Goudsche Courant, zondag 22 februari 1885

f 200 BELOONING te weten ƒ 100 aan den persoon die de Politie op het spoor brengt van den BEDRIJVER of de BEDRIJVERS van het baldadige feit gepleegd op den Kleiweg in den nacht van Maandag 16 op Dins dag 17 Februari en ƒ 100 aan de Politie indien zij die daders zelf of door aanwijzing van anderen opspoort en deze worden gestraft G FRIlirCE Junior T G0ËDËW4Ar ËN en MM GOUDA naast de Waag nemen gelden a Deposito bedragen van ƒ 50 tot OQterstond opvraagbaar è 4 s jaars ƒ 500 1000 met 2 dagen opzegging boven ƒ 1000 8 3V f tegen onderpand in Russi sche fondsen 1885 Woensdag 25 Febraari N 3801 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeading van adrerteatiön kan geschiedea to ito uur des namfddagB van den dag der uitgave Sodetelt ONS GENOEGEN 6e haUie Abonnement Voorstelling DONDERdTg 26 ÏPebruari 1885 KoD Nederlandioh Tooneel Afd Rotterdam DE WETTIGE MAH Dnma in 4 bedr vau NUS en ARNOULD gevolgd door Blgapel in 1 bedrjjf Aanvang V i uur PV Gewone bepalingen en prijzen Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G C PORTUUNDROOGLEEVER op DINSDAG 24 FEBRUARI 1885 des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wijk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eenen INBOEDEL waaronder een ANTIEK KABINET eene PIANINO BEDDEN en BBDDEGOED enz en voorts eene groote partg Smidsgereedschappen waaronder een BOORMACHINE 3 AANBEELDEN SCHROEVEN enz en een partij IJZEREN PLATEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot i nren ie zien Openlare Verkooping ten overstaan van den te Tfo ri R gevestigden Notaris Mr PUHRI SNETHLAGE op DINSDAG 3 MAART 1885 svoorm 11 nur in bet Café VERWER te Bodegraven VA ff niL KAPITALE HOFSTEDE van vr len den Heer A VERBREE gelegen in de Meije onder Bodegraven groot ongeveer 18 Hectaren en te aanvaarden het land dadelijk eo overigens 1 Mei 1885 Te veilen eerst ia drie perceelen en daarna gecombineerd Breeder bg biljetten Inlichtingen geven de Notarissen Mrs FUHRI SNETHLAGE te Woerden en MOLENAAR te Waddingaveen Belangrijke Verlaging VAN SPOOR VRACHTR I De Nederlandsch Amerikaansche Stoom VHfcrt llaatschappy maakt alle belanghebbenden opmerkzaam op de overeenkomst door baar aangegaan met de Pennsylvania Spoorweg M tsehappU p gfg y Daardooriszij in staat Passagiers per spoor dóór AJUEBI KA te vervoeren tot gemiddeld ƒ 30 per persoon beneden den vroegeren prgs Allen die met deze buitengewone gelegenheid ban voordeel willen doen gelieven zich ten spoedigste aan te melden bg de NederlaiidschAmerikaaii Khe StoomvaartMaatschappU te Botterdam en te Amsterdam of bg hare bekende AKenten Zg die zich nu aanmelden en Contracteeren kannen o k tot het vooijaar of den zomer ku vertrek aitstellen en toch van deze verlaging profiteeren Spoorvracht van HewYork naar ChicagoClneinnati St Louis M en verëehiUende andere plaatsen f ii 50 pw persoon met vrij vervoer van 45 Ko bagage Snelpendmk van A Bkinkiun te Gonda Te Koop te Gouda een kapitaal WINKMLUVI8 waarin sedert jaren een MANUPACTÜÜRZAAK met het beste succes is nitgeoefend staande aan de Markt Hetzelve l vat ruime WINKEL verscheidene KAMERS ruime ZOLDERS KELDER KEUREN BERGPLAATS met POMP en GASLEIDING daarachter een groote TUIN ter dubbele breedte met een vrjjen gang naast het huis en achter uitkomende aan het water Te bevragen bg den eigenaar E J KNOORS Gouwe C 62 te Glmda iFENEASE SCSOLEN Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 24 FEBRUARI 1885 des namiddags ten 5 nur in de respectieve schoollokalen de HALP JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de Leerlingen wier plaatsing op de Openbare Scholen met 1 April 1885 