Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1885

1885 Openlsare Verkooping ten overstaan Tsn den te PToerrf gevestigden Notaris Mr FÜHBI 8NETHLAGE op DINSDAG 3 MAART 1885 svoorm 11 nar in het Café VEEVFEE te Bodegraven VAX DE KAPITALE HOFSTEDE van wglen den Heer A VEEBBEE gelegen in de Meije onder Bodegraven groot ongeveer 18 Hectaren en te aanvaarden het land dadeljjk en overigens 1 Mei 1885 Te veilen eerst in drie peroeelefn en daarna gecombineerd Breeder hg biljetten Inlichtingen geven de Notarissen Mrs FDHRI SNETHLAGE te Woerden en MOLENAAR te Waddingsveen Fransche en Engelsche Stoffen A VAN OS Az Mr Tailleur Kleiweg E 73 Er biedt zich aan tegen 1 Mei als VrUdag 27 Februari Sociëteit ONS GENOEaSN 6e iaatele Abonnement Voortlelling DONDERDAG 26 Febiniari 1885 Kon Nederlandioh Tooneel Afd Rotterdam DE WETTIGE MM Drama in 4 bedr van NU8 en AENOÜLD gevolgd door Bljjspel in 1 bedrjjf Aanvang 7 uur 8W Gewone bepalingen en prgzen Aan allen die last hebben van het nitvallen en vroegtijdig grijs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Perg rer d A lion HAAR EXTRACT Na een kort gebruik zat men ondervindent dat het nitvallen der baren ophondt en de gr ze baren langzamerhand een donkere tin aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Pr s per flacon met gebrniksaanwgzing 40 cents verkrygbaar bg Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zfvenhuijen W Ligtfaelm Voorburg JVed O Wilhelmus Woerd A Bos Berkal l i 130S GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIE N worden geplaatst ▼ an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVBETENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Afzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN Oe inzendiag van adverteatlën lean gsscbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Betreffende de plaats voor de eerste algemeens bgeenkomst verdient Rotterdam de voorkeur zoowel door de gunstige ligging en de vervoermiddelen als doordat de Volapuka sweging van daar is uitgegaan en het getal leden der Eerste Nederlandsche WereldtaalVereeoigiug nu het grootste is Oe Rotterdamsc e Klub slaat dus voor de eerste algemeeoe vergadenng te houden op Dinsdag na Paschen van het jaar I88B 7 April Deie uitnoodiging aan uwe klub ten zeerste aanbevelend verzoeken wy D ten spoedigste kennis te geven van uwe toetreding i bijval Hopende groote instemralDg te vinden in de harten van velen bieden wq U oose hartelyke groeten Rotterdam 20 Februari 88S was geieeke d Kerst BeoreUria V K B N Vooraitier V K B N J B0IEN Ai D E F L HüSTBIlS Sobtekade 120 een FATSOENLIJK MEISJE 24 jaar oud van de P G ea van goede getuigen voorzien liefst te Gouda of omstreken Franco brieven letter A bg J W EVEESZ Boekhandelaar te Zeilt Sociëteit Ons Q enoegen Commissarissen der Sociëteit cOns GEN0EOB brengen ter kennisse van BB Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid vau de 6de Abonnements Tooneelrooritelling op DONDERDAG den 26 FEBRÜAEI 1885 de SOCIËTEIT van des avond ZES UVB af al GESLOTEN ijn Namens het Bestuur J C IJ88ELSTIJN SecrefAirie Gouda 24 Februari 1885 Opnieuw Ontvangfen eene groote PARTIJ XSen Jongmensch z b b h h verkngt bjj fatsoenlyke lieden alhier KOST INWONING en vrjje SLAAPKAMER Brieven met prijsopgaaf onder letter D aan TBIEMË S Advertentiebureau te Nijmegen Wg verocraen dat da voorstellen tot winging no de kiestabal in verfaaao met de aanvulling van bet getal leden der Tweede Kamer van den Raad van State by de Regeeriag tga teruggekeerd Af R a De kiesvereenigiug Krimf unea rd beeft in bare Maandagavond gehouden vergadering met algenoeeue stemmen besloten lot aansluiting aaO de Liberale Unie Tot afgevaardigden werden gekocea de beeren mr S Gratama Ha le Soboonhoveu en Bogaerdt te