Goudsche Courant, zondag 1 maart 1885

1885 N 3803 Bfl den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het 14 € van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle Stukken opgenomen die hg den Baad inkomen als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA Januari 1885 j BR IlSTICTNy JLlT EEN VIEBBAAGSCn DEBAT Ëindelgk zgn de begrootingsdiscnasiën voor het loopende jaar begonnen Zg werden voorafgegaan door algemeene beschouwingen die aan omvang en woordenrgkheid niets te wenschen overlaten en een Nederlandsehe 2e kamer waardig zgn Hel werd zalft zoo erg dat het nieuwe lid voor Arnhem die nog niet gewend was aan het geklepper van den weinig meel maar veel gediruisch makenden molen wanhopig werd en zgn hart in eene verznohting ontlastte welke niet veel uitwerkte Nu eens kreeg men den indruk als woonde men de oefeningen bg eener debatingclob dan weer waande men zich verplaatst in eene kerkvergadering of synode Over veel is er gepraat ter loops ook over de begrooting zelve en over den financieelen toestand de rgke die toch wel in de eerste plaats aan de orde waren Twee onderwerpen hebben voomameiyk de aodaebt d r kamer in beslag getiomen Het weigncB van raehtepersooulgkheid aan de Bociaal deivocratiache vereeniging en de motieBorgesius Wat het eerste betreft komt het ons voor dat de regeeriog in de verdediging van haar houding t novar da socialisten niet bgzonder gelukkig geweest ia Afgescheiden nog van ia vraag of inderdaad de statutan der vereeniging grond gaven voor de afwgzende beschikking der regeering heeft het veor ons nog allen schgn dat er een onhandigheid begaan is Het zon meer politiek geweest zgn kuikt M onr banrariB vm fonnaalen aard zoo die er waren heen te stappen ten einde de sociaaldemocraten niet te verheffen tot martelaren althans bnn niet de gelegenheid te geven om den volke te verkondigen dat de regeering hen verongelgkt heeft De weeemeisjes op de tribune der kamer en de weigering van recht per80onlgkheid aan de soc dem vereen zgn trekenen van eene zennwachtigheid en vreesachtigheid dis niet het kenmerk zgn eener krachtige grondwettige regeering die overtuigd is dat zg steun vindt bg de overgroot meerderheid des volks Mei de motie Borgesius raakte de kamer verzeild in de hoogere politiek Het doel der motie was de kamer te doen uitmaken dat zg noch kieswethervorming nog kiestabelher ienin wenschte vóór de herziening van de grondwet Wat den vorm betreft had de minister Heemskerk geen ongelgk toen hg het voorstel eenigszins in een bespottelgk daglicht stelde Er was Vx h noch ter wgzigiog van de kieswet noch tot herziening van de tabel eeuig voorstel ingekomen zoodat het besluit om die quaestiën niet aan de orde te stellen eigenlgk geen reden van bestaan had Maar als aanloop tot een parlementaire gedachtewisseling had de motie haar deugden De antirevolutionairen toch dringen in dan laatsten tgd er op aan dat eerst eene nieuwe kieswet Ons een andere kamer schenken zal om daarna de grondwet te herzien tarwgl van regeeringswege een voorstel in aantocht is om het getal der kamerleden tot bet wettelgk maximum te brengen en in verband daarmede de kiestabel te herzien De liberale partg wenschte zich daarover te verklaren en achtte bigkens de stemming p ééae enkele uitzondering na beide onderwerpen voor uitstel tot na de grondwetsherziening vatbaar Waren wg gexoepen geworden om ons oordeel over de motie uit te spreken dan zouden wg er tegen geweest zgn Niet om met de antirevolutionairen te vragen om eene nieuwe kamer maar omdat dunkt ons de regeering in haar recht is indien zg vril voldoen aan het wettelgk voorschrift om de kiestabel te herzien De quaestie derkies daarvan niet beteekende dat men on waa om de herziening der kiestabel in behandeling te nemen Hoe men dit debat ook beschonwe het nut er van is minstens twgfelachtig naar onze meening had de motie gerust in de portefeuille kunnen blgven Gevraagd Tegen MEI wordt gevraagd een bekwame genegen voor KEUKENMEID en Huiswerk te verrichten liefst R C en van goede getuigen Loon naar bekwaamheid Adres franco