Goudsche Courant, zondag 22 februari 1885

deeloetoicg te beiorderen en heeft Ie dien einde wedtr op oadersohcidene plaateen keuringen uitgeaobreveu Voorla tal het in den aanstaanden zomer een algemeene keuring van paarden houden en daarbg beltDgrgke pigten uitbven voor de in de Umboekeu iageichrefeu merrieu niet hare ufstammeliugen Den botipicua lm ïbunn ia het gelukt den berg Nonima in Quiana te beklimmen Ue berg een undsteeorota verheft lich 2000 voet loodrecht uit de vlakte en het plateau dat op den top zich bevindt werd voor onbereikbaar gehouden 0e plantkundigen hopen daar een rijken buit van onbekende plantensoorten te ontdekken De Duitsohe reiiiger Schomburgk beeft aan deu voet en in despleten van deu berg eene geheel nieuive wrreld van vormen gevonden die alle verschilleu van hetgeen bg tot heden had geiien Deier dagen zgn te Leideu weder berichten oulvaugen vau de Nederlaodsohe reizigers in ZuidAfrika De brief is gedagteekend van Mossamedes 8 Januari De chef der expeditie de heer Veth had alleen een tochtje gedaan naar Boereukoloiiie te Humpata naar Huilla en andere plaatsen voorumclgk met het doel om ossen te knopen om den wagen te trekken dien hij uit Nederland heeft medegebracht Een ossenwagen bestemd om aan een gezelschap reizigers en hunne have als een beweegbaar buis te dienen vordert een getal van minsteua 18 ossen en het is deu beer Veth gelukt deze tot matigen prgs te bekomen Te Huilla vond hij op bet postkantoor de brieven aan hem rii zgue reiagenooten in November des vorigeu jaars uit Nederland gezonden De moeielgkheden door den heer Velh op deze nit ondervonden waren veel minder geweest dan hij zich had voorgealeld en hij had uitstekende dieuslen gehad van een der medegevoerde Indische paardjes dat hem op dien tocht ala rgpaard had gediend Hij had met bet land en zgne bewoners met bijzonder genoegen Jienni gemaakt De Portugeesche beambten en handelaars weren zeer voorkomend en de door van Dauckelman met zoo donkere kleuren geteekende Boeren waren hem uitstekend bevallen De plannen om naar de Transvaal terug te keereu sohgnen bg beo geheel op den achtergrond geraakt Ie zgn De heer Vetb had te Hnmpala een huisje gebuurd eu was voornemena half Jaunari met zijne reiagenooten daarJuen te gaan en er zgn hoofdkwartier Ie vestigen In de streken die hij was doorgetrokken had hij eene g ioole hoeveelheid vogels in bélangrgke verscheideneid van soorten opgemerkt en daaronder eenige die kg voor oog onbekend hield NlHWelgka was de heer Veth van de2en uitstapte Moasamedea teruggekomen of hg vernam dat de mailboot die hg eerst eenige dagen later vrrwacbl bad reeds was aangekomen zoodat hg ook ditmaal weder verplicht was zgn schrijven kort af te breken Wat bq over zijne verdere plannen meldt is nog te onzeker om er hier gewag van te maken De hoofdtaak is dat hij en zgne reisgenooten gezond en tevreden zgn en dat hg de omstandigheden waarin ig verkeeren zonder voorbehoud zeer gunstig noemea kon L D Niet onbelangrijk is bet nienws door de Kaapsohe bladen tot 27 Jan loopeode dezer dagen hier aangebracht Op zgn reis naar de Westelijke grens heeft Kruger hier eu daar nog het woord tot de burgers gevoerd en vooral tot voorzichtigheid en verdraagzaamheid tegenover de Ëngelschen aangespoord Zijn rede heeft een ititmunlenden indruk nagelaten Men verniichtte algemeen dal Kruger het met den Ëngelschen Vertegenwoordiger iu de bgeenkomst Ie Veertien Stroomen op 24 Jan eens zou worden de geruchten die van het tegendeel getuigen zgn valsch Zoo is t bepaald onwaar dal bet Transvaalsch