Krimpen a d Lek Eene DIEITSTSODE oi MEID HÜISHOUDSTER P G van goede getuigen voorzien wenscht HALF MEI eene andere betrekking Brieven franco onder No 1085 aan het Bureau dezer Courant Men lette op de VOOK IDEEXjIOE VOOEWAAEDEIT VAN DIËNSTi EIHIING In de berichten van versohillenile couranten omtrent bet ontwerp voor eene nieuwe politiewet bestaat eenige verwarring omtrent het vadersobap van dit ontwerp Het N d D brengt Id rheid in dete zaak Nadat in 1S52 by Koninüfk Besluit van 3 Mei een Staatscommissie benoemd was tot bet ontwerpen van een Rykspolitiewet een van de osoeielykste en wellicht de moeielykste opdracht voor wetgevers welke den 1 8den September van dat jaar rapport uitbracht en nog met lang geleden dour een OostIndisch ambtenaar mr Heiligers op aanzoek van den miuisler Modderman mede een wet ontworpen was die in bet licht verscheen moobt zegt Bet Nieimt de bodem ongetwyfeld toebereid en de weg aangewezen geacht worden Door deze twee rapporten voorgelioht gordde een van de hoofdcommissarissen der Amsierdamsche politie de heer P W Steenkamp zieh onlangs aan tot bel opatellen vau een nieuw wetsontwerp op de Bykspolitie een moeielyke arbeid zeker voor iemand die pas eenige jaren by de politie en dan nog bij de gemeentelijke geplaatst is Dit project nu werd door den burgemeester van Amsterdam aan den Minister van Justitie ter lezing gegeven en deze verzand daarvan een exemplaar aan alle prooureurs generaal iu Nederland ten einde er hun oordeel orer te vernemen Ook de Nestor der boofdeommissarissen van politie hier te lande mr Cardioaal om zyn rechtsgeleerde kennis zoowel als om ly n groote ondervinding in politiezaken de tot oardeelen aangewezen man heeft van dit ontwerp een exemplaar omvangen opdat de minisier ook van zyne zienswyze omtrent dit teer gewichtige punt in kennis moge gesteld worden in den BOEKHANDEL ran A BRII RUAX Lange Tiendeweg VOOE HET De Firma C NEDEEVEEN BoekhandelarenBoekbinders te eBoich beyeelt hare gunstig bekende Leger in Nederlandscli Indië omschreven in gedrukte mededeelingen die gratis verkrggbaar zyn bg het Departement van Koloniën te 8 6ravenhage en voorts bg alle Burgemeester beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omêtreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda by wie Modellen ter bezichtiging zyn gesteld en nadere informatien in te winnen PH MATFABTHJt Co Frankfort a M IJzergieterg en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als Specialiteit Stroosnijders Tolkome ne constructie iedere grootte tot billgke prezen Reeds geplaatst 33000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en pr sconranten gratis en franco AGENTEN worden gevraagd Correspondeeren in Nederlandsche taal Cbein fabriek van H von Cflmborn ie Emmerik ajd Rh jn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederlaod MchrUflnkt Alizarin Keizer SclirUf en Copieer inkt Salon en andere IntSOOrten onderscheiden liob door banne lerendige kleur groote vloeibaarbeid en het suelle droegen van alle andere inktfabriksten Verkrygbear in ieder soliden boekwinkel en in de bekende depots Snelpersdrnk van A Bri ikmak te Gouda Beeawjjk GEBOKEK Helen ouders £ HiiKen en W J BoMoher Afatha oudera J L Verby en W BallerioK Dirk ondera G ran der Wolf en M Ooatrum GEHUWD L de Knecht en M Verwoerd Zevenhuizen GEBOREX Maria A tan Eeeuwqk en A Biemondi Adriannt ouders A au den Haak eu M de Jong Johannes ouden D fan den Haak en B n der Beek OVERLEDEN P de Graaf 12 m ONDERTROUWD A Klapwgk en J Brandhorst ADVER TENTIËN V Den 2 Maart herdenken C G TAN DIJK E LAMMËRS hunne 25 JABIOE UCHTFESBENIGING Hanne dankbare Nicht ♦ Bevallen van een Dochter A C BOKHOVBNGouda 21 Febr 1885 Borküs Voor de vele blgken van belangstelling den 15 dezer ondervonden