Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1885

maar die Tan C J Boe e Zn te Kampen welke t iq dan oor ƒ 1000 of een andere som dat recht kocht Behoort dit rraagt het Nimic waaraan dit bericht ia ontleend nu alamede lot de beneSetje ran den wedetrgd en filt ook dit in de termen ran buitterdeeling Kaar aanleiding eener rraag orer den tegenwoordigen toeatand der Tuinboawecbool in de Watergraarsmeer deelt de Bed ran Semperviren mede dat op 8 Februari jl de lessen aan de Tuinbouwschool Amiteriam met 26 leerlingen hervat lijn Het tegenwoordig beatnur Tun die inrichting na wellicht al te lang gedraald en geaarield te hebben is eicdelijk in den laatsten t jd tot doortastende maatregelen over gegaan Voor tie lerschillende rakken ran onderwga E jn meerendeels nieuwe leeraren aangesteld waaronder een roor het onderricht m de Maleische taal roor de jongelieden die later een werkkring in OostIndië mochten rindcn en rerder wijst alles blgkbaar op eeue nieuwe en zoo wij rertrouwen daorzame herrorming £ r schynt een misbruik in den dienst derposteryen te beslaan dat bijzonder geschikt is omhet rertrouwen in dezen dienst te schokken Hetacbgnt nl dat niet alle drukwerken door de post in handen van de geadresseerden komen meer bepaaldelp zoodanige waarren de nieloolrangstafzender en geadresseerde onbekend kan blyven zooala van de bekende modeboekjes en dergelijke De heer C J Langendam boekdrukker en uitgever te Utrecht heeft dienaangaande met zyn Betrekkingffids een aoodanige ervaring opgedaan dat hg gemeend heeft in een adres aan den Minister vanFinanciën dat wezenlijk aangelegen punt onder deaandacht te moeten brengen Hebzncht of gemakzucht van sommige bestellers noemt hg als deoorzaak ran de niel beslelling ran bedoelde drukwerken De adressont verzoekt Z Eic die maatregelen te willen nemen welke de Minister ter bestraffing van het gepleegde verznim oorbaar acht en noodig oordeelt om roor het rerrolg een misbruikte roorkomen dat zeer uadeelig iu reler belangen ingrypt Het Stalütiici Initiluut Ie Amsterdam heeft aan een aantal landbouwers eii reehouders aanrankelgk alleen in Noord en Znid Hollaod later ook in andere prorineién een circulaire gericht waarin gewezen wordt op het hier te lande bestaande gemis aan een hoogst belangrgke bron ran kennis van den economischen toestand des rolks die in sommige landen meer of minder rolkomen beslaat nl de statistiek der arbeidsloonen Het Instituut wenscht pogingen aan te wenden om in dat gemis te voorzien en richt daarom aan genoemde landbouwers het verzoek in een bg de circulaire geroFgdeu staat te willen opgeven hoeveel arbeidsloon iu de jaren 1883 en 1881 zoowel aan hun verschillende dieusiboden als aan de dagloonere is uitbetaald Ue zaak vindt steun bg de Holl Maatschappg van Landbouw welke de leden uitnoodigt de gerraagde inlichtingen te verstrekken In Dttitschland waar het tutnwezen aanmerkelgk hooger staat dan hier en de beoefening van de gymnastiek algemeen als nuttig en noodzakelgk wordt erkend zal in Juli ran dit jaar het 5jarig Boudafeest en wel te Dresden worden gerierd Men is reeds druk bezig met de roorbereidende werkzaamheden en te oordeeleu naar de opwekkende berichten die reeds nu herhaaldelgk ran de Duilsohe rrienden werden ontrangen belooft het fecgt schitterend te worden Dat er roor de Nederlandsche gymnasteu en allen die belang stellen in liohamelgke fiproediug reel zal tgn te zien en te leereu is ontwijfelbaar te meer omdat ook rerschillende buitenlandsche turn corporatiën zullen reriegenwoordigd worden om aan de lichaamsoefeuingen en den wedstrijd haar beate krachten te doen deelnemen Ook het Ncderlandsch Gymnastiek rribond zal een flink aantal krachtig ontwikkelde gymuasten afraardigen om onze