Gouvernement tou hebben verboden prod neten voor de troepen over de grenzen te zenden In de voorloopige berichten wordt zelfs reeds gemeld dal Kroger en air Charles Warren lot een vergelgk fgn gekomen De Transvaalsche President had groote toenadering geloond en zgn krachtige hulp aan Warren beloofd Van Hooy die vermoed wordt een der moordenaars van mr Bethell te zijn is Ie Barkly Weat gearresteerd Ook met de zaken iu Stellaland laj ket wel sebikken Kruger zou allhans aan de Maitsrivier komen om met Niekerk de quaestie van de Hartsrivier grondbrieven dal gedcelie van Stellaland dal doftr lord Derby a nieuwe cou venlieign in de Transvaal wordt gesuaden te regelen alsmede die van de verantwöordelgkheid met betrekking tot David Masao s veediefalallen Generaal Joubert was op SU Jan weer te Pretoria Vermoedelgk is dil een bewgs van gezindheid om weder ala eommandaot generaal op te treden Da niaiwe Ned Geref Kerk te Pretoria is Vrgdag 23 Jan ingewgd Bijna al de predikanten BB d Ned Geref Kerk in de Transvaal alsmede Di Morgan en Radloff ait den Vrgslaat waren tegenwoordig E waren meer dan 2000 personen opgekomen Te Aliwal Noord is een vergadering gehouden van procareora en andere practizgns waarin brsfoten is lick sckerkeid te veraokaffeo oatraat de vraag of de Hollandsch taal werkelijk io procedures moet worden gebezigd of Hollandsohe stukken als origineele of vertaalde documenten zijn te beschouwen en of de verliezende parlij voor de verlaling moet betalen Dit zou de proceskosten verdubbelen in afwachtiug van een beslissing in deze dosr den procureurgeneraal te nemen staut de reohtspraclijk geheel stil in de Kolonie Op 20 minuten afstand van het slation jüde is de snellreiif die Woensdagavond te 7 45 uit Arnhem vertrok ontspoord De passagiers bekwamen gelukkig weinig of geen letsel De conducteurs Donselaar eu vnii l Hof echter zijn zwaar gekwetst van een hunner is een heen gebroken Zij zijn meegevoerd naar het station £ de en aldaar geneeskundig behandeld door geneesheeren uit Bennekom en Kde daarna werden zg naar het Ziekenhuis te Arnhem vervoerd De condiiclenr Rijsl van de onderneming van Qend eu Loos werd levenloos gevonden Bultenlandscb Overzicht De motie door de conservatieven in het Biigelsche Lagerhuis ingediend is geen directe motie van wantrouwen maar meer een vraag aan de Kegeering om kleur te bekennen in de Egyptische of Soudanpoli titk i valt het antwoord vau de Kegeering uit in den geest der openbare meening d w z van een krachtige veroveringspolitiek dan wordt de veranlwoordelgkheid daarvoor aan de Regeeriag overgelaten De coiiservalieren hebben door den vorm van bun motie een bewgs gcgeve van politiek beleid maar men leest toch lusscheu de regels hun gevoel van vrees om op dit oogenblik de teugels van het bewind over te nemen Men weet reeds dat generoal Bulier Ooebat heeft ontruimd en in de richting van Korti zich beeft teruggetrokken Daartoe heeft in de eerste plaats aanleiding gegeven de vrees voor de overraiichi vnn de troepen van dtu Mahdi er wordt voor deze troepen een verschillend cgfer genoemd raeu spreekt van vijftig en van tseslfgduizend maar is dit moeilijk te bepalen het zal wel groot zgn Ie groot voor de ëugelsche versnipperde krijgsmacht om niet uiterst voorzichtig te fijn Waarschgnlijk bestaat bij den Ëngelschen opperbevelhebber ook de vrees dal de toevoer van proviand eu munitie zal worden afgesneden hel groote gevaar dal de Nijltipeditie altijd heeft opgeleverd De terugtrekkende beweging zal in Engeland veel teleurstelling verwakken want reeds gingen er stemmen