tet Gouda bevattende het Huis buiten de gröote lichte Koffiekamer onderscheiden fraaie Woonkamers drooge Kelders enz enz alles in den besten staat en van de meeste gemakken voorzien Breeder bg billetten 2 een WOONBUIS en ERF in de Speldenmakerssteeg G n 78 te Gouda geschikt om in twee perceelen te worden bewoond of Terhunrd Qlasverzekering Maatscliappij PRÜDEJNTIA te Amsterdam Agent A MORTIER te Gouda Fransche en Engelsche boffen A VAN OS Az Mr Tailleur Kleiweg E 73 ROETMAi SCHEFFERS Co te SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Uitsluitend ZUIVERE JENBVEEaiST Prijs 35 Cents per Kilo Levering in alle hoeveelheden Monsters gratis Een Jongmensch Te en JICHT EN RHUMATIEK verkrggbaar te Gouda Wed Boshan Tiende weg G IJSELSTIJN Blaawstraat Alphen L Vaeossiaü Zn Boskoop 3 GotTDKADE P Loom AN Harmeien W G KuRvisES Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater 3 Liefland Waarder Wed Boothoobn Woubrugge A df Wilde Bodegraven B G F Beinkbl Kamerik vaN Eeuwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bü M J C HAM te Utrecht 24 jaar oud een redelyke hand schrgvende en van goede getuigen voorzien zoekt in Gouda of omstreken eene betrekking als BEDIENDE in het KRÜIDENIERSVAK of andersinds er zal meer op goede behandeling dan op groot salaris gelet worden Franco brieven onder No 1083 aan het Bureau van dit Blad COMMISSARISSEN van den Straatweg GoudaBodegraven zullen op DINSDAG 24 FEBRUARI 1885 des voorm ten elf uur in het Logement Blom te Bodegraven in het openbaar voor den tgd van één jaar VERPACHTEN a de ORASOEWASSEN groeiende op de bermen van gezegden weg in vyf perceelen b de VIS8CHERUEN medeinvyf perceelen Nadere inlichtingen zgn te verkrggen bg den Notaris de RIDDER te Bodegraven De B irmaC NEDERVEEN BoekhandelateilBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen tei bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen nn jl rnit RADIKALK OËNEZINO danrkinesd wor4t DlllilJaijllt overeengekomen voor een bepaalde prijl be aaibaar na geaezin Daartoe zijn 20 kamera ter beaehikkinji der patiënten geateld VVAERSEOERS Keelraeeater via breuken GaoiliPUiTa 35 te Aktwebpib JPWIKKENO yERSrenKEHD K00RTSV4l llBUVEN0l au BLDEDARIVIOEDE BIEEKZUCHJ GROOTE ZWAKTE mvvnn WETSTAAL In fiesfloben k 1 1 80 en f 1 00 TAMARINDE BOIVBOIVS aanbeirojen Xtfta verstopping es durmede in verbaod xaaode ODgctieldheden DE TAMARINDE BONBONS aa KRAEPËLIRN HOLM tgn eeu zaivcr plantaardig tachtwerlcend gpgsrerteriog ea eetlait oiet atoreud Purgatlef in aoufiluarform aangenaam friiob van maak en zeker werkend In dooien vau 90 en 50 cents CIGARETTEN teg en ASTHMA de iiiadeniiug ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthnsa tentend verlichting In Btni raa 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplosaend en rerzaohtend middel bij HoOSt en Verkoudheid in flescbjoa a 20 cents ERAEFELIEN HOLM Jpotieieri e Zeist Depdt voor Oouda bg den heer C THIU Apotheker Waarom Failleerde de FIRMA VAN HOLTHE PABER7 Van af 23 Febraari aanstaande zal voor zoover de oplage strekt op achriftelgke aanvrage Wgnstraat 101 gratia toegezonden worden g rOpe3a Brief aan den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Edzard Jacob van Holtiie Rijks Ontvanger te Amersfoort van ANTON I L FABER voorheen Lid der Firma van HOLTHE FABER f Rotterdam Snelpersdrnk van A Brinkmai te Gouda BINNENLAND GOUDA 21 Pobrnari 188B Donderdag 26 FeUnari a it heeft de teide abonnementsvoorilelling plaata van de Vereeniging Bet NtderUmjKk Too eel De Rotlerdamwhe tfdeeling tal dan opfo ren Dk Wettioz MaN drama in 4 bedr door E Nna en A Arnould Daarin reden o a op de damea Catb Beenmani