nationale eer in Duilschland te handharen ten einde bij onze Duilsohe naburen roor goed het denkbeeld uit te roeien dat wg Hollanders op dit gebied nagenoeg niets beteekenen Ter rerwezenlijking ran het doel heeft zich eene commissie samengesteld welke in het belang ran eene degelgke en tairgke vertegenwoordiging zal arbeiden Uit baar midden is een regelings commisaie gekozen aan welke alle voorbereidende werkzaamheden zijn opgedragen drse beslaat uit de hh F H Slreubel K Muller B C M Manis en Th Ingenohl van Amsterdam 3 ran Aken en A van IJieien Jr van Rotterdam en W Eymers van s Gravenhage Dezer dagen vergaderde deze commissie te s Gravenhage Ier bespreking en vaststemug der hoofdpunten Naar de WetknutHslode rerneemt worden door een vereeniging op ngrerheidsgebied te Amsterdam pogin gen gedaan om tot de oprichting van een Werkmansbeurs te geraken Tot het instellen van een onderzoek en het uitbrengen van een advies omtrent inrichting enz is een commissie benoemd waarin bg voorkeur personen buiten den kring der Vereeniging en daaronder ook hoofden of leiders van werklieden vereeniging zitting hebben Bg de beoordeeliug van een en ander zsl op den voorgrond worden gesteld aan de zaak niet een uitsluitend plaalselgk maar een nationaal karakter Ie geven In verband met hetgeen bg herhaling zelfs nog korten tgd geleden in het Berliner lageHall en daaruit in onze pers overgenomen gemeld werd betreffende het lichtvaardig aannemen in Nederland van Duilsche onderdanen roor den militairen dienst in onze koloniën deelt de Zv C t de rolgende wetenswaardige bgzonderbeden mede Blijkens een schryren ran het Landrathsamt Becklinghauaen in Westfalen is in den loop van het jaar 1884 de Gemeinde Vorsleher Kenuebsum van zyn ambt omzet en rechtsingang tegen hrm verleend wegens het verschaffen van een valsch attest aan den persoon van Wilhelm Pröllenarndi die daarmede trachtte Ie Uarderwgk dienst te ueueu by het koloniaal werfdepot Bovendien is in in de laatste dagen van de maand Juli van dalzelfde jaar door bet £ e2t l ai Licbtenfels aan de autorileitent bier te lande kenbaar gemaakt dat de burgemeester Heuman van Miohelau disciplinair zou worden gestraft ter zake van het uitreiken van een bewijs von goed gedrog aan zekeren Andreas Fischer die meermolen voor diefstal veroordeeld werd en die dit bewijs aanwendde om bij het Nederl Indische leger in dienst te kunneorjcamen Uit een en ander bigkt das dat de oorsprong der valsche papieren roor een goed deel misschien kan gerenden worden waar niemand die zou zoeken nl op de bureaux ran Duilsche ambtenaren zelre De beide hier aangehaalde gevallen werden aan bel licht gebracht door een onderzoek ingesteld ran wege het commando van het koloniaal werfdepot zelf dat zoo herhaaldelgk en zoo hevig wordt aangevallen wegens die valsche papieren Tégen ontduiking van het zegelrecht bevat het ministeriéele ontwerp de rolgende nieuwe roorschrifien Art 18 Hij die zich voor den rechter of bij eenige andere gevestigde autoriteit beroept op den inhoud van eenig zegelplichtig stuk zonder dat stuk over te leggen zal gehouden zijn tot voldoening ran het Wegens dat sfnk rersohuldigde legelrecht en van de boete die verschuldigd zou zyn indien b t stuk behoorlijk onderteekend op ongezegeld papier gesteld ware tencg bij doe blijken dat het sink behoorlijk gezegeld is of dat het niet in zijn bezit is Indien het stuk later ter zegeling aangeboden wordt zal het betaalde strekken in mindering ran hetgeen dan zal blyken rerschuldigd te zgn rt 19 Wanneer in een openbare of onderhandsohe akle eenig onder een of meer der partijen of onderteekenaren dier akte berustend zegelplichtig stok authentieke akten of afschriften daarvan uitgezonderd wordt beschreven of