op die aandringen op het voortrukken van Wolseley naar Khartofrib waartoe men hem sterk genoeg achtte Br ia echler over zulke zaken gemakkelij ker Ie praten en e ébrijveu dau zulke plannen uit te voeren Generaal Stewai t is ann zgne wonden overleden dil bericht is in Engeland met veel leedwezen ontvangen Volgens telegram uit Korti aan de Standard Is een tweede boodschapper uil Khartoum aldaar aangekomen Hij verhaalt dat de troepen die door Gordon gelicht waren hem steeds trouw bleven maar dal de geregelde iroepen aan Farag Pacha toelieleo de poorjeu van Ktiarloum te opeiieu De Turksche BaschiBazoeks vuurden op de verraders maar werden allen vermoord nadal Khartoum bezet waa Tgdens zijn verbigf aldaar hnd de boodschapper vernomen dal de muiters Ie Melammeb naar den Mahdi om versterking hadden gezonden en tut antwoord kregen dat aan dit verzoek zou worden voldaan Volgens gerucht wns een sterk korps Arabieren uit Khartoum getrokken om te trachten de gemeenschap met de legerraachl van generaal Bulier af Ie snijden ËindeUjk kan men zeggen dat lusschen Frankrijk en China oorlog beslaat Wel is een offioieele oorlogsverklaring niet gedaan maar d e diplomatieke betrekkingen zijn afgebroken de heer Palenöire minister vau Frankrijk in China die zich nog steeds te Shanghai bevindt heeft zijne vlag ingehaald de belangen der Frausohe onderdanen zijn aan Ruslaud toevertrouwd en de Russische vlag wappert in het door Franachen bewoonde gedeelte der Bt id De openbare breuk is een onvermijdelgk gevolg geweest van betdoor Frankrijk genomen beslnit aan de oiugdigen kennis Ie geven van zgn voornemen de aan oorlogvoerenden toegekende rechten uit oefenen en bijgevolg de schepen van alle natiën te doorzoeken ora de oorlogscontrabaude Ie beletten Voltaire wgdt aan de Fransche vereeniging tot verspreiding der Fransche taal en vnn den Frensohen invloed eu tot onderlinge onderstenniiig in hel buitenland een warm artikel en beveelt ze in aller medewerking nan De Alliance francaise zegt het blad heeft verlakkingen in alle groote steden van Europa te Bazel strijden wij legen de uitbreiding van den Duitschen invloed te Barcelona zgn wg werkzaam tot behoud dir Fransche taal bg 30 000 Franschen die allifibt het Calalaansch kunnen aannemeu Ie Londen hebben de 24 000 Franschen eene Société nationale ranfaite geslicht waarmede de Alliance zich in belrekking heeft gesteld In Znid Amerika hebben zich oomilés gevestigd in Cbili Uruguay in de Argenignsohe confederatie hetzelfde is bel geval in Nicaragua Mexico en Californie waar bel Fraoaoh bg aaozienlgke lieden gewild is te San Frauoisoo is door de vereeniging die Lii ue nationale Franfaise noemt eene Fraiisobe bcekerg an 12 000 banden bijeengebracht De Alliance heeft ook het oog gericht op New Orleans met zgne 300 000 afstammelingeu van Frauicheu meu weet dat New Orleana door ïraiisohen gesticht is alsmede op Canada waar twee millioen Franschen vau oorsprong van harl van gewoonten leven Ook op het eiland Mauritius is eeu comité gevormd dat gelden bijeenbrengt voor de Allianee en dil alles iu ecu jaar tot stand gekomen Voltaire maant verder eruige Fransche millioiiairs aan gelden bctohikbaar te stellen tot eene duurzame vestiging dezer propaganda ter bevordering van den rgkdom eu jiedelgke invloed des vaderlands Aan hel hoofd der Allianee franfaiie slaat de gewezen minister van onderwijs ouder Napoleon III de heer Duruy als voorzitter De heeren Gabon Paul Ben eu Parieu zgn onder voorziticrs de heereii Cariiut generaal Fuidhorbe admiraal Juricu de la Gravière j en kardinaal