BnrlageVervoert Jeanne de Oroot en de bh Hatpeli Jan C de Vos Le Oraa en Poolman Tot nattakje wordt gegeven ëine Vekgissino blgapel io 1 badryf naar t Franiob door Koeier Paataen Daarin treden op inej Jeanne de GIroot mevr Poolnuui en de beer Jao C de Voa Oiilereuaiond had op daartoe gedane uitnoodiging van de bb Van de Garde en Vrglaad D O tan Vreumingen en C O van der PoM in het boteiÜokaal van bet Café rrede Beft rene vergadering plaats van tabaki en aigareofabrikanien lUMir aanleiding van bet onlangs ingediende wetsontwerp op den tabnkiiceijni De beer C G van der Pott opende de vergadering oiet alia aanweaigen welkom te beeten en tgn genoegen le betuigen dat loo vele belang telleiideii waren opgekomen daar bet noodig ia dat de bbrikanlea zich vereenigen om den storm te bezweren die ben of beter gezegd ona radrrlaad bofen bet faoofd bangi Spr herinnerde daarop met een rakel woord hoe reed in 187S reo dergelyk wetsontwerp ali thaua ia ingediend erracheen dat eebter geen iret werd on f erf olgent de boofdbi iogen van het tbana ingediende mede le deelcn aeajju van 12 per 100 kUo behalf e den aeeijna iMoerraablu aar laMc ia Uadea ot nik van 18 voor Iw werk iahaV van 8p voor aigaren ea aigarctteo allea par 100 kilo enz 8pr vroeg boe ia het mogeiyk dat de Miuiater tbani lerwjjl men ziob alom begvett op kunaiautige gze ia d behoefte aan werk te voortien een weliootwerp io kan dirnen dat teer vele werklieden han arbeid zal onlDemen f Wal baal hel toob of de ÜMHia al aan den eenen kant voordeel trekt uil den Toorgeatelden aoogna alt aan den anderen kant daiiende werklieden daardoor brobdelooi zullen worden gemaakt P Ën dal tocb zal het geral z n zoo het weltontwerp wordt aangenomen want dit zal noodzakelqk grooten tteUeruitganf van de fabrikatle ten gerolge hebben Nederland ia geroepen op bet gebied van den labakzbaudel eeu eente plaati in la nejtfen in de weield en werd reedi een hoofdmarkt die alt de tlapelplaata kan beichonwd waar de tabak uit alle oorden werd beeugcroerd Waarom wa dat zoo Omdat bier te lande geen drnkken le bepalingen bettouden die een gawensoble ontwikkeling in den weg stonden Spr weet alt een waattchuwend foorbeeld op bet naburig België hoe lindt 1883 toen daar een verhoogde belatting werd ingeroerd de handel ia gaan kwijnen dat o a ten gef olge bad dat twee rau de grool le fabrikanten uit Antwerpen veitrokken en tioh naar Nederland verplnalaten Spr betoogde daarop korteIgk wie eigenlgk bet meetle voordeel ton hebben fan den foorgeatelden maatregel te weten ome DhUkIu imbureit om tot het resultaat te komen dat werd hel ontwerp aangenomen de handel in om land voortaan een zeer zwaren ttrgd ton le voeren hebben foor zgn bettaan Het ontwerp moet derhalf e worden afgekeurd zoowel in t belaag fan den werkman alt in dat dtr indutlrie en van den handel en de goedkeuring een ramp worden geacht voor bel vaderland I Spr Helde daarop de vergaderingfoor eene oomroiitie b f ait 6 perionen betttande le benoemen om de rerdere leiding op licb l nemen doch op toonlel fan den heer J fan Reedt Dorlland noodigde de rergadering de drie heeren dit de oproeping deden uil bedoelde Commiiiie te vormen waartoe deze tioh bereid tuklaarden lerwgl de heer C G tan der Pott het foortiltertcbap bleef waarnemen en de heer D G van Vreumingen zioh belastte mei de fuooliën Mn Secretarii Laatstgenoemde las daarop eeu uit lebreid uittreksel foor fan het Wetsontwerp en de emorie van Tocliohliog waarna de Voorzitter llle aanwezigen in de gelegenheid stelde naar aanleiding daarfan iuliohlingeu te f ragen opmeikiiigen tt maken ent waarran echter weinig gebruik werd lemaakl De Voorzilter