brieven onder No 1090 by cMn Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 28 Februari I88S Door den Direotear ran onte Waterleiding la au het TeehniwhChemitch Bureau der hh Sohsikwgk en Fennink te Boilerdam een vergelykend ondertoek opgedragen van Utelvater voor en aa de li ering Zooala met weel mag bet gebatte aan opgeloite organiiehe atoffen geen hooger cyfer aanwjjten lat hetwelk orereenkomt met hel verbruik an 15 leewater Zoodat het mate oldoel aan de by d conoesiie bepaalde luirerheid Naar men weet lat hel 38e Nederlandioh Undhuithoadknndig Congres dit jaar te Gonda worden gehouden en wel ran 9 tot en met 12 Jnnl Dit Congrei belooft leer belangryk te tullen lijn daar onder de rraagponlen die alidan behandeld tullen warden eneheidene zyn ran het hoogale gewicht en het grootile belang op het gebied van landboaw volkahnithoadkunde ent Later tallen wij dienaangaaada nadere byianderhedea mededeeleo doch reedt no kan gemeld worden dat rersohillende penonen an erkende bekwaamheid zioh bereid terklaarden vraag punten op het Cangret Ie kómen inleiden By gelegenheid ran het Congret tal eene Tetalooa telling wordaa gehoadra betrckkicg keWienda to de tairrlberetdiag ea maa Tcrwaokt daarop inte dingen uil geheel hel Uod ran ver boter kata kraohtroeder en werktuigen en gereediofaappen die by de tuirelbereiding worden gebruikL De gaustige ligging ran Gouda zal oo etwyfeid aan het beoogde doel teer berorderlyk weten toodat men met grond mag rerwaobten dal ook de Teatooa stelling een hoogat belangryke tal tijn Voorla tallen er in die dagaa reraoheideoe rermakelykheden te genieten tyn o a praehtiga concerten een achitleieud ruurwerk een htrddrarerij ran wege de Goudiohe Harddrarery Vereeniging Eendracht maakt macht ent ent en een en ander tal binnen Gonda uit den aard der taak een groot aantal rreemdeliogen nil de omstreken doen samenkomen Om het welslagen ran een en ander t rertekeren tyn eckler mime middelen noodig Wel garen de Prorinciale Staten ran Zaïd Hollaud en het Gemeentebestunr ran Gouda snbsidieeu doch roldoende tallen die bydragen niet kanum worden geacht om alle oukoslen Ie dekkes Nu mag men wel met grond op eeo rnim aantal personen rekenen die ala Lid rau t Congres tullen toetreden legen eena contribnlie ran 2 fiO waarroor men toegang beeft lot het Congres de Tenloouateljing en alle feestelijkheden ran bet Congresbestnur uitgaande maar daar men niet roornit kan wetau hoe groot dat aantal is heeft het Cougresbettanr gemeend tot de oprichting ran een WurbargfoHd te moeten besluiten waarran slechts dan en alleen voor toorer noodig gebruik tal worden gemaakt als er een onverhoopt tekort mocht aaowetig tyn De aaudeelen in hel tfaarhvrjfoiuU tijn bepaaldop f 10 Beeds nn kan men toetreden tot bet Lidmaatschap en eveneens teekenen voor aandeelen in dal Waarborgfonds Het is teer te hopen dat teer rele personen in Gouda eU omstreken derge lyke aandeelen In bedoeld fonds tallen aemen ea ook te rertrouwen dal tij dit zullen doen wanttullen bedoelde dagen van Jnni roor rele ingetetenen van Oonda teer roordeelig en aangenaam tijn ook de belangstelling iu de goede taak moet diiofcl ons reien nopen deze te ateanen Men kan tich opgeren bij alle Bestnnrsleden toooel roor het Lidmaatschap als roor het Waar borgfoiids Dit bestuur beslaat bahalre uit den Eere Voortitter Mr O Fock te s Grarenbage uit de rolgende beeren J Tan der Breggen At te Waddioxreeo Ie Voortitter mr K A ran Bergen IJtendoorn 2e Voorzitter mr D N Brouwer Ie Secretaris mr W J ForlajJB Droogiaorar 2 Seoretaris 1 Post Het behaagde den Heere van leven en dood heden morgen van mijne en mgner nog twee hulpbehoevende Kinderen zgde weg te nemen myne geliefde Echtgenoote AAFJE VERDRIES kort na de bevalling van een dood Meisje De Heere sterke my en trooste ook bet diepbedroefde hart van hare en mgne Ouders Zg had slechts den ouderdom van bgna 27 jaren bereikt H J MAREE Gouda 25 Februari 1885 Heden overleed na een kortstondig Iflden onze lieveling HUGO in den ouderdom van 6 jaar en 3 maanden H SCHINKEL C SCHINKELQouda 25 Febr 1885 Jonkheid Voor