Ijavigerie eere voorzitlers Algemeene secretaria is de heer Foncin do stichter der Allianee In het Pruisische Uuia van Afgevaardigden is het bekende voorstel vau het centrum behandeld strekkende om Pruiseu s aandeel in de opbrengst der invoerrechten uiel in de schatkist te doen vloeien maar deze som aan de gemeente toe te wijzen ter verliohiing van den zwaren druk der belastingen Du ontwerp door deu voorsteller Von Hoeue toegelicht en door Riuliter nnmeus den liberalen bestreden werd teil slotte lol nader onderzoek naar een commissie van 21 leden verwezen Van de conservatieven en nationaal liberalen spraken reuigen voor anderen Irgrn hel voorstel terwijl Wiodlhorst er vooral op wees dal dit ontwerp as ingediend om hel geheele land Ie tuoneii hoe ernstig l et centrum het meenen met de verliohliug der zware gemeentelasten Vermoedelijk zal het met dit ontwerp wel gaan gelgk de ounsrrvalieve afgevaardigde Meijer totgroote vreugde der vergadering verklnanlc Hetmoet of in de oommisaie op nette wijze ter aardeworden besteld óf het moet terstond naar densuippermand worden verwezen Ik voor mg raadaan het terstond iu deu snipperniaud te werpen De Landdag scheen eohter aan deu eersten weg devoorkeur Ie geven en liet de teraardebesielling aande commissie over De commissie uit de Duitscbrn Rgkadag aan wie de beoordeeliug iler regeling van deu fnbrieknrbeid IS toevertrouwd heeft nu ook een beslissing genomen over den arbeid op Zoti en feestdagen Nadat eerst was vnsigeneld dal in fabrieken werkplaolsen eu bg het uitvoeren van bouwwerken op Zonen feesidageu niet mocht gewerkt worden kwamen ook de winkels en neringen aan de orde De aociaal demoorateo wilden dat winkels eu verkeophuizen vau welken aard ook op Zou en feestdagen niet meer dau 5 uren mochti U open blgven maar djt voorstel werd met groote meerderheid verworpen Daarentegen stelde hel scntruiu voor dal eigenaars vhn winkels huu bedienden op Zon en feestdagen niet meer da i 5 uren mogen laten werken Dit voorstel was beter dau dat der sociaaldemocraten omdal bel zich ook utlstrekle tol den arbeid die in gesloten winkels kan verricht worden Met een geringe wgziging werd dit voorstel aangenomen nadat er nog was bggevoegd dat alle beilfenden gedurende die vgf uren Ie geigker Igd moesion werken Deze bepaling dienl om Ie voorkomen dat een werkgever zgn volk in twee afdeeliugen spliisi en de eene hrlfi iu den voormiddag en de andere in deu namiddag lam werken De Duilsoh vrijzinnigen en de nationaal liberalen v rklaarden zich er legen De Forischrhtler vonden dat de bedienden toch niel aan deu Zondag hadden wanneer zg s morgens en s middags eenige uren msesten werken Daarbg wililen zg de maoiit der politie niet zoo uitbreiden dat deze in de werkplaatsen mocht doordringen om Ie zien of er ook werd gewerkt lerwgl ook het toeticlit dir politie bg deze regeling steeds gebrekkig ifaotst blijven want slechts zelden zou men kunnen lewijzen dat de werklieden die men aan den arbeid vond meer dau 6 uren badden gewerki De natiouaal liberalen stemden tegen op grond dut zg eeu grondig onderzoek noodig achlieu voordal men tot dergelgke bepalingen kou overgaan Volgens de Ósservai ore Oallolico zal ecretdaags een nieuwe encycliek van den Paus verschgniu waarvan hel hoofddoel is de oofznkeu weg Ie nemen van de verdeeldheid die thans ouder de Katholieken vooroamelgk lo Frankrijk eri Iialij besiaal daar de sopbistisch socialistische grondbeginselen van het liberale Kalholicisme de hoofdbron dezer oueenigheid zijn zal in de encycliek worden aangewezen welke de