deelde daarop mede dat de nu te doen it zeide tpr lal wel dit zgn zich te wenden tot de Kaaer fan Koophandel te dezer ttede en dit OoUegie le kennen te geten dat het ingediend wetsontwerp alleazins bezwarend doodend foor da industrie en bggerolg een ramp foor ons faderlaiid moet worden geacht om wcHm reden de hoop mag worden uilgetprokeu dat de Kamer vrijheid zou fiudtn den Hinittrr in ongunsiigrn zin te adfiseeren Namens het Beatuur stelde de voorzitter fOor zioh in dien geest lot de Kaaiet te wenden welk voorstel mei algrmeeoe sleramaa erd aangenomen Hel adret aan de Kamer zat alk tabaks en aigarenlabrikanten iu deae gemeeat ter terkeaiog worden aangeboden Uit ferdere mededeelingen bleek dat de Miuiater de adviezen der Kamera gaarne toór 1 Haart e k wentcht te ontfangen zoodat sr eenige hsatt bg de taak il doch tefcnt dat nog airt tlle Kamera b v die te Groningen en Delft btl terzoek pm adiiea hadden ootfangCB Statan OeaeraiU Twhos Kahkk 2Uiing f n Vrijdag 20 Februari Het algemeen debat eu het debet oter de mot eBorgtsins weidt n foorlgetel De heer Scbaepman bestreed de dioblerlgke f rgbcid van den beer Lubman die fs lignutne wentokeIgkheid van grondwett herzieniag had gewaagd Fen groot deel der Kaïhftlieken tiat dit niet in EvenBin was da websob van ceusoltverlaging algemeen De mutir Borgetina bestreed Kij tierk Wal de beer Hecmakerk nu aankondifde herziening der kieatabel wat hetzelfde als KaMcgDedeed in 1877 toen eakler voor de Schoolwet HJani voor de Grond et dus uu veel gewichtiger Óe motie wat onaannrmelgk tt bad geen politiek program tot gmadalag alqAlii UnD ooi Ie doea voorkomen ifal da libnalen eea pang voraulen Dat hel Kabinet de zaakwaarnemer der Ueohtengde zou zgu ontkent h j leu itrrkste De Rechtcrtgde vormt enkel een toefainge meerderheid en wil kan noch mag portefenillea opnemen De uiting vau den beer Vau Houten over de verderfelgka Ea cliek en Sjlabna tobreef hy toe aan hel bewnatzgn dat jttiat die leerstellingen hel bett de tooiaal democralie kunnen bettrgden De heer Vermeulen bettreed ook de motie De noodiakelgkbeid tot grondwelt berzieaing wat folBtrekt niet algemeen erkend Centns ferlaging moest geleideiyk getobieden Herziening der kiettabel achtte bij wensobelgk De beer Beelaerts droug bg de Regeering aan op bezuiniging in de organieke wetten voornamelgk ten aanzien fan het onderwgs en de medische politie De heer Vau der Kaay verdedigde de motie en laakte de houding fan de orertijde De heer De Beaufort zegt dat hem de loop der algemeeiie beraadslaging zeer verbaaad heeft Het is eenigstins als in 1863 Toen was bg de f erkiezingen de lens geen Bi8schup eu Maar nauwelgks waa de nieuwe Kamer bijeen of men hoorde er niet meer san spreken Thana was bg de jongtte ontbinding degrooteleus breken met de beslaande regeling tan bet onderwgs En uu boort men er niet meer of er spreken Men loopt er over heen maar f raagt naar de beginieleii der liberale partg Doob die tgn bekend tg zgn aedert 1848 herhnaldelgk ontwikkeld en beatrtdrn En wat tg Ibant wil is dat niets worde gesobofen tusschen de herziening fan de Grondwet Dal nu herziening van de kiettabel geen ftrschuifing zou fcroortaken is niet aim le nemen Spr neemt aan dat de motie is een partgkieten fan de liberale pang eowaai de heer Sohaepinaii gezegd heeft er niet mede le kunnen gaan daar vreest spr dat zg weinig kans fan aanneming heeft Doch spr meent dat de tegenwoordige houding der Kegeering geenszins strookt met hetgeen door haar vroeger is ferklaard Blgft de Regeering echter bg het denkbeeld om thans wgziging van het kiettabel in te dienen dan meent spr dat de nieuwe verkiezingen eerst moeten