betuigen w j mede uit naam onzer kinderen onzen hartelyken dank J C L F BUSCH A M BÜSCH Spooeman Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den gemeenschappeljjken boedel en de Nalatenschap van wglen den Heer Abraham Barend van LEEU gewoond hebbende te Gouda en aldaar 10 Februari jl overleden worden verzocht daarvan Tóór den 15 MAART a s opgaaf of betaling te doen ten zgnen sterfhuize Markt wjjk A No 91 G C FOETUIJN DROOGLEEVEB Notaria NEDERL BOUWVEREENIGING gevestigd te GOüDA De GEWONE VEBGADEBING voor Aandeelhouders door onvoorziene omstandigheden op den 19n dezer niet plaats gehad hebbende zal nu gehouden worden op Donderdag den 26 dezer maand des namiddags ten een ure in het Koffiehuis DS HAauoNiE op d Markt te Gouda DB DIRECTIE Gouda 20 Februari 1885 DE FONDSENMAËZT onder Eedactie van J BIEO DEïIj Prgs per kwartaftl 1 50 franco per post Afzonderlijke nommers 0 25 Inbond yan No 21 van 21 Februari 1885 Mexico Bearsoverzicht Binteo eo Boitealandgche bencfateo Gemeente Maattrtcht Stoomiramweffmaatschappij OldmmbtFekel A Rusntche Finaneten Spaanacke Ftnancten Turkteke TiuMciën Ftiutncien der sUd Madnd RusHschc Spoorwegen Canadtan Pae c Sp wm Mtttoun Pacific Spoorwegmaattekapp Mttsoun Katua Texas Spoortoegmaataehapp New York Ontario tTettem Spoorwegmtj NetcTork Centrei Hudton Stoer Spooncegmaatackapptj Oregon Caitfomta Sp maats H abaah St Loutê Pactkc mrwegmaatgciapp OolTinnaleD van Spoorwegeo NoteeriDgeo te New York Niet officieel rhandeldo fondten Rente en diTideodbetaliDgcD Lntste Benchteo CorrespoDdeutie l itlotingen AdverteBtien Hen ibonneert ticfa b j het Bnreel Tan De Fondsen mark t v ter boekdrnkkeru van GEBROEDERS HOITSEMA te GroDiog a en b alle Boekhandelaars eo Poatkaotoren De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 26 Pebronri 1886 l e Kamer ran Koophandel en Fabrieken alhier heeft besloten ongnustig le adtiseereri omirenl voorgenomen verhooging van het Intoerrecht de heffing van een acoyns op tabak SCHAAK C0HEE8P0NPENTIE den Haag 2ïsle iet K S F 2 Gouda ld F 8 P 7 De Commissaris van Politie te Nienvtr Amstel berlobi dat II Zondagmorgm op den opeobaren weg aldaar is gerenden bet Igk van een onbekend man klein en tenger van postnur naar gis lasnoben de S en 0 jaar oogen blauw nens eo kin spits mond gewoon kon geknipt grys haar blond grgieude ringbaard en knevel gekleed met blauwe bnbkia winMrptl net Malasadm niid ait laken vett twart tgden en do meriaos balsdoek it katoenen hemd een donker en een do versoholen gestreept boeteroeo witte botstrok een bruine bokskin en een iwsrte pilanw broek blauw bombazynen onderbroek twarie kousen vetlederrn laarien Op bet Igk cyn o a gevonden een brnine lederen porteaionnaie mei koperen sluiting waarin eenig geld een paar IJslaudsohe handschoenen blauw en wit gekleurd en een plaatskaartje Se klasse Amsterdan Qoada op 27 Januan jl afgestempeld Het vervolg van den in ons voriij nr opgenomen brief aan de OmdKke ITereUUial Fereetaging luidt als volgt Dal Volapuk ook by tegensUnd en onkunde betwaren ondervindt even als iedere nieuwe uitvinding behoeft geen beloog en dat tr venobil van richting bestaat kan de leiing der Statuten van de verschillende Vereenigiogen in Nederland bewyien De Eerete Nederlandsche Wereldtsalvereeniging ïeer betreurende de verdeeldheid en versirooing heeft derhalve de eer alle bestaande Volapuka klubs en de vele vrienden en vriendinnen in Nederland aansluiting voor te slaan by een klub voor hun middru waarvan het bestuur dan hoofdbestuur van alle vercenigmgen wordt De besturen der verschillende klubs correapondreren en treden in overleg met dit hoofdbestuur omtrent alle Mken welke in iedere klub worden behandeld De voordeelen hierdoor verkregen zullen zijn behalve de eenheid van