hoofdbegiiiseleii zgn waaraan de Katholieken vasthouden welke z moeten verdedigen en waarop de Kerk en de burgermaatschappg berusten ook zullen de geloovigen bekend gemaakt worden met de grenzen waai binnen zgde moderne begrippen mogen aennemen Voorts zal de encycliek duidelgk aantoouen de betrekkingen waarin de Kerk en SlAil lot elkander Slaan benevens do kloof welke de Katholieken van den revolntiouairen geest gescheiden houdt RECLAME Bg het reelvalJig hoetlen der kinderen ilauKe hoett kinkkoeit alicHoeit wordt biermede opmerkzaam gemaakt op de sedert eene reeks van jaren beproefde eu ook geneeskundig als zoodanig erkende alleen echte Rijnlandtehe Druiven Borilkoning van W H Zieienieimer Ie Maini den door de wel erkenden uilvinder Zie de advertentie in t nummer van heden INGEZONDEN Zieken en Weduwenfonds PROVIDENTIA te Gouda STAAT vau Ooivaug en Uitgaaf over het Ie kwartaal Ue boekjaa ONTVANGSTEN Coniribulie der ledeu 602 36 Van l lid iugevoUe art 6 B 72 Bijdragen van HH Donateurs 140 Ri girmeulen voor uieuwe leden 1 60 Tulaal Ontvang 749 68 UITGAVEN Aan 29 zieken ƒ 366 22 kroamvrouwea 110 4 weiluwen elk ƒ BO 200 2 Cl per lid per week voor l gebouw 94 16 Toelage Secr Boekh en Bmleloon 47 08 Penningmtesler 11 77 Bestuur art 36 12 60 Ineoasereii der Uonaiien 2 Schuld vau bedankte leden 0 52 Totaal Uilgaaf 844 03 RECAPITULATIE Totale Uitgaaf 844 03 Ontvang 749 68 Nadeelig saldo 94 36 Het ledental bedroeg met bet sluiten van hrt 10e boekjaar 368 verminderde mei 10 waarvan 4 overleden 4 bedankten I de alad verhel en 1 werd geroteerd en vermeerderde met 16 zoodat dit kwartaal sluit met eeu ledental van 364 Ue overledenen zgn Blooe L van fV k C de Koning B C van der Stool Het aantal Donateurs hetwelk hrl vorige jaar 64 bedroeg verminderde met 4 aarran 1 door overlijden eu 3 door bedanken en vermeerderde dil kwartaal mei 12 zoodal de Vereeniging thans 12 Donateurs telt Naraena hel Bestuur J Tb IMUOLZ Seor Bofkh Gouda Februari £ 6 üantongerccbt te tiouda Tereohizitling van Woensdag i8 Februari 1886 Kantonrechter Mr J H yam MIËROP Ambtenaar vau bet Openbaar Miniaierie Mr W C A SCHOLTÉN ie Rotterdam VEROORDEELDi F A kapitein op de sloomboot Koophandel varende lusschen s Hertogeubosch en Amaierdani tot 10 gulden of 1 dag wegens varen in de rivier de Gouwe onder Waddinxvreu mei greater anejiheid dan van 160 meiers per rainuDt V d H kapilein op de stoomboot Rotterdam I varende lusschen Rotterdam en Amsterdam evenals de vorige L K kapitein op dr sloomboot Ntstor varende tusschen Rollerdam en Amsterdam evenals de vorige J J H 8 kapileiu op de aloambool Volharding II varende lusaoheu Gouda en Leiden evenals de vorige J G kapilein op de aloombool Volbardin III varende lustohen Gonda en Leiden tol 2 boelen van 10 gulden of 2 dagen evenals de vorige gepleeifd op twee verschillende dagen G 11 kapitein op de aloombool Voornilgang varende Inaachen Gouda tn Boskoop evenals de vorige C t H jongen Ie Waddinxieeu tot 6 s gulden of 2 dagen wegens moedwillig sohopprn van eens anders hondje bg de Gouwebrug te Waddiniveen waardoor hel hondje is gevallen lussoheo de brug die dichtgedraaid werd en het landhoofd en vermorzeld is geworden Willem Koster arbeider Ie Waddinxveen tol 1 gulden ofl dag wegens dronkenschap ie Waddinxveen Uurgernjlce Stand GEBOREN 17 Febr Lsurentius Gerhard Chrialiaan Wuulerus ouders J L Bruns en W M Abels 19 Juhan Anion ouders A L de Wolf en M J M Montgn 20 Hendrik Mallhgs ouders H J Waard en A M de Bruin Anna Johanna oudera L Koog en A Seip OVERLEDEN 18 Febr J W Boot 8 j 21 B van Boon 8 m