plaats hebben te gelgk met die welke iia bet uitspreken fan de noodzakelijkheid fan Groudwetshertiening moeten folgen In dat gef al alleen kan de herziening van de kiestabel geen vertraging veroorzaken De Minister van Binnenl Zaken ontkent dal de regeering ontrouw ia geworden aan haar programma De begrooting levert het bewgs fan tegendeel Voortzetting der benMuiahgiug op Uaaada 1 1 ure ten Ergrrlgk is bet zooals somt bg bel tlufff aa getuigenis met de waarheid wordt omgetpnagen De correelionneele zitting der Rechtbank te Assen lererde daarvan Woenadag ochtead weder een bedrotveud staaltje Niettegenstaande de President eenige getuigen in een taak fan moedwillige mitkandeliag op bet gewicht fan den eed wees eu hen aanried dienaangaande foorziohtig le tgn legde een van hen B D boerenknecht te Dwingelo een getuigenis af geheel in atrqd roet hetgeen hg in het verhoor taa den Burgemcftter had verklaard en gaf talke blqkbaar nat de waarheid airgdige antwoorden ten gauate dar beklaagden dat de Rechtbank op ref uiaitoir tag bet O M zijn onmiddellgke inheektenitnemiag gcbntta Asm Cl Bg een juwelier te Parijs Gabriel geheelen wooeade In de Avenue de l Opera is eeu allerbrataalslt dieblal gepleegd De dieven hebben zooder ceaiga inbraak fan bniteo enkel met valtche sleatels den winkel weten binnen te komen ea hebben zich toca vau bet kostbaarste metater gemaakt Ook I tg een fleren kiti achter in den wiuk eene hcefeelbeid brillanten parelea tataragdea eat onder welke drie httssnoereu dia t daagt lot altsUlling dienden en eae waarde kaddaa raa 0 000 7S 000 ra 30 000 fr laet geweld opeagebrakea ea geplunderd Er ia foor een waarde raa aiet aiinder dt 800 000 a 900 000 Ir gestolen Oe diavea hebben tick alleea manier gemaakt vaa dia vootwerpen welke geea aierk of gfer diagrn 2oo hebbea t j de borlogea alle oaaaagefOerd galaten Eerst toen de bediende dea oehtaadt e t in daa wiakal apanla haatatkw h $ wat r t aaalft gebeurd wat OniaMdellök werd een oaamiataria tan politie gewaaitchuwd Uit bet voorloepig oadartoek is gebleken dat de dieven goed bekead aiaelsa tgn met de gewoonten van bet kuit en bel peiaoaeel en dat tg minttent met hna drieio nuielta tgn geweest Te Breikent leeft aog een ond ttrgder all poleons s leger Het is de heer Vetlinde die Dinsdag a a zgn 93iten verjaardag boopl la vlerea Hg werd in 1792 te Tementen geboren ea aoeat op ruim 20 jarigen leeftijd zich onder Napoleoa t vaaea tsbarec Toeu Napoleon tgne legemacht hf huptig lameatrok maakte ook hg deel uil tervaa De veldtlag die over bet lot faa volkea auiesl beslissen werd geleferd Zooals men tich tal herinneren werd door het te vroeg ipriageo vaa de brug ofer de Eister 19 Gel 1813 eea groot gedeelte fto bet Fransche leger afgeaneden m kr gefangen gemaakt hiertoe behoonie ook Verlinde Hg werd naar Ooatenrgk gevoerd en naia door slechte behandeling daartoe gedwongen dient b j het Oostenrijktcbe leger Gedurende dien t be tocht bg fele steden in Ooatenrgk ea nm deel aan een kr jgslooht naar Italië Toen in 18IS de tgding kwam vaa Napoleon s terugkomst raa SIba trok hg als Oostenrgksch soldaat mei bet leg aaar den Rgnkant Hg besloot te deserteerea ca naar Nederland terug te koeren In de Dab$kald vaa Wiesbaden volroerde hg tgn plan doch werd door de Fransohen gevangen genomen en naar Ljroa gevoerd Na den slag bg Waterloo werd by legen andere gevangenen uitgewisseld Van de 17 kameraden waarmede hg was uitgetrokken keerde b alleen terug Meer dan 60 jaren heeft Verlinde daarna alt beurtsohipper intichen Brtskens en Middelburg gevaren en genoot hg ieders vertrouwen Hg slgt au tgne laatste dagen iu niet teer ruime omstandigheden