vermeld dan zal in die akte ook al is niet krachtens of ten gevolge van zoodanig stuk gehandeld moeien worden opgegeven indien het stnlc ongeregistreerd is bet bedrag van het zegel gebezigd roor het beschreven of vermelde stuk en indien het stuk geregisteerd is de dagteekening en het kantoor der registratie Ingbval het stuk buitenslands opgemaakt is moet daarvan melding gemaakt worden Indien volgens die opgave het beschreven of vermelde stuk niet van behoorlgk zegel volgens de wet is voorzien zal de houder daarvan verplicht zijn lol voldoening van het wegens het stuk verschuldigde zegelrecht en van de daarop verschuldigde boete tenzg hg door overlegging van het stok bewijst dat het behoorlgk gezegeld was en behoudens verhaal op hem door wieu het zegelrecht en de boete volgens deze wet moeten worden gedragen Hg die in strgd met de waarheid verklaart dat het stuk van voldoend legel is voorzien of geregistreerd is of bnileDslands opgemaakt is zal gestraft worden wegens valschbeid in geschrifte Ëen belangryk voorstel is gedaan door een Franschen ingenieur nl om de onderzeesohe kabels Je gebruiken ten behoeve van het orerseinen ran beriohleu ran schepen in vol zee naar het land Volgens zyn voorstel zouden de kabels op korte Insschenruimte van draden voorzien worden wier ééue einde op de oppervlakte vnn de zee drgft en door middel van hetwelk de schepen die van den toestel zgn voorzien zich met het land in rerbinding kunnen stellen Dit denkbeeld zal nu dezer dagen in uitroering gebracht worden met den kabel ran Marseille naar Algiers Prof Justna Von Liebig had eens een aardige ontmoeting Een boertje uit den omtrek was naar Gieszen gekomen met een mand met eieren waaronder eenig lilrergeld retborgen was bestemd om daarmee zgn belasting te betalen De boer bad t ongeluk zgn mand te laten rallen en de eieren braken doordien ze niet bgzonder rersch meer waren en dus zwarelwaterstofgas ontwikkelden werd t zilrergeld koolzwart en de ontvanger der belastingen weigerde het san te nemen De boer was radeloos Gelukkig kwam hem een bekende tegen die hem aanraadde naar prof Von Liebig te gaan die hem wel helpen zou Hg deed bet en bg den beroemden scheikundige to gelaten vroeg hg Ben jg die Liebig die zwart geld weer blonk maakt P Ja dat ben ik In weinige minuten na t verhaal van s mans wedervaren was het geld door aanwending van eenige zuren weder glimmend Ons boertje had verbaasd gekeken en lachte hartelgk toen hg t blanke zilver in handen kreeg Nu vroeg hij wat kost me dalf Niets Kom kom voor niets kan je toch niet verven geneer je maar niet wat kost helf Ik zeg a niets wanrde vriend Kom hernam de buitenman en hg legde een schelling op tafel laat je knecht er dsn een borrellje voor nemen Zoo ging hg been Die knecht was niemand anders dan s professors adsistent dr Niemeyer Van het vonnis door den kantonrechter Carré te Parijs gewezen over het kiesrecht der vrouw zendt men het HandelMad de volgende parodie Ook in den dierentuin en wel in de afdeeling der vogels is onlangs de vraag behandeld of het wgfje volgens de bestaande weigering het kiesrecht mag uitoefenen Er had zich nam het reemd geral roorgedaan dat twee vrouwelijke vogels aanvraag deden om op de kiezersigst geplaatst Ie worden de laatste een gehuwd wgfje bygestaan door het mannetje daar zij door haar huwelyk voor de wet niet meer op den eerenaam van volwassen dier mocht aanspraak maken De rechter heeft echter bij een nitvoerig toegelicht vonnis den eiich ontzegd Na eene besohonwing over de vroegere of latere grondwetten waarin sleede van aniraol wordt gesproken bij de uitoefening von burgerschapsrechten en dat woord te hebben opgevat in de beteekenis ran mannetje niet ran dier gaat de rechter aldus verder Aangezien