verlangd wordt I Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretarie Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER üouda 10 Februari 1885 LHysiNO s origtneele rekbare Qezondheids Corsetten vervaardigd naar aanwijzing van Prof Dr BOCK NS 81 geschikt 1 voor kinderen 2 voor aan i jo Maagkwalen Igdende p Dames 3 voor Dames o in bijzondere omstan digheden 4 voor morgen en hnistoilet enz Uitsluitend te bekomen te Oouda bg den Heer D HOOGENBOOM IM Alléén de met nevenstaand gedeponeerd Handelsmerk voorziene Doozen en Corsetten zgn de echte BEHANGSELPAPIER Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige Contant en a tout prix opgeruimd bg O ORA VESTEIJJS Wgdstraat A 168 Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar JErrt Stein te Erdö Beni e bg Tokat Hongarge ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten Tokayerifijn tegen billgkr prgzeu te verkoopen De ontledingen van de eersti autoriteiten alsmede proeven zgii bg mij te ontbieden Gouda M PEETERS Jz van Gebr SITEL Amsterdam verkrggbaar te Oouda bg Wed F C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOTJOHO ISr TüBB No 3 ƒ 1 25 per kilo GETUIGSCniilFT over genezing van kinkhoest Aan den Heer 11 ilCKEi IIIEIIieR te Mainz MgD lrie tn renhnlfjarig loonlja leed in too bevige mniite nan de jcinkhoeat dat y het rrnsle ferirachtlen Opinerlcüaain gemaakt op uw DruivenborsthOnig lift ik omnidilelijk eeue Flrsoh linlen iD de Hemrl ij duiundnoaal grdaukt re ds den lolfieiidrn nacht trit de hoest liohtrr de ademhaling f ng z iiider oioeirlgk bedeu de algm laaie licb op en mgn kleine ALF0N8 ia ihana volkomen friacb en g zond Met den bartriijkatrn dank enz Obergessenbacb bg Oalhoren 9 Deo I860 J Nagel onderwgter Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van ne venstaand fahriekstempel Te Gouda bg F H A WolfiF Boskoop bg J van Bergen Haastrecht hg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C Q v d Berg ADVERTEIMTIEi in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad getehiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 34 Februari 1885 Zondagarond had in de ual KoDStmia de aogekondinde Liefdadigheids Uitvoeriug plaata ten toordeele van de Ferrmifing tot oxdertlnning va iulpbehoetende onierofficuren en minderen van hel Ned Zeger Waa het doel waarmede eenige Haagacbe diletlantea dete fooratelling gaiea loffelgk de uitvoering verdient ook een voord tan lof en dank Hal aan afwiaacliag oo igke programma werd mei auooes teo gehoore gebracht de voordracbten voldadeo leer en de opgeroerde tooDcelaobeiajca vielea efeneena blgkbaar lu den amuk De kapel der dd Sohntlerg onder directie ran den beer Joh Q Areati laieterde de vooratelling op met hare belangelooie medewerking De aitgevoerde atakken warden èn om da keoie oB om de oitfoeriag met veel geooegeu gehoord Nadat he laatau nr na kt programma waa nitgevoerd en bh dilettanlea onder een daverend applaudiiaement waren teruggeroepen betrad de keer R P M vaa Alderwerelt van Boaenburgb gepeoaioceerd kapit O I Leger bet tooneel AU Eere Voortitter der fereenifing tot ondertteuninf van Mpiekoevtnde onderofficieren en minderen ra iet Xed Leger betuigde hg in korte doch krachtige woorden ign dank aan de heereu die dezen avond waren opgetreden voor het goede of liever edele doel want edel ia tooh zeide epr allea wat itrckken kan om miuvermogcndeo te aieunen £ n ig die ondgediniden verdienen bet zoo ten volle want karig ia hun pedaioen en toen de penaioenwet van 1877 kwam had deze geeo terugwerkende kracht en daar alle pogingen om daarin te voorzien geeo aucoea hadden werd er een beroep gedaan op de kern der Nederlandache natie en Goddank