de vele bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ontvangen bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot A J SNELLEMAN betuig ik ook namens mgne kinderen mgnen oprechten dank Wed A J SNELLEMAN jL DE f R P Rf Zaandam 25 Febr 1885 TB KOOP OP TB m een HUIS aan den Fluweelen Singel No 571 bestaande uit 7 Kamers van verschillende grootte en grooten Tuin met vrge Poort Te bevragen bg C M BORSTEEGH ¥ Aangeroerd 21 partyen kaaa Eer te kwaliteit ƒ 23 a ƒ 26 tweede kwaliteit 80 a 22 KaonHtollandaohe ƒ 20 s 24 Goeboter ƒ 1 40 a 1 50 Weiboter f 1 10 il ƒ 1 26 BargerUjJce Stand GEBOREN S4 Febr Aaltje ooden A i tiD VUel en J V rk ik Goderndus NlcoUu andera O N Veeratn en W A Hui Wynind onden nn Wnk en M de Grngl 28 Frwk oadera D dn Weger en K Mn der Spelt Hendrik Jacobi onden J Doii en M Mn der Hegden OVERLEDEN 24 Febr A Pypeweel wed C Sloyter 8S j C M Tan Wingerden 1 j O m W na Royen 16 d A J ran der Faauir 3 j 1 m 26 A Verdriea hnurr irn H J Maree 26 j 10 m GEHUWD 26 Febr B tan Roon en M W Verblaaow J Higeman en A F Nederberg J D VVoerlee en E Kwaak J ter Beek en L de Beer ADVERTENTIÊN Den 28 Februari a s herdenken mgne geliefde Ouders J IJPELAAR Jz en W J VÜUK hunne ISy JABIOE BCHTVEBEENIGING Bun dankbare Zoon JAN Getrouwd CHARLES LEVIE van Brutsel ESTHER VAN MINDEN Chaloru sur Mame 24 Febr 85 Bevallen van een Zoon F VAN DER WANT Odupee o4 M y 3 Sï atff OoagQ Dr Popp s Anatherin Mondwater maakt de loB e taadea rast heelt het ontstokeu tandTleesoh en atilt teratood de hengele tandpijn Den Heer Dr J G POPP K K Hofiandart te Weenen I Bognerttraat No 2 Gedurende ele jaren leed ik ten gefolge fan het loezilten van eenige tanden en ontetoken tandvleeaoh aan henge tandpijn Sedert het gebruik van uw waarlijk wonderdadig en onechatbaar ANATHEraN MONDWATER ben ik van deze pyn totaal genezen en hebben mgne tandeu zich tot mijn tegenwoordigen hougen leeftijd van 70 jaren gezond en gotd gehouden Ik geroel mij hierdoor in de aangename verplichting gebracht u geachte heer Dokter voor dezen onbeachryïelijken welstand mijn besten dank aan te bieden Wees zoo goed de verzekering aan tJ nemen derzeer bijzondere hoohachting waarmede ik de eer heb te verblijven V toegenegen WILHELM OLSZEWSKI K K gepensioneerd Staatibeambte rentig bij Weeneu Depots van alleen echte Anatherin praeparaten bevinden zich te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apolh en A Schippereijn Co blauwe porcelein Jl l J Snabilié apoth te Delft bij A J van Ryn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden by E Nóordyk te Amsterdam by F van Wiudheim Co en H H ülo h Oo apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Drco isteii Suelpersdrnk van A Brimkkan te Gouda Dassen en Dasspelden HAi DSCBOENE enz enz A van 08 A Kleiweg E 73 IEMAND een mooie en vlugge hand schrijvende eenige uren daags zoo noodig ook enkele dagen in de week vrg hebbende en goed bekend met BOEKHOUDEN en verdere kantoorwerkzaamheden zag zich gaarne geplaatst Beste referentiën Brieven franco onder No 1088 Bureau dezer Courant SPOBB SPOBB SPOBS TE KOOP wegens sterfgeval op eene voordeelige voorwaarde een florissante Zaak in GALANTERIËN KRAMERIJEN en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN bewgzen van soliditeit kunnen bevestigd worden gelegen ia een der Hoofdsteden van Zuid Holland Brieven franco onder No 1086 aan het Bureau dezer Courant LOOPKl ECHT wordt gevraagd voor directe plaatsing een KNECHT P G voor LOOPWBBK en andere Adres onder No 1089 aan het bureau dezer Courant Er biedt zich aan een MEISJB 17 jaar P G voor Tweede MEISJE of in een KLEIN GEZIN Adres onder No 1087 aan het Bureau dezer Courant Er biedt zich aau tegen 1 Mei als een FATSOENLIJK MEISJE 24 jaar oud van de P G ea van goede getuigen voorzien liefst te Gouda of omstreken Franco brieven letter A bg J W BVERSZ Boekhandelaar te Zeitt RRRFIKEN QENEZINO aeiverkwend wordtDllIlIJnlllll overeengekomen oor een bepaalde pryi betaalbaar na gfMiwf Daartoe lyn 20 kamir ter beachikklOK der patiënten nteld AEKSLOERS heelmeeiter tan brenken GsozNPLAiT 36 te Aktwehpik