wg mannelijke rogels een kieswet gemaakt hebben die eischt dat de oitoyeos in het rolle bezit zgn ran hunne burgerlijke en bnrgerscbapsreebleu Aangezien wij mannetjes zoo rerstandig zgn geweest genoemde bnrgerscbapsrechten slechts aan ons zelf toe te kennen daar wg bgr in orereenstemming met het recht ran den sterkste en de wet ran het eigenbelang ons telf de uitoefening ran het recht en de besie postjes roorbehouden hebben Aangezien wij san de wijQes erenmio het rolle bezit hebbeu gegeren ran de burgerlijke rechten daar wij bepaald hebben dat een Fransch w jfje geen Fransch wijfje meer is zoodra zij een vreemden vogel tot echtgenoot neemt en ook als moeder naluurlyk geen oqderlijke macht over hare kleintjes mag uitoefenen omdat zooals wg boven reeds zagen zij door haar hawelgk in een toestand van tweede kindsheid vervalt Aangezien de bewering als zonden de woorden iedere vogel in vele wetten voorkomende aan mannelgke zoowel als vrouwelgke vogels dezelfde rechten verleenen op een dwaling berust Zoo volgt uit dit alles logisch dat het wgQe geen kiezer kan zijn omdat zij geen burger is dat het wgfje geen burger is omdat zg zekere voorrechten aan het burgerschap verbonden mist dat zij genoemde voorrechten mist omdat het in de wet staat en dat het in de wet staat omdat wij mannetjes die wet gemaakt hebben zonder naluurlyk de wijfjes daarbij te raadplegen I Dus verklaar ik dal met betrekking tot hetkiesrecht de raanneljes en de wyQe Allemaal vogelt lün riep een kind dat juist roorbykwam De tot het wetsontwerp tot wijziging der Drankwei behoorénde stukken zijn rondgedeeld Na het adfies ran Gedep Staten en ran de ambtenaren ran het Openbaar Ministerie te hebben ingewonnen is de Begeeriug te rade geworden dat er rooralsnog ran wgziging ran de hoofdbeginulen der drankwet geen sprake behoort Ie lijn De wet is nog te kort in werking om orer het doeltreffende ran het aangenomen stelsel beslissende uitspraak te kannen doen Daarentegen is gebleken dat de wijze waarop de hoofdbeginselen zgn uitgewerkt in rele opzichten te wensohen overlaat In het nieuwe wetsontwerp zyn dan ook een aantal veranderingen voorgesteld welke ten doel hebben om met behoud der aangenomen beginselen de toepassing daarvan beter te regelen Voor zooveel bet repreuieve deel der wet betreft ign dele wijzigingen over het algemeen inden geest van verscherping Verder brengt bet wetsontwerp verbetering in de Ie strenge preventieve bepalingen der tegenwoordige wet betreffende de gecomUneerde bedrijten Van hoeveel belang deze voor vele neringdoenden lijn blijkt uit de omstandigheid dat in het algemeen in meer dan een derde in enkele provinciën zelfs meer ilan de helft der bestaande inrichtingen waar sterke drank in het klein wordt verkocht levens een andere winkelnering wordl uitgeoefend Er waren in het r k op 1 Mei 1884 29496 vergunningen krachtens art 28 der wet 220 nndere vergnoaingen en 11574 gtcnmbineerde neringen Vele duizenden zouden dns bleef de bestaande bepaling van kracht op 1 Mei 1885 te kiezen hebben tusschen den verkoop van sterken drank in bet klein en het nitoefcnen der andere winkelnering eg in vele gevallen kan slechts uit een vereenigiug riD beide bedrgven een voldoend middel van bestaan worden verkregen De Begeering heeft echter niet uit t oog verloren dat de bezwaren legen de ge combineerde bedrgven voornamelijk gelegen zgn in de verleiding welke deze inrichtingen opleveren bepaslilelgk voor vrouwen en andere niet aan sterken drank verslaafde persouen die in den winkel inkoopen komen doen Aan die bezwaren wordt echter te gemoet gekomen door het tappen in zoodanige winkels te verbieden en alleen den verkoop van sterken drank bg de fleaob kau of kraik te vergunnen Na 30 April 1885 