niet geheel zocder vrucht Doch niet voldoende De genoemde vereeniging verdient daa ook verder alle aanbeveling I Verder bracht apr een woord van dank tot het Ooudache publiek voor de goede opkomat eo hoopte dat wanneer de Haagiche heeren eeoa weder in oni midden mochten verachgnen zg wederom op een trouwe opkomat mochten rekenen Ten slotte betaigde apr zgn erkentelgkbeid aan den Kapelmeeater der dd Schutterg den heer Arenlz en de muzikanten voor de belanglooie medewerking en verzocht hem zgn tolk te willen zgn bg hungeachten kommaodaot den heer H W G Koning voorde welwillende medewerking in deze betoond Vrijdag 27 Februari a s ten half 7 ure zal de heer E C Willekes Mak Donald van den Helder eene verhandeling houden over Melk Boter en Kaaa ten huize van den beer J J B Tamse over de Reeuwgkache brug Blgkena de daarvan opgemaakte Igat gaan er van de 360 in Zevenhuizen aanwezige kinderen lusachen de 6 en i jaren 40 niet achool Door het Beatnur der Ooudtche Wereldtaalveretniling ia de volgende circulaire in Volapük ontvangen waarvan de vertaling aldus luidt Eerste Nederlandsche Wereldlaal Vereeniging Aan eene raeosohbeid één spraak Zeer geachte Heerec Als bekend kan aangenomen worden hoe de be f weging tot beoefening en Mnpreiding der wereldtaal hel eeral vaa Rotterdam il aitgegaan Daar trad iu dr maand Juni 1884 Al heer £ T L Haasten op ala spreker om aan eeo inr groot publiek de vele bgzouderbeden doe taal bC ffende mede te deden De stoot wu g geren en ImI algemeeu belang opgewekt Vieren twintig haorJera r eaigden zich na deze rede tot de eerste NederlM whe Wereldtaaliereeoiging welke haar reglement itatelde op den 21 September nu dat jaar en like zich zoozeer kon verbeogen iu de belangstelliiir der laudgenooteo dat deze klab na fijf en veert werkende igf en vgftig correapondeerende en nMeatiea contribaeerende Men telt Ook in aoderejplaataen bleef men niet aobter Volgeua onze genuos atygt het getal der ereldtaal vereenigingen ia Medobod nu reeds lot meer dan twintig 27 p Door den aameoateller diÉ lp J H Sehleger werdeu reeda aan meer iaén in hceres en vier dame diplaaa a ala latrur ea oilgerciki Een viertal apraakkuosten verschenen het woordenboek nadert zgn voleinding In a Orarenbage werd eea maaodblad der wereldtaal uilgegaven onder redaktie van den toorzilier en onderioonitter der Rotterdamaehe Klub welke bet aireven van bet blad van Schleijer bevordert de atadie en de verspreiding der nieuwe taal ten doel heeft ook omtrent biooen en buitenlandsche kluba mededeeliogeo doet apraakkunstige opmerkingen korte erhaleo taalwoorden vertaalde gezangen en meer opneemt Ook werd rVolapuk vigtig in dag week en maandbladen besproken Daardoor werden nieuwe voortschreden in de nieuwe taal gemaakt in ona land Zeer troostend wordt geschreven en geboekstaafd dat bij de meeste Nederlandsche vereeaigingen noch medewerking nocheenheid ontbreekt ffordl vervolgd Gisterenoohteod heeft de politie te Kraliogen eene goede vangst gedaan Des nachts is uit de schaar van den heer Limborg te Iiekkerkerk zoo verhaalt de If R Ct ontvreemd eene groote hoeveelheid Ignkoeken ter waarde van ongeveer ƒ 800 De eigenaar daarran onderricht zat de dieven op de rivier de Maas aebterna en het ia hem gelukt met hulp der Kralingsche g olitie en nadat de dieven meer dan eeo uur op dt aas per roeiboot tegen den stroom op achterna gezeten waren hen in handen te krijgen Het schip met de gestolen voorwerpen is mede in beslag genomen Staten Oeaeraal Tweede Kakeb zitting van Maandag 23 Februari De heer Lohman kondigde o dat de aotirevoIntionairen vóór de beslissiug over de diatrictsverdeeling de Kamer zonden laten beelissen of het