I AÜVERTE1 1TIE1 in alle Binnen en Buitenlandache Cou ratlten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Cheni fabriek van H vonGlmborn e Emmtrik a i Rij Tweevoadig bekroond Amsterdam 1883 3 Aligfrane Sufte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prijs per é Ui 60 cents Virkrygbaar bu J C ZELDENRIJK Gouda Zondag 1 Maart GQUDSCHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken milligram Kaüumpermanganaat per liter om Ie oxyde ren Dit cyfer nu bedroeg bij t ongeioirerde UtelwaU en by het geznirerUe water 14 4 40 4 in ruime bevoegdheid is reeds zoo dikwerf behandeld dat nu wel als vaststawde mag worden beschouwd dat het gebonw op geheel andere grondslagen dan ie tegenwoordige dient te worden opgetrokken wit het eenige vastheid en duurzaamheid hebben Nieuwe grondwettige bepalingen zgn daartoe in de eerste plaats noodig Het drgven der antirevolutionairen in andere richting spruit alleen voort uit politieke kansberekening Zij hopen bg censosverlaging nog eenige banner in de kamer te brengen en dus den grooten strgd te kunnen aanvaarden met een tklf r leger Maar met de kiestabel is het ee ander geval Wordt deze zooals het vooraaaten der regeering is ingediend tegelgk met de ontwerpen der nieuwe grondwet dan Ik er geea tgdverlies te vreezen en de naiie kan bg ontbinding het haar wettig toekomend aantal verteMowoordigers afvaardigen om over deze bdangrgke voorstellen uitspraak te doen Al ta lang reeds is door politiek getwiat het bewuste wetsartikel dat herziening dw tabel om de 5 jaar voorsehrgfl eene doode letter gebleran en het komt ons onverstandig voor daartegen reageereo Het heeft allen schgn dat dok de liberale partg zich hierbg liet Igden door eene dergelgke kansberekening als wg daareven van de antirevolutionairen afkeurden Blgkbaar vreest men dat de nieuwe zetels in handen zullen vallen van de kerkelgke partgen die in den laateten tgd de grootste kracht ontwikkelden Het doet ons leed dat Mr Borgusius zich niet bepaald Jwaft tot hat law to gadaelta zgoer motie en dus de kiestabel buiten aanmerking gekten had Waarschgnl k ware zg dan wel aangenomen daar de meeste katholieken geen bezwaar hebben tegen de plannen der regeering Hoe is nu na de verwerping der liberale motie de stand van zaken De regeering heeft verklaard in geen geval eene kieshervorming voor te zoUen dragen vóórdat de ontwerpgrondwet behandeld is Dit is reeds iets gewonnen want daardoor zal het den antirevolutionairen niet gelnkken hun zienswgze door te drgven De liberale partg heeft zich weer dnidelgk als ééne aaneengesloten partg doen kennen en beeft voor de toekomst als programma gesteld geen kieshervorming zonder grondwetsherziening Daarop kan niet meer worden teruggekomen Of zg dit program zal kunnen handhaven ook al bigkt de grondwetsherziening vooreerst onbereikbaar dat zal de toekomst moeten leeren Of nn de omhaal eener motie ea de wgdloopige discussie daarover noodig waren om het vrjj magere resultaat te verkrijgen dat wg daareven schetsten is zeer twgfelachtig Ons dunkt dat de nationale tgd beter besteed had kunnen worden Dat Heemskerk geen kieswethervorming voordragen wilde was bekend daar hg voor alles zgn naam wenscht te verbindan aan eene herziening der grondwet die hg dan toch zelf op den achtergrond schuiven zou Na de vroegere verklaringen dei regeering was dit niet te wachten om zekerheid op dit punt te verkrggen was de motie niet noodig Dok de meening der anti revolutionairen ia lang genoeg van de daken gepredikt zoodat ook in dit opzicht het voorstel niets uitwerken kon want van hunne bekeeriug heeft de heer Borgesius zich zeker gean illusiën gemaakt Blgtt dus over het voordeel dat thans plechtig de herwonnen éénheid der liberalen minus één den volke is kond gedaan benevens de gedragslijn voor de toekomst De eerste behoort ook tot de reeds bekende zaken terwgl het van zelf sprak dat voor de liberalen kieshervorming moet wachten op de aangekondigde grondwetsherziening Daarenboven ontnamen enkele sprekers nog veel aan de kracht der motie door te verzekeren dat aanneming li if r ii