alzoo wordt de vergunning voor locallteilen waarin een andere wiukeloeriug wordt uitgeoefend of die met zoodanige localiteit binorn s huis gemeenschap hebben bg tijdige betaling van het vergunningsrecht ihcbts geacht verlengd te zgn onder voorwaarde 1 dat de verkoop van sterken drank geschiede bij hoeveelheden van niet minder dan 8 deciliter en in gesloten fletscheo kannen of ktaiken 2 dat in de voor het pabliek toegankelijke looatiieiten geen aangebroken vaten flessehen kaanen of kruiken sterken drank inhoudende aanwezig mogen zy en 3 dat het drinken van sterken drank in die locallteilen niet worde toegi laten Verder wordt voorgesleld om de koek en banketbakker en conJUuriert gelijk te stellen met de koffiehnishoaders restanrateurs en dergelgke persouen Onderscheiden colleges van Gedep Slaten achten die gelyksielling met de Begeering billyk Er is hier zegt de Begeering inderdaad geen sprake van een privilege ten gunste van deie personen Integendeel ban nering heeft zooveel overeenkomst met die van koffiehuisbouders eo lealaurateurs dal verschil van behandeling metterdaad ten aanzien van de bankelbakkers een privüegium odionn is £ n daarby komt nog dat het schenken van sterken drank in banketwinkels veel minder aanleiding geeft tot misbruik dan bet gebruik daarvan in teatanralies en koffiehaiten In de groote machinefabriek en gtergieterij van Parent te Si On n bg Pargs ia sedert een paar maanden eene kraan ran 20 Ion draagrermogen in gebruik die door electricileit bewegen wordl De primaire machine die ongereer 100 M ran de kraan rerwyderd is werkt met eene snelheid van 1650 wentelingen per minuut terwyl de op den hefloestel aangebrachte secondaire machine bij 1000 wemelingen in dienselfden tyd vier paardenkracht ontwikkeld Een rheoataat geeft gelegenheid om de snelheid waarmede een last gestild wordt naar verkiezing grooter of kleiner te maken Daar overigens aan de kraan niets veranderd is kan zij ook nog steeda met bandeokracht in werking gebracht worden By het lichten van groote slokken gietgzer outstsat op het oogenblik waarop zy oit den rorm komen een luchtledig hierby komt nog de luchtdruk die op de geheele oppervlakte werkt en waardoor het gewicht van den last vermeerderd in vele gevallen zelfs verdubbeld wordt Ten einde nn elk ongeval te voorkomen beeft men dep eleolrischen stroom zelven er voor gebruikt om de zekerbeidsgrens der belasting te bepalen Zoodra deze het gestelde maximum te hoven gaat wordt nl do stroom verbroken en do vaohinist dus op die wyze gewaarschuwd Voordat men tot eleotriciteit zgne toevlucht nam waren voor de bediening van die kraan 10 man noodig terwyl daarvoor thans een enkel arbeider voldoende is Wanneer er stooruia mocht ontslaan treedt het remtoeslel van Mégy in werking dit eene volkomen zekerheid waarborgt Buitenlandsch Overzlcbt Bat hel de Engelsohe Regeering thans ernst is aet den Soedan oorlog blyki uit de boodschap Tan de Koningin bij bet Parlement ingediend waarl 4 voorzien wordt in de behoeften aan soldaten De beraodslaging over deze boodschap werd bepaald op Maandag over acht dagen terwijl op gisteren de beraadslaging is waslgesteld orer de motie der conserratieren De uitslag hierorer blgft onzeker Algemeen wordt thans erkend dal bet onmogelijk roor Wolseley is den tocht naat Kharthoem door te zetten daar het hem aan de noodige artillerie ontbreekt om de rrg sterke stad te besebieten De bezetting ran Metammeh wordt thans op acht a negen duizend man geschat De correspondent ran de Daily Telegraph zegt in een telegram uit Aboe Klea ran 18 dezer dat ds toestand aldaar ernstig is Beeds in ons blad van Zaterdag maakten wij melding ran den aanral waaraan de brigade BuUer voormalige brigadeStewart aldaar bloot stond