richtjng nog groote besparing van drukkosten r lementen ledenlysten en overigens gemakkelijker verbinding en correspondentie met den samensteller die jaarlijks meer dan vier duizend brieven moet beantwoorden Tevens wordt de aansluiting gemakkelylcer met veel clubs in den vreemde Halfjasriyks komen de afgevaardigden der clubs en de Volapuka vrienden op de plaats van bet Hoofdbestuur bgeen om de belangen der wereldtaal en van iedere klub te bespreken De tijd voor deze bijeenkomsten zoude het best zyn in de paasohvakantie en in de maand Augustus 1 een groot aantal beoefenaars der Volapi k Ooderwgzere zijn Het B H bevat een brief uit Mandor die onder meer op de volgende wijze melding maakt van een attaque der Dajaks op een gedeelte onzer troepen f De kapitein te Mtodor zond een patrouille onder den luitenant Stnffers over Mommie en Sebadoe naar Semaroewa Dajak Dete patrouille werd evenals dat aan elke andere patrouille bevolen wordt gelast van geen vuur le openen en voorts van langa een anderea weg naar Mandor terug te keeren De Resident nu die de Semaroewa Uajaks buiten elke onuooaige verwikkeling bonden wil had tich aiet de houding der Semaroewaers in take Mandor beklaagd by bet inlaodscb bestuur en den waam panuembahan verzocht om den Semaroewaers te doeu weten dat tij zieh boiten alle vgandclykhedeo moesten houden terwyl by bovendien vertoobl had om bel hoofd dier Dajaks Pa Goenang naar Pontianak te doen zenden Ingevolge dit verzoek trok ganoemd hoofd naar Landak eo gingen eenige Landaksebe mtntriea naar Semaroewa Pa Goeoaug verbaaUc Bog vau eenige Cbineescke belhamels die in lyo negorq gehuisvest waren eo beloofde reeds dete lieden naar Landak te znlleu troonen toen op eens de patrouille bovengenoemd dit alles in duigen werpen kwam De voorhoede dier patrouille stuitte op een beoting die haar met een hevig geweervuur begroette toodat die voorhoede welke uit slechts 7 man met een sergeant beatond spoedig een vijftal gewonden bekwam De patronijle commandani heeft zich met kleingeestige mililairiteit aan eijn last gehouden en niettegenstaande bet geleden verlies en de onbekendheid Bet bet terrein toch langs een anderen weg naar Handor den terugtocht ondernomen Een gewond soldaat moesten zjj in s vyaods banden achterlaten en met nog vier gewonden fa nagenoeg zonder vivres ondernam de officier den terugtocht welke drie dagen geduurd beeft De waarn pannembahan van Landak die bevriend is met de Dajaks nu die beuling ia nu geheel van programma jegens ons veranderd en moet een vry krassen brief aan den Resident geschreven hebben In hét oog van dien waarn panembahau beeft de Companie verraad gepleegd en wordt des Residents verzoek om Pa Goenang naar Pontianak te zenden nu geheel verkeerd nilgelegd Het Ind Fad verhaalt de volgende vreeaelyke geschiedenis die ter reede vanSamarang is geschied Toen het stoomschip Prtiu Mexander gezagvoerder C A Steur den I9dea Januari begon op te stoomen bleek op ongeveer twintig meter van de Isadpranweo dal een inlander daarbij behoorende zich nog aan boord bevond Waaraohijnlyk wel met goedvinden van dien Inlander zelf werden hem door den derden stuurman en een iniandschen matroos twee planken gegeven en werd by zóó over boord gezet om zwemmende de Isadprauw waarby by behoorde te bereiken Door den sterken stroom naar men meent dreef Je man voorby die prauw daar hy bly kbaar met althans niet oed kon zwemmen Toen men dit op den atooraer ontwaarde werd bijgedraaid Dooh ook op de laadprauw was bespeurd dat de man die in bel water lag lo gevaar verkeerde Een der bemanning vaa dat vaartuig sprang in lee om den drenkeling te redden Toen zag men van het dek van den Print AlexMder een sfschuwelyk tooneel Op de plaats waar de beide mensoheo in zee lagen