weoschelgk is de Grondwelsberzieoing op te houden ter wille van kiesreohtberziening of omgekeerd De heer Keucheoius verdedigde het samengaan van Katholieken en antirevolutionairen bg de stembus bestreed de liberaleo en hield in een uitvoerig rede vol dat dezen de Grondwetsherziening nog kort geleden volstrekt niet zoo dringend achtten Van Jan Holland ligt een nieuwe roman ter perae die in den loop van dit vooigaar in het licht zal verschijnen Evenals in Doris en Doortje zoo zegt het prospectus en door Dr A J Vi ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen tedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmisite Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Atzonderlgke Nommers VIJF CENTEN tringa onderteekeod de quaestie ran het lager onderwijs in den bg onze natie gelisiden popilairen rorm gegoten waa wordt op denielfden trant in dit boek behandeld de strijd tusscheu de Godsdienstige partgen in Nederland In dezes TendenzRomao komt de lezer lerwgl het verhaal hemboeit ongemerkt op de hoogte van de geicbilpnoten eo grieven onderling tusschen Katholieken en Protestanten en dac weer tusschen de rerscbillende kleuren van bet Froleataniiime Daartnsichen beweegt zich het mystieke Protestantisme en de nihillislische levensrichting der jongste wijsbegeerte die hier en daar haar rerderfelgken iurloed uitoefent op de zeden en denkwijs ran het Jooce Holland De titel van bet boek ia De Woort ei ijja kring Is de ondernemer vaa een schouwburg aansprakelijk voor da kleedingatakken welkoa tegea reqn een nnmroer in 2 jn vestiaire worden afgegeven Deze vraag is door den kantonrechter te Amaterdam overwogen op verzoek ran iemand die van de venaoolaohap Parkschouwburg vergoeding verlangde voor een rerloren geraakten pelsoantel Gedaagde voerde onder andere exeeptièn ook deze aan dat de vestiaire niet door kaar werd geëxploiteerd maar aan derden was verpacht De kantonrechter verwierp echter deze exceptie en orerwoog onder meer dat zelfs al ware bewezen dat de exploitatie aan derden werd opgedragen dan nog dit feit de vennootschap niet ran haar aansprakelijkheid zou kunnen ontslaan tenzg het publiek met deze omstandigheid behoorlyk in kennis ware geateld Dienovereenkomstig werd den eiscber de vordering toegewezen Gisteren had te Amsterdam de gewone jaarlgksebe vergadering van deelhebbers in hel Nlenm v d Dag plaats Daar bleek dat sedert Februari 1884 het debiet van het NieuKê van den Dag tot 35 600 exemplaren per dag is geklommen Dat over 1884 in t geheel werd besomd aan exemplaren adrerlentien en eenige rente ƒ 694 466 18 zgnde 17778 49 meer dan in 1883 De netto winst beschikbaar roor aandeelhouders bleek te tgn 49616 zgnde 70 pCt ven het kapitaal der Vennootachap welk dividend door de vergadering werd goedgekeurd Met vrg groote zekerheid sobgot gesteld te kunnen worden zegt de Jrni Ct dat het spoorwegongelak uabg Ede veroorzaakt is door het defect raken van een deel van het materieel denkelgk van de machine Althans terogl de we op de plaata van het ongeluk in zeer goeden toestand bevonden is hebben verschillende personen die zich op of nabij dfn spoorweg bevonden en dat wel reeds op plaatsen een half uur vóór de plaats van bet deraillemenl een vreemd geluid aan den voorbg Boellendeo trein opgemerkt het was alsof er iets op de rails sloeg of tikie Aao bijdragen om de quaestie der jongste Leeuwarder bardrg derg nog ingewikkelder te maken ontbreekt het waarlijk n et Dezer dagen kon men in een provinciaal blad lezen dat de firma Hajenius voor ƒ 1000 het recht gekocht bad om Bruiusma sigaren in den handel te brengen Geheel juist was de mededeeling niet want t is niet genoemde firma