Gelijk men weet heeft zij zich ran Goebat naar 4boe Klea teruggetrokken doch werd op een afstand gevolgd door verscheidene honderden Arabieren van Metemueh met Remmington geweren gewapend Zij namen stelling op de zandheuvels in de nabgbeid waar zij door het terrein zelf goede beschutting vonden en richtten den 17den een goed onderhouden vuur op de brigade Generaal Bulier beantwoordde met zijne Gardner kanonnen maar toch werden vgf man gedood en elf gewond waaronder twee officieren de kapiteins Walsh en Paget Generaal Boller liet in aller drie verschansingen opwerpen om zijn kamp legen een aanval te beschermen en ofschoon de vijand een sterke stelling heeft ingenomen ia hg toch voornemens hem aan te tastao althans eene poging Ie doen om die Arabieren ttrng tr werpen vdór de komst der 50 000 man van den Mahdi die naar men zegt naar Aboe Klea optrekken Doch levens heeft de generaal een boodschapper naar lord Wolseley gezonden met de mededeeling dat zyn toestand moeielgk is en oom hem versterking te vragen Die versterkingen zgn volgens de laatste berichten reeds onder eg Zoodra generaal BuUer de noodige kameelen heeft ontvangen zal hij zich van Uit Aden wordt bericht dat de Koning van Abyssinië zeer ontevreden is over de bczetlingvan Massonah door de Italianen De Koning belrean het dat de Koningin Victoria welke onlangs door aen geunischap hem de verzekering liet geren van haar vriendeehap niet wilde toestaan dat die stad bezel werd door de Abyssiniers welke esn onbetwistbaar recht op Massonah bebben maar wèlr Italië welke mogendheid byna in het geheel geen recht op Massonah heeft zelfs aanmoedigt zich daar te vtsliKen De Koning verklaart i n slotte echter dalThet hem veel genoegen doet dal de Egyptisch Mohammedaansohe heerschappy ter kuste van Abyssiuié door een Chritlelyke vervangen wordt en op grond daarvan gelastte hg aan de stedehonders roet de Ilalisanscbe civiele en militaire aatorileiten vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden Oe commissie voor de Congo conferentie beeft haar beraadslagingen ten einde gebracht zg verleende baar goedkeuring aan het door Lambermont opgemaakt rapport over den gebeelen arbeid der conferentie Heden of morgen houdt de conferentie zitting n in het midden dezer week wordl zy gesloten Men verzekert te Brnssel dat de opvolger van koloifel Frances Dewinter als gourerneargeneraal van den staat Conga Stanley zal zgn Stanley is eergisteren te Brussel aangekomen eo onmiddellijk bij den Koning ten gehoore toegelaten Zoo als men weet heeft de heer Germain bg de Fransche Kamer van Afgevaardigden bg de behandeling van het wetsontwerp tot verhooging van de invoerrechten op granen en vee een tegenvoorstel ingediend strekkende tot een aanzienigke vermindering van de grondlasten op ongebouwde eigendommen en tot verhooging van de belaating op alcohol Door de commissie welke dit voorsisi onderzocht zyn met behoud van het beginsel eenige wgzigingen er in gebracht en zy adviseert tot de aanneming Inmiddels heeft de rapporteur der commissie over het protectionistische wetsontwerp ontslag genomen en wat de regeering betreft deze wgkt van het door haar ingenomen standpnnt niet af Zg zal het tegen voorstelGermain bestrgden naar beeft naar het schgnt minder bezwaar legen een tweede tegenvoorstel dat in den boezem der commissie is ontslaan nl dat van den heer Bisseuil die een petequatie gelijke rerdeeling der groadbelasting wil De Bijksdagscommissie roor de posispaarbanken heeft met groote meerderheid het ontwerp rerworpen Het ceniram beschoawt die wet als een bgdrage tot rersterking ran de eenheid des Bijks en de centrumleden der commissie stemden dns tegen van de overige in de commissie verlegenwoordigde poriyen behooren ook de