ONDERTROUWD 20 Febr H Vizee 29j en H Brandwgk 31 j C Krugt 23 j en F de Bruin 21 j I ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon Mevrouw M J M db WOLP Gouda 19 Februari 1885 Montijn NEDERL BOUWVEREEmaiKa De ondergeteekenden betuigen bg dezen hunnen hartelgken dank voor de vele b ken van belangstelling bg gelegenheid hunner 25 JAEIGE ECHTVEEEENIGING ondervonden B L v VEEN N A V VEEN Gouda 21 Febr 1885 geb v d Phl gevestigd te OODDA De GEWONE VËEGADBBING voor Aandeelhouders door onvoorziene omstandigheden op den 19n dezer niet plaats gehad hebbende zal nn gehouden worden op Donderdag deo 26 dezer roaaid des namiddags ten een ure in het Koffiehnis cDK Habmomiu op de Markt te Gouda DB DIBECTIE Oouda 20 Februari 1865 Zeker Commissaris Ist alles dummes zeug was er sich einbildet EIEINE Tmzand en Grent Degenen die hiervan nit de EERSTE LADING zouden verlangen gelieven dit vtSor 1 MAART op te geven J MULDER BLEËKERSSINGEL in Bouwmaterialen ♦ Voor de menigvoldige bewgzen van hartelijke deelneming in bet verlies van onze dierbare Moeder en Behairdmoeder PETEONELLA WILHELMINA K0PPE8CHAAE geb BssiNG betuigen wg onzen innigen dank S M VAH AMEEOM geb EoFFltSCHAAR Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onze Znster en Behnwdznster ANNA ELISABETH betuigen wg onzen hartelgken dank J A VA TRICHT H C N VAN AMEEOM Gouda 21 Februari 1885 Straatweg 6ouda Bodegra en Er wordt GEVRAAGD een bekwaam R K De VERPACHTING der QRA8GEWA88BN en VISSCHERIJEN behoorende tot gezegden weg wordt uitgesteld van DINSDAG 24 tot tegen goed LOON Kost en Inwoning en genegen eenig huiswerk te verrichten Brieven nco onder No 1084 bg den Uitgever dezer Courant VrUdag 27 Febr t885 V m elf uur in t Logement BLOM te Bodtgraven Fransche en Engelsctie Stoffen A VAN 08 Az Mr TaUlear Kleiweg E 73a Ondergeteekende heefl de eer het geachte Pabliek attent te maken dat zgn ATELIER geopend is speciaal ingericht tot het maken en repareere van 17 HAVEN 17 VoorhandaD Aangesneden Appel Moscovischen Amandel Taart Schoenen en Laarzen met GUTTA PEMCHA ZOLEN volgens Engelsche methode C DE ZIVART Klein gebak Kaluntongen Heere banket Torkaeh gebak Wellinjtona Angabiafnit Fgne Chooolaid Pralinea met Crème Nouga Lifueir en vrucklea ChoBfoura icroenlen in blik Fouloni Truohten gcoandeerd en geglateerd Behildpad aotp Londnnderrjr Bnaaitobe Vogelenzang No 87 NB Als het bovenleder gebarsten is wordt het onzichtbaar in orde gebracht VERKRIJGBAAR Amsterdamsch Zoet Roggebrood bij L GROENENDAL Oouwe tweede huis van de Keizerstaat KIPPENVOER Gezonde KLEINE TABW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt hg minstens 26 KO franco geleverd door R SLEGT Stolwijkenluü Nog korten l d de terrinea Wildpaattgea HaU Patrga en Faiiaul BAA1JMAAKER8 Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 24 FEBRUARI 1885 d a namiddags ten 5 unr zal in de beide schoollokalen de INSCHRIJVING worden g houden van kinderen wier Plaatsing men varlangt met ingang van 1 April 1885 op de 1 en 2is Openbare Bewaarschool Voor nadere bgzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toesidit op het Lager Onderwgt De Secrttarii Mr J FORTÜIJN DfiOOQLBBVBB Gouda 10 Februari 1886 Hedea Gerookte Zuivere HOLLANDSOHE PALING PALII G in GELEI en ingelegen MOSSELEN enz Stoofsteeg A H SPARNAAIJ Bpelsch Woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften Uitgegeven ouder redactie van Dr Ed RIEHM uit het Hoogduitsch vrg bewerkt onder toezicht van Dr C H VAN RHIJN Do 1 Aflerering is op aicht te bekomen by de Boekhandelaren A KOK COMP te Qouda t t mfmmtn