vrgzinnigen tot de legenslanders der wet en de conservatieven die voor de rijkspostspaarkassen zijn hadden Saksische leden uit hun midden in de commissie benoemd die evenals de Beieren en de Wurlemburgers fn de Bgkspostspaarkassen een inbreuk zien op hun voorrechten en dus nit particularisme tegenstemden Wat er nu van het wetsontwerp in den Bgksdag zal komen valt moeilgk te zeggen Gaan Polen en Elzassers als naar gewoonte met bet centrum mede dan komt er vermoedelijk niets van de invoering van de Bijkspostspaarkassen De aanneming door bet Hongaarsche Lagerhuis van het ontwerp van wet tot reorganisatie van het Hoogerbuis de Magnateutafel valt niet meer te betwijfelen De oppositie er tegen geldt niet de hervorming in beginsel maar betreft slechts eenige punten van ondergeschikt belang Ook de leden van het Hoogerbuis erkennen de dringende noodzakelijkheid va dezen maatregel zonder welken dit Staalslichaam ten eenenmale impopulair zon worden alleen willen graaf Andraisy sn zgne groep bet getal der door de Kroon te benoemen leden tot 60 of 60 beperken VERBETERING Ia dea itut vso nProvtdentta in ons vorig ar opgegomen stut sbDMevelijk vermeld dat het getal donateuri vermeerderd IS met 12 dit moet zijd ii INGEZONDEN Mijnheer de BtdacUur I In uw geëerd blad van 13 Febraari j 1 no 3196 komt voor een bericht uit Beenwijk over verkoop van land in den gecombineerde Veenpolder onder Zwamroerdam en Eeenwijk op den 11 Febraari bevarens De ondergeteekenden verzoeken ü mynheer de Bedactenr eenige ruimte tot plaatsing der rolgende aaorulling ran dat bericht Er is hier sprake rac een klein deel des Polders sedert 1876 droog gelegden grond polder eigendom gewezen Compagnie ran Polder Beenwijk met dezen Polder om allerlei hier niet ter zake doende redenen pas ia den herfst ran 1884 gesplitst eo waarop eren róór den winter 1884 85 in zóórerre slechts de Keur is toegepast dat die grond in Sehotwallen lag doch orerigens nog nimmer deskundige landbonwers behandeling beeft ondergaan In dezen ruim 250 bektaren metenden Polder zal men roor ran af 1876 jaarlgks deskundig behandeld land te vergeefs ƒ 1000 per Hectare bieden zgnde nog kortelings geconstateerd in dezerzijdsche vergadering van Ingelanden op den 9 Februari j 1 Het is aan ondergeteekenden gebleken dat aan deze waarheid uit onbekendheid er mede onwillekeurig en te goeder trouw door bet eerste bericht is Ie kort gedaan Hoogacblend by voorbaat dankzeggende voor de opname UEd Dw Dienaren W VEBWEIJ I HOEK Zwammerdam G KBAAN J DE JONG Keeuwgk Te zamen landbebonwende eigenaars van circa 100 hectaren land in den Polder Andere bladen die het eerste bericht hebben overgenomen worden beleefd verzocht ook deze aanvulling daarran orer te nemen BarKerlljJce Stand GEBOREN 21 Febr Jacoba Wilhelmina ouders W Bokhoven en C Borkus Margaretba ouders S van Loon en W J Steenwinkel 22 Klara Johanna ouders J Vonk en H J Vlink OVERLEDEN 20 Febr N IJpelaar 7 w 21 A Heerkens 13 d 23 M C Schiebroek 7 m S D de Jong wed A van Dnin 74 j 3 m Hoordrecbt GEBOREN Adrianus Johannes ouders H J Lanoog en G van Deth Martgnlje ouders J SloopudMl en W Riolk OVERLEDEN M Wendels wed M Broekhuizen 82 j ONDEBTROÜWD J de Jong 23j enJ vander Kng 23 j GEHUWD M Suijker en P de Jong J Zwp nenbnrg en A M de Wilde Oouderak GEBOREN Gerrit Jaoob ouders K Verdoold en A A de Vrengi Willem Marinus ouders G Groen ndgk en H J Scheggrond OVERLEDEN C ran Vliet 43 j GEHUWD M yerdoold van Stolwgk en M de Jong Stolwijk GEBOREN Maria ouders J Both en J Blonk Annigje Lena ouders C J van Elk en F Rozendaal Klaas oaders J de Vrg en K van Dam OVERLEDEN A Noorlander 8 m ONDERTROUWD W Verhoef en A Stigter Haastrecht GEBOREN Pieter ouders C de Jong en A Stout OVERLEDEN B Oosterioken 83 j ir